dir

dir(1)           Kullanıcı Komutları           dir(1)Ä°SÄ°M
    dir - dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM
    dir [seçenek]... [dosya]...

AÃIKLAMA
    (Ãntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili
    bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de
    --sort verilmiÅse, alfabetik sıraya göre listeleme yapar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için
    de zorunludur.

    -a, --all
       . (nokta) ile baÅlayan dosyaları gizlemez.

    -A, --almost-all
       İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

    --author
       Her dosyanın yazarını basar.

    -b, --escape
       Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki deÄerlerini
       basar.

    --block-size=boyut
       boyut baytlık bloklar kullanılır.

    -B, --ignore-backups
       ~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

    -c   -lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiÄi
       zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir. -l ile
       birlikte kullanıldıÄında ise isme göre sıralar ve dosya
       durum bilgilerinin son düzenlendiÄi zamanı gösterir. Aksi
       takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiÄi zamana
       göre sıralar.

    -C   Sütunlar halinde listeleme yapar.

    --color[=koÅul]
       Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp
       yapılmayacaÄı belirtilir. koÅul olarak, `never' (asla),
       `always' (daima) veya `auto' verilebilir.

    -d, --directory
       -l seçeneÄi ile birlikte sadece dizine iliÅkin bilgileri
       gösterir.

    -D, --dired
       Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmıŠçıktı üretir.

    -f   Sıralama yapmaz, -aU etkinleÅtirilir, -lst edilginleÅtirilir.

    -F, --classify
       Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.

    --file-type
       Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.

    --format=sözcük
       sözcük olarak verilebilecek deÄerler ve karÅılıÄı olan
       seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
       single-column -1, verbose -l, vertical -C

    --full-time
       -l --time-style=full-iso seçeneklerine eÅdeÄerdir.

    -g   Dosya sahibini göstermemesi dıÅında -l gibidir.

    -G, --no-group
       Grup sütununu göstermez.

    -h, --human-readable
       Boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde
       (1K 234M 2G gibi) gösterir.

    -si  Yukarıdaki seçeneÄe benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar
       kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 deÄil).

    -H, --dereference-command-line
       Komut satırındaki sembolik baÄlar takip edilir.

    --hide=Åablon
       Komut Åablonu ile eÅleÅen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile
       iptal edilir)

    --indicator-style=sözcük
       Listedeki girdilere sözcük ile belirtilen tarzda gösterge
       ekler: none (öntanımlı deÄer), classify (-F), file-type
       (--file-type), slash (-p)

    -i, --inode
       Her dosyanın indis numarasını basar.

    -I, --ignore=Åablon
       Åablon ile eÅleÅen girdileri listelemez.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l   Uzun liste biçimi kullanılır.

    -L, --dereference
       Bir sembolik baÄın bilgileri gösterilirken, baÄın kendisinin
       deÄil gösterdiÄi dosyanın bilgileri gösterilir.

    -m   Listeyi virgül ile ayrılmıŠgirdiler halinde gösterir.

    -n, --numeric-uid-gid
       Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi
       dıÅında -l gibidir.

    -N, --literal
       Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri özel olarak
       deÄerlendirilmez).

    -o   Grup sütununu göstermemesi dıÅında -l gibidir.

    -p, --indicator-style=slash
       Dizinleree / göstergesini ekler.

    -q, --hide-control-chars
       Basılamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.

    --show-control-chars
       Basılamayan konrol karakterlerini oldukları gibi gösterir
       (uygulama dir ve çıktılama birimi uçbirim olmadıkça
       öntanımlıdır).

    -Q, --quote-name
       Girdi isimlerini tırnak içine alır.

    --quoting-style=sözcük
       Girdi isimleri tırnak içine alınırken sözcük ile
       belirtilen tarz kullanılır: literal, locale, shell,
       shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       Ters sıralama yapar.

    -R, --recursive
       Altdizinleri ardıÅık olarak listeler.

    -s, --size
       Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.

    -S   Dosya boyutuna göre sıralama yapar.

    --sort=sözcük
       sözcük ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension
       (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S),
       time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

    --time=sözcük
       Zaman bilgisi gösterilirken deÄiÅiklik zamanı yerine sözcük
       ile belirtilen zaman kullanılır. EriÅim zamanı için: atime,
       access, use. OluÅturulma zamanı için: ctime. Duruma göre:
       status. Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiÄinde
       sıralama burada belirtilen zamana göre yapılır.

    --time-style=tarz
       -l seçeneÄi ile çıktılanann listede zaman belirtilen tarzda
       gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date
       komutundaki gibi yorumlanır. EÄer biçim,
       biçim1<satırsonu>biçim2 biçiminde verilirse, en yeni
       dosyalara biçim2, daha eski olanlara da biçim1 uygulanır.
       EÄer biçim `posix-' ile baÅlıyorsa biçim sadece POSIX yereli
       dıÅında etkin olur.

    -t   DeÄiÅiklik zamanına göre sıralama yapılır.

    -T, --tabsize=sayı
       Sekme durakları için 8 yerine, sayı kullanılır.

    -u   -lt ile birlikte eriÅim zamanına göre ile sıralar ve bu
       zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldıÄında ise isme
       göre sıralar ve eriÅim zamanını gösterir. Aksi takdirde,
       eriÅim zamanına göre sıralar.

    -U   Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre
       listelenir.

    -v   Sıralama sürüme göre yapılır.

    -w, --width=sayı
       Ekran geniÅliÄi sayı karakterlik kabul edilir.

    -x   Listeleme sütunlar halinde deÄil satıra dizilerek yapılır.

    -X   Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

    -1   Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    boyut Åu dizge ya da eÅdeÄeri olan tamsayılardan biri ile
    belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer
    Åekilde G, T, P, E, Z, Y.

    Ãntanımlı olarak, dosyaların türlerini ayırdetmek için renkler
    kullanılmaz. Bu, --color=none kullanımına eÅdeÄerdir. --color
    seçeneÄinin argümansız kullanımı --color=always anlamına gelir.
    Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı bir
    uçbirime (tty) baÄlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam
    deÄiÅkeninden alınırlar; dircolors komutu tarafından kolayca
    LS_COLORS ortam deÄiÅkenine atanabilirler.


YAZAN
    Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    dir komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve dir yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    kuruluysa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils dir

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006              dir(1)