cp

CP(1)            General Commands Manual           CP(1)NAAM
    cp - kopiëer bestanden en directories

OVERZICHT
    cp [OPTIES] BRON DOEL
    cp [OPTIES] BRON[NEN...] DIRECTORIE

    POSIX opties: [-fipRr] [--]

    GNU opties (kortste vorm): [-abdfilprsuvxPR] [-S ACHTERVOEGSEL]
    [-V [numbered|existing|simple]] [--sparse=WANNEER] [--help] [--version]
    [--]

BESCHRIJVING
    cp Kopieert bestanden (en optioneel directories): een bestand kan naar
    een gegeven plaats worden gekopieerd, of een willekeurig aantal
    bestanden kunnen naar een doel-directorie worden gekopieerd.

    Als het laatste argument een bestaande directorie benoemt, dan kopieert
    cp elk BRON bestand naar die directorie (met behoud van dezelfde naam).
    Anders, als maar twee bestanden worden gegeven, kopieert cp het eerste
    bestand naar het tweede bestand. Het is een fout als het laatste
    argument geen directorie is en meer dan twee niet-optie argumenten zijn
    gegeven.

    (Dus als /b een directorie is dan zal `cp -r /a /b' /a naar /b/a en a/x
    naar /b/a/x kopiëren; maar het zal /a naar /b en /a/x naar /b/x
    kopiëren als /b geen directorie is.)

    De toestemmingen van de gemaakte bestanden en directories zullen
    hetzelfde zijn als die van de originele bestanden, geEN't met 0777 en
    aangepast door het umask van de gebruiker (tenzij de -p optie werd
    gegeven). (Maar gedurende recursief kopiëren van directories krijgen
    nieuw gemaakte directories tijdelijk hun uiteindelijke modes geOF't met
    S_IRWXU (0700), zodat het proces de nieuwe directory kan lezen,
    schrijven en doorzoeken.)

    Bij het kopiëren van een bestand naar zichzelf wordt niets gedaan
    (behalve eventueel het produceren van een foutmelding). Bij kopiëren
    naar een ander bestand wordt dat bestand geopend met `open(pad,
    O_WRONLY | O_TRUNC)'. Bij kopiëren naar een nieuw bestand wordt dat
    bestand gemaakt met `open(pad, O_WRONLY | O_CREAT, mode)'. Als dit
    mislukt, het bestand bestond al, en de -f optie werd gegeven, dan
    probeert cp om het bestaande bestand te schrappen (unlink(2)), en als
    dit succesvol is gaat het door als voor een nieuw bestand.


POSIX OPTIES
    POSIX herkent vier en een halve opties:

    -f   Verwijdert bestaande doel bestanden als nodig. (Zie boven.)

    -i   Prompt voor de vraag of een bestaand regulier doel-bestand moet
       worden overschreven. (Schrijf een vraag naar stderr, en lees het
       antwoord van stdin. Alleen kopiëren bij bevestigend antwoord.)

    -p   Behoudt de originele bestand eigenaar, groep en toestemmingen
       (inclusief de setuid en setgid bits), tijd van de laatste
       aanpassing en tijd van de laatste toegang. In het geval dat
       kopiëren van eigenaar of groep mislukt, worden de setuid en
       setgid bits gewist. (Merk op dat naderhand bron en kopie andere
       toegangstijden kunnen hebben voor laatste toegang, omdat de
       kopieer operatie een toegang tot het bron bestand is.)

    -R   Kopieer directorie recursief, en doe het juiste wanneer objecten
       anders dan reguliere bestanden of directories worden
       tegengekomen. (Dus, de kopie van een FIFO of speciaal bestand
       is een FIFO of speciaal bestand.)

    -r   Kopieer directorie recursief, en doe iets onbepaalds met
       objecten anders dan reguliere bestanden of directories. (Dus
       het is toegestaan -in feite aangemoedigd- om de -r optie als
       synoniem voor -R te hebben. Maar vreemd gedrag, zoals dat van de
       huidige GNU versie van cp (zie onder), is niet verboden.)

    --   Beëindig de opties lijst.

