diff

DIFF(1)             NarzÄdzia GNU             DIFF(1)NAZWA
    diff - szukanie różnic pomiÄdzy dwoma plikami

SKÅADNIA
    diff [opcje] plik1 plik2

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może byÄ
    niedokÅadna lub niekompletna. Autorytatywnym źródÅem jest obecnie
    dokumentacja Texinfo. DostÄp do niej uzyskasz wpisujÄc w wierszu
    poleceÅ:
       pinfo diff
    lub
       info diff.
    W najprostszym przypadku diff porównuje zawartoÅÄ dwóch plików,
    plik1 i plik2. Nazwa pliku - oznacza tekst odczytywany ze standardowego
    wejÅcia. W specjalnym przypadku "diff - -" porównuje kopiÄ
    standardowego wyjÅcia ze samym sobÄ.

    JeÅli plik1 jest katalogiem a plik2 nie, diff porównuje plik z
    katalogu plik1, którego nazwa jest taka sama, jak plik2, i odwrotnie.
    Plik nie bÄdÄcy katalogiem nie może byÄ -.

    JeÅli zarówno plik1 jak i plik2 sÄ katalogami, diff porównuje
    odpowiednie pliki w obu katalogach, w kolejnoÅci alfabetycznej. To
    porównanie nie jest rekurencyjne, chyba że podano opcjÄ -r lub
    --recursive. diff nigdy nie porównuje zawartoÅci katalogu tak, jakby
    byÅ on plikiem. Podany plik nie może byÄ standardowym wejÅciem,
    ponieważ standardowe wejÅcie nie ma nazwy i nie dotyczy go zapis `plik
    o tej samej nazwie'.

    Opcje diff na ogóŠzaczynajÄ siÄ od -, wiÄc zwykle nazwy plików plik1
    oraz plik2 nie mogÄ zaczynaÄ siÄ od -, jednak argument -- traktuje
    pozostaÅe argumenty jako nazwy plików, nawet jeÅli zaczynajÄ siÄ one
    od -.

OPCJE
    Poniżej znajduje siÄ podsumowanie wszystkich opcji akceptowanych przez
    GNU diff. WiÄkszoÅÄ opcji posiada dwie równoważne formy, jednÄ z nich
    jest pojedyncza litera poprzedzona kreskÄ -, a drugÄ peÅna nazwa
    poprzedzona przez --. Wiele pojedynczych liter opcji (nie wymagajÄcych
    argumentu) może byÄ ÅÄczonych w pojedynczym sÅowie: `-ac' jest
    równoważne z `-a -c'. Opcje w formie peÅnej nazwy mogÄ byÄ skracane
    do dowolnego unikalnego przedrostka. Klamry ([ i ]) oznaczajÄ, że
    opcja pobiera opcjonalny argument.

    -i
    --ignore-case
       Ignorowanie zmian w wielkoÅci liter, duże i maÅe litery sÄ
       uznawane za równoważne.

    -w
    --ignore-all-space
       Ignorowanie wszystkich odstÄpów przy porównywaniu plików.

    -b
    --ignore-space-change
       Ignorowanie zmian w iloÅci odstÄpów.

    -B
    --ignore-blank-lines
       Ignorowanie zmian, które jedynie dodajÄ lub usuwajÄ puste
       linie.

    -I regexp
    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignorowanie zmian, które jedynie dodajÄ lub usuwajÄ linie
       pasujÄce do wyrażenia regularnego regexp.

    --binary
       diff normalnie czyta i zapisuje wszystkie dane jako tekst. Ta
       opcja wymusza odczyt i zapis danych w trybie binarnym. Nie ma
       efektu na systemach zgodnych z POSIX, jak GNU czy tradycyjne
       Uniksy. Jednak wiele systemów operacyjnych komputerów
       osobistych oznacza koniec linii dwuznakowÄ sekwencjÄ: znakiem
       powrotu karetki plus znak nowej linii. Na takich systemach diff
       normalnie ignoruje powroty karetki na wejÅciu i generuje je na
       koÅcu każdej linii wyjÅciowej, ale z opcjÄ --binary traktuje
       powrót karetki jak każdy inny znak wejÅciowy i nie dokÅada go
       na koÅcu tworzonych linii. Przydatne do operowania na plikach
       nie-tekstowych, które majÄ byÄ wymieniane z systemami POSIX-
       owymi.
       Do porównywania dwu plików bajt po bajcie sÅuży polecenie
       cmp(1).

    -a
    --text Traktowanie wszystkich plików jako pliki tekstowe i
       porównywanie ich linia po linii, nawet jeÅli nie wyglÄdajÄ one
       na pliki tekstowe.


    -c
    -C linie
    --context[=linie]
       Użycie kontekstowego formatu wyjÅciowego z pokazaniem iloÅci
       linii kontekstu podanej w linie (wartoÅÄ caÅkowita), lub trzy
       jeÅli nie podano linie. Do prawidÅowego dziaÅania patch
       potrzebuje co najmniej dwóch linii kontekstu.

