dc

DC(1)            General Commands Manual           DC(1)NAZWA
    dc - kalkulator dowolnej precyzji

SKÅADNIA
    dc [-V] [--version] [-h] [--help] [-e wyraż-skryptowe] [--expression=
    wyraż-skryptowe] [-f plik-skryptu] [--file= plik-skryptu] [plik...]

OPIS
    Dokument ten opisuje dc w wersji 1.06, z listopada 2000.

    dc jest kalkulatorem pracujÄcym w odwrotnej notacji polskiej,
    obsÅugujÄcym arytmetykÄ nieograniczonej precyzji. Pozwala również na
    definiowanie i wywoÅywanie makr. Zwykle dc czyta ze standardowego
    wejÅcia. JeÅli użyto argumentów polecenia dc, to sÄ one traktowane
    jak nazwy plików. ZawartoÅÄ tych plików jest odczytywana i wykonywana
    przez dc przed odczytem standardowego wejÅcia. Wszystkie zwykÅe wyniki
    kierowane sÄ na standardowe wyjÅcie; wszystkie komunikaty o bÅÄdach
    kierowane sÄ na standardowe wyjÅcie bÅÄdów.

    Kalkulator odwrotnej notacji polskiej przechowuje liczby na stosie.
    Wprowadzenie liczby odkÅada jÄ na stos. Operacje arytmetyczne
    pobierajÄ argumenty ze stosu i odkÅadajÄ na nim wyniki.

    W celu wprowadzenia liczby do dc wpisujemy cyfry z opcjonalnÄ kropkÄ
    dziesiÄtnÄ. Nie jest rozpoznawana notacja wykÅadnicza. LiczbÄ ujemnÄ
    poprzedzamy znakiem podkreÅlenia ``_''. Nie można posÅużyÄ siÄ w tym
    celu znakiem ``-'' (minus), gdyż jest to dwuargumentowy operator
    odejmowania. Dwie kolejne liczby wprowadzamy oddzielajÄc je spacjami
    lub znakami nowej linii. Nie majÄ one znaczenia jako polecenia.

OPCJE
    Dc można wywoÅywaÄ z nastÄpujÄcymi opcjami wiersza poleceÅ:

    -V

    --version
       Wypisuje numer wersji uruchomionego dc i informacjÄ o prawach
       autorskich, a nastÄpnie koÅczy dziaÅanie.

    -h

    --help Wypisuje komunikat o sposobie wywoÅania, podajÄc w skrócie
       opcje wiersza poleceÅ i adres, na który należy zgÅaszaÄ bÅÄdy,
       a nastÄpnie koÅczy dziaÅanie.

    -e skrypt

    --expression=skrypt
       Dodaje polecenia ze skryptu do zestawu poleceÅ, jakie majÄ byÄ
       wykonane podczas przetwarzania wejÅcia.

    -f plik-skryptu

    --file=plik-skryptu
       Dodaje polecenia zawarte w pliku-skryptu do zestawu poleceÅ,
       jakie majÄ byÄ wykonane podczas przetwarzania wejÅcia.

    Jeżeli po przetworzeniu powyższych opcji pozostanÄ jeszcze jakieÅ
    parametry wiersza poleceÅ, to sÄ one interpretowane jako nazwy plików
    wejÅciowych, które należy wykonaÄ. Nazwa - odnosi siÄ do
    standardowego strumienia wejÅciowego. JeÅli nie podano ani opcji -e
    ani żadnych plików, to polecenia do wykonania bÄdÄ czytane ze
    standardowego wejÅcia.