GNU DETAILS
    Over het algemeen worden bestanden geschreven net zoals ze worden
    gelezen. Voor uitzonderingen zien de --sparse optie onder.

    Standaard kopieert `cp' geen directories (zie -r onder).

    cp Weigert over het algemeen om een bestand naar zichzelf te kopiëren,
    met de uitzondering: als --force --backup werd opgegeven met gelijke
    bron en doel bestanden en waar het om een normaal {of: regulier}
    bestand gaat, zal cp een backup bestand maken, òf normaal òf
    genummerd, zoals opgegeven volgens de gebruikelijke weg. Dit is
    bruikbaar als u eenvoudig een backup wilt maken van een bestaand
    bestand vóór het te veranderen.

GNU OPTIES
    -a, --archive
       {--archief} Behoudt zoveel als mogelijk van de structuur en
       eigenschappen van het originele bestand in de kopie (maar
       behoudt niet de directorie structuur). Gelijk aan -dpR.

    -d, --no-dereference
       {--geen-verwijzing} Kopieer symbolische koppelingen inplaats van
       de bestanden waar ze heen wijzen, en behoudt harde koppelingen
       tussen bron bestanden in de kopieën.

    -f, --force
       {--kracht} Verwijder bestaande doel-bestanden, en prompt nooit.

    -i, --interactive
       {--interactief} Prompt om te vragen of bestaande reguliere
       bestanden overschreven moeten worden.

    -l, --link
       {--koppeling} Maak harde koppelingen inplaats van kopieën van
       niet-directories.

    -p, --preserve
       {--behoudt} Behoudt de originele eigenaar, groep, permissies en
       tijdstempels van bestanden.

    -P, --parents
       {--ouders} Vorm de naam van elk doel-bestand door achter de
       doel-directorie een slash te zetten, en dan de opgegeven naam
       van het bronbestand te zetten, missende directories makend als
       nodig. Het laatste argument dat aan cp wordt gegeven, moet de
       naam van een bestaande directorie zijn, bijvoorbeeld de
       opdracht:
         cp --parents a/b/c bestaande_dir
       kopieert het bestand `a/b/c' naar `bestaande_dir/a/b/c',
       missende directories creërend als nodig.

    -r   Kopieer directories recursief, kopieer niet-directories en niet-
       symbolische koppelingen (dat is, FIFO's en speciale bestanden)
       alsof het gewone bestanden zijn. Dit betekend een poging de data
       in elk bronbestand te lezen, en het gelezene naar het
       doelbestand te schrijven. Dus, met deze optie kan `cp' zeer wel
       hangen, door het blijven lezen in een FIFO of /dev/tty. (Dit is
       een bug. Het betekend dat u -r moet ontwijken en -R gebruiken
       als u niet weet wat in de boom is die u gaat kopiëren. Het
       openen van een onbekend apparaat bestand, zeg een scanner, heeft
       onbepaalde effecten op de hardware.)

    -R, --recursive
       {--recursief} Kopieer directories recursief, behoudt niet-
       directories (zie -r vlak boven).

    --sparse=WANNEER
       {--mager=} Een `mager bestand' {eng: sparse} bevat `gaten' -
       series nul-bytes die geen fysieke disk blokken innemen; de
       `read' systeem aanroep leest dit als nullen. Dit kan
       aanzienlijke schijfruimte schelen en de snelheid doen toenemen,
       omdat vele binaire bestanden een heleboel opeenvolgende nul-
       bytes bevatten. Standaard bemerkt cp gaten in de invoer bron
       bestanden met een groffe heuristiek en maakt dan het
       bijbehorende uitvoerbestand ook mager.

       De WANNEER waarde kan één van het volgende zijn:

       auto  Het standaard gedrag: het uitvoerbestand is mager als het
           invoerbestand mager is.

       always Maak uitvoerbestanden altijd mager. Dit is handig voor
           als het invoerbestand zich bevind op een bestandsysteem
           dat magere bestanden niet ondersteunt, maar het
           uitvoerbestand gaat naar een bestandsysteem dat dat wel
           doet.

       never Maak het uitvoerbestand nooit mager. Als u een toepassing
           voor deze optie weet, laat het ons weten...

