console_ioctl

CONSOLE_IOCTL(4)    PodrÄcznik programisty Linuksa    CONSOLE_IOCTL(4)NAZWA
    console_ioctl - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych

OPIS
    Przedstawione poniżej żÄdania ioctl(2) sÄ specyficzne dla Linuksa.
    WymagajÄ trzeciego parametru, nazywanego tu argp.

    KDGETLED
       Pobranie stanu diod LED. argp wskazuje na zmiennÄ typu char.
       Trzy najmniej znaczÄce bity *argp wskazujÄ aktualny stan diod wg
       schematu:

       LED_CAP  0x04  dioda caps lock
       LED_NUM  0x02  dioda num lock
       LED_SCR  0x01  dioda scroll lock

    KDSETLED
       Ustawienie diod LED. Diody sÄ ustawiane odpowiednio do wartoÅci
       trzech najmniej znaczÄcych bitów argp. Jednakże jeÅli
       ustawiony jest najbardziej znaczÄcy bit, stan diod wraca do
       stanu normalnego: odzwierciedla stan funkcji klawiatury caps
       lock, num lock i scroll lock.

    W jÄdrach przed 1.1.54 diody odzwierciedlaÅy jedynie stan znaczników
    klawiatury, a ioctl KDGETLED/KDSETLED zmieniaÅy również stan tych
    znaczników. Od wersji 1.1.54 diody mogÄ wyÅwietlaÄ dowolnÄ informacjÄ,
    lecz standardowo wskazujÄ stan znaczników klawiatury. Do zmiany
    znaczników klawiatury sÅuÅ¼Ä dwa nastÄpne wywoÅania funkcji ioctl.

    KDGKBLED
       Pobranie wartoÅci znaczników klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znaczników, nie stanu diod). argp wskazuje na
       zmiennÄ typu char, do której zostanÄ przepisane wartoÅci
       znaczników. Najniższe trzy bity (maska 0x7) odzwierciedlajÄ
       stan znaczników, a trzy najniższe bity nastÄpnego bajtu (maska
       0x70) zawierajÄ domyÅlne ustawienie znaczników. (Od wersji
       1.1.54.)

    KDSKBLED
       Ustawienie wartoÅci znaczników klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znaczników, nie stanu diod). argp zawiera pożÄdany
       stan znaczników. Trzy najniższe bity (maska 0x7) zawierajÄ
       stan znaczników, a trzy najniższe bity nastÄpnego bajtu (maska
       0x70) zawierajÄ domyÅlne ustawienie znaczników. (Od wersji
       1.1.54.)

    KDGKBTYPE
       Pobranie typu klawiatury. Przekazuje wartoÅÄ KB_101,
       zdefiniowanÄ jako 0x02;

    KDADDIO
       Dodanie portu we/wy jako poprawnego. Równoważne funkcji
       ioperm(arg,1,1).

    KDDELIO
       UsuniÄcie portu we/wy z listy poprawnych portów. Równoważne
       funkcji ioperm(arg,1,0).

    KDENABIO
       WÅÄczenie dostÄpu do portów we/wy karty graficznej.
       Równoważne wywoÅaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 1).

    KDDISABIO
       WyÅÄczenie dostÄpu do portów we/wy karty graficznej.
       Równoważne wywoÅaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 0).

    KDSETMODE
       WÅÄczenie trybu tekstowego/graficznego. argp przyjmuje wartoÅÄ:

       KD_TEXT    0x00
       KD_GRAPHICS  0x01

    KDGETMODE
       Pobranie informacji o ustawionym trybie: tekstowy/graficzny.
       argp wskazuje na zmiennÄ typu long, której zostanie nadana
       jedna z podanych wyżej wartoÅci.

