cp

CP(1)            Uživatelské pÅÃkazy            CP(1)JMÃNO
    cp - kopÃruje soubory a adresáÅe

POUŽITÃ
    cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÃL
    cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÃÅ
    cp [VOLBA]... -t ADRESÃÅ ZDROJ...

POPIS
    KopÃruje ZDROJ do CÃLe nebo vÃcero ZDROJů do ADRESÃÅe.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také
    povinné.

    -a, --archive
       stejné jako -dpR

    --backup[=CONTROL]
       VytváÅà záložnà kopie každého souboru, který v cÃli
       existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    --copy-contents
       kopÃruje obsah speciálnÃch souborů pÅi rekurzivnÃm průchodu

    -d   stejné jako --no-dereference --preserve=links

    -f, --force
       pokud existujÃcà cÃlový soubor nelze otevÅÃt pro zápis, smaže
       jej a zkusà operaci otevÅenà znovu

    -i, --interactive
       vyžaduje potvrzenà pÅed pÅepsánÃm

    -H   Následuje symbolické odkazy urÄené ve ZDROJi na pÅÃkazové
       Åádce

    -l, --link
       vytváÅà pevné odkazy mÃsto kopÃrovánà jiných objektů než
       adresáÅů

    -L, --dereference
       následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi

    -P, --no-dereference
       nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi

    -p   stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps

    --preserve[=SEZNAM_ATRIBUTÅ®]
       zachová vybrané atributy (výchozà jsou: mode (práva),
       ownership (vlastnictvÃ),timestamps (Äasová razÃtka)). DalÅ¡Ã
       možné atributy jsou: context (zabezpeÄenÃ), links (odkazy),
       all (všechno)

    --no-preserve=SEZNAM_ATRIBUTÅ®
       nezachová vybrané atributy

    --parents
       v ADRESÃÅi použije úplné jméno zdrojového souboru

    -R, -r, --recursive
       kopÃruje adresáÅe rekurzivnÄ

    --remove-destination
       maže existujÃcà cÃlové soubory jeÅ¡tÄ pÅed pokusem o jejich
       otevÅenà (na rozdÃl od --force)

    --sparse=KDY
       ÅÃdà tvorbu ÅÃdkých (sparse) souborů

    --strip-trailing-slashes
       odstranà vÅ¡echna lomÃtka na konci každého ZDROJe

    -s, --symbolic-link
       mÃsto kopÃrovánà vytváÅà symbolické odkazy

    -S, --suffix=PÅÃPONA
       pÅenastavà pÅÃponu záložnÃch souborů

    -t, --target-directory=ADRESÃÅ
       kopÃruje vÅ¡echny ZDROJe do ADRESÃÅe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÃL za normálnà soubor

    -u, --update
       kopÃruje pouze pokud je ZDROJ novÄjÅ¡Ã než cÃlový soubor nebo
       pokud cÃlový soubor neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje provádÄné operace

    -x, --one-file-system
       nebude kopÃrovat podadresáÅe z jiného svazku než na kterém
       kopÃrovánà zaÄalo

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    Ve výchozÃm nastavenà jsou ÅÃdké ZDROJové soubory rozpoznávány
    hrubou heuristikou a odpovÃdajÃcà CÃLový soubor je vytvoÅen jako ÅÃ‐
    dký. To je chovánà zvolené pomocà --sparse=auto. Volba
    --sparse=always způsobà tvorbu ÅÃdkých souborů pokaždé, když
    ZDROJový soubor obsahuje dostateÄnÄ dlouhou sekvenci nulových bajtů.
    Volba --sparse=never vytváÅenà ÅÃdkých souborů zakáže.

    PÅÃpona záložnÃch souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitÃm
    --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzà může
    být zmÄnÄna pomocà volby --backup nebo promÄnnou prostÅedÃ
    VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytváÅet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváÅà ÄÃslované zálohy

    existing, nil
       vytváÅà ÄÃslované zálohy, pokud jsou již použity, v
       opaÄném pÅÃpadÄ vytváÅà prosté zálohy

    simple, never
       vždy vytváÅà prosté zálohy

    Výjimkou je pÅÃpad, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a
    CÃL jsou stejná jména pro existujÃcà prostý soubor. Tehdy cp vytvoÅÃ
    zálohu ZDROJe.

AUTOR
    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro cp je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a cp, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'cp invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008               CP(1)