deb-control

deb-control(5)          dpkg-suite          deb-control(5)NAAM
    deb-control - Indeling van het hoofdcontrolebestand van de Debian
    binaire pakketten

OVERZICHT
    control

BESCHRIJVING
    Elk Debian binair pakket bevat een hoofdcontrolebestand control, dat
    uit een aantal velden bestaat. Ieder veld begint met een markering,
    zoals Package of Version (niet hoofdlettergevoelig), gevolgd door een
    dubbele punt en de tekstinhoud van het veld. Velden worden enkel door
    veldmarkeringen begrensd. De tekstinhoud van het veld kan met andere
    woorden verschillende regels lang zijn, maar de
    installatiegereedschappen zullen bij het verwerken van de tekstinhoud
    de regels gewoonlijk samenvoegen (behalve voor het veld Description;
    zie hierna)

VELDEN
    Package: pakketnaam (verplicht)
       De waarde van dit veld bepaalt de pakketnaam en wordt door de
       meeste installatiegereedschappen gebruikt om bestandsnamen te
       genereren.

    Version: versie-tekenreeks (verplicht)
       Gewoonlijk is dit het originele versienummer van het pakket,
       welke vorm de auteur van het programma er ook aan geeft. Het kan
       ook een Debian-revisienummer bevatten (voor niet uit Debian
       stammende pakketten). De exacte indeling en het
       sorteringsalgoritme worden beschreven in deb-version(5).

    Maintainer: volledige-naam-en-e-mail (aanbevolen)
       Moet opgemaakt worden volgens de indeling “Joe Bloggs
       <jbloggs@foo.com>”, en is gewoonlijk de persoon die het pakket
       maakte, in tegenstelling tot de auteur van de verpakte software.

    Description: korte-beschrijving (aanbevolen)
    uitgebreide-beschrijving
       De indeling van een pakketbeschrijving bestaat uit een beknopte
       korte samenvatting op de eerste regel (na de veldmarkering
       Description) en een langere meer gedetailleerde beschrijving op
       de volgende regels. Elke regel van de uitgebreide beschrijving
       moet voorafgegaan worden door een spatie, en lege regels in de
       uitgebreide beschrijving moeten één enkele ‘.’ bevatten die
       volgt op de eraan voorafgaande spatie.

    Section: sectie
       Dit is een veld van algemene aard dat het pakket in een
       categorie onderbrengt op basis van de software die het
       installeert. Enkele gebruikelijke secties zijn utils, net, mail,
       text, x11, enz.

    Priority: prioriteit
       Duidt het belang van dit pakket aan in verhouding tot het gehele
       systeem. Gebruikelijke prioriteiten zijn required, standard,
       optional, extra, enz.

    De velden Section en Priority hebben gewoonlijk een welbepaalde set
    mogelijke waarden, afhankelijk van de richtlijnen van de distributie.

    Installed-Size: grootte
       Bij benadering de totale grootte van de door het pakket
       geïnstalleerde bestanden, uitgedrukt in KiB.

    Essential: yes|no
       Meestal is dit veld enkel nodig als het antwoord yes is. Het
       duidt een pakket aan dat vereist is opdat het systeem behoorlijk
       zou functioneren. Dpkg of om het even welk ander
       installatiegereedschap zal niet toestaan dat een pakket van het
       type Essential verwijderd wordt (tenminste niet zonder dat één
       van de forceeropties gebruikt wordt).

    Build-Essential: yes|no
       Meestal is dit veld enkel nodig als het antwoord yes is en het
       wordt gewoonlijk ingevoegd door de archiefsoftware. Het duidt
       een pakket aan dat vereist is voor het bouwen van andere
       pakketten.

    Architecture: arch|all (aanbevolen)
       De architectuur geeft aan voor welk type hardware dit pakket
       gecompileerd werd. Gebruikelijke architecturen zijn amd64,
       armel, i386, powerpc, enz. Merk op dat de waarde all bedoeld is
       voor pakketten die architectuuronafhankelijk zijn. Enkele
       voorbeelden hiervan zijn shell- en Perl-scripts en documentatie.

