console_ioctl

CONSOLE_IOCTL(4)  Linux - PodrÄcznik programisty Linuksa  CONSOLE_IOCTL(4)NAZWA
    konsolowe ioctl'e - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych

OPIS
    Przedstawione poniżej argumenty funkcji ioctl() sÄ specyficzne dla
    Linuksa. WymagajÄ trzeciego parametru, nazywanego tu argp.

    KDGETLED
       Pobiranie stanu diod LED. argp wskazuje na zmiennÄ typu long
       int. Trzy najmniej znaczÄce bity *argp wskazujÄ aktualny stan
       diod wg schematu:

         LED_CAP    0x04  dioda caps lock
         LEC_NUM    0x02  dioda num lock
         LED_SCR    0x01  dioda scroll lock


    KDSETLED
       Ustienie diod LED. Diody sÄ ustawiane odpowiednio do wartoÅci
       trzech najmniej znaczÄcych bitów argp. Jednakże jeÅli
       ustawiony jest najbardziej znaczacy bit, stan diod wraca do
       stanu normalnego: odzwierciedla stan funkcji klawiatury caps
       lock, num lock i scroll lock.

    W jÄdrach przed 1.1.54 diody odzwierciedlaÅy jedynie stan znaczników
    klawiatury, a ioctl KDGETLED/KDSETLED zmieniaÅy również stan tych
    znaczników. Od wersji 1.1.54 diody mogÄ wyÅwietlaÄ dowolnÄ
    informacjÄ, lecz standardowo wskazujÄ stan znaczników klawiatury. Do
    zmiany znaczników klawiatury sÅuÅ¼Ä dwa nastÄpne wywoÅania funkcji
    ioctl.


    KDGKBLED
       Pobranie wartoÅci znaczników klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znaczników, nie stanu diod). argp wskazuje na
       zmiennÄ typu char, do której zostanÄ przepisabne wartoÅci
       znaczników. Najniższe trzy bity (maska 0x7) odzwierciedlajÄ
       stan znaczników, a trzy najniższe bity nastÄpnego bajtu (maska
       0x70) zawierajÄ domyÅlne ustawienie znaczników. (Od wersji
       1.1.54.)


    KDSKBLED
       Ustawienie wartoÅci znaczników klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znaczników, nie stanu diod). argp zawiera pożÄdany
       stan znaczników. Trzy najniższe bity (maska 0x7) zawierajÄ
       stan znaczników, a trzy najniższe bity nastÄpnego bajtu (maska
       0x70) zawierajÄ domyÅlne ustawienie znaczników. (Od wersji
       1.1.54.)


    KDGKBTYPE
       Pobiranie typ klawiatury. Przekazuje wartoÅÄ KB_101,
       zdefiniowanÄ jako 0x02;


    KDADDIO
       Dodanie portu we/wy jako poprawnego. Rownoważne funkcji
       ioperm(arg,1,1).


    KDDELIO
       UsuniÄcie portu we/wy z listy poprawnych portów. Równoważne
       funkcji ioperm(arg,1,0).


    KDENABIO
       WÅÄczenie dostÄpu do portów we/wy karty graficznej.
       Równoważne wywoÅaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 1).


    KDDISABIO
       WyÅÄczenie dostÄpu do portów we/wy karty graficznej.
       Równoważne wywoÅaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 0).


    KDSETMODE
       WÅÄczenie trybu tekstowego/graficznego. argp przyjmuje wartoÅÄ:

         KD_TEXT    0x00
         KD_GRAPHICS  0x01


    KDGETMODE
       Pobranie informacji o ustawionym trybie: tekstowy/graficzny.
       argp wskazuje na zmiennÄ typu long, której zostanie nadana
       jedna z podanych wyżej wartoÅci.


    KDMKTONE
       Wygenerowanie dźwiÄku o okreÅlonej dÅugoÅci. Niższe 16 bitów
       argp okreÅla czas wyrażony w cyklach zegara, a wyższe 16
       bitów podaje czas trwania w milisekundach. JeÅli czas trwania
       jest równy zeru, dźwiÄk zostaje wyÅÄczony. Sterowanie jest
       przekazywane natychmiast. Na przyklad, argp = (125<<16) + 0x637
       okreÅla dźwiÄk zwykle skojarzony ze znakiem Ctrl-G. (Od wersji
       0.99pl1; nie dziaÅa w 2.1.49-50.)


