configure

configure(1)          Cygnus Support          configure(1)NAZWA
    configure - przygotuj kod źródÅowy do kompilacji


SKÅADNIA
    configure MASZYNA [--target=CEL] [--srcdir=KATALOG] [--rm]
      [--site=SYSTEM] [--prefix=KATALOG]   [--exec_prefix=KATALOG]
    [--program_prefix=KATALOG]   [--tmpdir=KATALOG] [--with-
    PAKIET[=YES/NO]]   [--without-PAKIET] [--enable-MOÅ»LIWOÅÄ[=YES/NO]]
      [--disable-MOÅ»LIWOÅÄ]   [--norecursion] [--nfp] [-s] [-v] [-V
    | --version] [--help]


OPIS
    configure jest programem używanym do przygotowania kodu źródÅowego
    do kompilacji. Przygotowanie polega na stworzeniu plików 'Makefile'
    oraz .gdbinit, dowiÄzaÅ symbolicznych, przejrzeniu podkatalogów oraz
    kilku dodatkowych operacjach na plikach źródÅowych.


OPCJE
    configure rozpoznaje nastÄpujÄce opcje:


    --target=CEL
       Å»Äda przygotowania plików dla maszyny okreÅlonej parametrem
       CEL. Jeżeli maszyna docelowa nie jest okreÅlona wprost,
       zakÅada siÄ, że jest niÄ komputer, na którym uruchomiony
       zostaÅ program


    --srcdir=KATALOG
       Informuje program, że pliki źródÅowe znajdujÄ siÄ w katalogu
       KATALOG. Pliki obiektowe sÄ zawsze tworzone w bieżÄcym
       katalogu, `.'.


    --rm  Powoduje usuniÄcie definicji konfiguracji, zamiast tworzenia
       nowej.


    --site=SYSTEM
       Å»Äda wykorzystania w plikach 'Makefile' fragmentów
       charakterystycznych dla systemu (site) SYSTEM.


    --prefix=KATALOG
       Pliki instalacyjne zostanÄ zainstalowane w katalogu KATALOG.
       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest "/usr/local".


    --exec_prefix=KATALOG
       GÅównym katalogiem dla plików zależnych od konkretnego
       komputera bÄdzie KATALOG. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest katalog
       podany w opcji prefix.


    --program_prefix=KATALOG
       Programy o nazwach czÄsto spotykanych w sytemach typu Unix (np.
       make) zostanÄ zainstalowane w katalogu KATALOG. Dotyczy to
       również programów używanych do kompilacji kodu dla
       komputerów o innej architekturze.


    --tmpdir=KATALOG
       Pliki tymczasowe bÄdÄ tworzone w katalogu KATALOG.


    --with-PAKIET[=YES/NO]
       Ustawia flagÄ na okres kompilacji informujÄcÄ, czy dany PAKIET
       istnieje, czy nie. Jeżeli nie podano parametru =YES/NO domyÅlnÄ
       wartoÅciÄ jest YES. Opcja --without-PAKIET jest równoważna z
       --with-PAKIET=no.


    --enable-MOÅ»LIWOÅÄ[=YES/NO]
       Ustawia flagÄ na okres kompilacji informujÄcÄ, czy MOÅ»LIWOÅÄ
       (cecha) powinna byÄ doÅÄczona, czy nie. Jeżeli nie podano
       parametru =YES/NO domyÅlnÄ wartoÅciÄ jest YES. Opcja --disable-
       MOÅ»LIWOÅÄ jest równoważna z --enable-MOÅ»LIWOÅÄ=no.


    --norecursion
       Proces konfiguracji obejmie tylko bieżÄcy katalog. Bez tej
       opcji program configure rekurencyjnie przeglÄda katalogi
       poniżej bieżÄcego.


    -nfp  Ta opcja informuje program configure, że żaden z podanych
       komputerów nie posiada jednostki zmiennoprzecinkowej.


    -s   Opcja używana wewnÄtrznie przez configure, która wstrzymuje
       wyÅwietlanie wiadomoÅci podczas rekurencyjnego przeglÄdania
       katalogów. Komunikaty te można wÅÄczyÄ opcjÄ -v


    -v   WyÅwietlanie informacji. Dla każdego skonfigurowanego katalogu
       wyÅwietlana jest informacja o statusie. Bez tej opcji informacja
       o statusie jest wyÅwietlana tylko dla bieżÄcego katalogu.


    --version
       -V WyÅwietla numer wersji programu configure.


    -help WyÅwietla krótki opis użycia programu.PLIKI
    configure.in  indywidualne opcje każdego katalogu
    Makefile.in  szablon pliku Makefile
    config.sub   dla analizy nazw konfiguracji
    config.guess  dla odgadniÄcia nazwy serwera, jeżeli nie zostaÅa
    podana
    config.status ponownie przetwarza bieżÄcy katalog (nie rekurencyjnie)


PLIKI
    a.out  przestrzeŠidentyfikatorów i segmentu kodu.
    gmon.out wykres dynamicznych wywoÅaÅ i ich prÄdkoÅci.
    gmon.sum podsumowanie powyższego.


ZOBACZ TAKŻE
    Opis configure w info.cygnus support          29 marca 1996          configure(1)