    KDMKTONE
       Wygenerowanie dźwiÄku o okreÅlonej dÅugoÅci. Niższe 16 bitów
       argp okreÅla czas wyrażony w cyklach zegara, a wyższe 16
       bitów podaje czas trwania w milisekundach. JeÅli czas trwania
       jest równy zeru, dźwiÄk zostaje wyÅÄczony. Sterowanie jest
       przekazywane natychmiast. Na przykÅad, argp = (125<<16) + 0x637
       okreÅla dźwiÄk zwykle skojarzony ze znakiem Ctrl-G. (Od wersji
       0.99pl1; nie dziaÅa w 2.1.49-50.)

    KIOCSOUND
       WÅÄczenie lub wyÅÄczenie generowanie dźwiÄków. Niższe 16
       bitów argp okreÅla czas trwania w cyklach zegara (tzn. argp =
       1193180/czÄstotliwoÅÄ). JeÅli argp = 0 wówczas dźwiÄk zostaje
       wyÅÄczony. W każdym z przypadków sterowanie jest przekazywane
       natychmiast.

    GIO_CMAP
       Pobranie z jÄdra aktualnie obowiÄzujÄcej mapy kolorów. argp
       wskazuje na 48-bajtowÄ tablicÄ. (Od wersji 1.3.3)

    PIO_CMAP
       Zmiana domyÅlnej mapy kolorów trybu tekstowego. argp wskazuje
       na 48-bajtowÄ tablicÄ, która zawiera kolejno wartoÅci Red,
       Green i Blue dla dostÄpnych 16 kolorów ekranu: 0 brak, 255
       peÅna intensywnoÅÄ. DomyÅlnymi kolorami sÄ, w kolejnoÅci:
       czarny, ciemnoczerwony, ciemnozielony, brÄzowy, ciemnoniebieski,
       ciemnopurpurowy, ciemny niebieskozielony, jasnoszary,
       ciemnoszary, jasnoczerwony, jasnozielony, żóÅty,
       jasnoniebieski, jasnopurpurowy, jasny niebieskozielony i biaÅy.
       (Od wersji 1.3.3.)

    GIO_FONT
       Pobranie 256-znakowej czcionki ekranowej w rozszerzonym
       formacie. argp wskazuje na tablicÄ 8192 bajtów. JeÅli obecnie
       zaÅadowana czcionka jest jednÄ z czcionek 512-bajtowych lub
       jeÅli konsola nie jest w trybie tekstowym, funkcja zwraca kod
       bÅÄdu EINVAL.

    GIO_FONTX
       Pobranie czcionki ekranowej i zwiÄzanych z niÄ informacji. argp
       wskazuje na strukturÄ typu struct consolefontdesc (patrz
       PIO_FONTX). Przed wywoÅaniem funkcji, polu charcount powinna
       zostaÄ nadana wartoÅÄ równa maksymalnej liczbie znaków, jakie
       siÄ zmieszczÄ w buforze wskazywanym przez chardata. Po
       zakoÅczeniu, charcount i charheight sÄ wypeÅniane odpowiednimi
       informacjami dotyczÄcymi aktualnie zaÅadowanej czcionki, a
       tablica chardata zawiera informacje o foncie, o ile przekazana
       wartoÅÄ charcount wskazywaÅa wystarczajÄcÄ iloÅÄ miejsca; w
       przeciwnym razie bufor nie jest modyfikowany, a zmiennej errno
       nadawana jest wartoÅÄ ENOMEM. (Od wersji 1.3.1.)

    PIO_FONT
       Ustawia 256-znakowÄ czcionkÄ ekranowÄ. Åaduje czcionkÄ do
       generatora znaków karty EGA/VGA. argp wskazuje na 8192-bajtowÄ
       mapÄ z 32 bajtami na jeden znak. W przypadku czcionek 8xN (0 < N
       <= 32) wykorzystywane jest tylko pierwszych N bajtów. Ta
       procedura unieważnia jednoczeÅnie odwzorowanie Unicode.

