dir

DIR(1)           Polecenia użytkownika           DIR(1)NAZWA
    dir - wyÅwietla zawartoÅÄ katalogu

SKÅADNIA
    dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS
    Wypisuje informacje o PLIKACH (domyÅlnie - o bieżÄcym katalogu).
    Sortuje wpisy alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji
    -cftuvSUX ani --sort.

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    -a, --all
       bez ukrywania plików zaczynajÄcych siÄ od .

    -A, --almost-all
       bez pokazywania . ani ..

    --author
       z -l, wypisuje autora każdego pliku

    -b, --escape
       cytuje znaki niegraficzne w stylu jÄzyka C (ósemkowo)

    --block-size=ROZMIAR
       przelicza rozmiary wedÅug ROZMIARU przed ich wyÅwietleniem; np.
       --block-size=M wyÅwietla rozmiary w jednostkach 1 048 576
       bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej

    -B, --ignore-backups
       nie wyÅwietla plików koÅczÄcych siÄ znakiem ~

    -c
        z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej modyfikacji
       danych o pliku) i wypisuje go;
        z -l: sortuje wyniki wedÅug nazwy i wypisuje ctime;
        w pozostaÅych przypadkach: sortuje wedÅug ctime, poczynajÄc od
       najnowszych plików

    -C   wypisuje pliki w kolumnach

    --color[=KIEDY]
       koloruje wyniki. KIEDY może przyjÄÄ wartoÅci: always (domyÅlne,
       jeÅli nie podano), auto lub never. WiÄcej informacji znajduje
       siÄ poniżej

    -d, --directory
       wypisuje same katalogi, nie ich zawartoÅÄ

    -D, --dired
       tworzy dane wyjÅciowe dla trybu dired Emacsa

    -f   nie sortuje, wÅÄcza -aU, wyÅÄcza -ls --color

    -F, --classify
       dodaje znak wskazujÄcy typ wpisu (jeden z nastÄpujÄcych: */=>@|)

    --file-type
       podobnie, lecz nie używa *

    --format=SÅOWO
       across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone
       przecinkami), horizontal -x (poziomo), long -l (dÅugi, z
       dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej kolumnie),
       verbose -l (dÅugi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C
       (pionowy, w kolumnach)

    --full-time
       jak -l --time-style=full-iso

    -g   jak -l, ale nie wypisuje wÅaÅciciela

    --group-directories-first
       grupuje najpierw katalogi;

       ta opcja może byÄ uzupeÅniona opcjÄ --sort, ale wyÅÄcza jÄ
       użycie opcji --sort=none (-U)

    -G, --no-group
       w dÅugim formacie, nie pokazuje informacji o grupach

    -h, --human-readable
       z -l i/lub -s, wyÅwietla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi
       (np. 1K, 234M, 2G)

    --si  podobnie, ale używa potÄg 1000 zamiast 1024

    -H, --dereference-command-line
       podÄża za dowiÄzaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceÅ

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       podÄża za każdym dowiÄzaniem symbolicznym

       wskazujÄcym na katalog

    --hide=WZORZEC
       nie pokazuje wpisów pasujÄcych do WZORCA powÅoki (wyÅÄczane
       przez -a lub -A)

    --indicator-style=SÅOWO
       dodaje wskaźniki typów plików stylu SÅOWO: none (domyÅlnie -
       brak), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)

    -i, --inode
       wyÅwietla numer i-wÄzÅa każdego pliku

    -I, --ignore=WZORZEC
       nie pokazuje plików pasujÄcych do WZORCA powÅoki

    -k, --kibibytes
       używa 1024-bajtowych bloków do pokazywania zajÄtoÅci na dysku

    -l   używa dÅugiego formatu wyjÅciowego

    -L, --dereference
       podczas pokazywania informacji pliku dla dowiÄzania
       symbolicznego, pokazuje informacje o pliku wskazywanym przez
       dowiÄzanie, zamiast o nim samym

    -m   wypeÅnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, caÅÄ dostÄpnÄ
       szerokoÅÄ

    -n, --numeric-uid-gid
       jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i
       grupy