    -u
    -U linie
    --unified[=linie]
       Użycie zunifikowanego formatu wyjÅciowego i pokazanie iloÅci
       linii kontekstu podanej w linie (wartoÅÄ caÅkowita), lub trzy
       jeÅli nie podano linie. Do prawidÅowego dziaÅania patch
       potrzebuje co najmniej dwóch linii kontekstu.

    -linie WyÅwietlenie iloÅci linii kontekstu podanej w linie (wartoÅÄ
       caÅkowita). Ta opcja nie ustala wyjÅciowego formatu, nie ma ona
       efektu jeÅli nie podano opcji -c lub -u. Ta opcja jest
       przestarzaÅa. Do prawidÅowego dziaÅania patch potrzebuje co
       najmniej dwóch linii kontekstu.

    -L etykieta
    --label=etykieta
       Użycie tekstu etykieta w miejsce nazwy plików w nagÅówku
       formatu kontekstowego i zunifikowanego.

    -p
    --show-c-function
       Pokazanie, do jakiej funkcji C należy każda ze zmian.

    -F regexp
    --show-function-line=regexp
       Pokazanie ostatniej poprzedzajÄcej linii, która pasuje do
       wyrażenia regularnego regexp dla każdego różniÄcego siÄ
       fragmentu w formacie kontekstowym i zunifikowanym.

    -q
    --brief
       Poinformowanie jedynie o tym, czy pliki siÄ różniÄ, bez
       podawania szczegóÅów na temat różnic.

    -e
    --ed  Stworzenie wyjÅcia, które jest poprawnym skryptem ed.

    -f
    --forward-ed
       Stworzenie wyjÅcia, które wyglÄda prawie tak jak skrypt ed, ale
       zawiera modyfikacje w kolejnoÅci pojawiania siÄ zmian w pliku.

    -n
    --rcs Wyprowadzenie różnic w formacie RCS, tak jak -f, z tym
       wyjÄtkiem, że każda komenda wyszczególnia numer linii,
       której dotyczy.

    -y
    --side-by-side
       Użycie formatu wyjÅciowego jeden obok drugiego.

    -W kolumny
    --width=kolumny
       Użycie szerokoÅci wyjÅcia kolumny w formacie jedna obok
       drugiej.

    --left-column
       WyÅwietlenie jedynie lewej kolumny z dwóch wspólnych w
       formacie jedna obok drugiej.

    --suppress-common-lines
       Nie wyÅwietlanie wspólnych linii w formacie jedna obok drugiej.

    -D nazwa
    --ifdef=nazwa
       Stworzenie poÅÄczonego wyjÅcia w formacie preprocesora nazwa.

    --old-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia grupy linii wziÄtej
       jedynie z pierwszego pliku. Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --new-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia grupy linii wziÄtej
       jedynie z drugiego pliku. Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --changed-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu wyjÅciowego formatgrupy do wyÅwietlania grupy
       linii zawierajÄcych różniÄce siÄ linie z obu plików. Pomocne
       w tworzeniu plików wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --unchanged-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia wspólnej grupy
       linii wziÄtej z obu plików. Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

       Format grupy linii
       W formacie okreÅlajÄcym sposób wypisania grupy linii zwykÅe
       znaki oznaczajÄ same siebie; specyfikacje konwersji zaczynajÄ
       siÄ od znaku procentu % i majÄ jednÄ z poniższych postaci:

       %< linie z plik1, ÅÄcznie z koÅcowym znakiem nowej linii,
         formatowane zgodnie z formatem starych linii

       %> linie z plik2, formatowane zgodnie z formatem nowych linii

       %= linie wspólne dla obu plików, formatowane zgodnie z
         formatem linii niezmienionych

       %[-][szer][.[dokÅ]]{doxX}litera
         wartoÅÄ okreÅlona literÄ, sformatowana w stylu printf.
         litery majÄ, w odniesieniu do grup linii w nowym pliku,
         nastÄpujÄce znaczenie (dla grup w starym pliku używa siÄ
         maÅych liter):
          F numer pierwszej linii
          L numer ostatniej linii
          N iloÅÄ linii = L-F+1
          E F-1
          M L+1

       %% pojedynczy dosÅowny znak procentu %.

       %c'C'
         gdzie C jest pojedynczym znakiem, oznacza C. Nie może to
         byÄ odwrotny ukoÅnik ani apostrof. Na przykÅad, %c':' oznacza
         dwukropek, nawet wewnÄtrz czÄÅci then formatu if-then-else,
         którÄ normalnie by koÅczyÅ.

       %c'\O'
         gdzie O jest ÅaÅcuchem 1, 2 lub 3 cyfr ósemkowych, oznacza
         znak o kodzie ósemkowym O. Na przykÅad, %c'\0' oznacza znak
         null.

       (A=B?T:E)
         JeÅli A równa siÄ B, to T, w przeciwnym razie E. A i B sÄ
         albo obie staÅymi podanymi dziesiÄtnie albo pojedynczymi
         literami, interpretowanymi jak wyżej.