    PIO_FONTX
       Ustawia czcionkÄ ekranowÄ i zwiÄzane z niÄ informacje na temat
       jej prezentacji. argp wskazuje na

         struct consolefontdesc {
           unsigned short charcount; /* znaków w czcionce
                          (256 lub 512) */
           unsigned short charheight; /* wierszy skanowania
                          w znaku (1-32) */
           char     *chardata;  /* dane czcionki w
                          postaci rozszerzonej */
         };

       JeÅli jest to konieczne, ekran zostanie odpowiednio
       przeskalowany, a do odpowiednich procesów przesÅany bÄdzie
       sygnaÅ SIGWINCH. Ta procedura unieważnia jednoczeÅnie
       odwzorowanie Unicode. (Od wersji 1.3.1).

    PIO_FONTRESET
       Inicjuje czcionkÄ ekranowÄ, rozmiar i odwzorowanie Unicode do
       wartoÅci ustawionych podczas startu sytemu. argp nie jest
       używany, lecz powinien mieÄ wartoÅÄ NULL, aby zapewniÄ zgodnoÅÄ
       z przyszÅymi wersjami Linuksa. (Od wersji 1.3.28).

    GIO_SCRNMAP
       Pobranie z jÄdra odwzorowania ekranu. argp wskazuje na obszar o
       rozmiarze E_TABSZ, który jest wypeÅniany danymi czcionki
       sÅużÄcymi do wyÅwietlenia poszczególnych znaków. W przypadku
       gdy obecnie zaÅadowana czcionka zawiera wiÄcej niż 256 znaków,
       ta procedura najprawdopodobniej zwróci bezwartoÅciowe
       informacje.

    GIO_UNISCRNMAP
       Pobranie z jÄdra peÅnego odwzorowania Unicode. argp wskazuje na
       obszar o rozmiarze E_TABSZ*sizeof(unsigned short), który jest
       wypeÅniany kodami Unicode odpowiednimi dla poszczególnych
       znaków. Specjalny zestaw kodów Unicode, rozpoczynajÄcy siÄ od
       U+F000, sÅuży do reprezentacji odwzorowania "bezpoÅrednio na
       czcionkÄ" ("direct to font"). (Od wersji 1.3.1).

    PIO_SCRNMAP
       ZaÅadowanie do jÄdra "definiowanej przez użytkownika"
       (czwartej) tabeli odwzorowujÄcej bajty na symbole ekranu
       konsoli. argp wskazuje na obszar o rozmiarze E_TABSZ.

    PIO_UNISCRNMAP
       ZaÅadowanie do jÄdra "definiowanej przez użytkownika"
       (czwartej) tabeli odwzorowujÄcej bajty na kody Unicode, które
       sÄ z kolei tÅumaczone na symbole ekranowe zgodnie z aktualnie
       zaÅadowanÄ tabelÄ odwzorowania Unicode-na-czcionkÄ. Do
       bezpoÅredniego odwzorowania na symbole ekranowe mogÄ byÄ
       wykorzystywane specjalne kody Unicode rozpoczynajÄce siÄ od
       U+F000. (Od wersji 1.3.1).

    GIO_UNIMAP
       Pobranie z jÄdra mapy odwzorowania Unicode-na-czcionkÄ. argp
       wskazuje na strukturÄ

         struct unimapdesc {
           unsigned short entry_ct;
           struct unipair *entries;
         };

       w której entries wskazuje na tablicÄ struktur

         struct unipair {
           unsigned short unicode;
           unsigned short fontpos;
         };

       (Od wersji 1.1.92.)

    PIO_UNIMAP
       ZaÅadowanie do jÄdra mapy odwzorowania Unicode-na-czcionkÄ. argp
       wskazuje na strukturÄ struct unimapdesc. (Od wersji 1.1.92)

    PIO_UNIMAPCLR
       Wyczyszczenie tabeli, jeÅli możliwe proponuje algorytm z
       mieszaniem (hash). argp wskazuje na

         struct unimapinit {
           unsigned short advised_hashsize; /* 0 przy braku opinii */
           unsigned short advised_hashstep; /* 0 przy braku opinii */
           unsigned short advised_hashlevel; /* 0 przy braku opinii */
         };

       (Od wersji 1.1.92.)

