dir

DIR(1)           Polecenia użytkownika           DIR(1)NAZWA
    dir - wyÅwietla zawartoÅÄ katalogu

SKÅADNIA
    dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS
    Wypisanie informacji o PLIKACH (domyÅlnie w katalogu bieżÄcym).
    Sortowane alfabetyczne, jeżeli nie jest podana żadna z opcji -cftuSUX
    ani --sort.

    Argumenty obowiÄzkowe dla opcji dÅugich obowiÄzujÄ również dla
    krótkich.

    -a, --all
       bez ukrywania plików zaczynajÄcych siÄ od .

    -A, --almost-all
       bez pokazania . ani ..

    --author
       wypisanie autora każdego pliku

    -b, --escape
       wypisanie znaków niegraficznych ósemkowo

    --block-size=ROZMIAR
       użycie bloków o podanym w bajtach ROZMIARZE

    -B, --ignore-backups
       bez pokazania plików koÅczÄcych siÄ na ~

    -c   z -lt: sortowanie wg i wypisanie ctime (czasu ostatniej
       modyfikacji danych o pliku)
       z -l: wypisanie ctime i sortowanie wg nazw w przeciwnym
       przypadku: sortowanie wg ctime

    -C   wypisanie plików w kolumnach

    --color[=GDY]
       sterowanie użycia kolorów rozróżniajÄcych typy plików. GDY
       może byÄ `never' (nigdy), `always' (zawsze) albo `auto'
       (automatyczne)

    -d, --directory
       pokazanie katalogów zamiast ich zawartoÅci, bez rozwiÄzywania
       dowiÄzaÅ symbolicznych

    -D, --dired
       dane wyjÅciowe dla trybu dired Emacsa

    -f   bez sortowania, wÅÄczenie -aU, wyÅÄczenie -lst

    -F, --classify
       dopisanie znaków wskazujÄcych typ każdego pliku

    --format=SÅOWO
       across (poziomo), odpowiada opcji -x, commas (oddzielone
       przecinkami) -m, horizontal (poziomo) -x, long (dÅugi, z
       dodatkowymi informacjami) -l, single-column (w jednej kolumnie)
       -1, verbose (dÅugi, z dodatkowymi informacjami) -l, vertical
       (pionowy, w kolumnach) -C

    --full-time
       jak -l --time-style=full-iso

    -g   jak -l, ale bez pokazanie wÅaÅciciela pliku

    -G, --no-group
       bez pokazania informacji o grupach

    -h, --human-readable
       rozmiary w formacie dla ludzi (np. 1K 234M 2G)

    --si  podobnie, ale z użyciem potÄg 1000, nie 1024

    -H, --dereference-command-line
       rozwiÄzywanie dowiÄzaÅ symbolicznych podanych jako argumenty

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       rozwiÄzywanie dowiÄzaÅ symbolicznych podanych jako argumenty,
       jeżeli wskazujÄ na katalogi

    --indicator-style=SÅOWO
       dodanie wskaźników typów plików w stylu SÅOWO: none
       (domyÅlnie), classify (-F), file-type (-p)

    -i, --inode
       pokazywanie numeru i-wÄzÅa każdego pliku

    -I, --ignore=WZÃR
       bez pokazywania plików pasujÄcych do shellowego WZORU

    -k   jak --block-size=1K

    -l   użycie dÅugiego formatu wyjÅciowego

    -L, --dereference
       pokazanie plików wskaz. przez dowiÄzania symboliczne

    -m   pisanie do peÅnej szerokoÅci, oddzielanie przecinkami

    -n, --numeric-uid-gid
       jak -l, ale pokazanie UID i GID liczbowo

    -N, --literal
       wypisanie nazwy dokÅadnie (bez specjalnego traktowania np.
       znaków sterujÄcych)

    -o   jak -l, ale bez informacji o grupie

    -p, --file-type
       dopisanie znaku wskazujÄcego typ pliku (z /=@|)