    --line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia wszystkich linii.
       To samo, co równoczesne użycie wszystkich opcji formatowania
       linii (--old-line-format, --new-line-format, --unchanged-line-
       format) z tym samym formatem. Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --old-line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia linii wziÄtej
       jedynie z pierwszego pliku. Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --new-line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia linii wziÄtej
       jedynie z drugiego pliku. Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --unchanged-line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia wspólnej linii
       wziÄtej z obu plików. Pomocne w tworzeniu plików wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

       Format linii
       W formacie okreÅlajÄcym sposób wypisania linii zwykÅe znaki
       oznaczajÄ same siebie; specyfikacje konwersji zaczynajÄ siÄ od
       znaku procentu % i majÄ jednÄ z poniższych postaci:

       %l zawartoÅÄ danej linii, nie liczÄc koÅczÄcego jÄ znaku nowej
         linii (jeÅli jest takowy). Ten format ignoruje czy linia
         jest niekompletna czy poprawnie zakoÅczona.

       %L zawartoÅÄ danej linii, ÅÄcznie z koÅczÄcym jÄ znakiem nowej
         linii (jeÅli jest takowy). Jeżeli linia jest niekompletna,
         to zachowuje tÄ niekompletnoÅÄ.

       %[-][szer][.[dokÅ]]{doxX}n
         numer linii wejÅciowej, sformatowany w stylu printf.

       %% dosÅowny znak procentu %.

       %c'C'
         dosÅowny znak C. Nie może to byÄ odwrotny ukoÅnik ani
         apostrof.

       %c'\O'
         znak o kodzie ósemkowym O.


    -l
    --paginate
       PrzesÅanie wyjÅcia przez pr, aby podzieliÄ je na strony.

    -t
    --expand-tabs
       Rozszerzanie tabulatorów do spacji na wyjÅciu, aby zachowaÄ
       oryginalne uÅożenie tabulatorów pliku wejÅciowego.

    -T
    --initial-tab
       Wyprowadzenie tabulatora zamiast spacji przed tekstem linii w
       formacie normalnym lub kontekstowym. Powoduje to normalny wyglÄd
       tabulatorów w linii.


    -r
    --recursive
       Rekurencyjne porównanie wszystkich podkatalogów, jeÅli
       porównywane sÄ katalogi.

    -N
    --new-file
       JeÅli podczas porównywania katalogów plik istnieje jedynie w
       jednym z katalogów, bÄdzie traktowany tak, jakby byÅ obecny w
       drugim katalogu, ale pusty.

    -P
    --unidirectional-new-file
       JeÅli podczas porównywania katalogów plik istnieje jedynie w
       drugim katalogu, bÄdzie traktowany tak, jakby byÅ obecny w
       pierwszym katalogu, ale pusty.

    -s
    --report-identical-files
       Poinformowanie, jeÅli oba pliki sÄ identyczne.

    -x wzorzec
    --exclude=wzorzec
       Podczas porównywania katalogów, ignorowanie plików i
       podkatalogów, których nazwy pasujÄ do wzorca wzorzec.

    -X plik
    --exclude-from=plik
       Podczas porównywania katalogów, ignorowanie plików i
       podkatalogów, których nazwa pasuje do jednego z wzorców
       podanych w pliku plik.

    -S plik
    --starting-file=plik
       Podczas porównywania katalogów rozpoczÄcie od pliku plik.
       Opcja ta jest użyteczna podczas wznawiania przerwanego
       porównania.


    --horizon-lines=linie
       Nie ignorowanie ostatnich linie linii wspólnego przedrostka
       oraz pierwszych linie linii wspólnego przyrostka.

    -d
    --minimal
       Zmiana algorytmu na taki, który może czasami znaleÅºÄ mniejszÄ
       liczbÄ zmian. Spowalnia to dziaÅania diff (czasami bardzo
       znacznie).

    -H
    --speed-large-files
       Użycie algorytmów heurystycznych aby przyspieszyÄ
       przeszukiwanie dużych plików ze znacznÄ liczbÄ rozrzuconych
       maÅych zmian.


    -h   Ta opcja aktualnie nie ma żadnego efektu, ale istnieje dla
       zgodnoÅci z systemem Unix.

    --sdiff-merge-assist
       WyÅwietlenie dodatkowych informacji pomocnych dla sdiff. sdiff
       korzysta z tej opcji gdy uruchamia diff. Użytkownicy nie
       powinni korzystaÄ z tej opcji bezpoÅrednio.


    --help WyÅwietlenie informacji o stosowaniu programu i dostÄpnych
       opcjach.

    -v
    --version
       WyÅwietlenie numeru wersji programu.

KOPIOWANIE
    Plik ten powstaÅ na podstawie podrÄcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

ZOBACZ TAKŻE
    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).

DIAGNOSTYKA
    Zwracana wartoÅÄ 0 oznacza, że nie odnaleziono różnic, 1 oznacza
    znalezienie różnic, a 2 kÅopoty.NarzÄdzia różnicowe GNU  1 października 1994           DIFF(1)