    KDGKBMODE
       Pobranie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long, której zostanie nadana wartoÅÄ równa jednej z
       poniższych staÅych:

       K_RAW     0x00
       K_XLATE    0x01
       K_MEDIUMRAW  0x02
       K_UNICODE   0x03

    KDSKBMODE
       Ustawienie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long o wartoÅci równej jednej z powyższych staÅych.

    KDGKBMETA
       Pobranie trybu obsÅugi klawisza meta. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long, której zostanie nadana wartoÅÄ równa jednej z
       poniższych staÅych:

       K_METABIT   0x03  ustawia najbardziej znaczÄcy bit
       K_ESCPREFIX  0x04  prefix ucieczki

    KDSKBMETA
       Ustawienie trybu obsÅugi klawisza meta. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long o wartoÅci równej jednej z powyższych staÅych.

    KDGKBENT
       Pobranie jednej pozycji z tabeli translacji klawiszy (kod
       klawisza (keycode) na kod akcji). argp wskazuje na strukturÄ

         struct kbentry {
           unsigned char kb_table;
           unsigned char kb_index;
           unsigned short kb_value;
         };

       której pierwsze dwa pola majÄ nadane wartoÅci o nastÄpujÄcym
       znaczeniu: kb_table okreÅla rodzaj tabeli (0 <= kb_table <
       MAX_NR_KEYMAPS), a kb_index oznacza kod klawisza (keycode) (0 <=
       kb_index < NR_KEYS). Polu kb_value zostaje nadany odpowiedni kod
       akcji lub K_HOLE, jeÅli nie ma takiego klawisza, albo
       K_NOSUCHMAP, jeÅli kb_table jest niepoprawne.

    KDSKBENT
       Nadanie wartoÅci jednej pozycji tabeli translacji. argp wskazuje
       na strukturÄ typu struct kbentry.

    KDGKBSENT
       Pobranie ÅaÅcucha znaków przypisanego klawiszowi funkcyjnemu.
       argp wskazuje na strukturÄ

         struct kbsentry {
           unsigned char kb_func;
           unsigned char kb_string[512];
         };

       Do kb_string przypisywany jest (zakoÅczony znakiem NULL) ÅaÅcuch
       znaków, odpowiadajÄcy kodowi akcji kb_func-tego klawisza
       funkcyjnego.

    KDSKBSENT
       Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu ÅaÅcuch znaków. argp wskazuje
       na strukturÄ typu struct kbsentry.

    KDGKBDIACR
       Odczytanie tabeli akcentów jÄdra. argp wskazuje na strukturÄ

         struct kbdiacrs {
           unsigned int  kb_cnt;
           struct kbdiacr kbdiacr[256];
         };

       gdzie kb_cnt oznacza liczbÄ pozycji w tablicy, z których każda
       jest strukturÄ

         struct kbdiacr {
           unsigned char diacr;
           unsigned char base;
           unsigned char result;
         };

    KDGETKEYCODE
       Odczytanie pozycji z tabeli kodów klawiszy (scan code to
       keycode). argp wskazuje na strukturÄ

         struct kbkeycode {
           unsigned int scancode;
           unsigned int keycode;
         };

       keycode otrzymuje wartoÅÄ odpowiedniÄ dla podanego scancode.
       (Tylko z zakresu 89 <= scancode <= 255. Dla 1 <= scancode <=
       88, jest keycode==scancode.) (Od wersji 1.1.63.)

    KDSETKEYCODE
       Zapisanie pozycji w tabeli kodów klawiszy jÄdra. argp wskazuje
       na strukturÄ struct kbkeycode. (Od wersji 1.1.63).

