diff

DIFF(1)            Polecenia użytkownika           DIFF(1)NAZWA
    diff - compare files line by line

SKŁADNIA
    diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS
    Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe
    dla krótkich.

    --normal
       wypisuje zwykły diff (domyślnie)

    -q, --brief
       informuje jedynie, że pliki się różnią

    -s, --report-identical-files
       gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym

    -c, -C LICZBA, --context[=LICZBA]
       wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu

    -u, -U LICZBA, --unified[=LICZBA]
       wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu

    -e, --ed
       wypisuje zapis eda

    -n, --rcs
       wpisuje różnicę w formacie diffa RCS

    -y, --side-by-side
       wypisuje wynik w dwóch kolumnach

    -W, --width=LICZBA
       wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn

    --left-column
       wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy

    --suppress-common-lines
       nie wypisuje wspólnych wierszy

    -p, --show-c-function
       pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian

    -F, --show-function-line=WYR-REG
       pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR-REG

    --label ETYKIETA
       use LABEL instead of file name and timestamp (can be repeated)

    -t, --expand-tabs
       zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku

    -T, --initial-tab
       tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji

    --tabsize=LICZBA
       tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn

    --suppress-blank-empty
       nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami

    -l, --paginate
       przetwarza wyjście przez pr, numerując strony

    -r, --recursive
       porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie

    --no-dereference
       don't follow symbolic links

    -N, --new-file
       traktuje brakujące pliki jako puste

    --unidirectional-new-file
       traktuje brakujące pliki początkowe jako puste

    --ignore-file-name-case
       ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików

    --no-ignore-file-name-case
       nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików

    -x, --exclude=WZORZEC
       pomija pliki pasujące do WZORCA

    -X, --exclude-from=PLIK
       pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU

    -S, --starting-file=PLIK
       rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów

    --from-file=PLIK1
       porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1
       może być katalogiem

    --to-file=PLIK2
       porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2
       może być katalogiem

    -i, --ignore-case
       ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku

    -E, --ignore-tab-expansion
       ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje

    -Z, --ignore-trailing-space
       ignoruje białe znaki na końcu wiersza

    -b, --ignore-space-change
       ignoruje zmiany w liczbie białych znaków

    -w, --ignore-all-space
       ignoruje wszystkie białe znaki

    -B, --ignore-blank-lines
       ignore changes where lines are all blank

    -I, --ignore-matching-lines=WYR-REG
       ignore changes where all lines match RE

    -a, --text
       traktuje wszystkie pliki jako tekstowe

    --strip-trailing-cr
       wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu

    -D, --ifdef=NAZWA
       wypisuje połączone pliki z różnicami "#ifdef NAZWA"

    --GTYPE-group-format=FORMAT-GRUPY
       formatuje grupy wejścia TYP-G za pomocą FORMATU-GRUPY

    --line-format=FORMAT-WIERSZA
       formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU-WIERSZA

    --LTYPE-line-format=FORMAT-WIERSZA
       formatuje wiersze wejściowe TYP-L za pomocą FORMATU-WIERSZA

       Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia

       różnic, będącą uogólnieniem opcji -D/--ifdef.

    TYP-L może być jednym z: old, new lub unchanged.
       TYP-G może być jednym z: TYP-L lub changed.

       FORMAT-GRUPY (tylko) może zawierać:

    %<   wiersze z PLIKU1

    %>   wiersze z PLIKU2

    %=   wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2

    %[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA
       określenie LITERY w stylu printf

       LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery
       odnoszą się do starej grupy:

    F   numer pierwszego wiersza

    L   numer ostatniego wiersza

    N   liczba wierszy = L-F+1

    E   F-1

    M   L+1

    %(A=B?T:E)
       jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E

       FORMAT-WIERSZA (tylko) może zawierać:

    %L   zawartość wiersza

    %l   zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza

    %[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n
       określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf

       FORMAT-GRUPY i FORMAT-WIERSZA mogą zawierać:

    %%   %

    %c'C' pojedynczy znak C

    %c'\OOO'
       znak z kodem ósemkowym 000

    C   znak C (inne znaki reprezentują same siebie)

    -d, --minimal
       mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian

    --horizon-lines=LICZBA
       zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka

    --speed-large-files
       zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian

    --color[=KIEDY]
       color output; WHEN is 'never', 'always', or 'auto'; plain --color
       means --color='auto'

    --palette=PALETTE
       the colors to use when --color is active; PALETTE is a
       colon-separated list of terminfo capabilities

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    -v, --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    FILES are 'FILE1 FILE2' or 'DIR1 DIR2' or 'DIR FILE' or 'FILE DIR'. If
    --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s).
    If a FILE is '-', read standard input. Exit status is 0 if inputs are
    the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR
    Napisane przez Paula Eggerta, Mike'a Haertela, Davida Hayesa, Richarda
    Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres
    bug-diffutils@gnu.org
    Strona internetowa GNU diffutils:
    <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
    Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL
    w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

    The full documentation for diff is maintained as a Texinfo manual. If
    the info and diff programs are properly installed at your site, the
    command

       info diff

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.diffutils 3.8           sierpień 2021             DIFF(1)