console

CONSOLE(4)       PodrÄcznik Programisty Linuksa       CONSOLE(4)NAZWA
    console - terminal na konsoli i konsole wirtualne

OPIS
    System Linux obsÅuguje do 63 konsoli wirtualnych (urzÄdzenia znakowe z
    numerem gÅównym 4 i numerem pobocznym od 1 do 63), zazwyczaj zwanych
    /dev/ttyn, gdzie 1 ≤ n ≤ 63. BieżÄca konsola dostÄpna jest jako
    /dev/console lub /dev/tty0, urzÄdzenie znakowe z numerem gÅównym 4 i
    numerem pobocznym 0. Pliki urzÄdzeÅ /dev/* tworzy siÄ najczÄÅciej przy
    użyciu skryptu MAKEDEV lub polecenia mknod(1), zazwyczaj z prawami
    dostÄpu 0622 i wÅaÅcicielami root.tty.

    W jÄdrach przed wersjÄ 1.1.54 liczba wirtualnych konsoli byÅa
    wkompilowana do jÄdra (w tty.h: #define NR_CONSOLES 8) i mogÅa byÄ
    zmieniona przez edycjÄ i ponownÄ kompilacjÄ. Od wersji 1.1.54 wzwyż,
    konsole wirtualne tworzone sÄ na bieżÄco, kiedy tylko sÄ potrzebne.

    NajczÄstsze sposoby uruchamiania procesów na konsoli to: (a) polecenie
    programowi init(8) (w pliku inittab(5)) uruchomienia programu getty(8)
    na konsoli; (b) użycie openvt(1) do uruchomienia procesu na konsoli;
    (c) uruchomienie X - znajdzie on pierwszÄ nie używanÄ konsolÄ i
    zacznie na niej wyÅwietlaÄ. (Istnieje również zamierzchÅe polecenie
    doshell(8)).

    Powszechne sposoby zmiany konsoli to: (a) użycie kombinacji klawiszy
    Alt+Fn lub Ctrl+Alt+Fn do przeÅÄczenia na konsolÄ n; AltGr+Fn może
    przeÅÄczyÄ na konsolÄ n+12 [Alt i AltGr odnoszÄ siÄ tutaj odpowiednio
    do lewego i prawego klawisza Alt]; (b) użycie kombinacji Alt+Prawa-
    StrzaÅka lub Alt+Lewa-StrzaÅka do przechodzenia cyklicznego przez
    wszystkie aktywne w danym momencie konsole; (c) użycie programu
    chvt(1). (Mapowanie klawiszy można dostosowaÄ do wÅasnych potrzeb,
    zobacz loadkeys(1); wspomniane wyżej przypisania klawiszy odnoszÄ siÄ
    do ustawieÅ domyÅlnych).

    Polecenie deallocvt(1) (niegdyÅ disalloc) zwolni pamiÄÄ przydzielonÄ
    dla buforów ekranu konsoli, z którymi nie sÄ już skojarzone żadne
    procesy.


WÅAÅCIWOÅCI
    Konsole przechowujÄ wiele parametrów. Mam nadziejÄ, że uda mi siÄ je
    kiedyÅ udokumentowaÄ. Najważniejszym faktem jest to, że konsole
    symulujÄ zachowanie terminali vt100. W szczególnoÅci, ustawienia
    konsoli można przywoÅaÄ do stanu poczÄtkowego poprzez wpisanie dwóch
    znaków ESC c. Wszystkie sekwencje specjalne można znaleÅºÄ w stronie
    podrÄcznika man dla console_codes(4).


PLIKI
    /dev/console
    /dev/tty*

ZOBACZ TAKŻE
    chvt(1), deallocvt(1), loadkeys(1), mknod(1), openvt(1),
    console_codes(4), console_ioctl(4), tty(4), ttys(4), charsets(7),
    getty(8), init(8), mapscrn(8), resizecons(8), setfont(8)Linux               1994-10-31            CONSOLE(4)