depmod

DEPMOD(8)          Wsparcie dla moduÅów          DEPMOD(8)NAZWA
    depmod - obsÅuga opisu zależnoÅci pomiÄdzy moduÅami jÄdra

SKÅADNIA
    depmod -[aA] [-enqsvVru] [-C plikkofiguracyjny] [-F symbolejÄdra]
    [-b katalogbazowy] [wymuszona_wersja]
    depmod [-enqsvru] [-F symbolejÄdra] moduÅ1.o moduÅ2.o ...

OPCJE
    -a   Poszukuje moduÅów we wszystkich katalogach wymienionych w
       (opcjonalnym) pliku kofiguracyjnym /etc/modules.conf.

    -A   Porównuje znaczniki czasowe plików i, jeÅli trzeba, dziaÅa jak
       depmod -a. Ta opcja aktualizuje zależnoÅci jedynie, gdy coÅ siÄ
       zmieniÅo.

    -e   Pokazuje wszystkie nierozwiÄzane symbole dla poszczególnych
       moduÅów.

    -n   Wypisuje plik zależnoÅci na standardowe wyjÅcie, zamiast do
       drzewa /lib/modules.

    -s   Wypisuje komunikaty o bÅÄdach za poÅrednictwem demona syslog,
       zamiast na standardowÄ diagnostykÄ.

    -v   Wypisuje nazwy poszczególnych moduÅów podczas ich
       przetwarzania.

    -q   Każe depmodowi zamilknÄÄ i nie narzekaÄ na brakujÄce symbole.

    -V   Wypisuje numer wersji programu depmod

    -r   Niektórzy użytkownicy kompilujÄ moduÅy jako użytkownik inny
       niż root, a nastÄpnie instalujÄ je jako root. W wyniku tego
       wÅaÅcicielem moduÅów nie bÄdzie root, nawet jeÅli jest on
       wÅaÅcicielem katalogu moduÅów. JeÅli dopuÅci siÄ innego
       użytkownika niż root jako wÅaÅciciela moduÅów, umożliwi siÄ
       nieproszonemu goÅciowi nadpisanie istniejÄcych moduÅów bÄdÄcych
       wÅasnoÅciÄ tego użytkownika i wykorzystanie zaÅadowania go do
       uzyskania uprawnieÅ roota.

       DomyÅlnie, modutils odrzucÄ próbÄ zaÅadowania moduÅu nie
       należÄcego do root-a. Podanie -r zniesie bÅÄd i pozwoli root-
       owi zaÅadowaÄ moduÅy, które nie sÄ jego wÅasnoÅciÄ.

       Używanie -r jest poważnym naruszeniem bezpieczeÅstwa i nie
       jest zalecane.

    -u   depmod 2.4 nie ustawia kodu powrotu, gdy wystÄpujÄ nierozwiÄzane
       symbole. NastÄpna gÅówna wersja modutils (2.5) bÄdzie to
       robiÄ. Niektóre dystrybucje wymagajÄ niezerowego kodu powrotu
       przy nierozwiÄzanych symbolach, ale taka zmiana mogÅaby
       spowodowaÄ problemy u użytkowników oczekujÄcych starego
       zachowania. JeÅli niezerowy kodu powrotu jest potrzebny w depmod
       2.4, należy podaÄ -u. depmod 2.5 bÄdzie milczÄco ignorowaÄ
       flagÄ -u i bÄdzie zawsze zwracaÄ niezerowy kodu powrotu przy
       nierozwiÄzanych symbolach.

    NastÄpujÄce opcje sÄ przydatne dla osób zarzÄdzajÄcych dystrybucjami:

    -b katalogbazowy
       JeÅli drzewo katalogów /lib/modules zawierajÄce poddrzewa
       moduÅów zostanie przeniesione gdzie indziej, aby obsÅugiwaÄ
       moduÅy w innym Årodowisku, opcja katalogbazowy mówi depmodowi,
       gdzie szukaÄ przeniesionego obrazu drzewa /lib/modules.
       OdwoÅania do plików w pliku wynikowym depmoda, modules.dep,
       który zostanie utworzony nie bÄdÄ zawieraÄ Åcieżki
       katalogbazowy. Oznacza to, że gdy drzewo plików zostanie
       przeniesione z powrotem z katalogbazowy/lib/modules do
       /lib/modules w ostatecznej dystrybucji, wszystkie odwoÅania bÄdÄ
       poprawne.

    -C plikkofiguracyjny
       Każe korzystaÄ z pliku plikkofiguracyjny zamiast
       /etc/modules.conf.
       Do wybrania innego pliku konfiguracyjnego niż domyÅlny
       /etc/modules.conf (lub /etc/conf.modules (przestarzaÅe)) można
       również wykorzystaÄ zmiennÄ Årodowiska MODULECONF.