    KDSIGACCEPT
       Proces wywoÅujÄcy tÄ funkcjÄ wskazuje swÄ chÄÄ do przyjÄcia
       sygnaÅu argp, generowanego przez wciÅniÄcie odpowiedniej
       kombinacji klawiszy. (1 <= argp <= NSIG). (Patrz spawn_console()
       w linux/drivers/char/keyboard.c.)

    VT_OPENQRY
       Przekazanie pierwszej dostÄpnej (ale nie otwartej) konsoli. argp
       wskazuje na zmiennÄ typu int, której zostanie nadana wartoÅÄ
       równa numerowi konsoli wirtualnej (1 <= *argp <=
       MAX_NR_CONSOLES).

    VT_GETMODE
       Pobranie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       strukturÄ

         struct vt_mode {
           char mode;  /* tryb konsoli wirtualnej */
           char waitv;  /* jeÅli ustawione, czeka przy zapisie
                    jeÅli konsola wirt. nie jest aktywna */
           short relsig; /* sygnaÅ w przypadku zwolnienia */
           short acqsig; /* sygnaÅ w przypadku uzyskania */
           short frsig;  /* niewykorzystane (równe 0) */
         };

       w której przekazywany jest tryb pracy bieżÄcej konsoli
       wirtualnej. mode może przyjmowaÄ nastÄpujÄce wartoÅci:

       VT_AUTO   automatyczne przeÅÄczanie vt
       VT_PROCESS  przeÅÄczanie kontrolowane przez procesy
       VT_ACKACQ  potwierdzanie przeÅÄczenia

    VT_SETMODE
       Ustawienie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       strukturÄ struct vt_mode.

    VT_GETSTATE
       Pobranie globalnych informacji o stanie konsoli wirtualnej. argp
       wskazuje na strukturÄ

         struct vt_stat {
           unsigned short v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
           unsigned short v_signal; /* sygnaÅ do wysÅania */
           unsigned short v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
         };
         struct vt_stat {
           ushort v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
           ushort v_signal; /* sygnaÅ do wysÅania */
           ushort v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
         };

       Dla każdej aktualnie używanej konsoli ustawiany jest
       odpowiedni bit w polu v_state. (JÄdra od 1.0 do 1.1.92.)

    VT_RELDISP
       Zwolnienie ekranu.

    VT_ACTIVATE
       PrzeÅÄczenie na konsolÄ argp (1 <= argp <= MAX_NR_CONSOLES).

    VT_WAITACTIVE
       Oczekiwanie na aktywacjÄ konsoli wirtualnej argp.

    VT_DISALLOCATE
       Zwolnienie pamiÄci przydzielonej dla konsoli wirtualnej argp.
       (Od wersji 1.1.54).

    VT_RESIZE
       Zmiana wyobrażenia jÄdra o rozmiarach ekranu. argp wskazuje na
       strukturÄ

         struct vt_sizes {
           unsigned short v_rows;    /* liczba wierszy */
           unsigned short v_cols;    /* liczba kolumn */
           unsigned short v_scrollsize; /* już nieużywane */
         };

       Należy pamiÄtaÄ, że nie zmienia to trybu karty graficznej.
       Patrz resizecons(8). (Od wersji 1.1.54.)

    VT_RESIZEX
       Zmiana wyobrażenia jÄdra o różnych parametrach ekranu. argp
       wskazuje na strukturÄ

         struct vt_consize {
           unsigned short v_rows; /* liczba wierszy */
           unsigned short v_cols; /* liczba kolumn */
           unsigned short v_vlin; /* liczba wierszy pikseli
                         na ekranie */
           unsigned short v_clin; /* liczba wierszy pikseli
                         na znak */
           unsigned short v_vcol; /* liczba kolumn pikseli
                         na ekranie */
           unsigned short v_ccol; /* liczba kolumn pikseli
                         na znak */
         };

       Każdy z parametrów może mieÄ wartoÅÄ zerowÄ, co oznacza "nie
       zmieniaÄ", lecz jeÅli jednoczeÅnie zmienianych jest kilka
       parametrów, muszÄ one byÄ ze sobÄ zgodne. Należy pamiÄtaÄ, że
       nie zmienia to trybu karty graficznej. Patrz resizecons(8). (Od
       wersji 1.3.3).

