diff

DIFF(1)          Opdrachten voor gebruikers          DIFF(1)NAAM
    diff - compare files line by line

SAMENVATTING
    diff [OPTIE]... BESTANDEN

BESCHRIJVING
    Bestanden regel-voor-regel vergelijken.

    Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte
    optie.

    --normal
       een gewone diff produceren (standaard)

    -q, --brief
       alleen aangeven of bestanden verschillen

    -s, --report-identical-files
       vermelden of twee bestanden hetzelfde zijn

    -c, -C AANTAL, --context[=AANTAL]
       dit AANTAL regels (standaard 3) van gekopieerde context tonen

    -u, -U AANTAL, --unified[=AANTAL]
       dit AANTAL regels (standaard 3) van geünificeerde context tonen

    -e, --ed
       een ed-script produceren

    -n, --rcs
       een diff in RCS-opmaak produceren

    -y, --side-by-side
       het resultaat weergeven in twee kolommen

    -W, --width=AANTAL
       maximaal dit AANTAL kolommen tonen (standaard 130)

    --left-column
       bij gelijke regels alleen de linkerkolom tonen

    --suppress-common-lines
       de gelijke regels onderdrukken

    -p, --show-c-function
       vermelden in welke C-functie elke wijziging is

    -F, --show-function-line=RE
       recentste regel overeenkomend met RE tonen

    --label LABEL
       dit LABEL gebruiken in plaats van bestandsnaam plus tijdsstempel
       (mag herhaald worden)

    -t, --expand-tabs
       tabs uitschrijven naar spaties in uitvoer

    -T, --initial-tab
       tabs uitlijnen door invoegen van tab aan het begin

    --tabsize=AANTAL
       tab-stops op elke AANTAL posities (standaard 8)

    --suppress-blank-empty
       spatie of tab onderdrukken voor lege uitregels

    -l, --paginate
       de uitvoer door 'pr' halen om deze in pagina's in te delen

    -r, --recursive
       recursief elke gevonden submap vergelijken

    --no-dereference
       symbolische koppelingen niet volgen

    -N, --new-file
       afwezige bestanden als leeg behandelen

    --unidirectional-new-file
       alleen bestanden die afwezig zijn in de eerste map als leeg
       behandelen

    --ignore-file-name-case
       verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren bij vergelijken
       van bestandsnamen

    --no-ignore-file-name-case
       onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters bij vergelijken
       van bestandsnamen

    -x, --exclude=PATROON
       bestanden uitsluiten als ze overeenkomen met PATROON

    -X, --exclude-from=BESTAND
       bestanden weglaten die overeenkomen met een patroon in BESTAND

    -S, --starting-file=BESTAND
       beginnen met BESTAND bij vergelijken van mappen

    --from-file=BESTAND1
       BESTAND1 met alle argumenten vergelijken; BESTAND1 mag een map
       zijn

    --to-file=BESTAND2
       alle argumenten met BESTAND2 vergelijken; BESTAND2 mag een map
       zijn

    -i, --ignore-case
       verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren in bestandsinhoud

    -E, --ignore-tab-expansion
       omzettingen van tabs in spaties negeren

    -Z, --ignore-trailing-space
       witruimte aan einde van regel negeren

    -b, --ignore-space-change
       wijzigingen in hoeveelheid witruimte negeren

    -w, --ignore-all-space
       alle witruimte negeren

    -B, --ignore-blank-lines
       wijzigingen waarvan alle regels leeg zijn negeren

    -I, --ignore-matching-lines=RE
       wijzigingen waarvan alle regels overeenkomen met reguliere
       expressie RE negeren

    -a, --text
       alle bestanden als tekst behandelen

    --strip-trailing-cr
       Enter-tekens (CR's) aan einde van regels weglaten

    -D, --ifdef=NAAM
       samengevoegd bestand tonen om verschillen in '#ifdef NAAM' te
       laten zien

    --GSOORT-group-format=GOPMAAK
       iets dergelijks, maar dan invoergroepen van soort GSOORT opmaken
       met GOPMAAK

    --line-format=LOPMAAK
       iets dergelijks, maar dan alle invoerregels opmaken met LOPMAAK

    --LSOORT-line-format=LOPMAAK
       iets dergelijks, maar dan invoerregels van ""
       soort LSOORT opmaken met LOPMAAK

       Deze opmaakopties bieden een fijnafregeling van de uitvoer aan

       een generalisatie van de optie -D/--ifdef.

    LSOORT is 'old' (oud), 'new' (nieuw), of 'unchanged' (ongewijzigd).
       GSOORT is LSOORT of 'changed' (gewijzigd).

       GOPMAAK mag bevatten:

    %<   regels van BESTAND1

    %>   regels van BESTAND2

    %=   regels overeenkomend in BESTAND1 en BESTAND2

    %[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}LETTER
       printf-stijl specificatie voor LETTER

       LETTERs zijn als volgt voor nieuwe groep, kleine letter voor oude
       groep:

    F   eerste regelnummer

    L   laatste regelnummer

    N   het aantal regels (L-F+1)

    E   F-1

    M   L+1

    %(A=B?Z:V)
       als A gelijk is aan B, dan Z anders V

       LOPMAAK mag bevatten:

    %L   inhoud van regel

    %l   inhoud van regel, behalve eventuele witregel aan einde

    %[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}n
       specificatie in printf-stijl voor invoerregelnummer

       GOPMAAK en LOPMAAK mogen bevatten:

    %%   %

    %c'C' het enkele teken C

    %c'\OOO'
       het teken met octaalcode OOO

    C   het teken C (andere tekens representeren zichzelf)

    -d, --minimal
       moeite doen om een kleinere verzameling wijzigingen te vinden

    --horizon-lines=AANTAL
       dit AANTAL regels met identieke kop en staart bij
       vergelijkingsproces meenemen

    --speed-large-files
       aannemen dat bestanden groot zijn met veel verspreide kleine
       wijzigingen

    --color[=WANNEER]
       color output; WHEN is 'never', 'always', or 'auto'; plain --color
       means --color='auto'

    --palette=PALET
       te gebruiken kleuren bij --color; PALET is een lijst van
       terminfo-capabilities gescheiden door dubbelepunten

    --help toon de helptekst en stop

    -v, --version
       toon programmaversie en stop

    BESTANDEN is 'BESTAND1 BESTAND2' of 'MAP1 MAP2' of 'MAP BESTAND...' of
    'BESTAND... MAP'. Als --from-file of --to-file gegeven is, mag BESTANDEN
    van alles zijn. Als een BESTAND '-' is, wordt er van standaardinvoer
    gelezen.

AUTEUR
    Geschreven door Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman
    en Len Tower.

RAPPORTEREN VAN BUGS
    Rapporteer gebreken in het programma aan bug-diffutils@gnu.org; meld
    fouten in de vertaling aan <vertaling@vrijschrift.org>.
    Webpagina van GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
    Algemene hulp bij gebruik van GNU-software:
    <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL
    version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder
    verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit
    toestaat.

ZIE OOK
    wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

    The full documentation for diff is maintained as a Texinfo manual. If
    the info and diff programs are properly installed at your site, the
    command

       info diff

    toegang tot de volledige handleiding.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.diffutils 3.8           Augustus 2021             DIFF(1)