cp

cp(1)            Kullanıcı Komutları            cp(1)Ä°SÄ°M
    cp - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM
    cp [seçenek]... [-T] kaynak hedef
    cp [seçenek]... kaynak... dizin
    cp [seçenek]... -t dizin kaynak...

AÃIKLAMA
    Belirtilen kaynak dosyasını hedef dosyaya veya birden fazla kaynak
    dosyasını dizin'e kopyalar.

    Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de
    zorunludur.

    -a, --archive
       -dpR ile aynı.

    --backup[=yöntem]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    --copy-contents
       ArdıÅık iÅlem yaparken özel dosyaların içeriÄini kopyalar.

    -d   --no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

    -f, --force
       Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

    -i, --interactive
       Ãzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

    -H   Komut satırı sembolik baÄlarını izler.

    -l, --link
       Kopyalamak yerine baÄ oluÅturur.

    -L, --dereference
       Sembolik baÄlar daima izlenir.

    -P, --no-dereference
       Sembolik baÄlar asla izlenmez.

    -p   --preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

    --preserve[=öznitelikler]
       Belirtilen öznitelikler korunur (öntanımlı olanlar:
       mode,ownership,timestamps - kip, sahiplik, zaman damgası), eÄer
       mümkünse bunlar da: links, all (baÄlar, tümü).

    --no-preserve=öznitelikler
       Belirtilen öznitelikler korunmaz.

    --parents
       Kaynak dosya yolunu dizin'e ekler.

    -R, -r, --recursive
       Dizinleri alt dizinleriyle ardıÅık olarak kopyalar.

    --remove-destination
       Hedefte dosya varsa, açmaya çalıÅmaz ve kopyalamaya
       baÅlamadan önce onu siler (--force seçeneÄinin tersine).

    -s, --symbolic-link
       Kopyalamak yerine sembolik baÄ oluÅturur.

    --sparse=koÅul
       Seyrek dosyaların oluÅturulmasını kontrol eder.

    --strip-trailing-slashes
       kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü iÅaretini
       kaldırır.

    -S, --suffix=sonek
       Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

    -t, --target-directory=dizin
       Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taÅır.

    -T, --no-target-directory
       hedef, normal dosya olarak ele alınır.

    -u, --update
       Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef
       dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmıÅ
       olur.

    -v, --verbose
       Yapılan iÅlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    -x, --one-file-system
       Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Ãntanımlı olarak, seyrek kaynak dosyalarının seyrekliÄi bir
    kurallar kümesine göre kabaca tespit edilir ve karÅılık gelen hedef
    dosya da buna göre seyrek yapılır. Bu davranıŠ--sparse=auto ile
    seçilir. kaynak dosyanın içerdiÄi sıfır bayt dizilimlerine baÄlı
    olarak hedef dosyanın oluÅturulması için ise --sparse=always
    belirtilir. Seyrek dosyaların oluÅturulmaması için --sparse=never
    kullanılır.

    --suffix seçeneÄi ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediÄi
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi
    VERSION_CONTROL ortam deÄiÅkeni ile veya --backup seçeneÄi ile
    seçilebilir. DeÄerler Åunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiÅ olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       NumaralandırılmıŠyedekler varsa, numaralı, aksi durumda
       basit yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

    Ãzel bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmiÅse ve
    kaynak ve hedef dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp
    komutu kaynak dosyaların bir yedeÄini yapar.


YAZAN
    Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından
    yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    cp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve cp yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    kuruluysa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils cp

ÃEVÄ°REN
    Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiÅtir.

coreutils 6.5           Kasım 2006              cp(1)