dialog

DIALOG(1)          General Commands Manual         DIALOG(1)NAZWA
    dialog - wyÅwietla dialogi ze skryptów powÅoki

SKÅADNIA
    dialog --clear
    dialog --create-rc plik
    dialog [ --title tytuÅ ] [ --backtitle tytuÅ_tÅa ] [ --clear ] [
    --separate-output ] opcje-okienka

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Dialog jest programem, który umożliwi Ci prezentowanie różnych
    pytaÅ lub wyÅwietlanie komunikatów przy użyciu okienek dialogowych ze
    skryptu powÅoki. Obecnie rozpoznawane sÄ nastÄpujÄce okienka
    dialogowe:

    yes/no box, menu box, input box, message box, text box, info box,
    checklist box, radiolist box i gauge box.

OPCJE
    --clear
       Ekran zostanie wyczyszczony po wyjÅciu z programu.

    --create-rc plik
       Ponieważ dialog obsÅuguje konfiguracjÄ podczas dziaÅania,
       można tego użyÄ do wygenerowania przykÅadowego pliku
       konfiguracyjnego do podanego pliku.

    --separate-output
       Dla widgetów checklist, produkuj wyjÅcie w osobnych liniach,
       bez cytowania. Umożliwia to przetwarzanie przez inny program.

    --title tytuÅ
       Podaje napis tytuÅu, który bÄdzie wyÅwietlony na górze okna
       dialogowego.

    --backtitle tytuÅ_tÅa
       Podaje napis tytuÅu_tÅa, który bÄdzie wyÅwietlony w tle, na
       górze ekranu.

    Opcje okienek

    --yesno tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ
       Okienko dialogowe yes/no o wielkoÅci wysokoÅÄ linii na szerokoÅÄ
       kolumn. Napis przekazywany jako tekst jest wyÅwietlany wewnÄtrz
       okna dialogowego. JeÅli napis jest zbyt dÅugi, aby mógÅ siÄ
       zmieÅciÄ w linii, zostanie podzielony w odpowiednich miejscach
       na wiele linii. Napis tekst może także zawieraÄ podnapis "\n"
       lub znaki nowej linii. `\n´, umożliwiajÄce rÄczne
       kontrolowanie Åamania linii. To okienko dialogowe jest
       użyteczne do zadawania pytaÅ, które wymagajÄ od użytkownika
       odpowiedzi tak lub nie. Okienko dialogowe ma guzik Yesi guzik
       No, miÄdzy którymi użytkownik może siÄ przeÅÄczaÄ,
       przyciskajÄc klawisz TAB.

    --msgbox tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ
       Okienko msgbox jest bardzo podobne do okienka yes/no. Jedyna
       różnica miÄdzy nimi to to, że msgbox posiada tylko pojedynczy
       guzik OK Możesz używaÄ tego okienka dialogowego do
       wyÅwietlania komunikatów. Po przeczytaniu komunikatu,
       użytkownik może nacisnÄÄ klawisz ENTER, a dialog dialog
       zakoÅczy dziaÅanie i wywoÅujÄcy go skrypt bÄdzie mógÅ
       kontynuowaÄ.

    --infobox tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ
       okienko dialogowe infobox jest ogólnie podobne do msgbox.
       Jednak w tym wypadku, dialog zakoÅczy dziaÅanie natychmiast po
       wyÅwietleniu wiadomoÅci użytkownikowi. Po zakoÅczeniu ekran nie
       jest czyszczony, wiÄc wiadomoÅÄ pozostanie na ekranie dopóki
       skrypt jej nie wyczyÅci. Jest to użyteczne, jeÅli chcesz
       informowaÄ o przebiegu jakichÅ operacji, które wymagajÄ trochÄ
       czasu.

    --inputbox tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ [init]
       Okienko dialogowe inputbox jest użyteczne gdy chcesz zadawaÄ
       pytania, które wymagajÄ jakiegoÅ napisu w odpowiedzi. JeÅli
       podano parametr init, to jest on używany do zainicjowania
       napisu wejÅciowego. Podczas pobierania napisu, BACKSPACE może
       byÄ używany do poprawiania literówek. JeÅli napis wejÅciowy
       jest dÅuższy niż rozmiar okienka, to zostanie zaskrollowany.
       Po wyjÅciu, napis wejÅciowy zostanie wydrukowany na stderr.

    --textbox plik wysokoÅÄ szerokoÅÄ
       Okienko dialogowe textbox umożliwia wyÅwietlenie zawartoÅci
       pliku w okienku dialogowym. Jest to prosta przeglÄdarka plików
       tekstowych. Użytkownik może poruszaÄ siÄ w pliku, przyciskajÄc
       klawisze UP/DOWN, PGUP/PGDN i HOME/END. JeÅli linie sÄ zbyt
       dÅugie, aby pomieÅciÄ siÄ w okienku, można je przewijaÄ przy
       użyciu klawiszy LEWO/PRAWO. UdostÄpniono również funkcje
       przeszukiwania w przód i w tyÅ.