Polecenia wypisywania
    p   Wypisuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu, bez jego zmiany. Po
       wartoÅci wypisywany jest znak nowej linii.

    n   Wypisuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu, zdejmujÄc jÄ równoczeÅnie
       ze stosu. Nie wypisuje po niej znaku nowej linii. P Zdejmuje
       wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu. JeÅli jest to ÅaÅcuch, to jest on
       po prostu wypisywany bez koÅcowego znaku nowej linii. W
       przeciwnym razie jest to liczba, a czÄÅÄ caÅkowita jej wartoÅci
       bezwzglÄdnej wypisywana jest jako strumieÅ bajtów "o podstawie
       (UCHAR_MAX+1)". ZakÅadajÄc, że (UCHAR_MAX+1) wynosi 256 (jak to
       jest w wiÄkszoÅci maszyn o 8-bitowych bajtach), funkcjÄ tÄ
       realizuje także sekwencja KSK 0k1/ [_1*]sx d0>x
       [256~aPd0<x]dsxx sxLKk, z wyjÄtkiem skutku ubocznego, jakim jest
       nadpisanie wartoÅci z rejestru x.

    f   Wypisuje caÅÄ zawartoÅÄ stosu nie zmieniajÄc niczego. Jest
       polecenie przydatne w sytuacji, gdy siÄ pogubiliÅmy lub chcemy
       siÄ zorientowaÄ, jaki byÅ efekt pewnych poleceÅ.

Arytmetyka
    +   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci, dodaje je i odkÅada wynik na
       stos. DokÅadnoÅÄ wyniku zależy wyÅÄcznie od wartoÅci
       argumentów i jest wystarczajÄco ÅcisÅa.

    -   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci, odejmuje pierwszÄ zdjÄtÄ od
       drugiej i skÅada wynik ponownie na stos.

    *   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci, mnoży je i odkÅada wynik na
       stos. Liczba cyfr uÅamkowych wyniku jest kontrolowana przez
       aktualnÄ wartoÅÄ dokÅadnoÅci (patrz niżej) i liczby cyfr
       uÅamkowych mnożonych wartoÅci.

    /   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci, dzieli drugÄ zdjÄtÄ przez
       pierwszÄ i odkÅada wynik ponownie na stos. Liczba cyfr
       uÅamkowych wyniku okreÅlana jest przez wartoÅÄ dokÅadnoÅci.

    %   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci, oblicza resztÄ z dzielenia,
       jakie byÅoby wykonane przez / i odkÅada wynik na stos.
       Obliczona wartoÅÄ jest tÄ samÄ, co otrzymana z sekwencji Sd dld/
       Ld*-.

    ~   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci, dzieli drugÄ zdjÄtÄ przez
       pierwszÄ. OdkÅada na stos iloraz, a nastÄpnie resztÄ z
       dzielenia. Dzielenie wykonywane jest z liczbÄ cyfr uÅamkowych
       okreÅlonÄ wartoÅciÄ dokÅadnoÅci. (FunkcjÄ tÄ może też
       speÅniaÄ sekwencja SdSn lnld/ LnLd%, z nieco odmiennym
       sprawdzaniem bÅÄdów.)

    ^   Zdejmuje ze stosu dwie wartoÅci i wykonuje potÄgowanie,
       posÅugujÄc siÄ pierwszÄ zdjÄtÄ jako wykÅadnikiem, zaÅ drugÄ jako
       podstawÄ potÄgowania. UÅamkowa czÄÅÄ wykÅadnika jest
       ignorowana. WartoÅÄ dokÅadnoÅci okreÅla liczbÄ cyfr uÅamkowych
       wyniku.

    |   Zdejmuje ze stosu trzy wartoÅci i oblicza potÄgowanie modulo [od
       tÅum: modular exponentiation == (a^b) mod c].
       Pierwsza ze zdjÄtych wartoÅci używana jest jako dzielnik
       operacji (reduction modulus). WartoÅÄ ta musi byÄ niezerowa i
       powinna byÄ liczbÄ caÅkowitÄ. Druga używana jest jako
       wykÅadnik i musi byÄ liczbÄ nieujemnÄ, a jej czÄÅÄ uÅamkowa
       zostanie zignorowana. Trzecia z pobranych ze stosu wartoÅci
       okreÅla podstawÄ potÄgowania, powinna ona byÄ caÅkowita. Dla
       maÅych liczb jest to zbliżone do sekwencji Sm^Lm%, ale, w
       odróżnieniu od ^, polecenie to dziaÅa z dowolnie dużymi
       wykÅadnikami.