    KIOCSOUND
       WÅÄczenie lub wyÅÄczenie generowanie dźwiÄków. Niższe 16
       bitów argp okreÅla czas trwania w cyklach zegara (tzn. argp =
       1193180/czÄstostliwoÅÄ). JeÅli argp = 0 wówczas dźwiek zostaje
       wyÅÄczony. W każdym z przypadków sterowanie jest przekazywane
       natychmiast.


    GIO_CMAP
       Pobranie z jÄdra aktualnie obowiÄzujÄcej mapy kolorów. argp
       wskazuje na 48-bajtowÄ tablicÄ. (Od wersji 1.3.3)


    PIO_CMAP
       Zmiana domyÅlnej mapy kolorów trybu tekstowego. argp wskazuje
       na 48-bajtowÄ tablicÄ, która zawiera kolejno wartoÅci Red,
       Green i Blue dla dostÄpnych 16 kolotów ekranu: 0 brak, 255
       peÅna intensywnoÅÄ. DomyÅlnymi kolorami sÄ, w kolejnoÅci:
       czarny, ciemnoczerwony ciemnozielony, brÄzowy, ciemnoniebieski,
       ciemnopurpurowy, ciemny niebieskozielony, jasnoszary,
       ciemnoszary, jasnoczerwony, jasnozielony, żóÅty,
       jasnoniebieski, jasnopurpurowy, jasny niebieskozielony i biaÅy.
       (Od wersji 1.3.3.)


    GIO_FONT
       Pobranie 256-znakowego fontu ekranowego w rozszerzonym formacie.
       argp wskazuje na tablicÄ 8192 bajtów. JeÅli aktualnie
       zaÅadowany font jest jednym z fontów 512-bajtowych lub jeÅli
       konsola nie jest w trybie tekstowym, funkcja powraca z kodem
       bÅÄdu EINVAL.


    GIO_FONTX
       Pobranie fontu ekranowego i zwiÄzanych z nim informacji. argp
       wskazuje na strukturÄ typu struct consolefontdesc (patrz
       PIO_FONTX). Przed wywoÅaniem funkcji, polu charcount powinna
       zostaÄ nadana wrtoÅÄ równa maksymalnej liczbie znaków, jakie
       siÄ zmieszczÄ w buforze wskazywanym przez chardata. Po
       zakoÅczeniu, charcount i charheight sÄ wypeÅniane odpowiednimi
       informacjami dotyczÄcymi aktualnie zaÅadowanego fontu, a tablica
       chardata zawiera informacje o foncie, o ile przekazana wartoÅÄ
       charcount wskazywaÅa wystarczajÄcÄ iloÅÄ miejsca; w przeciwnym
       razie bufor nie jest modyfikowany, a zmiennej errno nadawana
       jest wartoÅÄ ENOMEM. (Od wersji 1.3.1.)


    PIO_FONT
       Ustawia 256-znakowy font ekranowy. Jest on Åadowany do
       generatora znaków karty EGA/VGA. argp wskazuje 8192 bajtowÄ
       mapÄ z 32 bajtami na jeden znak. W przypadku fontów 8xN (0 < N
       <= 32) wykorzystywane jest tylko pierwszych N bajtów. Ta
       procedura unieważnia jednoczeÅnie odwzorowanie Unicode.


    PIO_FONTX
       Ustawia font ekranowy i zwiÄzane z nim informacje na temat jego
       prezentacji. argp wskazuje strukturÄ

       struct consolefontdesc {
           u_short charcount;   /* liczba znaków w foncie (256 lub 512) */
           u_short charheight;   /* liiczba wierszy w foncie (1-32) */
           char *chardata;     /* dane fontu w postaci rozszerzonej */
       };

       JeÅli jest to konieczne, ekran zostanie odpowienio
       przeskalowany, a do odpowiednich procesów przesÅany bÄdzie
       sygnaÅ SIGWINCH. Ta procedura unieważnia jednoczeÅnie
       odwzorowanie Unicode.


    PIO_FONTRESET
       Inicjalizuje czcionkÄ ekranowÄ, rozmiar i odwzorowanie Unicode
       do wartoÅci ustawionych podczas startu sytemu. argp nie jest
       używany, lecz powinien mieÄ wartoÅÄ NULL, aby zapewniÄ zgodnoÅÄ
       z przyszÅymi wersjami jÄdra. (Od wersji 1.3.28.)