    Origin: naam
       De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is.

    Bugs: URL
       De URL van het opvolgingssysteem voor bugs van dit pakket. De
       indeling die momenteel gebruikt wordt is bts-type://bts-adres,
       zoals debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: URL
       De URL van de homepage van het toeleverend project (upstream).

    Tag: lijst-van-markeringen
       Lijst van markeringen (tags) die de eigenschappen van het pakket
       beschrijven. De beschrijving en de lijst van ondersteunde
       markeringen/tags is te vinden in het pakket debtags.

    Multi-Arch: no|same|foreign|allowed
       Dit veld wordt gebruikt om aan te geven hoe dit pakket zich moet
       gedragen op een multi-arch installatie.

       no   Dit is de standaardwaarde als dit veld weggelaten werd.
           Dit veld toevoegen met een expliciete waarde no is over
           het algemeen niet nodig.

       same  Dit pakket is co-installeerbaar met zichzelf, maar het
           kan niet gebruikt worden om te voldoen aan een vereiste
           van een pakket dat tot een andere architectuur behoort.

       foreign
           Dit pakket is niet co-installeerbaar met zichzelf, maar
           het mag wel de toestemming krijgen om te voldoen aan een
           architectuurkwalificatieloze vereiste van een pakket dat
           tot een andere architectuur behoort (indien een vereiste
           wel een expliciete architectuurkwalificatie heeft, wordt
           de waarde foreign genegeerd).

       allowed
           Dit laat pakketten die dit pakket als vereiste hebben
           (reverse-dependencies) toe om in hun Depends-veld aan te
           geven dat ze dit pakket ook van een andere architectuur
           aanvaarden door bij de pakketnaam de kwalificatie :any te
           vermelden. Anders blijft dit zonder effect.

    Source: broncode-naam [(broncode-versie)]
       De naam van het broncodepakket waaruit dit binaire pakket
       afkomstig is, indien die verschillend is van de naam van het
       pakket zelf. Indien de versie van het broncodepakket verschilt
       van de versie van het binaire pakket, dan zal de broncode-naam
       gevolgd worden door een broncode-versie tussen haakjes. Dit kan
       het geval zijn als de upload een uitsluitend binaire upload is
       die niet door de onderhouder uitgevoerd wordt, of wanneer via
       «dpkg-gencontrol -v» voor het binaire pakket een verschillend
       versienummer ingesteld wordt.

    Subarchitecture: waarde
    Kernel-Version: waarde
    Installer-Menu-Item: waarde
       Deze velden worden door het installatieprogramma van Debian
       gebruikt en zijn meestal niet nodig. Zie voor meer details over
       deze velden /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt
       uit het pakket debian-installer.


    Depends: pakketlijst
       Lijst van de pakketten die dit pakket nodig heeft om meer dan
       een onbeduidende functionaliteit te kunnen bieden. Software voor
       pakketbeheer zal niet toelaten dat een pakket geïnstalleerd
       wordt zonder dat de pakketten die in zijn veld Depends vermeld
       worden, geïnstalleerd worden (tenminste niet zonder het gebruik
       van forceeropties). Tijdens een installatie wordt het
       postinst-script van pakketten die in het veld Depends vermeld
       worden, uitgevoerd voor dat van het pakket dat van hen
       afhankelijk is. Bij het verwijderen van een dergelijk pakket
       daarentegen wordt het prerm-script van dat pakket uitgevoerd
       voor die van pakketten die in zijn veld Depends vermeld staan.

    Pre-Depends: pakketlijst
       Lijst van de pakketten die geïnstalleerd en geconfigureerd
       moeten zijn vooraleer dit pakket geïnstalleerd kan worden. Dit
       wordt meestal gebruikt in een geval waarin dit pakket een ander
       pakket nodig heeft om zijn preinst-script te kunnen uitvoeren.