    --menu tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ wysokoÅÄ-menu [ element opis] ...
       Jak wskazuje nazwa, okienko dialogowe menu jest okienkiem,
       które może byÄ używane do prezentowania listy wyborów w
       postaci menu, z którego użytkownik wybiera pozycjÄ. Każdy
       wpis skÅada siÄ z napisu opisu i elementu. Element podaje
       wpisowi nazwÄ, wedÅug której można go odróżniÄ od innych
       wpisów w menu. Opis jest krótkim opisem opcji, którÄ
       reprezentuje. Użytkownik może przemieszczaÄ siÄ miÄdzy wpisami
       menu, wciskajÄc klawisze GÃRA/DÃÅ. Pierwsza litera elementu
       jest skrótem. MogÄ nimi byÄ też cyfry 1-9. WyÅwietlanych jest
       wysokoÅÄ-menu wpisów naraz, lecz menu może byÄ przewijane
       jeÅli jest ich wiÄcej. Kiedy dialog koÅczy dziaÅanie, na stderr
       drukowany jest element wybranej opcji.

    --checklist tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ wysokoÅÄ-listy [element obiekt
    status ] ...
       Okienko dialogowe checklist jest podobne do okienka menu,
       szczególnie w tym, że znajduje siÄ tam wiele wpisów
       prezentowanych w postaci menu. Zamiast wybierania wielu wpisów,
       każdy z nich można wÅÄczyÄ lub wyÅÄczyÄ. PoczÄtkowy stan
       wÅÄczenia/wyÅÄczenia jest okreÅlany przez status. Na koniec, na
       stderr drukowana jest lista napisów elementów, których
       ustawienia byÅy wÅÄczone.


    --radiolist tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ wysokoÅÄ-listy [element obiekt
    status ] ...
       Okienko dialogowe radiolist jest podobne do okienka menu. JedynÄ
       różnicÄ jest to, że możesz wskazaÄ, który wpis jest obecnie
       wybrany, przez ustawienie jego statusu na on.


    --gauge tekst wysokoÅÄ szerokoÅÄ procent
       Okienko gauge wyÅwietla miarkÄ na dole okienka. Miarka okreÅla
       procentowoÅÄ. Nowe wartoÅci procentowe sÄ odczytywane ze
       standardowego wejÅcia, jeden integer na liniÄ. Miarka jest
       odnawiana aby odzwierciedliÄ każdy nowy procent. Okienko koÅczy
       dziaÅanie na EOF.


KONFIGURACJA DZIAÅANIA
    1. Utwórz przykÅadowy plik konfiguracyjny przy użyciu:

         "dialog --create-rc <file>"

    2. Podczas uruchamiania dialog okreÅla używane ustawienia w
      nastÄpujÄcy sposób:

      a) jeÅli ustawiona jest zmienna Årodowiskowa DIALOGRC to jej
        wartoÅÄ okreÅla nazwÄ pliku konfiguracyjnego.

      b) jeÅli nie znaleziono pliku (a), użyj pliku $HOME/.dialogrc.

      c) jeÅli plik (b) nie zostaÅ znaleziony, użyj wkompilowanych
        wartoÅci domyÅlnych.

    3. Edytuj przykÅadowy plik konfiguracyjny i skopiuj go w jakieÅ
      miejsce, gdzie dialog może go znaleźÄ, jak okreÅlono powyżej w
      kroku 2.

ÅRODOWISKO
    DIALOGRC    Zdefiniuj tÄ zmiennÄ, jeÅli chcesz podaÄ nazwÄ
           używanego pliku konfiguracyjnego.

PLIKI
    $HOME/.dialogrc   domyÅlny plik konfiguracyjny.

DIAGNOSTYKA
    Status wyjÅcia jest 0, jeÅli dialog zakoÅczyÅ dziaÅanie po naciÅniÄciu
    guzika Yes lub OK, a 1, jeÅli wciÅniÄto guzik No lub Cancel. W
    przeciwnym wypadku, jeÅli pojawiÄ siÄ bÅÄdy w dialogu lub gdy dialog
    zostanie opuszczony przez naciÅniÄcie klawisza ESC, status wyjÅcia
    wyniesie -1.

BÅÄDY
    Pliki tekstowe, zawierajÄce znaki tab mogÄ powodowaÄ pewne problemy z
    textbox. Znaki tab w plikach tekstowych muszÄ byÄ najpierw rozwijane w
    spacje.

    OdÅwieżanie ekranu jest zbyt wolne.

AUTOR
    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - wersja 0.3

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch dla wersji 0.4

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 dialog

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Dialog wersja 0.6        10 czerwca 1994           DIALOG(1)