    GIO_SCRNMAP
       Pobranie z jÄdra odwzorowania ekranu. argp wskazuje na obszar o
       rozmiarze E_TABSZ, który jest wypeÅniany danymi fontu
       sÅużÄcymi do wyÅwietlenia poszczególnych znaków. W przypadku
       gdy aktualnie zaÅadowany font zawiera wiÄcej niż 256 znaków,
       ta procedura zwraca raczej bezwartoÅciowe informacje.


    GIO_UNISCRNMAP
       Pobranie z jÄdra peÅnego odwzorowania Unicode. argp wskazuje na
       obszar o rozmiarze E_TABSZ*sizeof(unsigned short), który jest
       wypeÅniany kodami Unicode odpowiednimi dla poszczególnych
       znaków. Specjalny zestaw kodów Unicode, rozpoczynajÄcy siÄ od
       U+F000, sÅuży do reprezentacji odwzorowania ,,bezpoÅrednio na
       font'' (,,direct to font''). (Od wersji 1.3.1.)


    PIO_SCRNMAP
       ZaÅadowanie do jÄdra ,,definiowanej przez użytkownika''
       (czwartej) tabeli odwzorowujÄcej bajty na symbole ekranu
       konsoli, argp wskazuje na obszar o rozmiarze E_TABSZ.


    PIO_UNISCRNMAP
       ZaÅadowanie do jÄdra ,,definiowanej przez użytkownika''
       (czwartej) tabeli odwzorowujÄcej bajty na kody Unicode, które
       sÄ z kolei tÅumaczone na symbole ekranowe zgodnie z aktualnie
       zaÅadowanÄ tabelÄ odwzorowania Unicode-na-font. Do
       bezpoÅredniego odwzorowania na symbole ekranowe mogÄ byÄ
       wykorzystywane specjalne kody Unicode rozpoczynajÄce siÄ od
       U+F000. (Od wersji 1.3.1.)


    GIO_UNIMAP
       Pobranie z jÄdra mapy odwzorowania Unicode-na-font. argp
       wskazuje na strukturÄ

       struct unimapdesc {
           u_short entry_ct;
           struct unipair *entries;
       };

       w której entries wskazujÄ na tablicÄ struktur

       struct unipair {
           u_short unicode;
           u_short fontpos;
       };

       (Od wersji 1.1.92.)


    PIO_UNIMAP
       ZaÅadowanie do jÄdra mapy odwzorowania Unicode-na-font. argp
       wskazuje na strukturÄ typu struct unimapdesc. (Od wersji
       1.1.92.)


    PIO_UNIMAPCLR
       Wyczyszczenie tabeli, jeÅli możliwe proponuje algorytm z
       mieszaniem (hash).

       struct unimapinit {
           u_short advised_hashsize; /* 0 przy braku opinii */
           u_short advised_hashstep; /* 0 przy braku opinii */
           u_short advised_hashlevel; /* 0 przy braku opinii */
       };

       (Od wersji 1.1.92.)


    KDGKBMODE
       Pobranie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long, której zostanie nadana wartoÅÄ równa jednej z
       poniższych staÅych:

         K_RAW     0x00
         K_XLATE    0x01
         K_MEDIUMRAW  0x02
         K_UNICODE   0x03


    KDSKBMODE
       Ustawienie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long o wartoÅci równej jednej z powyższych staÅych.


    KDGKBMETA
       Pobranie trybu obsÅugi klawisza meta. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long, której zostanie nadana wartoÅÄ równa jednej z
       poniższych staÅych:

         K_METABIT   0x03  ustawienie najwyższego bitu
         K_ESCPREFIX  0x04  kod przedrostkowy ucieczki


    KDSKBMETA
       Ustawienie trybu obsÅugi klawisza meta. argp wskazuje na zmiennÄ
       typu long o wartoÅci równej jednej z powyższych staÅych:


    KDGKBENT
       Pobranie jednej pozycji z tabeli translacji klawiszy (kod
       klawisza (keycode) na kod akcji). argp wskazuje na strukturÄ

       struct kbentry {
         u_char kb_table;
         u_char kb_index;
         u_short kb_value;
       };

       której pierwsze dwa pola majÄ nadane wartoÅci o nastÄpujÄcym
       znaczeniu: kb_table okreÅla rodzaj tabeli (0 <= kb_table <
       MAX_NR_KEYMAPS), a kb_index oznacza kod klawisza (keycode) (0 <=
       kb_index < NR_KEYS). Polu kb_value zostaje nadany odpowiedni
       kod akcji, K_HOLE, jeÅli nie ma takiego klawisza, a K_NOSUCHMAP,
       jeÅli kb_table jest niepoprawne.


