crontab

CRONTAB(1)          Polecenia użytkownika          CRONTAB(1)NAZWA
    crontab - zarządzanie plikami crontab należącymi do użytkowników

SKŁADNIA
    crontab [-u użytkownik] <plik | ->
    crontab [-u użytkownik] <-l | -r | -e> [-i] [-s]
    crontab -n [ nazwa hosta ]
    crontab -c
    crontab -V

OPIS
    Crontab jest programem służącym do instalacji, usuwania lub przeglądania
    zawartości istniejących już tabel używanych przez demon cron(8). Każdy
    użytkownik może posiadać własną tabelę i chociaż tabele cron są plikami
    przechowywanymi w katalogu /var/spool/, nie powinny być bezpośrednio
    modyfikowane. Dla SELinuxa w trybie MLS, można zdecydować więcej tabel
    dla każdego zakresu. Więcej informacji w selinux(8).

    W tej wersji Crona istnieje możliwość używania zamontowanego po sieci
    var/spool/cron dzielonego pomiędzy grupą hostów oraz sprecyzowanie, że
    tylko jeden z nich powinien wykonywać zadania z określonego katalogu w
    danym czasie. Można również używać crontab z każdego z tych hostów, by
    edytować dzielone pliki tabel crontab oraz by ustawić, lub odpytać, który
    host powinien uruchamiać zadania.

    Planowanie zadań cron za pomocą crontab może być dozwolone lub zabronione
    dla poszczególnych użytkowników. Do tego celu, służą pliki cron.allow
    oraz cron.deny. Jeśli plik cron.allow istnieje, użytkownik musi się w nim
    znaleźć by móc korzystać z crontaba. Jeśli plik cron.allow nie istnieje,
    za to plik cron.deny istnieje, użytkownik nie może się w nim znajdować by
    móc korzystać z crontaba. Jeśli żaden z tych plików nie istnieje, wtedy
    tylko super użytkownik (root) jest w stanie korzystać z crontaba.

    Kolejną metodą zarządzania dostępem do harmonogramu zadań crona spoza
    crontaba jest użycie uwierzytelniania PAM w /etc/security/access.conf, by
    skonfigurować którzy użytkownicy mogą, a którzy nie mogą korzystać z
    crontaba bądź modyfikować systemowe zadania crona w katalogu
    /etc/cron.d/.

    Katalog tymczasowy może zostać skonfigurowany w zmiennej środowiskowej.
    Jeśli nie jest skonfigurowana przez użytkownika,zostaje użyty /tmp.

OPCJE
    -u   Określa użytkownika, którego tabele cron mają być modyfikowane.
       Jeżeli ta opcja nie jest podana, crontab korzysta z tabel
       należących do użytkownika uruchamiającego program. Jeśli dany
       użytkownik nie ma tabeli cron, zostaje ona utworzona z pierwszym
       uruchomieniem komendy crontab -u dla danego użytkownika.

    -l   Wypisuje obecną zawartość tabeli crontab na standardowe wyjście.

    -r   Usuwa obecną tabelę crontab.

    -e   Modyfikuje bieżącą tabelę przy pomocy edytora określonego w
       zmiennej środowiskowej VISUAL lub EDITOR. Po opuszczeniu edytora
       zmodyfikowana tabela zostanie automatycznie zainstalowana.

    -i   Ta opcja modyfikuje opcję -r, aby zapytać użytkownika o odpowiedź
       "y/Y", przed rzeczywistym usunięciem pliku crontab.

    -s   Nadpisuje obecny łańcuch kontekstu bezpieczeństwa SELinuxa przez
       ustawienie MLS_LEVEL na pliku crontab przed edycją / zamianą -
       więcej w dokumentacji MLS_LEVEL w crontab(5).

    -n   Ta opcja ma znaczenie tylko jeśli cron(8) został uruchomiony z
       opcją -c, by aktywować wsparcie grupowania. Jest ona używana by
       ustawić hosta w grupie, który powinien uruchamiać zadania
       określone w tabelach crontab w katalogu /var/spool/cron. Jeśli
       podano nazwę hosta, host którego nazwa zwrócona przez
       gethostname(2) zgadza się z tą podaną, zostanie wybrany by
       uruchamiać kolejne wybrane zadania crona. Jeśli nie ma hosta w
       grupie pasującego do podanej nazwy, lub celowo zostanie podana
       pusta nazwa hosta, wtedy wybrane zadania nie zostaną uruchomione
       wcale. Jeśli nazwa hosta zostanie pominięta, zostaje użyta lokalna
       nazwa hosta zwrócona przez gethostname(2). Użycie tej opcji nie ma
       wpływu na plik /etc/crontab oraz pliki w katalogu /etc/crontab.d,
       które są zawsze uruchamiane i traktowane jako dedykowane dla
       danego hosta. Więcej informacji o wsparciu dla grupowania znajduje
       się w cron(8).

    -c   Ta opcja ma znaczenie tylko jeśli cron(8) został uruchomiony z
       opcją -c, by włączyć wsparcie dla grupowania. Używa się jej by
       odpytać, który host z grupy został wybrany, by wykonywać zadania z
       plików crona w katalogu /var/spool/cron, w wyniku działania opcji
       -n.

    -V   Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

ZASTRZEŻENIA
    Pliki cron.allow oraz cron.deny nie mogą być używane by ograniczyć
    wykonywanie zadań cron; pliki te ograniczają jedynie dostęp do komendy
    crontab. Konkretnie, ograniczenie dostępu do komendy crontab nie ma
    wpływu na istniejącą już tabelę crontab dla danego użytkownika. Jego
    zadania będą nadal wykonywane, do czasu gdy tabela zostanie usunięta.

    Pliki cron.allow oraz cron.deny muszą być dostępne do odczytu dla
    użytkownika uruchamiającego crontaba. Jeśli jest inaczej, są traktowane
    jakby nie istniały.

ZOBACZ TAKŻE
    crontab(5), cron(8)

PLIKI
    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny

STANDARDY
    Polecenie crontab jest zgodne ze standardem IEEE Std1003.2-1992
    ("POSIX"), z jednym wyjątkiem: By podmienić obecną tabelę crontab danymi
    ze standardowego wejścia należy użyć parametr -. Nowa składnia polecenia
    różni się od składni używanej przez poprzednie wersje Vixie Cron, jak
    również od klasycznej składni SVR3.

DIAGNOSTYKA
    Po uruchomieniu programu z błędną opcją pojawi się zrozumiały opis
    popełnionego błędu.

AUTOR
    Paul Vixie ⟨vixie@isc.org⟩
    Colin Dean ⟨colin@colin-dean.org⟩


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz
    Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.cronie            29 października 2019 r.         CRONTAB(1)