deluser.conf

deluser.conf(5)        File Formats Manual       deluser.conf(5)NAZWA
    /etc/deluser.conf - plik konfiguracyjny programów deluser(8) i
    delgroup(8).

OPIS
    Plik /etc/deluser.conf zawiera domyÅlne wartoÅci konfiguracji
    programów deluser(8) oraz delgroup(8). Każda opcja ma postaÄ opcja =
    wartoÅÄ. Dozwolone jest ujmowanie wartoÅci w apostrofy lub cudzysÅowy.
    Linie komentarza muszÄ zaczynaÄ siÄ od znaku hasha (#).

    deluser(8) and delgroup(8) czytajÄ także plik /etc/adduser.conf, patrz
    adduser.conf(8); ustawienia w pliku deluser.conf mogÄ nadpisywaÄ
    ustawienia z pliku adduser.conf.

    Poprawne sÄ nastÄpujÄce opcje:

    REMOVE_HOME
       Usuwa katalog domowy oraz plik zawierajÄcy przychodzÄcÄ pocztÄ
       użytkownika. WartoÅciÄ tej opcji może byÄ 0 (nie usuwaj) lub 1
       (usuÅ).

    REMOVE_ALL_FILES
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, których wÅaÅcicielem jest
       usuwany użytkownik. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to
       REMOVE_HOME nie ma żadnego efektu. WartoÅciÄ tej opcji może
       byÄ 0 lub 1.

    BACKUP Jeżeli uaktywniono REMOVE_HOME lub REMOVE_ALL_FILES, to
       wszystkie pliki przed usuniÄciem sÄ archiwizowane. DomyÅlnÄ
       nazwÄ pliku archiwum jest nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w
       katalogu okreÅlonym w opcji BACKUP_TO. Jako metodÄ kompresji
       wybiera siÄ najlepszÄ spoÅród tych, które sÄ dostÄpne.
       WartoÅciÄ tej opcji może byÄ 0 lub 1.

    BACKUP_TO
       Jeżeli uaktywniono BACKUP, to BACKUP_TO okreÅla nazwÄ katalogu,
       w którym sÄ zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. DomyÅlnÄ
       wartoÅciÄ jest katalog bieżÄcy.

    NO_DEL_PATHS
       Lista wyrażeÅ regularnych rozdzielonych spacjami. WedÅug tych
       wyrażeÅ sÄ sprawdzane wszystkie pliki przeznaczone do usuniÄcia
       z powodu usuwania katalogów domowych albo z powodu usuwania
       plików, których wÅaÅcicielem jest dany użytkownik. Jeżeli
       plik pasuje do wyrażenia, to nie jest usuwany. WartoÅciÄ
       domyÅlnÄ jest lista katalogów systemowych, oprócz /home.

       Innymi sÅowy: DomyÅlnie usuwane sÄ tylko te pliki należÄce do
       podanego użytkownika, które znajdujÄ siÄ w /home.


    ONLY_IF_EMPTY
       Usuwa grupÄ, tylko wtedy gdy nie należy do niej żaden
       użytkownik. WartoÅciÄ domyÅlnÄ jest 0.

    EXCLUDE_FSTYPES
       Wyrażenie regularne opisujÄca wszystkie systemy plików, które
       powinny byÄ pominiÄte podczas wyszukiwania plików użytkownika
       przeznaczonych do usuniÄcia. WartoÅÄ domyÅlna to
       "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)".


PLIKI
    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE
    deluser(8), delgroup(8), adduser.conf(5)

TÅUMACZENIE
    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.Debian GNU/Linux      wersja 3.113+nmu3ubuntu4      deluser.conf(5)