    v   Zdejmuje ze stosu pojedynczÄ wartoÅÄ, oblicza jej pierwiastek
       kwadratowy i odkÅada go na stos. WartoÅÄ dokÅadnoÅci okreÅla
       liczbÄ cyfr uÅamkowych wyniku.

    Na wiÄkszoÅÄ operacji arytmetycznych wpÅywa ``wartoÅÄ dokÅadnoÅci'',
    którÄ ustala siÄ za pomocÄ polecenia k. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ
    dokÅadnoÅci jest zero, co oznacza, że wszystkie dziaÅania arytmetyczne
    z wyjÄtkiem dodawania i odejmowania dajÄ wyniki caÅkowite.

    Operacja reszty % wymaga pewnego wyjaÅnienia: zastosowana do
    argumentów ``a'' i ``b'' daje w wyniku ``a - (b * (a / b))'', gdzie
    ``a/b'' obliczane jest z bieżÄcÄ dokÅadnoÅciÄ.

Kontrola stosu
    c   CzyÅci stos, powoduje, że bÄdzie on pusty.

    d   Powiela wartoÅÄ na wierzchoÅku stosu, odkÅadajÄc na stos jej
       kopiÄ. Zatem ``4d*p'' oblicza 4 podniesione do kwadratu i
       wypisuje wynik.

    r   Zamienia miejscami dwie górne wartoÅci na stosie.

Rejestry
    dc udostÄpnia 256 rejestrów pamiÄciowych, każdy nazwany pojedynczym
    znakiem. W rejestrze można przechowaÄ liczbÄ lub ÅaÅcuch znakowy i
    później je odtworzyÄ.

    sr   Zdejmuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu i zapisuje w rejestrze r.

    lr   Kopiuje wartoÅÄ zawartÄ w rejestrze r i odkÅada jÄ na stos. Nie
       zmienia to zawartoÅci r.

    Każdy z rejestrów posiada również swój wÅasny stos. BieżÄcÄ
    wartoÅciÄ rejestru jest wierzchoÅek stosu rejestru.

    Sr   Zdejmuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu (gÅównego) i odkÅada jÄ na
       stosie rejestru r. Poprzednia wartoÅÄ rejestru staje siÄ
       niedostÄpna.

    Lr   Zdejmuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu rejestru r i odkÅada jÄ na
       gÅównym stosie. Poprzednia wartoÅÄ stosu rejestru r, jeÅli byÅa
       takowa, jest teraz dostÄpna poprzez polecenie lr.

Parametry
    dc posiada trzy parametry kontrolujÄce jego pracÄ: dokÅadnoÅÄ, podstawÄ
    systemu pozycyjnego wejÅcia i podstawÄ wyjÅcia. DokÅadnoÅÄ okreÅla
    liczbÄ cyfr dziesiÄtnych, jaka bÄdzie zachowana w wyniku wiÄkszoÅci
    operacji arytmetycznych. Podstawa wejÅcia odpowiada za interpretacjÄ
    wprowadzanych liczb; wszystkie wprowadzane liczby używajÄ tej
    podstawy. Podstawa wyjÅcia używana jest do wypisywania liczb.

