cp

CP(1)            Polecenia użytkownika            CP(1)NAZWA
    cp - kopiuje pliki i katalogi

SKÅADNIA
    cp [OPCJA]... [-T] ŹRÃDÅO CEL
    cp [OPCJA]... ŹRÃDÅO... KATALOG
    cp [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÃDÅO...

OPIS
    Kopiuje ŹRÃDÅO do CELU lub wiele ŹRÃDEÅ do KATALOGU.

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    -a, --archive
       równoważne -dR --preserve=all

    --attributes-only
       nie kopiuje danych, lecz same atrybuty pliku

    --backup[=METODA]
       tworzy kopiÄ zapasowÄ każdego istniejÄcego pliku docelowego

    -b   jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

    --copy-contents
       podczas kopiowania rekursywnego kopiuje zawartoÅÄ plików
       specjalnych

    -d   równoważne --no-dereference --preserve=links

    -f, --force
       jeÅli istniejÄcy plik docelowy nie może zostaÄ otwarty, usuwa
       go i próbuje ponownie (opcja ta jest ignorowana, jeÅli użyto
       też opcji -n)

    -i, --interactive
       pyta przed nadpisywaniem (ma pierwszeÅstwo przed wczeÅniejszÄ
       opcjÄ -n)

    -H   podÄża za dowiÄzaniami symbolicznymi z wiersza poleceÅ w
       ŹRÃDLE

    -l, --link
       tworzy dowiÄzania twarde zamiast kopii

    -L, --dereference
       zawsze podÄża za dowiÄzaniami symbolicznymi w ŹRÃDLE

    -n, --no-clobber
       nie nadpisuje istniejÄcego pliku (ma pierwszeÅstwo nad
       wczeÅniejszÄ opcjÄ -i)

    -P, --no-dereference
       nigdy nie podÄża za dowiÄzaniami symbolicznymi w ŹRÃDLE

    -p   równoważne --preserve=mode,ownership,timestamps

    --preserve[=LISTA-ATRYB]
       zachowuje podane atrybuty (domyÅlnie: mode,ownership,timestamps
       - czyli prawa, wÅaÅciciela i grupÄ oraz czasy), dodatkowe
       możliwe atrybuty: context (dot. SELinuksa), links (dowiÄzania),
       xattr (rozszerzone atrybuty), all (wszystkie)

    --no-preserve=LISTA-ATRYB
       nie zachowuje podanych atrybutów

    --parents
       używa peÅnej nazwy pliku źródÅowego pod KATALOGIEM

    -R, -r, --recursive
       kopiuje katalogi rekurencyjnie

    --reflink[=KIEDY]
       kontroluje klonowanie/kopiowanie przy zapisie. Patrz niżej

    --remove-destination
       usuwa każdy istniejÄcy plik docelowy przed próbÄ otwarcia go
       (w odróżnieniu od opcji --force)

    --sparse=KIEDY
       kontroluje tworzenie tzw. rzadkich plików. Patrz niżej

    --strip-trailing-slashes
       usuwa koÅcowe ukoÅniki z każdego argumentu ŹRÃDÅO

    -s, --symbolic-link
       tworzy dowiÄzania symboliczne zamiast kopii plików

    -S, --suffix=PRZYROSTEK
       używa podanego przyrostka zamiast domyÅlnego

    -t, --target-directory=KATALOG
       kopiuje wszystkie argumenty ŹRÃDÅO do KATALOGU

    -T, --no-target-directory
       traktuje CEL jako zwykÅy plik

    -u, --update
       kopiuje tylko jeÅli ŹRÃDÅO jest nowsze niż plik docelowy lub
       gdy plik docelowy nie istnieje

    -v, --verbose
       wypisuje bieżÄce dziaÅania

    -x, --one-file-system
       pozostaje na tym systemie plików

    -Z   ustawia kontekst bezpieczeÅstwa SELinux pliku docelowego na
       domyÅlny

    --context=KONTEKST
       jak -Z lub jeÅli poda siÄ KONTEKST - ustawia kontekst
       bezpieczeÅstwa SELinux lub SMACK na KONTEKST

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    DomyÅlnie, tzw. rzadkie pliki ŹRÃDÅOWE sÄ wykrywane przez prymitywnÄ
    heurystykÄ i powiÄzane pliki w CELU sÄ również tworzone jako rzadkie.
    Jest to zachowanie, które można wybraÄ opcjÄ --sparse=auto. Wybranie
    opcji --sparse=always spowoduje utworzenie pliku CELU jako rzadkiego,
    bez wzglÄdu na to, czy plik ŹRÃDÅOWY zawiera wystarczajÄco dÅugÄ
    sekwencjÄ bajtów zerowych. Opcja --sparse=never zabroni tworzenia
    rzadkich plików.

    W przypadku podania opcji --reflink[=always], tworzona jest lekka
    kopia, w której bloki danych sÄ kopiowane tylko, gdy zostaÅy
    zmodyfikowane. JeÅli nie jest to możliwe, to kopiowanie zawodzi lub,
    jeÅli podana jest opcja --reflink=auto, program przechodzi do trybu
    kopii standardowej.

    Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcjÄ
    --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostaÄ
    wybrana opcjÄ --backup lub zmiennÄ ÅrodowiskowÄ VERSION_CONTROL.
    DostÄpne opcje:

    none, off
       nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeÅli podano opcjÄ
       --backup)

    numbered, t
       tworzy kopie numerowane

    existing, nil
       numerowane jeÅli istniejÄce kopie sÄ numerowane, w przeciwnym
       wypadku proste

    simple, never
       zawsze tworzy proste kopie zapasowe

    Jako szczególny przypadek cp tworzy kopiÄ zapasowÄ Å¹RÃDÅA, jeÅli
    podano opcje force i backup, a ŹRÃDÅO i CEL sÄ tÄ samÄ nazwÄ
    istniejÄcego, zwykÅego pliku.

AUTOR
    Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu cp proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) cp invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016              CP(1)