diff

diff(1)            Kullanıcı Komutları            diff(1)İSİM
    diff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur

KULLANIM
    diff [ seçenekler ] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA
    diff, en basit tabiri ile, iki farklı dosyanın içeriğini karşılaştırır.
    Dosya ismi olarak - verilmişse, diff standart girdiyi okur. Özel bir
    durum olarak, diff - - şeklinde komut kullanımı, standart girdi ile bir
    kopyasını karşılaştırır.

    Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, diff komutu, 1.dosya ile
    verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu
    durum tersi için de geçerlidir. Dizin olmayan dosya mutlaka - olmalıdır.

    Şayet her iki girdi de dizin ise, diff, alfabetik sıra ile, eşleşen bütün
    dosyaları karşılaştırır. Bu karşılaştırma alt dizinlerde yapılmaz. Şayet
    alt dizinlerdeki dosyalarında karşılaştırılmasını -r veya -recursive
    seçeneğini belirtmeniz gerekir. diff, asla bir dizinin asıl içeriğini bir
    dosyaymış gibi karşılaştırmaz. Standart girdi isimsiz olduğundan, tamamen
    tanımlanmış bir dosyaya standart girdi muamelesi yapılmaz ve "aynı
    isimli dosya" fikri buraya uygulanamaz.

    diff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri -
    ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu
    aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile
    dosya ismi olarak değerlendirilir.

  Seçenekler
    Aşağıda, GNU diff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini
    bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile
    başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun bir
    isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman
    almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir.
    Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir
    seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli
    parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği
    anlamına gelir.

    -satır_sayısı
       Dosya içeriğin tamsayı cinsinden satır sayısı (-5 gibi
       belirtilir). Bu seçenek kendi başına bir çıktı biçimi tanımlamaz.
       -c veya -u ile birlikte kullanılmadığı sürece bir etkisi yoktur.
       Bu seçenek eskidir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte
       en az iki satır olması gerekir.

    -a, --text
       Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları
       olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

    -b, --ignore-space-change
       Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

    -B   Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

    -c   Bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.

    -C satır_sayısı, --context[=satır_sayısı]
       Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek bağlamsal çıktı biçimi
       kullanılır. satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch
       komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması
       gerekir.

    --changed-group-format=biçim
       Her iki dosyadaki if-then-else biçimindeki farklı satırları içeren
       satır gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

    -d, --minimal
       En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu
       seçenek diff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep
       olur.

    -D isim
       isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış
       if-then-else biçimli çıktı üretir.

    -e, -ed
       Çıktıyı bir ed betiği olarak üretir.

    -f, --forward-ed
       Çıktı bir ed betiği gibi karışık olur ancak farklar dosyadaki
       sırasına uygun çıktılanır.

    -F düzifd, --show-function-line=düzifd
       Bağlamsal veya tekilleştirilmiş biçimde, her bir değişiklik
       parçası için, önceki satırdan düzifd ile eşleşen kısmı gösterir.

    -h   Bu seçenek herhangi bir etkiye sahip değildir, Unix uyumluluğu
       için vardır.

    -H
    --speed-large-files
       Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların
       karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler
       (heuristics) kullanılır.

    --horizon-lines=satır_sayısı
       Farklılıklardan önceki ortak satırların son satır_sayısı satırını
       ve farklılıklardan sonraki ortak satırların ilk satır_sayısı
       satırını iptal etmez.

    -i, --ignore-case
       Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne
       alınmaz, aynı kabul edilir.

    --ifdef=isim
       isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış
       if-then-else biçimli çıktı üretir.

    -I düzifd, --ignore-matching-lines=düzifd
       düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok
       sayılır.

    --ignore-blank-lines
       Satırları karşılaştırırken boş satırları yoksayar.

    -l, --paginate
       Çıktıyı sayfalamak için pr komutundan geçirir.

    -L etiket, --label=etiket
       Bağlamsal ya da tekilleştirilmiş biçimli başlıklarda dosya ismi
       yerine etiket kullanılır.

    --left-column
       Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini
       basar.

    --line-format=biçim
       if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim
       kullanılır.

    -n, -rcs
       RCS biçimli çıktı verir; her komutun etkilenen satır sayısını
       belirtmesi dışında -f ile aynıdır.

    -N, --new-file
       Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece tek bir dizin
       içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi
       boş olarak, varmış gibi kabul eder.

    --new-group-format=biçim
       İkinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    --new-line-format=biçim
       İkinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    --old-group-format=biçim
       Birinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    --old-line-format=biçim
       Birinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    -p, --show-c-function
       Her bir değişikliğin hangi C işlevi içinde olduğunu gösterir.

    -P, --unidirectional-new-file
       Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece ikinci dizin
       içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi
       boş olarak, varmış gibi kabul eder.

    -q, --brief
       Dosyalar farklıysa sadece raporlar, farkları bulmaz.

    -r, --recursive
       Dizinleri karşılaştırırken, bulunan bütün alt dizinlerin
       içindekileri de karşılaştır.

    -s
    --report-identical-files
       Dosyalar aynıysa raporlar.

    -S dosya, --starting-file=dosya
       Dizinleri karşılaştırırken, dosya ile belirtilen dosyadan başlar.
       Böylece yarıda kalmış bir kıyaslamayı devam ettirebilirsiniz.

    --from-file=dosya
       Tüm terimleri dosya ile karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

    --to-file=dosya
       dosyayı tüm terimlerle karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

    --sdiff-merge-assist
       sdiff'e yardım için ek bilgiler basar. sdiff, bu bilgileri diff'i
       çalıştırırken kullanır. Bu seçenek, kullanıcıların doğrudan
       kullanması için tasarlanmamıştır.

    --suppress-common-lines
       Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

    -t
    --expand-tabs
       Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için;
       çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

    -T
    --initial-tab
       Normal ya da bağlamsal biçimdeki bir satırın metninden önceki
       boşlukları sekmelerle değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle
       hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

    -u   Tekilleştirilmiş dosya biçimi kullanılır.

    --unchanged-group-format=biçim
       Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak
       satır grubunu biçim biçiminde çıktılar.

    --unchanged-line-format=biçim
       Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak
       satırı biçim biçiminde çıktılar.

    -U satır_sayısı, --unified[=satır_sayısı]
       Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek tekilleştirilmiş çıktı
       biçimi kullanılır. satır_sayısı belirtilmezse üç satır
       gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az
       iki satır olması gerekir.

    -v, --version
       diff'in sürüm numarasını basar.

    -w
    --ignore-all-space
       Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar.

    -W krk_sayısı, --width=krk_sayısı
       Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte
       sütunlar kullanılır.

    -x şablon, --exclude=şablon
       Dizinleri kıyaslarken, şablon ile eşleşen sahip alt dizinleri ve
       dosyaları yoksayar.

    -X dosya, --exclude-from=dosya
       Dizinleri kıyaslarken, dosya içindeki şablonlar ile eşleşen sahip
       alt dizinleri ve dosyaları yoksayar.

    -y, --side-by-side
       Yan yana çıktı biçimi kullanılır.

İLGİLİ BELGELER
    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1)), pr(1), sdiff(1).


ÇIKIŞ DURUMU
    Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı
    farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir
    sorun var demektir.


ÇEVİREN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

GNU Araçları           22 Eylül 1993             diff(1)