    Podstawa wejÅcia i wyjÅcia sÄ odrÄbnymi parametrami; można spowodowaÄ,
    że bÄdÄ różne, co może byÄ użyteczne lub mylÄce. Podstawa wejÅcia
    musi byÄ liczbÄ z zakresu od 2 do 16. Podstawa wyjÅcia musi wynosiÄ co
    najmniej 2. DokÅadnoÅÄ musi byÄ równa zeru lub wiÄksza. DokÅadnoÅÄ
    zawsze okreÅlana jest jako liczba cyfr dziesiÄtnych, niezależnie od
    bieżÄcej podstawy wejÅcia czy wyjÅcia.

    i   Zdejmuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu i posÅuguje siÄ niÄ do
       ustawienia podstawy wejÅcia.

    o   Zdejmuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu i posÅuguje siÄ niÄ do
       ustawienia podstawy wyjÅcia.

    k   Zdejmuje wartoÅÄ z wierzchoÅka stosu i posÅuguje siÄ niÄ do
       ustawienia dokÅadnoÅci.

    I   OdkÅada bieżÄcÄ wartoÅÄ podstawy wejÅcia na stosie.

    O   OdkÅada bieżÄcÄ wartoÅÄ podstawy wyjÅcia na stosie.

    K   OdkÅada bieżÄcÄ dokÅadnoÅÄ na stosie.

ÅaÅcuchy znakowe
    dc oprócz pracy z liczbami może też dziaÅaÄ na ÅaÅcuchach znakowych.
    ÅaÅcuchy można jedynie wypisywaÄ i wykonywaÄ jako makra (co oznacza,
    że zawartoÅÄ ÅaÅcucha przetwarzana jest jako polecenia dc). Stos i
    wszystkie rejestry mogÄ przechowywaÄ ÅaÅcuchy, a dc zawsze wie, czy
    dany obiekt jest ÅaÅcuchem czy liczbÄ. Niektóre z poleceÅ, jak np.
    operacje arytmetyczne, wymagajÄ liczb jako swych argumentów i
    wyÅwietlajÄ bÅÄdy, jeÅli dostarczono im ÅaÅcuch. Inne akceptujÄ
    zarówno liczby, jak i ÅaÅcuchy znakowe. Na przykÅad, polecenie p
    akceptuje oba rodzaje argumentów i wypisuje obiekt stosownie do jego
    typu.

    [znaki]
       Tworzy ÅaÅcuch zawierajÄcy znaki (zawarte pomiÄdzy nawiasami
       kwadratowymi [ i ]) i odkÅada go na stos. Na przykÅad, [foo]P
       wypisuje znaki foo (bez zakoÅczenia znakiem nowej linii).

    a   Zdejmowany jest wierzchoÅek stosu. Jeżeli jest to liczba, to
       mÅodszy bajt (low-order byte) tej liczby zamieniany jest na
       ÅaÅcuch i odkÅadany na stos. W przeciwnym przypadku, wierzchoÅek
       stosu byÅ ÅaÅcuchem, a z powrotem na stos odkÅadany jest
       pierwszy znak tego ÅaÅcucha.

    x   Zdejmuje wartoÅÄ ze stosu i wykonuje jÄ jako makro. Zwykle
       powinien to byÄ ÅaÅcuch znakowy. Jeżeli jest to liczba, to
       zostanie po prostu zwrócona na stos. Na przykÅad, [1p]x
       wykonuje makro 1p, które odkÅada 1 na stosie i wypisuje 1 w
       osobnym wierszu.

    Makra sÄ najczÄÅciej przechowywane w rejestrach: [1p]sa skÅaduje makro
    do wypisania 1 w rejestrze a, zaÅ lax wywoÅuje to makro.

    >r   Zdejmuje dwie wartoÅci ze stosu i porównuje je, zakÅadajÄc, że
       sÄ one liczbami, wykonujÄc zawartoÅÄ rejestru r jako makro,
       jeÅli pierwotny wierzchoÅek stosu jest wiÄkszy. Tak wiÄc, 1 2>a
       wywoÅa zawartoÅÄ rejestru a zaÅ 2 1>a nie wywoÅa.

    !>r  Podobnie, ale wywoÅuje makro jeÅli pierwotny wierzchoÅek stosu
       nie jest wiÄkszy (jest mniejszy bÄdź równy) od liczby
       wystÄpujÄcej pod nim.

