dir

DIR(1)            Uživatelské pÅÃkazy           DIR(1)JMÃNO
    dir - vypÃÅ¡e obsah adresáÅe

POUŽITÃ
    dir [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS
    VypÃÅ¡e informace o SOUBORech (ve výchozÃm nastavenà o aktuálnÃm
    adresáÅi). Pokud nenà uvedena žádná z voleb -cftuvSUX nebo --sort,
    tÅÃdà položky abecednÄ.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také
    povinné.

    -a, --all
       nebude ignorovat položky zaÄÃnajÃcà na .

    -A, --almost-all
       nevypisuje `.' a `..'

    --author
       spolu s -l vypÃÅ¡e jméno autora každého souboru

    -b, --escape
       netisknutelné znaky ve jménech souborů budou vypsány pomocÃ
       osmiÄkových posloupnostà se zpÄtným lomÃtkem

    --block-size=n
       Pro velikosti použije bloky o n bajtech.

    -B, --ignore-backups
       nevypisuje soubory, jejichž jména konÄà na ~, pokud nejsou
       zadána v pÅÃkazovém Åádku.

    -c   spolu s -lt bude obsah adresáÅů vypsán s a setÅÃdÄnÄ podle
       ctime (Äasu poslednà zmÄny informacà o souboru v i-uzlu); s (-l)
       bude obsah adresáÅů vypsán s ctime a setÅÃdÄn podle názvů;
       v ostatnÃch pÅÃpadech tÅÃdà podle ctime

    -C   vypisuje položky do sloupců

    --color[=KDY]
       urÄuje, jestli majà být použity barvy k odliÅ¡enà typů
       souborů. KDY může být `never' (nikdy), `always' (vždy) nebo
       `auto' (automaticky)

    -d, --directory
       vypÃÅ¡e adresáÅe jako soubory (mÃsto jejich obsahu) a
       nenásleduje symbolické odkazy

    -D, --dired
       generuje výstup urÄený pro mód dired Emacsu

    -f   nebude vypisovat obsah adresáÅů setÅÃdÄnÄ, zapne -aU, vypne
       -ls --color

    -F, --classify
       za jména souborů pÅipojà znak indikujÃcà typ souboru (jeden z
       */=>@|)

    --file-type
       podobné, jen nepÅipojuje `*'

    --format=SLOVO
       across -x (napÅÃÄ), commas -m (Äárky), horizontal -x
       (horizontálnÃ), long -l (dlouhý), single-column -1 (jeden
       sloupec), verbose -l (upovÃdaný), vertical -C (vertikálnÃ)

    --full-time
       jako -l --time-style=full-iso

    -g   jako -l, ale nevypisuje vlastnÃka

    --group-directories-first
       seskupà adresáÅe a zobrazà je pÅed ostatnÃmi soubory.

       lze použÃt s volbou --sort, ale použità --sort=none (-U)
       seskupovánà zruÅ¡Ã

    -G, --no-group
       ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupinÄ

    -h, --human-readable
       spolu s -l vypisuje velikosti v lidmi Äitelném formátu (napÅÃ‐
       klad 1K 234M 2G)

    --si  podobné, ale použÃvá násobky 1000, ne 1024

    -H, --dereference-command-line
       následuje symbolické odkazy zadané na pÅÃkazové Åádce

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       následuje symbolické odkazy zadané na pÅÃkazové Åádce,
       pokud je jejich cÃlem adresáÅ

    --hide=VZOR
       nevypisuje položky, které odpovÃdajà zadanému shellovému
       VZORu (může být pÅekryto volbami -a nebo -A)

    --indicator-style=STYL
       podle zadaného STYLu pÅipojà indikátor ke jménu každé
       položky: none (žádný; výchozà volba), slash (-p), file-type
       (--file-type), classify (-F)

    -i, --inode
       vypisuje ÄÃslo i-uzlu pro každý soubor

    -I, --ignore=VZOR
       nevypÃÅ¡e soubory, jejichž jména odpovÃdajà shellovému VZORu

    -k   jako --block-size=1K

    -l   použije dlouhý formát výpisu

    -L, --dereference
       vypÃÅ¡e informace o souborech, na které se odkazujà symbolické
       odkazy, mÃsto informacà o odkazech samotných

    -m   vypisuje seznam položek oddÄlených Äárkami

    -n, --numeric-uid-gid
       jako -l, ale vypisuje vlastnÃka a skupinu (UID a GID) ÄÃselnÄ