    KDSKBENT
       Nadanie wartoÅci jednej pozycji tabeli translacji. argp wskazuje
       na strukturÄ typu struct kbentry.


    KDGKBSENT
       Pobranie ÅaÅcucha znaków przypisanego klawiszowi funkcyjnemu.
       argp wskazuje na strukturÄ

       struct kbsentry {
         u_char kb_func;
         u_char kb_string[512];
       };

       kb_string przypisywany jest zakoÅczony znakiem NUL ÅaÅcuch
       znaków, odpowiadajÄcy kodowi akcji kb_func-tego klawisza
       funkcyjnego.


    KDSKBSENT
       Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu ÅaÅcuch znaków. argp wskazuje
       na strukturÄ typu struct kbsentry.


    KDGKBDIACR
       Odczytanie tabeli akcentów jÄdra. argp wskazuje na strukturÄ

       struct kbdiacrs {
         unsigned int kb_cnt;
         struct kbdiacr kbdiacr[256];
       };

       gdzie kb_cnt oznacza liczbÄ pozycji w tablicy, z których każda
       jest strukturÄ

       struct kbdiacr { u_char diacr, base, result; };


    KDGETKEYCODE
       Odczytanie pozycji z tabeli kodów klawiszy (scan code to
       keycode). argp wskazuje na strukturÄ

       struct kbkeycode { unsigned int scancode, keycode; };

       keycode otrzymuje wartoÅÄ odpowiedniÄ dla podanego scancode.
       (Tylko z zakresu 89 <= scancode <= 255. Dla 1 <= scancode <=
       88, jest keycode==scancode.) (Od wersji 1.1.63.)


    KDSETKEYCODE
       Zapisanie pozycji w tabeli kodów klawiszy jÄdra. argp wskazuje
       na strukture typu struct kbkeycode. (Od wersji 1.1.63.)


    KDSIGACCEPT
       Proces wywoÅujÄcy tÄ funkcjÄ wskazuje swÄ chÄÄ do przyjÄcia
       sygnaÅu argp, generowanego przez wciÅniÄcie odpowiedniej
       kombinacji klawiszy. (1 <= argp <= NSIG). (Patrz
       spawn_console() w linux/drivers/char/keyboard.c.)


    VT_OPENQRY
       Przekazanie pierwszej dostÄpnej (ale nie otwartej) konsoli. argp
       wskazuje na zmiennÄ typu int, której zostanie nadana wartoÅÄ
       równa numerowi konsoli wirtualnej (1 <= *argp <=
       MAX_NR_CONSOLES).


    VT_GETMODE
       Pobranie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       struktuÄ

       struct vt_mode {
         char mode;   /* tryb konsoli wirtualnej */
         char waitv;  /* jeÅli ustawione, czeka przy zapisie,
                     jeÅli nie jest aktywna */
         short relsig; /* sygnaÅ w przypadku zwolnienia */
         short acqsig; /* sygnaÅ w przypadku uzyskania */
         short frsig;  /* niewykorzystane (równe 0) */
       };

       mode może przyjmowaÄ nastÄpujÄce wartoÅci:

         VT_AUTO    autoamtyczne przeÅÄczanie vt
         VT_PROCESS  przeÅÄczanie sterowane przez proces
         VT_ACKACQ   potwierdzanie przeÅÄczenia


    VT_SETMODE
       Ustawienie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       strukturÄ typu struct vt_mode.


    VT_GETSTATE
       Ustawienie globalne informacje o stanie konsoli wirtualnej. argp
       wskazuje na strukturÄ

       struct vt_stat {
         ushort v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
         ushort v_signal; /* sygnaÅ do wysÅania */
         ushort v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
       };

       Dla każej aktualnie używanej konsoli ustawiany jest odpowiedni
       bit w polu v_state. (JÄdra od 1.0 do 1.1.92.)


    VT_RELDISP
       Zwolnienie ekranu.


    VT_ACTIVATE
       PrzeÅÄczenie na konsolÄ argp (1 <= argp <= MAX_NR_CONSOLES).


    VT_WAITACTIVE
       Oczekiwanie na aktywacjÄ konsoli wirtualnej argp.


    VT_DISALLOCATE
       Zwolnienie pamiÄci przydzielonej dla konsoli wirtualnej argp.
       (Od wersji 1.1.54.)


