dmesg

DMESG(1)          Polecenia użytkownika          DMESG(1)NAZWA
    dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jÄdra

SKÅADNIA
    dmesg [opcje]

    dmesg --clear
    dmesg --read-clear [opcje]
    dmesg --console-level poziom
    dmesg --console-on
    dmesg --console-off

OPIS
    dmesg sÅuży do sprawdzenia bufora warstwy jÄdra (kernel ring buffer)
    lub sterowania nim.

    DomyÅlnym dziaÅaniem jest wyÅwietlenie wszystkich wiadomoÅci z bufora
    warstwy jÄdra.

OPCJE
    Żadna z opcji --clear, --read-clear, --console-on, --console-off i
    --console-level nie wystÄpiÄ równoczeÅnie.

    -C, --clear
       CzyÅci zawartoÅÄ bufora.

    -c, --read-clear
       CzyÅci zawartoÅÄ bufora po jego pierwszym wyÅwietleniu.

    -D, --console-off
       WyÅÄcza wypisywanie wiadomoÅci na konsolÄ.

    -d, --show-delta
       WyÅwietla znacznik czas oraz różnicÄ czasu pomiÄdzy
       komunikatami. JeÅli opcja ta jest używana razem z --notime, to
       wypisywana jest tylko różnica czasu.

    -E, --console-on
       WÅÄcza wyÅwietlanie wiadomoÅci na konsolÄ.

    -e, --reltime
       WyÅwietla czas lokalny i różnicÄ czasu w formacie czytelnym
       dla ludzi. ProszÄ zauważyÄ, że konwersja do czasu lokalnego
       może byÄ niedokÅadna (zob. -T).

    -F, --file plik
       Odczytuje komunikaty z podanego pliku

    -f, --facility lista
       Ogranicza wyjÅcie do podanej listy (z elementami oddzielonymi
       przecinkami) zagadnieÅ. Na przykÅad:

           dmesg --facility=daemon

       wypisze wiadomoÅci pochodzÄce wyÅÄczenie od demonów
       systemowych. ListÄ obsÅugiwanych zagadnieÅ przedstawia opcja
       --help.

    -H, --human
       WÅÄcza wyÅwietlanie czytelne dla ludzi. Zob. również --color,
       --reltime i --nopager.

    -k, --kernel
       WyÅwietla wiadomoÅci jÄdra.

    -L, --color[=kiedy]
       Koloryzuje wynik. Opcjonalnym argumentem kiedy może byÄ auto,
       never (nigdy) lub always (zawsze). Gdy nie poda siÄ argumentu
       kiedy, domyÅlnym ustawieniem jest auto. Kolory mogÄ byÄ
       wyÅÄczone, aktualne wbudowane ustawienie domyÅlne pokaże opcja
       --help. Zob. również poniższy rozdziaŠKOLORY.

    -l, --level lista
       Ogranicza wyjÅcie do podanej listy (z elementami oddzielonymi
       przecinkami) poziomów. Na przykÅad

           dmesg --level=err,warn

       wypisze jedynie bÅÄdy i ostrzeżenia. ListÄ obsÅugiwanych
       poziomów przedstawia opcja --help.

    -n, --console-level poziom
       Ustawia poziom na którym odbywa siÄ wyÅwietlanie komunikatów
       na konsoli. Za poziom należy podstawiÄ numer poziomu lub
       skróconÄ nazwÄ poziomu. Aby zapoznaÄ siÄ z listÄ obsÅugiwanych
       poziomów, należy sprawdziÄ wynik opcji --help.

       Na przykÅad, -n 1 lub -n alert zapobiega pojawianiu siÄ na
       konsoli wszelkich komunikatów poza awaryjnymi (panic).
       Wszystkie poziomy komunikatów sÄ nadal zapisywane do
       /proc/kmsg, zatem wciÄż można posÅugiwaÄ siÄ syslogd(8) do
       dokÅadnej kontroli, gdzie pojawiajÄ siÄ komunikaty jÄdra. Gdy
       używana jest opcja -n, to dmesg nie wyÅwietla ani nie czyÅci
       bufora warstwy jÄdra.

    -P, --nopager
       Nie przekazuje wyjÅcia na program stronicujÄcy, który jest
       domyÅlnie wÅÄczony dla opcji --human output.

    -r, --raw
       WyÅwietla surowy bufor wiadomoÅci np. nie przycina przedrostków
       poziomu dziennika.