    DziaÅanie poniższych funkcji ioctl jest zależne od wartoÅci
    pierwszego bajtu struktury wskazywanej przez argp, tutaj oznaczanego
    jako subcode. MogÄ z nich korzystaÄ jedynie administrator i wÅaÅciciel
    bieżÄcego terminala.

    TIOCLINUX, subcode=0
       Zrzut ekranu. ZniknÄÅo w 1.1.92. (W jÄdrach 1.1.92 i
       późniejszych, należy zamiast tego czytaÄ z /dev/vcsN lub
       /dev/vcsaN).

    TIOCLINUX, subcode=1
       Pobranie informacji o zadaniu. ZniknÄÅo w wersji 1.1.92.

    TIOCLINUX, subcode=2
       Ustawienie zaznaczenia. argp wskazuje na strukturÄ

         struct {
           char subcode;
           short xs, ys, xe, ye;
           short sel_mode;
         };

       xs i ys oznaczajÄ poczÄtkowÄ kolumnÄ i wiersz. xe i ye oznaczajÄ
       koÅcowÄ kolumnÄ i wiersz. (Górny lewy róg ma wspóÅrzÄdne
       wiersz=kolumna=1.) sel_mode jest równe 0 w przypadku
       zaznaczania znak po znaku, 1 - sÅowo po sÅowie, lub 2 - wiersz
       po wierszu. Zaznaczone znaki ekranowe sÄ podÅwietlone i
       zachowane w statycznej tablicy sel_buffer zdefiniowanej w
       devices/char/console.c.

    TIOCLINUX, subcode=3
       Wstawienie zaznaczenia. Znaki znajdujÄce siÄ w buforze
       zaznaczenia sÄ zapisywane do fd.

    TIOCLINUX, subcode=4
       Odtworzenie ekranu po wygaszeniu.

    TIOCLINUX, subcode=5
       WypeÅnienie 256-bitowej tablicy definiujÄcej znaki w "sÅowie"
       dla zaznaczania "sÅowo-po-sÅowie". (Od wersji 1.1.32).

    TIOCLINUX, subcode=6
       argp wskazuje na zmiennÄ typu char, której nadawana jest
       wartoÅÄ zmiennej jÄdra shift_state. (Od wersji 1.1.32).

    TIOCLINUX, subcode=7
       argp wskazuje na zmiennÄ typu char, której nadawana jest
       wartoÅÄ zmiennej jÄdra report_mouse. (Od wersji 1.1.33).

    TIOCLINUX, subcode=8
       Zrzucenie informacji o szerokoÅci i wysokoÅci ekranu, pozycji
       kursora i wszystkich parach znak-atrybuty. (Tylko jÄdra od
       1.1.67 do 1.1.91. PoczÄwszy od 1.1.92 można przeczytaÄ
       wszystkie te informacje z /dev/vcsa*).

    TIOCLINUX, subcode=9
       Odtworzenie rozmiaru ekranu, poÅożenia kursora i wszystkich par
       znak-atrybut. (Tylko jÄdra od 1.1.67 do 1.1.91. PoczÄwszy od
       jÄdra 1.1.92, można to wykonaÄ przez zapis do /dev/vcsa*.)

    TIOCLINUX, subcode=10
       ObsÅuguje funkcjÄ oszczÄdzania energii (Power Saving) monitorów
       nowej generacji. Tryb wygaszania ekranu VESA przyjmuje wartoÅÄ
       argp[1], co powoduje sterowanie wygaszaniem ekranu w sposób
       nastÄpujÄcy:

       0: Wygaszanie ekranu jest wyÅÄczone.