    -N, --literal
       vypisuje speciálnà znaky ve jménech souborů tak, jak jsou
       (vÄetnÄ kontrolnÃch znaků)

    -o   jako -l, ale bez informace o skupinÄ

    -p, --indicator-style=slash
       pÅipojà za jméno každého adresáÅe znak `/'

    -q, --hide-control-chars
       vypisuje otaznÃky mÃsto netisknutelných znaků

    --show-control-chars
       vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou
       (výchozÃ, pokud nenà výstupem terminál a použitým programem
       ls)

    -Q, --quote-name
       vypisuje jména souborů v uvozovkách

    --quoting-style=STYL
       použije STYL k uvozenà vypisovaných jmen: literal, locale,
       shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       výpis bude setÅÃdÄn v obráceném poÅadÃ

    -R, --recursive
       vypÃÅ¡e obsah vÅ¡ech adresáÅů rekurzivnÄ

    -s, --size
       vypisuje velikost souborů, v blocÃch

    -S   tÅÃdà podle velikosti

    --sort=ÅAZENÃ
       neÅadà položky podle jména, ale podle zvoleného ÅAZENÃ: none
       -U, extension -X, size -S, time -t, version -v

    --time=ÃDAJ
       spolu s -l použije pro Äas ÃDAJ, namÃsto data poslednà zmÄny
       souboru: atime -u, access -u, use -u, ctime -c nebo status -c;
       Spolu s --sort=time použije vybraný Äasový údaj itaké jako
       ÅadÃcà klÃÄ

    --time-style=STYL
       spolu s -l vybere STYL výpisu Äasových údajů: full-iso,
       long-iso, iso, locale, +FORMÃT. FORMÃT je interpretován jako u
       `date'; pokud je FORMÃT zadán ve tvaru FORMÃT1<nový
       Åádek>FORMÃT2, FORMÃT1 se použije pro starÅ¡Ã soubory a
       FORMÃT2 pro novÄjÅ¡Ã; Pokud je STYL doplnÄn prefixep `posix-',
       bude STYL platit jen mimo locale POSIX

    -t   tÅÃdà podle Äasu zmÄny

    -T, --tabsize=n
       pÅedpokládá, že tabulátor má Å¡ÃÅku n, namÃsto výchozÃch 8

    -u   spolu s -lt: výpis tÅÃdà podle Äasu poslednÃho pÅÃstupu; ten
       použije i pro zobrazenà Äasu; Spolu s -l: výpis tÅÃdà podle
       jména a pro zobrazenà Äasu použije Äasu poslednÃho pÅÃstupu; v
       ostatnÃch pÅÃpadech: tÅÃdà podle Äasu poslednÃho pÅÃstupu

    -U   netÅÃdÃ; položky jsou vypisovány v poÅadÃ, v jakém se
       nacházejà v adresáÅi

    -v   tÅÃdà podle verze

    -w, --width=n
       pÅedpokládá, že obrazovka je Å¡iroká n sloupců

    -x   vypisuje soubory do sloupců tÅÃdÄných vodorovnÄ

    -X   tÅÃdà abecednÄ podle pÅÃpon

    -Z, --context
       ke každému souboru vypÃÅ¡e informace o zabezpeÄenà (SELinux
       security context)

    -1   vypisuje jeden soubor na Åádku

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    VELIKOST může být (nebo může být celé ÄÃslo volitelnÄ
    následované) jednÃm z následujÃcÃch: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000,
    M 1024*1024, atd. pro G, T, P, E, Z, Y.

    Jako výchozà se pro rozliÅ¡enà typu souborů nepoužÃvá barva. To je
    ekvivalentnà použità --color=none. Volba --color bez volitelného KDY
    je ekvivalentnà použità --color=always. S --color=auto jsou barevné
    kódy použity jen pokud je standardnà výstup pÅipojen k terminálu
    (tty). PromÄnná prostÅedà LS_COLORS má vliv na použité barvy a lze
    ji snadno nastavit pÅÃkazem dircolors.

    Návratová hodnota je 0, pokud je vÅ¡e v poÅádku, 1, pokud nastaly
    drobné problémy a 2, pokud nastaly vážné problémy.

AUTOR
    Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro dir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a dir, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'dir invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008              DIR(1)