cp

CP(1)            General Commands Manual           CP(1)NÃV
    cp - fájlok és könyvtárak másolása

ÃTTEKINTÃS
    cp [opciók] fájl útvonal
    cp [opciók] fájl... könyvtár

    POSIX opciók: [-fipRr] [--]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-abdfilprsuvxPR] [-S UTÃTAG] [-V
    {numbered,existing,simple}] [--sparse=MIKOR] [--help] [--version] [--]

LEÃRÃS
    A cp parancs fájlokat (vagy, opcionálisan, könyvtárakat) másol.
    Másolható vele egyetlen fájl a megadott helyre, vagy akár
    végtelenül sok fájl egy célkönyvtárba.

    Ha az utolsó argumentum egy létezŠkönyvtárat jelöl, a cp minden
    forrás fájlt abba a könyvtárba másol be (ugyanazon nevet
    megtartva). Ellenben, ha csak két fájl adott, az elsÅt a másodikra
    másolja. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és
    több mint két nem-opció argumentum van megadva.

    (Ãgy a `cp -r /a /b' /a-t /b/a-ba másolja és a /a/x-et /b/a/x-be
    akkor, ha a /b létezik, de /a-t /b-be és /a/x-et /b/x-be helyezi, ha
    korábban nem volt /b könyvtár.

    A másoláskor keletkezŠfájlok és könyvtárak jogai ugyanazok
    lesznek, mint az eredeti állományoké, 0777 értékkel végzett ÃS
    művelet után és a felhasználó umask-jával módosÃtva (kivéve, ha
    a -p opció meg van adva). (A rekurzÃv másolás idejére az újonnan
    keletkezett könyvtárak átmenetileg a végleges mód helyett az
    S_IRWXU (0777) értékkelel és VAGY művelettel képzett módot
    kapják meg, hogy a processz olvasni, Ãrni és keresni tudja ezeket a
    könyvtárakat).

    Semmi nem történik akkor, ha egy fájlt önmagába másolunk (kivéve
    azt, hogy valószÃnűleg hibaüzenetet kapunk). Ha egy létezÅ másik
    fájlba másolunk, az az `open(path, O_WRONLY | O_TRUNC)' hÃvással
    lesz megnyitva. Ãj fájlba másolás esetén az állomány az
    `open(path, O_WRONLY | O_CREATE, mód)' segÃtségével lesz
    létrehozva. Amennyiben ez sikertelen, a fájl már létezett; ha a -f
    opció lett megadva, a cp megpróbálja törölni a meglévŠfájlt
    (vagy megszüntetni a linkelését), majd ha ez lezajlik, új
    fájlként végzi el rajta a másolást.

POSIX OPCIÃK
    A POSIX négy és fél opciót ismer:

    -f   A létezŠfájlok törlése, amennyiben szükséges (lásd
       feljebb).

    -i   A létezÅ célfájlok felülÃrására rákérdez. (A kérdést
       az stderr-re Ãrja, a választ az stdin-rÅl olvassa be. Csak
       megerÅsÃtÅ válasz esetén másol.)

    -p   MegÅrzi az eredeti fájl tulajdonosát, csoportját,
       jogosultságait (beleértve a setuid és setgid biteket), az
       utolsó módosÃtás valamint az utolsó hozzáférés idejét.
       Ha a tulajdonos és csoport duplikálása sikertelen, a setuid
       és setgid bitek törlÅdnek. (MegjegyzendÅ, hogy ezután az
       eredeti és a másolat utolsó hozzáférési ideje eltérhet,
       mivel a másolás művelete a forrásfájlhoz való
       hozzáférést takar).

    -R   A könyvtárakat rekurzÃvan másolja és a megfelelÅ
       műveleteket végzi az olyan objektumokon, amelyek nem
       hagyományos fájlok illetve könyvtárak. (Ãgy egy FIFO vagy
       speciális fájl másolata is FIFO vagy speciális fájl lesz).

    -r   A könyvtárakat rekurzÃvan másolja, illetve valamilyen nem
       specifikált műveletet végez az olyan objektumokon, amelyek
       nem hagyományos fájlok illetve könyvtárak. (Ezért
       lehetséges és voltaképp támogatott a -r opció használata a
       -R szinonimájaként, de nem lehet kizárni, hogy a cp jelenlegi
       GNU verziója (lásd lentebb) ostobán viselkedik az ilyen
       esetekben.)