    -F symbolejÄdra
       Podczas budowania pliku zależnoÅci dla innego jÄdra niż
       aktualnie dziaÅÄjÄce ważne jest, aby depmod korzystaÅ z
       wÅaÅciwego zbioru symboli jÄdraa przy rozwiÄzywaniu odwoÅaÅ do
       jÄdra z poszczególnych moduÅów. Symbole te mogÄ byÄ kopiÄ albo
       kopiÄ pliku System.map z wÅaÅciwego jÄdra, albo kopiÄ zawartoÅci
       /proc/ksyms. JeÅli jÄdro używa a wersjonowanych symboli,
       najlepiej korzystaÄ z kopii zawartoÅci /proc/ksyms, gdyż plik
       ten zawiera wersje symboli jÄdra. Jednakże, nawet z
       wersjonowanymi symbolami, można używaÄ System.map.

OPIS
    Programy narzÄdziowe depmod i modprobe sÅuÅ¼Ä do zarzÄdzania
    zmodularyzowanym jÄdrem Linuksa przez zwykÅych użytkowników,
    administratorów i twórców dystrybucji.

    depmod tworzy podobny do "Makefile" plik z zależnoÅciami, oparty na
    symbolach, które znajdzie w zbiorze moduÅów podanych w linii poleceÅ
    lub w katalogach wymienionych w pliku konfiguracyjnym. Plik
    zależnoÅci może byÄ potem wykorzystany przez modprobe w celu
    automatycznego Åadowania odpowiednich moduÅów lub zestawów moduÅów.

    Typowe użycie depmod polega na umieszczeniu linii /sbin/depmod -a
    gdzieÅ w skryptach startowych w /etc/rc.d tak, aby odpowiednie
    powiÄzania moduÅów byÅy dostÄpne zaraz po uruchomieniu siÄ systemu.
    Należy zauważyÄ, że parametr -a jest obecnie opcjonalny. Dla
    stosowania podczas startu systemu opcja -q może byÄ bardziej wÅaÅciwa,
    gdyż wycisza ona depmoda w kwestii nierozwiÄzanych symboli.

    Istnieje także możliwoÅÄ utworzenia pliku zależnoÅci zaraz po
    skompilowaniu nowego jÄdra. Wydanie polecenia "depmod -a 2.2.99" po
    wczeÅniejszej kompilacji jÄdra 2.2.99 i jego moduÅów po raz pierwszy,
    używajÄc wciÄż jÄdra 2.2.98, spowoduje utworzenie pliku we wÅaÅciwym
    miejscu. Jednakże w tym przypadku, wygenerowane zależnoÅci mogÄ nie
    byÄ poprawne. Zobacz opis opcji -F, -C i -b powyżej aby uzyskaÄ
    wiÄcej informacji na temat obsÅugi tej sytuacji.

    Podczas tworzenia zwiÄzków pomiÄdzy moduÅami i symbolami
    udostÄpnionymi przez inne moduÅy depmod nie bierze pod uwagÄ stosunku
    moduÅu lub udostÄpnionych syboli do licencji GPL. To znaczy, depmod nie
    zgÅosi bÅÄdu jeÅli moduÅ na licencji niezgodnej z GPL bÄdzie siÄ
    odwoÅywaÄ to symboli zastrzeżonych dla GPL (EXPORT_SYMBOL_GPL w
    jÄdrze). Jednakże, insmod odmówi rozwiÄzania symboli zastrzeżonych
    dla GPL dla moduÅów nie-GPL, wiÄc moduÅu nie uda siÄ zaÅadowaÄ.

KONFIGURACJA
    Zachowanie siÄ depmod i modprobe może byÄ dostosowane przez
    (opcjonalny) plik konfiguracyjny /etc/modules.conf.
    Zajrzyj do modprobe(8) i modules.conf(5) po peÅny opis.

STRATEGIA
    Za każdym razem podczas kompilacji nowego jÄdra, polecenie make
    modules_install stworzy nowy katalog, ale nie zmieni katalogu
    domyÅlnego.

    Kiedy otrzyma siÄ moduÅ nie zwiÄzany z konkretnym jÄdrem należy go
    umieÅciÄ w jednym z katalogów nie zależnych od wersji jÄdra w
    /lib/modules.

    Takie jest standardowe zachowanie, które jednakże może byÄ zmienione
    poprzez odpowiednie wpisy do /etc/modules.conf.

PLIKI
    /etc/modules.conf (alternatywnie, przestarzaÅy /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

ZOBACZ TAKŻE
    modules.conf(5), modprobe(8), modinfo(8), lsmod(8), ksyms(8)

AUTOR
    Jacques Gelinas (jack@solucorp.qc.ca)
    Bjorn Ekwall (bj0rn@blox.se)Linux            2 października 2001          DEPMOD(8)