    -q, --hide-control-chars
       pisanie ? zamiast znaków sterujÄcych

    --show-control-chars
       pokazanie znaków niedrukowalnych (domyÅlnie, chyba że program
       nazywa siÄ `ls' i pisze na terminalu)

    -Q, --quote-name
       ujÄcie nazw w cudzysÅowy

    --quoting-style=SÅOWO
       zabezpieczenie znaków specjalnych w stylu SÅOWO: literal,
       locale, shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       odwrotny porzÄdek sortowania

    -R, --recursive
       rekursywne listowanie katalogów

    -s, --size
       wypisanie liczby bloków zajÄtych przez każdy plik

    -S   sortowanie wedÅug rozmiaru

    --sort=SÅOWO
       sortowanie wg: extension -X (rozszerzenia), none -U (wcale),
       size -S (rozmiaru), time -t (czasu), version -v (wersji), status
       -c (czasu zmiany informacji o pliku), atime -u, access -u, use
       -u (czasu ostatniego dostÄpu)

    --time=SÅOWO
       pokazanie czasu innego niż czas modyfikacji, okreÅlonego
       SÅOWEM: atime, access, use, ctime albo status; użycie podanego
       czasu do sortowania gdy podano --sort=time

    --time-style=STYL
       pokazanie czasów przy użyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso,
       locale, +FORMAT FORMAT jest interpretowany jak w date(1).
       Jeżeli FORMAT to FORMAT1<znak nowej linii>FORMAT2, FORMAT1
       dotyczy dawniejszych plików, FORMAT2 nowszych. Jeżeli STYL
       zaczyna siÄ od posix-,to STYL jest używany tylko dla locale
       nie-POSIX

    -t   sortowanie wg czasu modyfikacji

    -T, --tabsize=KOLUMNA
       TAB co tyle KOLUMN, zamiast co 8

    -u   z -lt: sortowanie wg i wypisanie czasu ostatniego dostÄpu; z -l:
       wypisanie czasu dostÄpu i sortowanie wg nazw; w przeciwnym
       przypadku: sortowanie wg czasu dostÄpu

    -U   bez sortowania, wypisanie kolejnoÅci jak w katalogu

    -v   sortowanie wg wersji

    -w, --width=KOLUMNA
       szerokoÅÄ ekranu zamiast wartoÅci bieżÄcej

    -x   wypisanie nazw w kolejnych liniach, nie kolumnach

    -X   sortowanie alfabetyczne wg rozszerzeÅ

    -1   listowanie po jednym pliku w linii

    --help wyÅwietlenie tego opisu i zakoÅczenie

    --version
       wyÅwietlenie informacji o wersji i zakoÅczenie

    ROZMIAR może byÄ podany jako (opcjonalnie jako liczba caÅkowita z
    przyrostkiem): kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 itd. dla G,
    T, P, E, Z, Y.

    DomyÅlnie kolory nie sÄ używane do rozróżniania typów plików. Jest
    to równoważne użyciu --color=none. Użycie opcji --color bez
    opcjonalnego argumentu GDY jest równoważne użyciu --color=always. Z
    --color=auto kody kolorów sÄ wypisywane tylko jeżeli standardowe
    wyjÅcie jest przyÅÄczone do terminala (tty).

AUTOR
    Napisany przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Raporty o bÅÄdach wysyÅaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc. Ten program jest
    darmowy; warunki kopiowania sÄ opisane w źródÅach. Autorzy nie dajÄ
    Å»ADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOÅCI DO
    SPRZEDAÅ»Y LUB DO KONKRETNYCH CELÃW.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja dla programu dir jest utrzymywana jako podrÄcznik
    Texinfo. JeÅli programy info oraz dir sÄ wÅaÅciwie zainstalowane,
    polecenie

       info dir

    powinno udostÄpniÄ kompletny podrÄcznik.dir (coreutils) 5.0.91     październik 2003            DIR(1)