    VT_RESIZE
       Zmiana wybrażenia jÄdra o rozmiarach ekranu. argp wskazuje na
       strukturÄ

       struct vt_sizes {
         ushort v_rows;    /* liczba wierszy */
         ushort v_cols;    /* liczba kolumn */
         ushort v_scrollsize; /* aktualnie nie używane */
       };

       Należy pamiÄtaÄ, że nie zmienia to trybu karty graficznej
       Patrz resizecons(8). (Od wersji 1.1.54.)


    VT_RESIZEX
       Zmiana wyobrażenia jÄdra o różnych parametrach ekranu. argp
       wskazuje na strukturÄ

       struct vt_consize {
           ushort v_rows;     /* liczba wierszy */
           ushort v_cols;     /* liczba kolumn */
           ushort v_vlin;     /* liczba wierszy pikseli na ekranie */
           ushort v_clin;     /* liczba wierszy pikseli na znak */
           ushort v_vcol;     /* liczba kolumn pikseli na ekranie */
           ushort v_ccol;     /* liczba kolumn pikseli na znak */
       };

       Każdy z parametrów może mieÄ wartoÅÄ zerowÄ, co oznacza ,,nie
       zmieniaÄ'', lecz jeÅli jednoczÄsnie zmienianych jest kilka
       parametrów, muszÄ one byÄ ze sobÄ zgodne. Należy pamiÄtaÄ, że
       nie zmienia to trybu karty graficznej Patrz resizecons(8). (Od
       wersji 1.3.3.)


    DziaÅanie poniższych funkcji ioctl jest zależne od wartoÅci
    pierwszego bajtu struktury wskazywanej przez argp, tutaj oznaczanego
    jako subcode. MogÄ z nich korzystaÄ jedynie administrator i wÅaÅciciel
    aktualnej konsoli.

    TIOCLINUX, subcode=0
       Zrzut ekranu ZniknÄlo w 1.1.92. (Dla jÄdra 1.1.92 i
       późniejszych, obecnie należy zamiast tego czytaÄ z /dev/vcsN
       lub /dev/vcsaN.)


    TIOCLINUX, subcode=1
       Pobranie inforamcji o zadaniu. ZniknÄÅo w 1.1.92.


    TIOCLINUX, subcode=2
       Ustawienie zaznaczenia. argp wskazuje na strukturÄ

         struct {char subcode;
           short xs, ys, xe, ye;
           short sel_mode;
         }

       xs i ys oznaczajÄ poczÄtkowÄ kolumnÄ i wiersz xe i ye oznaczajÄ
       koÅcowÄ kolumnÄ i wiersz. (Górny lewy róg ma wspóÅrzÄdne
       wiersz=kolumna=1.) sel_mode jest równe 0 w przypadku
       zaznaczania znak po znaku, 1 - sÅowo po sÅowie, lub 2 - wiersz
       po wierszu. Zaznaczone znaki ekranowe sÄ podÅwietlone i
       zachowane w statycznej tablicy sel_buffer zdefiniowanej w
       devices/char/console.c.


    TIOCLINUX, subcode=3
       Wstawienie zanaczenia. Znaki znajdujÄce siÄ w buforze
       zaznaczenia sÄ zapisywane do fd.


    TIOCLINUX, subcode=4
       Odtworzenie ekranu po wygaszeniu.


    TIOCLINUX, subcode=5
       WypeÅnienie 256-bitowej tablicy definujÄcej znaki w "sÅowie" dla
       zaznaczania "sÅowo-po-sÅowie". (Od wersji 1.1.32.)


    TIOCLINUX, subcode=6
       argp wskazuje na zmiennÄ typu char, której nadawana jest
       wartoÅÄ zmiennej jÄdra shift_state. (Od wersji 1.1.32.)


    TIOCLINUX, subcode=7
       argp wskazuje na zmiennÄ typu char, której nadawana jest
       wartoÅÄ zmiennej jÄdra report_mouse. (Od wersji 1.1.33.)


    TIOCLINUX, subcode=8
       Zrzucenie informacji o szerokoÅci i wysokoÅci ekranu, pozycji
       kursora i wszystkich parach znak-atrybuty. (Tylko jÄdra od
       1.1.67 do 1.1.91. PoczÄwszy od 1.1.92 można przecztyaÄ
       wszystkie te inforamcje z /dev/vcsa*.)