    -s, --symbolic-link
       {--symbolische-koppeling} Maak symbolische koppelingen inplaats
       van kopieën van niet-directories. Alle bronbestand-namen
       moeten absoluut zijn (starten met `/'), tenzij de doelbestanden
       in de huidige directorie zitten. Deze optie resulteert slechts
       in een foutmelding op systemen die symbolische koppelingen niet
       ondersteunen.

    -u, --update
       {--bijwerken} Kopieer niet als een niet-directorie een bestaand
       doel heeft met dezelfde of nieuwere aanpassingstijd.

    -v, --verbose
       {--praatgraag} Druk de naam van elk bestand af vóór het
       kopiëren.

    -x, --one-file-system
       {--één-bestandsysteem} Sla subdirectories over die op andere
       bestandsystemen zitten dan degene waar het kopiëren op startte.

GNU BACKUP OPTIES
    De GNU versies van programma's zoals cp, mv, ln, install en patch
    kunnen een backup maken van bestanden die zullen worden overschreven,
    veranderd, of vernietigd als dat gewenst wordt. Het maken van backups
    wordt opgegeven door de -b optie, hoe ze genoemd moeten worden door de
    -V optie. In het geval de naam van een backup bestand wordt gemaakt
    door het toevoegen van een achtervoegsel aan een bestandnaam, kan dat
    achtervoegsel gegeven worden met de -S optie.

    -b, --backup
       {--backup} Maak backups van bestanden die zullen worden
       overschreven of verwijderd.

    -S ACHTERVOEGSEL, --suffix=ACHTERVOEGSEL
       Voeg ACHTERVOEGSEL aan elk backup-bestand toe. Als deze optie
       niet wordt gegeven, wordt de waarde van de SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
       omgevingsvariabele gebruikt. En als SIMPLE_BACKUP_SUFFIX niet is
       gezet, wordt de standaardwaarde `~' genomen.

    -V METHODE, --version-control=METHODE
       {--versie-controle=} Bepaal hoe backup bestanden worden genoemd.
       Het METHODE argument kan `numbered' (of `t'), `existing' (of
       `nil'), of `never' (of `simple' zijn {respectievelijk genummerd,
       bestaand, nooit, simpel}. Als deze optie niet wordt gegeven,
       wordt de waarde van de VERSION_CONTROL omgevingsvariabele
       gebruikt. En als VERSION_CONTROL niet is gezet, is de standaard
       `existing'.

       Deze optie komt overeen met de Emacs variabele `version-
       control'. De geldige METHODE's zijn (unieke afkortingen worden
       geaccepteerd):

       t, numbered
           Maak altijd genummerde backups.

       nil, existing
           Maak genummerde backups van bestanden die ze al hebben,
           `simple' backups voor anderen.

       never, simple
           Maak altijd simpele backups.

GNU STANDAARD OPTIES
    --help {--hulp} Geef een gebruik bericht op de standaard uitvoer en
       eindig succesvol.

    --version
       {--versie} Druk versie informatie af op de standaard uitvoer,
       eindig dan succesvol.

    --   Beëindig opties lijst.

OMGEVING
    De variabelen LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE en LC_MESSAGES hebben
    de gebruikelijke betekenis. Voor de GNU versie bepalen
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX en VERSION_CONTROL de backup bestandnamen, zoals
    boven beschreven.

VOLDOET AAN
    POSIX 1003.2

OPMERKINGEN
    Deze handleiding beschrijft cp zoals te vinden in het `fileutils-4.0'
    pakket; andere versies kunnen enigszins afwijken. Mail correcties en
    aanvullingen naar aeb@cwi.nl. Rapporteer bugs in het programma aan
    fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.

ZIE
    mv(1)

    De korte handleiding voor cp is beschikbaar via `man -e kort 1 cp`.


VERTALING
    Dit is de handleiding van cp 4.0. Alles wat tussen `{'..`}' staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: cp.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $GNU fileutils 4.0        November 1998              CP(1)