deluser

DELUSER(8)         System Manager's Manual         DELUSER(8)NAZWA
    deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupÄ z systemu

SKÅADNIA
    deluser [opcje] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to KATALOG] użytkownik

    deluser --group [opcje] grupa
    delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

    deluser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÃLNE OPCJE
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS
    deluser i delgroup usuwajÄ użytkowników i grupy z systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii poleceÅ oraz konfiguracjÄ zawartÄ w pliku
    /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf. Programy te sÄ bardziej
    przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów userdel i
    groupdel, opcjonalnie usuwajÄcymi katalog domowy użytkownika lub nawet
    wszystkie pliki, których wÅaÅcicielem jest usuwany użytkownik,
    uruchamiajÄcymi lokalne skrypty i majÄcymi inne dodatkowe funkcje.
    deluser i delgroup mogÄ byÄ użyte w jednym z trzech trybów:

  Usuwanie zwykÅych użytkowników
    deluser, jeÅli zostanie wywoÅany z jednym argumentem nie bÄdÄcym opcjÄ
    oraz bez opcji --group, usunie zwykÅego użytkownika.

    DomyÅlnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego,
    pliku zawierajÄcego przychodzÄcÄ pocztÄ użytkownika ani jakiegokolwiek
    innego pliku w systemie, należÄcego do użytkownika. UsunÄÄ katalog
    domowy i pocztÄ użytkownika można używajÄc opcji --remove-home.

    Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, których
    wÅaÅcicielem jest usuwany użytkownik. ProszÄ zauważyÄ, że użycie
    opcji --remove-home ÅÄcznie z tÄ opcjÄ nie ma żadnego znaczenia,
    ponieważ opcja --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, ÅÄcznie z
    katalogiem domowym i plikiem zawierajÄcym pocztÄ użytkownika.

    Aby przed usuniÄciem plików zrobiÄ ich kopie zapasowe, należy użyÄ
    opcji --backup, która utworzy plik nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w
    katalogu okreÅlonym przez opcjÄ --backup-to (domyÅlnie jest to bieżÄcy
    katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii
    zapasowej mogÄ zostaÄ ustawione jako domyÅlne w pliku konfiguracyjnym
    /etc/deluser.conf. SzczegóÅy można znaleÅºÄ w deluser.conf(5).

    Aby usunÄÄ użytkownika root (uid 0), należy użyÄ opcji --force, co
    może zapobiec przypadkowemu usuniÄciu tego użytkownika.

    Po usuniÄciu konta użytkownika, zostanie uruchomiony plik
    /usr/local/sbin/deluser.local, jeżeli istnieje, w celu wykonania
    lokalnych ustawieÅ. Argumenty przekazywane do deluser.local sÄ
    nastÄpujÄce:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy


  Usuwanie grup
    Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcjÄ --group lub jako program
    delgroup, to grupa zostanie usuniÄta.

    Ostrzeżenie: Nie można usunÄÄ podstawowej grupy istniejÄcego
    użytkownika.

    Jeżeli podano opcjÄ --only-if-empty, to grupa nie zostanie usuniÄta,
    jeżeli ma przypisanych czÅonków.


  Usuwa użytkownika z okreÅlonej grupy
    deluser wywoÅany z dwoma argumentami nie bÄdÄcymi opcjami usunie
    użytkownika z podanej grupy.

OPCJE
    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.

    --group
       Usuwa grupÄ. Jest to domyÅlna akcja, jeżeli program jest
       wywoÅany jako delgroup.

    --help WyÅwietla krótkÄ instrukcjÄ używania programu.

    --quiet
       Program wyÅwietla mniej komunikatów niż zazwyczaj.

    --system
       Usuwa użytkownika/grupÄ tylko wtedy, gdy jest to
       użytkownik/grupa systemowy/systemowa. Pozwala to uniknÄÄ
       przypadkowego usuniÄcia niesystemowych użytkowników/grup.
       Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie istnieje, to nie jest
       zwracany bÅÄd. Ta opcja jest gÅównie przeznaczana do użycia w
       skryptach opiekunów pakietów Debiana.

    --backup
       Tworzy kopie zapasowe wszystkich plików znajdujÄcych siÄ w
       katalogu domowym użytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2
       lub /$user.tar.gz.

    --backup-to
       Zamiast umieszczaÄ pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza
       je w katalogu podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcjÄ
       --backup.

    --remove-home
       Usuwa katalog domowy użytkownika i jego pocztÄ. JeÅli podano
       --backup, pliki sÄ usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --remove-all-files
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, których wÅaÅcicielem jest ten
       użytkownik. Uwaga: w przypadku podania tej opcji,
       --remove-home nie bÄdzie miaÅo żadnego efektu. JeÅli podano
       --backup, pliki sÄ usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

    --version
       WyÅwietla informacjÄ o wersji i prawach autorskich.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    0   Akcja zostaÅa pomyÅlnie wykonana.

    1   Użytkownik do usuniÄcia nie byÅ użytkownikiem systemowym. Nie
       wykonano żadnej akcji.

    2   Podany użytkownik nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

    3   Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

    4   BÅÄd wewnÄtrzny. Nie wykonano żadnej akcji.

    5   Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano żadnej akcji.

    6   Użytkownik nie należy do podanej grupy. Nie wykonano żadnej
       akcji.

    7   Nie można usunÄÄ użytkownika z jego podstawowej grupy. Nie
       wykonano żadnej akcji.

    8   Nie zostaŠzainstalowany pakiet "perl-modules", który jest
       wymagany do przeprowadzenia żÄdanych akcji. Nie wykonano
       żadnej akcji.

    9   Aby usunÄÄ konto użytkownika root, wymagane jest podanie opcji
       "--force". Nie wykonano żadnej akcji.


PLIKI
    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE
    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)


TÅUMACZENIE
    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber
    i Joerg Hoh. Ta strona podrÄcznika oraz program deluser opierajÄ siÄ na
    adduser, którego prawa autorskie sÄ nastÄpujÄce:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkÅadem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.Debian GNU/Linux      wersja 3.113+nmu3ubuntu4         DELUSER(8)