    --   Lezárja az opciók listáját.

GNU LEÃRÃS
    Ãltalában véve, a fájlok rögtön az olvasás után Ãrásra
    kerülnek. A kivételek tekintetében lásd alább a --sparse opciót.

    Alapértelmezésben a `cp' nem másol könyvtárakat (lásd alább az
    -r opciót).

    A cp általában visszautasÃtja a fájl önmagába való másolását,
    a következŠkivétellel: ha a --force és a --backup opció van
    megadva, a forrás és a cél azonos és egy szokványos fájlra utal,
    a cp a megszokott módon egy mentésfájlt (backup) készÃt (a
    megadottak szerint egyszerűt vagy számozottat). Ez akkor hasznos, ha
    egyszerűen másolatot akarunk készÃteni egy fájlról a módosÃtása
    elott.

GNU OPCIÃK
    -a, --archive
       Amennyire csak lehetséges, megÅrzi az eredeti fájlok
       struktúráját és jellemzÅit (attributes) a másolatban.
       Ugyanaz, mint -dpR.

    -d, --no-dereference
       A szimbolikus csatolásokat (symbolic link) szimbolikus
       csatolásként másolja ahelyett, hogy az általuk mutatott
       fájlokat másolná, továbbá megÅrzi az erÅs csatolás (hard
       link) kapcsolatokat a forrásfájlok között a másolatban.

    -f, --force
       A létezŠcélfájlok törlése, rákérdezés nélkül.

    -i, --interactive
       A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülÃrhatók-e a
       létezŠcélfájlok.

    -l, --link
       ErÅs csatolások (hard link) létrehozása a nem könyvtár
       állományok másolása helyett.

    -p, --preserve
       MegÅrzi az eredeti fájl tulajdonosát, csoportját,
       jogosultságait és idÅbélyegeit.

    -P, --parents
       A célfájlok nevének kialakÃtása a következÅképpen
       történik: a célkönyvtár neve egy perjellel (/), majd a
       forrásfájl(ok) nevével lesz kiegészÃtve. A cp-nek átadott
       utolsó argumentum egy létezŠkönyvtár neve kell legyen.
       Például a `cp --parents a/b/c existing_dir' parancs az a/b/c
       fájlt existing_dir/a/b/c -be másolja, létrehozva az összes
       hiányzó köztes könyvtárat.

    -r   A könyvtárak rekurzÃv másolása. A nem könytár és nem
       szimbolikus link fájlokat (pl. FIFO-k és speciális fájlok)
       reguláris fájlként másolja. Ez azt jelenti, hogy minden
       forrásból megpróbálja olvasni az adatokat és a célba Ãrni.
       Ãgy, ezzel az opcióval a `cp' nem meghatározható módon
       elakadhat egy FIFO vagy a /dev/tty olvasásakor. (Ez egy hiba.
       Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a -r használatát és a
       -R-et érdemes választani akkor, amikor a másolt struktúra
       tartalmával nem vagyunk tisztában. Egy ismeretlen eszközfájl
       (például scanner) megnyitása váratlan hatással lehet a
       hardverre.)

    -R, --recursive
       A könyvtárakat rekurzÃvan másolja, megÅrizve a nem könyvtár
       fájlokat (lásd fentebb a -r opciót).

    --sparse= MIKOR
       Egy `ritka fájl' `lyukakat' tartalmaz - nulla bájtok
       sorozatát, amelyek nem foglalnak fizikai diszk-blokkokat; a
       `read' rendszerhÃvás ezeket nullaként olvassa. Ez egyrészt
       jelentÅs helyet takarÃthat meg, másrészt növeli a
       sebességet, mivel számos bináris állomány tartalmaz sok
       folyamatos nulla bájtot. Alapértelmezésben a cp egy durva
       heurisztikus módszerrel megtalálja a lyukakat a bemeneti
       fájlokban és a megfelelŠkimeneti állományt is ritkává
       teszi.