    Recommends: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die samen met dit pakket
       aangetroffen worden op alle behalve ongewone installaties.
       Software voor pakketbeheer zal de gebruiker waarschuwen als die
       een pakket installeert zonder die welke vermeld worden in zijn
       veld Recommends.

    Suggests: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die gerelateerd zijn aan dit
       pakket en mogelijks de bruikbaarheid ervan kunnen vergroten,
       hoewel het perfect acceptabel is om het zonder die pakketten te
       installeren.

    De syntaxis van de velden Depends, Pre-Depends, Recommends en Suggests
    is een lijst van groepen van alternatieve pakketten. Elke groep is een
    lijst van pakketten die onderling gescheiden zijn door het symbool
    verticale streep (of “pijp”), ‘|’. De groepen worden onderling
    gescheiden door komma's. Een komma moet geïnterpreteerd worden als een
    “AND” en een pijp als een “OR”, waarbij pijpen de sterkste binding
    hebben. Elke pakketnaam kan facultatief gevolgd worden door een
    architectuurkwalificatie, die toegevoegd wordt na een dubbele punt ‘:’,
    facultatief gevolgd door de aanduiding van een versienummer tussen
    haakjes.

    De naam van een architectuurkwalificatie kan echte
    Debian-architectuurnaam zijn (sinds dpkg 1.16.5) of any (sinds dpkg
    1.16.2). Indien ze weggelaten is, is ze standaard de architectuur van
    het huidige binaire pakket. Een echte Debian-architectuurnaam komt
    exact overeen met die architectuur voor die pakketnaam; any komt
    overeen met om het even welke architectuur voor die pakketnaam als het
    pakket gemarkeerd werd als Multi-Arch: allowed.

    Een versienummer kan beginnen met een ‘>>’. In dat geval levert dit met
    alle latere versies een overeenkomst op. Een versienummer kan al dan
    niet ook een Debian-pakketrevisie bevatten (met een koppelteken tussen
    versienummer en Debian-pakketrevisie). Toegestane versierelaties zijn
    ‘>>’ voor hoger dan, ‘<<’ voor lager dan, ‘>=’ voor hoger of gelijk
    aan, ‘<=’ voor lager of gelijk aan en ‘=’ voor gelijk aan.

    Breaks: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die door dit pakket defect gemaakt
       worden, bijvoorbeeld door ze bloot te stellen aan bugs indien de
       vermelde pakketten op dit pakket zouden rekenen. Software voor
       pakketonderhoud zal het configureren van defecte pakketten niet
       toestaan. Meestal bestaat de oplossing erin de pakketten die in
       het veld Breaks vermeld worden, op te waarderen.

    Conflicts: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die in tegenstrijd/conflict zijn
       met dit pakket, bijvoorbeeld omdat ze bestanden met eenzelfde
       naam bevatten. Software voor pakketonderhoud zal niet toestaan
       dat tegenstrijdige pakketten tegelijkertijd geïnstalleerd zijn.
       Twee tegenstrijdige pakketten moeten elk een Conflicts-regel
       bevatten met daarin de vermelding van het andere pakket.

    Replaces: pakketlijst
       Lijst van pakketbestanden die door dit pakket vervangen worden.
       Dit wordt gebruikt om dit pakket de toelating te geven om
       bestanden uit een ander pakket te overschrijven. Het wordt
       gewoonlijk gebruikt samen met het veld Conflicts om het
       verwijderen van het andere pakket af te dwingen als dit pakket
       dezelfde bestanden bevat als het pakket waarmee dit pakket in
       tegenstrijd is.

    De syntaxis van Breaks, Conflicts en Replaces is een lijst van met
    komma's (en facultatieve witruimte) gescheiden pakketnamen. In de
    velden Breaks en Conflicts moet de komma geïnterpreteerd worden als een
    “OR”. Facultatief kan ook een architectuurkwalificatie toegevoegd
    worden aan de pakketnaam volgens dezelfde syntaxis als hierboven
    beschreven werd, maar de standaardwaarde is any in plaats van de
    architectuur van het binaire pakket. Ook kan bij de velden Breaks,
    Conflicts en Replaces facultatief een versienummer toegevoegd worden
    volgens dezelfde syntaxis als hierboven werd beschreven.

