crypt

CRYPT(3)        PodrÄcznik programisty Linuksa        CRYPT(3)



NAZWA
    crypt, crypt_r - szyfrowanie danych i haseÅ

SKÅADNIA
    #define _XOPEN_SOURCE    /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <unistd.h>

    char *crypt(const char *key, const char *salt);

    #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <crypt.h>

    char *crypt_r(const char *key, const char *salt,
           struct crypt_data *data);

    ProszÄ linkowaÄ z -lcrypt.

OPIS
    crypt to funkcja szyfrujÄca hasÅa. Opiera siÄ ona na algorytmie Data
    Encryption Standard, z pewnymi modyfikacjami majÄcymi (miÄdzy innymi)
    zapobiec próbom sprzÄtowego zÅamania klucza.

    Argument key to hasÅo wpisane przez użytkownika.

    Argument salt to ÅaÅcuch dwóch znaków z zestawu [a-zA-Z0-9./]. Ten
    ÅaÅcuch umożliwia kodowanie jednego hasÅa na 4096 różnych sposobów.

    Poprzez pobranie 7 najmniej znaczÄcych bitów pierwszych oÅmiu znaków
    ÅaÅcucha key tworzony jest 56-bitowy klucz. Ten klucz jest używany do
    zakodowania z góry ustalonego ÅaÅucha znaków (zwykle jest to ÅaÅcuch
    skÅadajÄcy siÄ z samych zer). Zwracana wartoÅÄ wskazuje na zaszyfrowane
    hasÅo, seriÄ 13 znaków ASCII (pierwsze dwa znaki reprezentujÄ argument
    salt). Zwracana wartoÅÄ wskazuje na statycznÄ danÄ, która jest
    nadpisywana przy każdym wywoÅaniu funkcji.

    Uwaga: Istnieje 2**56 czyli 7.2e16, możliwych wartoÅci. Możliwe jest
    przeszukiwanie przestrzeni kluczy z użyciem komputerów z
    przetwarzaniem równolegÅym. DostÄpne sÄ programy, takie jak crack(1),
    przeszukujÄce obszar kluczy, które sÄ czÄsto wykorzystywane przez
    ludzi jako hasÅa. Tak wiÄc hasÅo nie powinno zawieraÄ powszechnych
    wyrazów i nazw. Zalecane jest używanie programu passwd(1), który
    podczas zmiany lub wyboru hasÅa sprawdza, czy nie jest Åatwe do
    zÅamania.

    Sam algorytm DES ma kilka wad, dlatego crypt() jest zÅym rozwiÄzaniem
    dla zastosowaÅ innych niż autoryzacja za pomocÄ hasÅa. JeÅli planujesz
    wykorzystaÄ crypt() dla celów kryptograficznych, nie rób tego.
    ZdobÄdź dobrÄ ksiÄżkÄ o szyfrowaniu i jednÄ z ogólnodostÄpnych
    bibliotek DES.

    crypt_r() jest wielodostÄpowÄ wersjÄ crypt(). Struktura wskazywana
    przez data jest używana do przechowywania wyniku i różnych
    wewnÄtrznych informacji. Oprócz przydzielenia pamiÄci dla tej
    struktury, funkcja wywoÅujÄca funkcjÄ crypt_r() powinna przed jej
    pierwszym wywoÅanie ustawiÄ data->initialized na zero.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    W razie powodzenia zwracany jest wskaźnik do zaszyfrowanego hasÅa. W
    przypadku wystÄpienia bÅÄdu, zwracana jest wartoÅÄ NULL.

BÅÄDY
    EINVAL salt ma nieprawidÅowy format.

    ENOSYS Funkcja crypt() nie zostaÅa zaimplementowana, prawdopodobnie ze
       wzglÄdu na ograniczenia eksportowe Stanów Zjednoczonych.

    EPERM /proc/sys/crypto/fips_enabled ma niezerowÄ wartoÅÄ i próbowano
       użyÄ sÅabego typu szyfrowania, takiego jak DES.

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
    │Interfejs Atrybut        WartoÅÄ       │
    ├──────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
    │crypt()  │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:crypt │
    ├──────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
    │crypt_r() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe       │
    └──────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘
ZGODNE Z
    crypt(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. crypt_r() jest
    rozszerzeniem GNU.

UWAGI
  Uwagi dotyczÄce biblioteki glibc
    Wersja glibc2 tej funkcji obsÅuguje dodatkowe algorytmy szyfrowania.

    JeÅli salt jest ÅaÅcuchem znaków zaczynajÄcym siÄ od "$id$", po
    którym nastÄpuje kolejny ÅaÅcuch znaków koÅczÄcy siÄ na "$", to:

       $id$salt$encrypted

    to zamiast używaÄ DES, id okreÅla używanÄ metodÄ kodowania, co
    wskazuje na sposób interpretacji pozostaÅej czÄÅci zakodowanego hasÅa.
    ObsÅugiwane sÄ nastÄpujÄce wartoÅci id:

       ID | Metoda
       ─────────────────────────────────────────────────
       1  | MD5
       2a | Blowfish (nie w gÅównym glibc; dodane
         | w kilku dystrybucjach Linuksa)
       5  | SHA-256 (od glibc 2.7)
       6  | SHA-512 (od glibc 2.7)

    Tak wiÄc $5$salt$encrypted jest hasÅem zakodowanym w SHA-256, a
    $6$salt$encrypted jest zakodowane w SHA-512

    "salt" oznacza do 16 znaków nastÄpujÄcych po "$id$ w haÅle. Zakodowana
    czÄÅÄ ÅaÅcucha znaków hasÅa jest wÅaÅciwym wyliczonym hasÅem. Rozmiar
    tego ÅaÅcucha znaków jest staÅy:

    MD5   | 22 znaki
    SHA-256 | 43 znaki
    SHA-512 | 86 znaków

    Znaki w "salt" i "encrypted" sÄ losowane ze zbioru [a-zA-Z0-9./]. W
    implementacjach MD5 i SHA caÅy key ma znaczenie (zamiast tylko
    pierwszych oÅmiu znaków, jak to jest w przypadku DES).

ZOBACZ TAKŻE
    login(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.



                 2015-08-08             CRYPT(3)