    TIOCLINUX, subcode=9
       Odtworzenie rozmiaru ekranu, poÅożenia kursora i wszystkich par
       znak-atrybut. (Tylko jÄdra od 1.1.67 do 1.1.91. PoczÄwszy od
       jÄdra 1.1.92, można to wykonaÄ przez zapis do /dev/vcsa*.)


    TIOCLINUX, subcode=10
       ObsÅuguje funkcjÄ oszczÄdzania energii (Power Saving) monitorów
       nowej generacji. Tryb wygaszania ekranu VESA przyjmuje wartoÅÄ
       argp[1], co powoduje sterowanie wygaszaniem ekranu w sposób
       nastÄpujÄcy:

         0: Wygaszanie ekranu jest wyÅÄczone.

         1: Aktualne zawartoÅci rejestrów karty graficznej zostajÄ
       zachowane, nastÄpnie sterownik zostaje zaprogramowany tak, aby
       wyÅÄczyÅ impulsy synchronizacji pionowej. Powoduje to
       przestawienie monitora w tryb oczekiwania (standby). JeÅli
       monitor posiada licznik czasowy Off_Mode, wtedy może
       ewentualnie sam wyÅÄczyÄ zasilanie.

         2: ZostajÄ zachowane aktualne ustawienia, nastÄpnie
       wyÅÄczane sÄ zarówno impulsy synchronizacji zarówno pionowej,
       jak i poziomej. Powoduje to wyÅaczenie monitora (tryb "off").
       OpcjÄ tÄ należy wybraÄ jeÅli monitor nie posiada licznika
       czasowego Off_Mode lub jeÅli chcemy aby monitor wyÅÄczyÅ siÄ
       natychmiast. (Ostrzeżenei: CzÄste wyÅÄczanie zasilania może
       uszkodziÄ monitor.)

       (Od wersji 1.1.76.)


WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwracane jest 0. Po bÅÄdzie zwracane jest -1 i
    ustawiana jest zmienna errno.

BÅÄDY
    errno może przyjmowaÄ nastÄpujÄce wartoÅci:


    EBADF deskryptor pliku jest nieprawidÅowy.

    ENOTTY deskryptor pliku nie jest skojarzony ze specjalnym urzÄdzeniem
       znakowym lub podane polecenie nie ma do niego zastosowania.

    EINVAL deskryptor pliku lub argp jest niepoprawny.

    EPERM naruszenie uprawnieÅ.

OSTRZEŻENIE
    Nie należy traktowaÄ tej strony podrÄcznika jak dokumentacji funkcji
    ioctl dla konsoli Linuksa. Jest ona przeznaczona dla ciekawskich jako
    alternatywa wobec czytania zródeÅ jÄdra. Funkcje ioctl sÄ
    niudokumentowanymi funkcjami wewnÄtrznymi Linuksa, które mogÄ ulec
    zmianie bez ostrzeżenia (i rzeczywiÅcie, ten dokument odzwierciedla w
    sposób mniej lub bardziej dokÅadny sytuacjÄ dla jÄdra w wersji 1.1.94;
    istnieje wiele mniej i bardziej znaczÄcych różnic w stosunku do
    poprzednich wersji.)

    Bardzo czÄsto wywoÅania funkcji ioctl sÄ wprowadzane w celu komunikacji
    pomiÄdzy jÄdrem i szczególnymi, dobrze znanymi programami (fdisk,
    hdparm, setserial, tunelp, loadkeys, selection, setfont itd.), i ich
    zachowanie zostanie zmienione, kiedy bÄdzie tego wymagaÅ któryÅ z tych
    programów.

    Programy korzystajÄce z tych wywoÅaÅ ioctl nie bÄdÄ przenoÅne na inne
    systemy Unix, nie bÄdÄ dziaÅaÄ poprawnie ze starszymi wersjami jadra
    Linuksa, ani nie bÄdÄ wspóÅpracowaÄ z przyszÅymi wersjami jÄdra.

    Należy korzystaÄ z funkcji zgodnych z POSIX.


ZOBACZ TAKŻE
    kbd_mode(1), loadkeys(1), dumpkeys(1), mknod(1), setleds(1),
    setmetamode(1), ioperm(2), execve(2), fcntl(2), termios(3), console(4),
    console_codes(4), mt(4), sd(4), tty(4), ttys(4), tty_ioctl(4), vcs(4),
    vcsa(4), charsets(7), mapscrn(8), setfont(8), resizecons(8),
    /usr/include/linux/kd.h, /usr/include/linux/vt.hLinux               1995-09-18         CONSOLE_IOCTL(4)