    Provides: pakketlijst
       Dit is een lijst van virtuele pakketten waarin door dit pakket
       voorzien wordt. Gewoonlijk wordt dit gebruikt in het geval
       meerdere pakketten dezelfde dienst leveren. Bijvoorbeeld kunnen
       sendmail en exim beide als mailserver fungeren en daarom
       voorzien zij in een gemeenschappelijk pakket
       (“mail-transport-agent”) waarvan andere pakketten afhankelijk
       kunnen zijn. Dit laat sendmail of exim toe om te fungeren als
       een geldige optie om aan die vereiste te voldoen. Hierdoor is
       het voor pakketten die een mailserver nodig hebben niet nodig om
       van alle mailservers de pakketnaam te kennen en ze, gescheiden
       door een ‘|’, allemaal te vermelden in een lijst.

    De syntaxis van Provides is een lijst van pakketnamen door komma's (en
    facultatieve witruimte) van elkaar gescheiden. Facultatief kan ook een
    architectuurkwalificatie toegevoegd worden aan de pakketnaam volgens
    dezelfde syntaxis als hierboven beschreven werd. Indien dit weggelaten
    werd, wordt standaard de architectuur genomen van het huidige binaire
    pakket. Facultatief kan ook een exact (is gelijk aan) versienummer
    opgegeven worden volgens dezelfde syntaxis als hierboven beschreven
    werd (gehonoreerd sinds dpkg 1.17.11).

    Built-Using: pakketlijst
       Dit veld vermeldt extra broncodepakketten die gebruikt werden
       bij het bouwen van dit binaire pakket. Dit is een indicatie voor
       de software voor archiefonderhoud dat deze extra
       broncodepakketten behouden moeten blijven zolang dit binaire
       pakket gehandhaafd wordt. Dit veld moet bestaan uit een lijst
       van namen van broncodepakketten met een strikte ‘=’
       versierelatie. Merk op dat de software voor archiefonderhoud
       niet geneigd zal zijn om een upload te aanvaarden van een pakket
       dat verklaart een Built-Using-relatie te hebben waaraan in het
       archief niet voldaan kan worden.

    Built-For-Profiles: profiel-lijst (verouderd)
       Dit veld werd vroeger gebruikt om een lijst van door spaties van
       elkaar gescheiden bouwprofielen op te sommen waarmee deze
       binaire pakketten gebouwd werden (sinds dpkg 1.17.2 tot
       1.18.18). De informatie die vroeger in dit veld te vinden was,
       kan nu gevonden worden in het bestand .buildinfo dat het
       vervangt.

    Auto-Built-Package: lijst-met-redenen
       Dit veld somt een lijst van onderling door spaties gescheiden
       redenen op waarom dit pakket automatisch gegenereerd werd.
       Binaire pakketten die met dit veld gemarkeerd werden, zullen
       niet te vinden zijn in het hoofdcontrolebestand debian/control
       van de broncode. De enige reden die momenteel gebruikt wordt, is
       debug-symbols.

VOORBEELD
    # Commentaar
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep en fgrep.
    De GNU familie van grep-hulpprogramma's is misschien wel de "fastest grep in
    the west". GNU grep is gebaseerd op een snel `lazy-state deterministic
    matcher' (ongeveer twee keer zo snel als een gewone Unix grep), gekruist met
    een Boyer-Moore-Gosper zoekalgoritme voor een vaste tekenreeks, hetgeen
    voorkomt dat niet-voorkomende tekst wordt meegenomen in de volledige regexp
    zoekopdracht, zonder naar ieder teken te hoeven kijken. Het resultaat is
    gewoonlijk vele malen sneller dan Unix grep of egrep. (Maar reguliere
    expressies met terugverwijzingen zullen trager zijn.

ZIE OOK
    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).1.18.25              2018-06-26          deb-control(5)