       A MIKOR érték a következŠlehet:

       auto  Ez az alapviselkedés: a kimeneti fájl ritka, ha a
           bemeneti is az.

       always A kimeneti fájl mindig ritka. Ez olyankor hasznos, ha az
           inputfájlt tartalmazó fájlrendszer nem támogatja a
           ritka állományokat, a fogadó fájlrendszer azonban
           igen.

       never A kimeneti fájl sohasem ritka. Ha találsz alkalmazást
           erre az opcióra, szóljál nekünk is.

    -s, --symbolic-link
       A nem-könytár fájlokról másolat helyett szimbolikus
       csatolást hoz létre. Minden forrásfájlnév abszolút kell
       legyen (azaz `/'-rel kezdÅdjön) hacsak nem a célfájlok az
       aktuális könyvtárban vannak. Ez az opció hibaüzenetet
       eredményez olyan rendszerekben, amelyek nem támogatják az
       szimbolikus csatolásokat.

    -u, --update
       Nem másolja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek
       azonos vagy újabb módosÃtási idÅvel rendelkezÅ célfájlja
       létezik.

    -v, --verbose
       KiÃrja minden fájl nevét, mielÅtt másolná.

    -x, --one-file-system
       Ãtlépi azokat az alkönytárakat, amelyek más
       fájlrendszerekben vannak, mint az, amelyben a másolás
       elkezdÅdött.

GNU MENTÃSI (BACKUP) OPCIÃK
    Szükség esetén az olyan programok GNU verziói, mint pl. a cp, mv,
    ln, install és patch, mentést fognak végezni az olyan fájlokról,
    amelyek felülÃródnak, megváltoznak vagy törlÅdnek. A mentés
    szükségességét a -b opció jelzi. Azt, hogy a mentésfájlok
    nevét hogyan kell képezni, a -V opció adja meg. Abban az esetben,
    ha a mentésfájl nevét az eredeti névhez egy utótag toldásával
    kell képezni, a -S kapcsolóval lehet kijelölni az utótagot.

    -b, --backup
       Mentést készÃt azokról a fájlokról, amelyek felülÃródnak
       vagy törlÅdnek.

    -S UTÃTAG, --suffix=UTÃTAG
       Minden mentésfájl nevének végéhez hozzáfűzi a UTÃTAG-ot.
       Ha ez az opció nincsen megadva, a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
       környezeti változó értékét használja. Amennyiben a
       környezeti változó sem adott, a végzÅdés `~' lesz.

    -V MÃD, --version-control=MÃD
       Megadja, hogy a mentések hogyan lesznek elnevezve. A MÃD
       argumentum lehet `numbered' (vagy `t'), `existing' (vagy `nil')
       vagy `never' (vagy 'simple'). Ha ez az opció nincsen megadva,
       akkor a VERSION_CONTROL környezeti változó értékét
       használja. Ha VERSION_CONTROL/-nak nincs értéke, az
       alapértelmezett mentési tÃpus az `existing'.

       Ez az opció megfelel az Emacs `version-control'
       változójának. A MÃD lehetséges értékei (egyértelmű
       rövidÃtések elfogadva):

       `t'vagy`numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil'vagy`existing'
           Sorszámozott biztonsági mentést készÃt azokról a
           fájlokról, melyeknek már van, a többiekrÅl pedig
           egyszerű mentést.

       `never'vagy`simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

SZABVÃNYOS GNU OPCIÃK
    --help Használati útmutatót Ãr a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról Ãr ki információt a szabványos
       kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÃRNYEZET
    A LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE és LC_MESSAGES környezeti
    változók a szokásos jelentéssel rendelkeznek. A GNU verzióban a
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX és a VERSION_CONTROL változók a fent leÃrt
    módon szabályozzák a mentésfájlok elnevezését.

MEGFELELÅSÃG
    POSIX 1003.2

MEGJEGYZÃSEK
    Ez az oldal azt a cp-t Ãrja le, ami a fileutils-4.0 csomagban
    található; más változatok némileg eltérhetnek.
    JavÃtásokat és kiegészÃtéseket az aeb@cwi.nl cÃmre lehet küldeni
    (angolul).
    A hibákat a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu cÃmen lehet jelenteni
    (angolul).

MAGYAR FORDÃTÃS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>
GNU fileutils 4.0        November 1998              CP(1)