    -N, --literal
       wypisuje nazwy plików dokÅadnie (bez specjalnego traktowania
       np. znaków sterujÄcych)

    -o   jak -l, ale bez informacji o grupie

    -p, --indicator-style=slash
       dodaje wskaźnik / do katalogów

    -q, --hide-control-chars
       wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych

    --show-control-chars
       pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyÅlnie, chyba że
       program nazywa siÄ ls, a wyjÅciem jest terminal)

    -Q, --quote-name
       ujmuje nazwy w podwójne cudzysÅowy

    --quoting-style=SÅOWO
       używa cytowania wpisów w stylu SÅOWO: literal, locale, shell,
       shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape.

    -r, --reverse
       odwraca porzÄdek sortowania

    -R, --recursive
       wypisuje katalogi rekursywnie

    -s, --size
       wypisuje rozmiar zajÄty przez każdy plik, w blokach

    -S   sortuje wedÅug rozmiaru, od najwiÄkszych

    --sort=SÅOWO
       sortuje wg SÅOWA zamiast nazwy: none (jak -U), size (-S), time
       (-t), version (-v), extension (-X)

    --time=SÅOWO
       z -l: pokazuje czas wedÅug SÅOWA zamiast domyÅlnego czasu
       modyfikacji: atime lub access lub opcja -u; ctime lub status lub
       opcja -c; używa również okreÅlonego czasu jako klucza
       sortowania gdy podano --sort=time (od najnowszych)

    --time-style=STYL
       z -l, pokazuje czas przy użyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso,
       locale lub +FORMAT. FORMAT jest interpretowany jak przez program
       date; jeÅli FORMAT to FORMAT1<znak-nowego-wiersza>FORMAT2, to
       FORMAT1 dotyczy dawniejszych plików, a FORMAT2 nowszych.
       Jeżeli STYL jest poprzedzony posix-, to STYL odnosi siÄ tylko
       dla ustawieÅ locale spoza POSIX

    -t   sortuje wedÅug czasu modyfikacji, poczynajÄc od najnowszych

    -T, --tabsize=KOLUMNA
       przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast
       domyÅlnych 8

    -u
        z -lt: sortuje i wypisuje wedÅug czasu ostatniego dostÄpu,
        z -l: pokazuje czas dostÄpu i sortuje wedÅug nazw,
        w pozostaÅych przypadkach: sortuje wedÅug czasu dostÄpu, od
       najnowszych

    -U   bez sortowania, wypisuje wedÅug kolejnoÅci w katalogu

    -v   sortuje wedÅug liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach
       plików

    -w, --width=KOLUMNA
       ustawia szerokoÅÄ wyjÅcia na KOLUMNA. 0 oznacza brak limitu

    -x   wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach

    -X   sortuje alfabetycznie wedÅug rozszerzeÅ

    -Z, --context
       wyÅwietla kontekst bezpieczeÅstwa dla każdego pliku

    -1   wypisuje po jednym pliku w wierszu. UnikaÄ "\n" z -q lub -b

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    ROZMIAR jest liczbÄ caÅkowitÄ wraz z opcjonalnÄ jednostkÄ (np. 10K to
    10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potÄgi 1024) lub KB, MB
    itd. (potÄgi 1000).

    Używanie kolorów do wyróżnienia typów plików jest wyÅÄczone
    domyÅlnie oraz przy podaniu opcji --color=never. Z opcjÄ --color=auto,
    ls wysyÅa kolory kodów tylko wtedy, gdy standardowe wyjÅcie jest
    przyÅÄczone do terminala. Zmienna Årodowiskowa LS_COLORS może zmieniaÄ
    te ustawienia. Można jÄ ustawiÄ przy pomocy polecenia dircolors.

  Kod wyjÅciowy:
    0   OK,

    1   przy drobnych problemach (np. brak dostÄpu do podkatalogu),

    2   przy poważnych problemach (np. brak dostÄpu do podanego
       argumentu).

AUTOR
    Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu dir proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/dir>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) dir invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda (PTM)
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016              DIR(1)