config

KONFIGURACJA(5SSL)          OpenSSL         KONFIGURACJA(5SSL)NAZWA
    config - biblioteka plików konfiguracyjnych OpenSSL CONF

OPIS
    Biblioteka OpenSSL CONF służy do wczytywania plików konfiguracyjnych.
    Obsługuje główny plik konfiguracyjny OpenSSL openssl.cnf oraz kilka
    innych, jak na przykład pliki SPKAC i pliki rozszerzenia certyfikatów dla
    narzędzi x509. Aplikacje OpenSSL mogą także używać biblioteki CONF do
    swych własnych celów.

    Plik konfiguracyjny jest podzielony na sekcje. Każda z nich rozpoczyna
    się wierszem [ nazwa_sekcji ] i kończy wraz z początkiem następnej sekcji
    lub wraz z końcem pliku. Nazwa sekcji może się składać ze znaków
    alfanumerycznych oraz znaków podkreślenia.

    Pierwsza sekcja pliku konfiguracyjnego ma specjalne znaczenie i określana
    jest jako sekcja domyślna. Zwykle nie ma nazwy i znajduje się na początku
    pliku, przed pierwszą nazwaną sekcją. Nazwy są wyszukiwane najpierw w
    nazwanych sekcjach (o ile takie są), a następnie w sekcji domyślnej.

    Środowisko jest mapowane na sekcję o nazwie ENV.

    Komentarze należy poprzedzać znakiem #.

    Każda sekcja pliku konfiguracyjnego składa się z par nazwa,wartość w
    formie nazwa=wartość.

    Łańcuch nazwa może zawierać dowolne znaki alfanumeryczne jak również
    niektóre znaki przestankowe, takie jak . , ; oraz _.

    Łańcuch wartość składa się z ciągu znaków pomiędzy znakiem = a końcem
    wiersza, z wyłączeniem wszelkich spacji poprzedzających oraz końcowych.

    Łańcuch wartości podlega przesłanianiu zmiennych. Robi się to przez
    użycie formy $zmienna lub ${zmienna}: zastępuje to wartość nazwanej
    zmiennej w bieżącej sekcji. Można także zastąpić wartość z innej sekcji
    przy użyciu formy $sekcja::nazwa lub ${sekcja::nazwa}. Zmienne
    środowiskowe przesłania się za pomocą konstrukcji $ENV::nazwa. W ten sam
    sposób można także definiować zmienne środowiskowe, jeśli tylko program
    wyszukuje je za pośrednictwem biblioteki CONF zamiast bezpośredniego
    wywołania getenv().

    Można cytować poszczególne znaki przez dowolny znak cytowania lub znak \.
    Przez postawienie znaku \ na końcu wiersza łańcuch wartość można
    rozciągać na kilka wierszy. Tę samą funkcję pełnią też sekwencje \n, \r,
    \b oraz \t.

KONFIGURACJA BIBLIOTEKI OPENSSL
    W OpenSSL 0.9.7 i późniejszych aplikacje mogą automatycznie konfigurować
    niektóre aspekty OpenSSL, używając do tego głównego pliku
    konfiguracyjnego OpenSSL lub alternatywnego pliku konfiguracyjnego.
    Narzędzie użytkowe openssl zawiera w sobie taką funkcjonalność: dowolne
    podpolecenie używa głównego pliku konfiguracyjnego OpenSSL, chyba że
    podpoleceniu przekazano opcję nakazującą użycie alternatywnego pliku
    konfiguracyjnego.

    Aby włączyć konfigurację biblioteki, sekcja domyślna musi zawierać
    odpowiednią linię, wskazującą na główną sekcję konfiguracji. Domyślną
    nazwą używaną przez narzędzie użytkowe openssl jest openssl_conf. Inne
    aplikacje mogą używać alternatywnych nazw takich jak aplikacja_conf.

    Sekcja konfiguracji powinna się składać ze zbioru par nazwa,wartość,
    zawierających odpowiednią konfigurację modułu. nazwa oznacza nazwę modułu
    konfiguracji, znaczenie wartości zależy od modułu: może na przykład
    oznaczać inną, specyficzną dla modułu, sekcję konfiguracji. Przykład:

    openssl_conf = openssl_init

    [openssl_init]

    oid_section = nowe_oidy
    engines = sekcja_silnika

    [nowe_oidy]

    ... tutaj nowe oidy ...

    [sekcja_silnika]

    ... tutaj rzeczy związane z silnikiem ...

    Obecnie istnieją dwa moduły konfiguracyjny: jeden dla obiektów ASN1, a
    drugi dla konfiguracji SILNIKA.