       ProszÄ zauważyÄ, że prawdziwy format surowy zależy od metody
       z którÄ dmesg(1) odczytuje komunikaty jÄdra. UrzÄdzenie
       /dev/kmsg używa innego formatu niż syslog(2). Dla
       kompatybilnoÅci wstecznej dmesg(1) zwraca dane zawsze w formacie
       syslog(2). Można odczytaÄ prawdziwie surowe dane z /dev/kmsg
       np. poleceniem "dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock".

    -S, --syslog
       Wymusza używanie przez dmesg interfejsu jÄdra syslog(2) do
       czytania komunikatów jÄdra. DomyÅlnie korzysta siÄ z /dev/kmsg
       zamiast syslog(2) od wersji jÄdra 3.5.0.

    -s, --buffer-size rozmiar
       Do odpytania bufora jÄdra używa bufora o podanej wielkoÅci
       DomyÅlnie jest to 16392 (domyÅlny rozmiar bufora syslog jÄdra
       wynosiÅ poczÄtkowo 4096, 8192 od wersji 1.3.54 i 16384 od wersji
       2.1.113). JeÅli użytkownik ustawiÅ bufor jÄdra wiÄkszy od
       domyÅlnego, to można posÅużyÄ siÄ tÄ opcjÄ do przeglÄdniÄcia
       caÅego bufora.

    -T, --ctime
       Wypisuje znaczniki czasu w formie czytelnej dla czÅowieka.

       MogÄ one byÄ niedokÅadne! ŹródÅo czasu używane do dzienników
       nie jest aktualizowane po uÅpieniu/wznowieniu systemu.

    -t, --notime
       Nie wypisuje znaczników czasu jÄdra.

    --time-format format
       Wypisuje znacznik czasu w podanym formacie, którym może byÄ
       ctime, reltime, delta lub iso. Pierwsze trzy formaty sÄ aliasami
       dla opcji specyficznych dla formatu czasu. Format iso jest
       implementacjÄ programu dmesg formatu znacznika czasu ISO-8601.
       Celem tego formatu jest uÅatwienie porównywania znaczników
       miÄdzy dwoma systemami i innego przetwarzania tych danych.
       Format iso jest zdefiniowany nastÄpujÄco:
       RRRR-MM-DD<T>GG:MM:SS,<mikrosekundy><-+><przesuniÄcie strefy
       czasowej w porównaniu do UTC>.

       Format iso cierpi na tÄ samÄ przypadÅoÅÄ co ctime: czas może
       byÄ niedokÅadny, jeÅli system jest wstrzymywany i wznawiany.

    -u, --userspace
       Wypisuje wiadomoÅci z przestrzeni użytkownika.

    -w, --follow
       Czeka na nowe komunikaty. Ta funkcja jest obsÅugiwana tylko w
       systemach z dajÄcym siÄ odczytaÄ /dev/kmsg (od jÄdra 3.5.0).

    -x, --decode
       Dekoduje numery zagadnienia (ang. facility) i poziomu
       (priorytetu) do przedrostków czytelnych dla czÅowieka.

    -V, --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       WyÅwietla pomoc i wychodzi.

KOLORY
    Jawne kolorowanie można wyÅÄczyÄ za pomocÄ pustego pliku
    /etc/terminal-colors.d/dmesg.disable. WiÄcej informacji o konfiguracji
    kolorów znajduje siÄ w podrÄczniku terminal-colors.d(5).

    Logiczne nazwy kolorów obsÅugiwane przez dmesg to:

    subsys Przedrostek podsystemu w komunikacie (np. "ACPI:").

    time  Znacznik czasu komunikatu.

    timebreak
       Znacznik czasu komunikatu w krótkim formacie ctime, przy
       opcjach --reltime lub --human.

    alert Tekst komunikatów o priorytecie: alert.

    crit  Tekst komunikatów o priorytecie: krytyczny.

    err  Tekst komunikatów o priorytecie: bÅÄd.

    warn  Tekst komunikatów o priorytecie: ostrzeżenie.

    segfault
       Tekst komunikatów informujÄcych o bÅÄdzie segmentacji.


ZOBACZ TAKŻE
    syslogd(8) terminal-colors.d(5)

AUTORZY
    Karel Zak ⟨kzak@redhat.com⟩

    dmesg byÅ pierwotnie napisany przez Theodore Ts'o
    ⟨tytso@athena.mit.edu⟩

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie dmesg jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne z
    Archiwum jÄdra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils
    /util-linux/⟩.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28 oryginaÅu.util-linux            lipiec 2012             DMESG(1)