    <r   Podobnie, ale wywoÅuje makro jeÅli pierwotny wierzchoÅek stosu
       jest mniejszy od liczby wystÄpujÄcej pod nim. !<r Podobnie, ale
       wywoÅuje makro jeÅli pierwotny wierzchoÅek stosu nie jest
       mniejszy (jest wiÄkszy bÄdź równy) od liczby wystÄpujÄcej pod
       nim.

    =r   Podobnie, ale wywoÅuje makro, gdy obie zdjÄte ze stosu liczby sÄ
       równe.

    !=r  Podobnie, ale wywoÅuje makro, gdy obie zdjÄte ze stosu liczby
       nie sÄ równe.

    ?   Czyta wiersz z terminala i wykonuje go. Polecenie to umożliwia
       makru pobieranie danych od użytkownika.

    q   powoduje zakoÅczenie pracy makra i makra, z którego byÅo ono
       wywoÅane. Polecenie to wywoÅane na najwyższym poziomie lub z
       makra wywoÅanego bezpoÅrednio z najwyższego poziomu spowoduje
       zakoÅczenie pracy dc.

    Q   Zdejmuje ze stosu wartoÅÄ i używa jej jako liczby poziomów
       wykonania makr, jakie majÄ zostaÄ zakoÅczone. Tak wiÄc, 3Q
       koÅczy pracÄ trzech poziomów makr. Polecenie Q nigdy nie
       powoduje zakoÅczenia pracy dc.

Informacja o stanie
    Z   Zdejmuje wartoÅÄ ze stosu, oblicza liczbÄ jej cyfr (lub liczbÄ
       znaków, jeÅli jest to ÅaÅcuch) i odkÅada tÄ liczbÄ na stos.

    X   Zdejmuje wartoÅÄ ze stosu, oblicza liczbÄ jej cyfr uÅamkowych i
       odkÅada tÄ liczbÄ na stos. Dla ÅaÅcuchów wartoÅciÄ odkÅadanÄ na
       stos jest 0.

    z   OdkÅada na stos bieżÄcÄ wysokoÅÄ stosu: liczbÄ obiektów na
       stosie przed wykonaniem polecenia z.

Różne
    !   Uruchamia resztÄ wiersza jako polecenie systemu. Zauważ, że
       pierwszeÅstwo w analizie skÅadni majÄ polecenia !<, != i !>,
       wiÄc jeÅli chcemy uruchomiÄ polecenie systemu zaczynajÄce siÄ od
       <, > lub =, to po ! musimy dodaÄ odstÄp.

    #   Interpretuje resztÄ wiersza jako komentarz.

    :r   Zdejmuje ze stosu dwie górne wartoÅci. WartoÅÄ, która byÅa
       drugÄ od góry stosu zostanie zachowana w tablicy r,
       indeksowanej wartoÅciÄ byÅego wierzchoÅka stosu.

    ;r   Zdejmuje wierzchoÅek stosu i posÅuguje siÄ nim jako indeksem
       tablicy r. Wybrana w ten sposób wartoÅÄ jest nastÄpnie
       odkÅadana na stos. Zauważ, że każda ze skÅadowanych na
       stosie instancji rejestru ma swojÄ wÅasnÄ, skojarzonÄ z niÄ
       tablicÄ. Zatem, 1 0:a 0Sa 2 0:a La 0;ap wypisze 1, gdyż 2
       zostaÅo zapamiÄtane w instancji 0:a, która zostaÅa później
       odÅożona na stos.

UWAGI
    Operacje tablicowe : oraz ; sÄ zwykle używane wyÅÄcznie przez
    tradycyjne implementacje bc. (Program bc w wersji GNU jest
    samowystarczalny i nie potrzebuje dc by dziaÅaÄ.)

BÅÄDY
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ (w jÄz.angielskim) na adres bug-dc@gnu.org.Projekt GNU            1997-03-25               DC(1)