  MODUŁ KONFIGURACJI OBIEKTU ASN1
    Nazwą tego modułu jest oid_section. Wartość tej zmiennej wskazuje na
    sekcję zawierającą pary nazwa,wartość OID-ów: nazwą jest krótka i długa
    nazwa OID-u, wartością jest numeryczny OID. Chociaż niektóre polecenia
    użytkowe openssl już zawierają swoją własną sekcję OBIEKTU ASN1, to
    jednak nie wszystkie to robią. Używając modułu konfiguracji OBIEKTU ASN1,
    wszystkie polecenia użytkowe openssl, mogą widzieć zarówno nowe obiekty,
    jak i wszystkie zgodne aplikacje. Na przykład:

    [new_oids]

    jakiś_nowy_oid = 1.2.3.4
    jakiś_inny_oid = 1.2.3.5

    OpenSSL 0.9.8 umożliwia także ustawienie wartości na długą nazwę z
    przecinkiem i numerycznym OID. Przykład:

    krótkaNazwa = jakaś długa nazwa obiektu, 1.2.3.4

  MODUŁ KONFIGURACJI SILNIKA
    Moduł konfiguracji SILNIKA ma nazwę engines. Wartość tej zmiennej
    wskazuje na sekcję zawierającą dalsze informacje o konfiguracji SILNIKA.

    Sekcja wskazywana przez engines jest tabelą nazw silników (patrz jednak
    engine_id poniżej), a kolejne sekcje zawierają konfigurację specyficzną
    dla każdego SILNIKA.

    Każda sekcja specyficzna dla SILNIKA jest używana do ustawiania
    domyślnych algorytmów, ładowania bibliotek dynamicznych, przeprowadzania
    inicjowania oraz wysyłania poleceń kontrolnych. Właściwa operacja zależy
    od nazwy polecenia, która jest nazwą pary nazwa,wartość. Rozpoznawane
    polecenia przedstawiono poniżej.

    Na przykład:

    [sekcja_silnika]

    # Konfiguracja SILNIKA nazwanego "foo"
    foo = sekcja_foo
    # Konfiguracja SILNIKA nazwanego "bar"
    bar = sekcja_bar

    [sekcja_foo]
    ... polecenia specyficzne dla SILNIKA "foo" ...

    [sekcja_bar]
    ... polecenia specyficzne dla SILNIKA "bar" ...

    Polecenie engine_id jest używane do nadania nazwy SILNIKOWI. Jeśli jest
    używane, musi występować pierwsze. Na przykład:

    [sekcja_silnika]
    # Normalnie ta sekcja obsłużyłaby SILNIK nazwany "foo"
    foo = sekcja_foo

    [sekcja_foo]
    # Nadpisuje domyślną nazwę i używa "myfoo" zamiast niej.
    engine_id = myfoo

    Polecenie dynamic_path ładuje i dodaje SILNIK z podanej ścieżki. Jest to
    odpowiednik wysyłania polecenia kontrolnego SO_PATH z bieżącą wartością
    ścieżki, po której dodano LIST_ADD z wartością 2 i LOAD do dynamicznego
    SILNIKA. Jeśli nie jest to pożądane zachowanie, to te alternatywne
    kontrolki mogą zostać wysłane do dynamicznego SILNIKA za pomocą
    odpowiednich poleceń kontrolnych.

    Polecenie init określa, czy inicjować SILNIK. Jeśli wartością jest 0, to
    SILNIK nie będzie inicjowany. Jeśli wartością jest 1, to natychmiast
    wykonywana jest próba inicjacji SILNIKA. Jeśli nie podano polecenia init,
    to będzie wykonana próba inicjacji SILNIKA po przetworzeniu wszystkich
    poleceń z jego sekcji.

    Polecenie default_algorithms ustawia domyślne algorytmy, których SILNIK
    będzie dostarczał przy użyciu funkcji SILNIK_set_default_string().

    Jeśli nazwa nie pasuje do żadnej z powyższych nazw poleceń, to przyjmuje
    się, że jest to polecenie kontrolne wysyłane do SILNIKA. Wartością
    polecenia jest argument podanej nazwy. Jeśli wartością jest łańcuch
    EMPTY, to do polecenia nie jest wysyłana żadna wartość.