       1: Aktualne zawartoÅci rejestrów karty graficznej zostajÄ
         zachowane, nastÄpnie sterownik zostaje zaprogramowany tak,
         aby wyÅÄczyÅ impulsy synchronizacji pionowej. Powoduje to
         przestawienie monitora w tryb oczekiwania (standby). JeÅli
         monitor posiada licznik czasowy Off_Mode, wtedy może
         ewentualnie sam wyÅÄczyÄ zasilanie.

       2: ZostajÄ zachowane aktualne ustawienia, nastÄpnie wyÅÄczane sÄ
         zarówno impulsy synchronizacji zarówno pionowej, jak i
         poziomej. Powoduje to wyÅÄczenie monitora (tryb "off"). OpcjÄ
         tÄ należy wybraÄ jeÅli monitor nie posiada licznika
         czasowego Off_Mode lub jeÅli chcemy aby monitor wyÅÄczyÅ siÄ
         natychmiast. (Ostrzeżenie: CzÄste wyÅÄczanie zasilania może
         uszkodziÄ monitor.)

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcja zwraca 0, jeżeli zakoÅczy siÄ pomyÅlnie. JeÅli wystÄpi bÅÄd
    zwraca -1 i ustawia errno.

BÅÄDY
    errno może przyjmowaÄ nastÄpujÄce wartoÅci:

    EBADF Deskryptor pliku jest nieprawidÅowy.

    ENOTTY Deskryptor pliku nie jest skojarzony ze specjalnym urzÄdzeniem
       znakowym lub podane polecenie nie ma do niego zastosowania.

    EINVAL Deskryptor pliku lub argp jest niepoprawny.

    EPERM NiewystarczajÄce uprawnienia.

UWAGI
    Ostrzeżenie: Nie należy traktowaÄ tej strony podrÄcznika jak
    dokumentacji funkcji ioctl konsoli Linuksa. Strona jest przeznaczona
    dla ciekawskich jako alternatywa wobec czytania źródeÅ jÄdra. Funkcje
    ioctl sÄ nieudokumentowanymi funkcjami wewnÄtrznymi Linuksa, które
    mogÄ ulec zmianie bez ostrzeżenia (i rzeczywiÅcie, ten dokument
    odzwierciedla w sposób mniej lub bardziej dokÅadny sytuacjÄ dla jÄdra
    w wersji 1.1.94; istnieje wiele mniej i bardziej znaczÄcych różnic w
    stosunku do poprzednich wersji).

    Bardzo czÄsto wywoÅania funkcji ioctl sÄ wprowadzane w celu komunikacji
    pomiÄdzy jÄdrem i szczególnymi, dobrze znanymi programami (fdisk,
    hdparm, setserial, tunelp, loadkeys, selection, setfont itd.) i ich
    zachowanie zostanie zmienione, kiedy bÄdzie tego wymagaÅ któryÅ z tych
    programów.

    Programy korzystajÄce z tych wywoÅaÅ ioctl nie bÄdÄ przenoÅne na inne
    systemy Unix, nie bÄdÄ dziaÅaÄ poprawnie ze starszymi wersjami jÄdra
    Linuksa, ani nie bÄdÄ wspóÅpracowaÄ z przyszÅymi wersjami jÄdra.

    Należy korzystaÄ z funkcji zgodnych z POSIX.

ZOBACZ TAKŻE
    dumpkeys(1), kbd_mode(1), loadkeys(1), mknod(1), setleds(1),
    setmetamode(1), execve(2), fcntl(2), ioperm(2), termios(3), console(4),
    console_codes(4), mt(4), sd(4), tty(4), tty_ioctl(4), ttyS(4), vcs(4),
    vcsa(4), charsets(7), mapscrn(8), resizecons(8), setfont(8)

    /usr/include/linux/kd.h, /usr/include/linux/vt.h

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Piotr Pogorzelski (PTM) <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>, Andrzej M.
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.Linux               28-02-2009         CONSOLE_IOCTL(4)