    Na przykład:

    [sekcja_silnika]

    # Konfiguracja silnika nazwanego "foo"
    foo = sekcja_foo

    [sekcja_foo]
    # Ładuje silnik z obiektu dynamicznego
    dynamic_path = /ścieżka/do/sinlikfoo.so
    # Polecenie kontrolne specyficzne dla foo
    jakaś_kontrolka = jakaś_wartość
    # Inne polecenie kontrolne, niepobierająca wartości
    inna_kontrolka = EMPTY
    # Przekazuj wszystkie domyślne algorytmy
    default_algorithms = ALL

UWAGI
    Jeżeli plik konfiguracyjny stara się przesłonić nieistniejącą zmienną,
    ustawiany jest znacznik błędu i plik nie zostaje wczytany. Może się to
    stać podczas próby przesłaniania niezdefiniowanej zmiennej środowiskowej.
    Na przykład w poprzedniej wesji OpenSSL domyślny plik konfiguracji
    OpenSSL używał wartości HOME, która może nie istnieć w systemach innych
    niż uniksowe, co powodowało błąd.

    Można to obejść za pomocą sekcji domyślnej, w której znajdą się domyślne
    wartości: jeżeli wśród zmiennych środowiska nie znajdzie się danej
    wartości, zostanie użyta właśnie wartość domyślna. Aby ten sposób działał
    właściwie, wartość domyślna musi zostać zdefiniowana w pliku wcześniej
    niż przesłonięcie. Przykłady można znaleźć w rozdziale PRZYKŁADY.

    Jeśli ta sama wartość jest zdefiniowana więcej niż jeden raz, wszystkie
    wystąpienia poza ostatnim zostaną pominięte bez komunikatu o błędzie. W
    sytuacjach takich jak DN to samo pole może się pojawić wielokrotnie -
    rozwiązaniem jest zwykle pomijanie znaków przed początkową ., na
    przykład:

    1.OU="Moje pierwsze OU"
    2.OU="Moje Drugie OU"

PRZYKŁADY
    Oto przykładowy plik konfiguracyjny, zawierający niektóre z wymienionych
    wyżej elementów:

    # To jest sekcja domyślna

    HOME=/temp
    RANDFILE= ${ENV::HOME}/.rnd
    configdir=$ENV::HOME/config

    [ sekcja_pierwsza ]

    # Jesteśmy w sekcji pierwszej

    # Cytowanie pozwala na używanie spacji poprzedzających i końcowych
    cokolwiek = " dowolna nazwa zmiennej "

    tekst = Łańcuch który może \
    rozciągać się na kilka wierszy \
    jeśli użyje się znaków \\ na końcu wiersza

    komunikat = Witaj świecie\n

    [ sekcja_druga ]

    pozdrowienia = $sekcja_pierwsza::komunikat

    Następny przykład pokazuje, jak bezpiecznie przesłaniać zmienne
    środowiskowe.

    Załóżmy, że chcemy, aby zmienna tmpfile wskazywała nazwę pliku roboczego.
    Katalog, w którym ten plik się znajduje, można odczytać ze zmiennych
    środowiskowych TEMP lub TMP, lecz mogą one nawet nie mieć nadanej żadnej
    wartości. Jeśli po prostu użyjemy nazw zmiennych środowiskowych i okaże
    się, że one nie istnieją, to podczas próby otwarcia pliku wystąpi błąd.
    Przy wykorzystaniu sekcji domyślnej możemy spowodować, że najpierw będzie
    poszukiwana zmienna TEMP, następnie TMP, a jeśli żadna z nich nie będzie
    zdefiniowana, zostanie użyty katalog /tmp.

    TMP=/tmp
    # Powyższa wartość jest używana, kiedy TMP nie ma w środowisku
    TEMP=$ENV::TMP
    # Powyższa wartość jest używana, kiedy TEMP nie ma w środowisku
    tmpfile=${ENV::TEMP}/tmp.filename

BŁĘDY
    W obecnej chwili nie ma sposobu na wykorzystanie znaków w zapisie
    ósemkowym \nnn. Wszystkie łańcuchy są zakończone znakiem null, więc ten
    znak nie może się pojawiać w wartościach.

    Cytowanie nie jest całkiem porządne: po użyciu sekwencji w rodzaju \n
    nie można więcej używać cytowania w tym samym wierszu.

    Pliki są wczytywane tylko w jednym przebiegu. Z tego powodu przesłanianie
    zmiennych działa tylko, jeżeli są one zdefiniowane we wcześniejszych
    wierszach danego pliku.

ZOBACZ TAKŻE
    x509(1), req(1), ca(1)

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Daniel Koć (PTM) <kocio@linuxnews.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 1.0.1i oryginału.1.0.1i               2014-07-22         KONFIGURACJA(5SSL)