dnskeygen

NAZWA
   dnskeygen — generowanie publicznych, prywatnych i wspóÅdzielonych
   poufnych kluczy dla DNS Security

SKÅADNIA
   dnskeygen [-[DHR] rozmiar] [-F] [-zhu] [-a] [-c] [-p num] [-s num] -n
   nazwa

OPIS
   Dnskeygen (DNS Key Generator) jest narzÄdziem do generowania i
   zarzÄdzania kluczami dla DNS Security wewnÄtrz DNS (Domain Name System).
   Dnskeygen potrafi wygenerowaÄ publiczne i prywatne klucze do autentykacji
   danych strefy i wspóÅdzielone klucze prywatne używane przy podpisach
   Å»Ädanie/Transakcja.

   -D     Dnskeygen wygeneruje klucz DSA/DSS. Rozmiar musi byÄ jednym
         z [512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024].

   -H     Dnskeygen wygeneruje klucz HMAC-MD5. Rozmiar musi zawieraÄ
         siÄ pomiÄdzy 128 a 504.

   -R     Dnskeygen wygeneruje klucz RSA. Rozmiar musi zawieraÄ siÄ
         pomiÄdzy 512 a 4096.

   -F     (tylko RSA) Używa dużego wykÅadnika przy generowaniu
         kluczy.

   -z -h -u  Flagi te definiujÄ odpowiedni typ generowanego klucza: klucz
         Strefy (ważnoÅci DNS), klucz Hosta (host lub usÅuga) lub
         klucz Użytkownika (np. e-mail).

   Każdy klucz może byÄ tylko jednym z powyższych.

   -a     Wskazuje, że klucz NIE MOÅ»E byÄ użyty do autentykacji.

   -c     Wskazuje, że klucz NIE MOÅ»E byÄ użyty do szyfrowania.

   -p num   Ustawia pole protokoÅu klucza do wartoÅci num ; domyÅlna
         wartoÅÄ to 3 (DNSSEC) jeÅli podano -z lub -h, a 2 (EMAIL) w
         przeciwnym wypadku. Inne akceptowalne wartoÅci to 1 (TLS), 4
         (IPSEC) i 255 (KAŻDY).

   -s num   Ustawia pole siÅy klucza do wartoÅci num; domyÅlna wartoÅÄ to
         0.

   -n nazwa  Ustawia nazwÄ klucza na podanÄ nazwÄ.

  SZCZEGÃÅY
   Dnskeygen przechowuje każdy klucz w dwóch plikach:
   K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private i K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key Plik
   K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private zawiera klucz prywatny w formacie
   przenoÅnym. Plik K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key zawiera klucz publiczny
   w formacie strefy DNS:

      <nazwa> IN KEY <flagi> <algorytm> <protokóÅ> <wykÅadnik|moduÅy>

ÅRODOWISKO
   Nie sÄ używane żadne zmienne Årodowiskowe.

ZOBACZ TAKŻE
   RFC 2065 dotyczÄce bezpiecznego DNS i Szkic Internetowy TSIG.

AUTOR
   Olafur Gudmundsson (ogud@tis.com).

PODZIÄKOWANIA
   Podstawowa matematyka kryptograficzna jest zrobiona przy pomocy DNSSAFE
   i/lub bibliotek Foundation Toolkit.

USTERKI
   Dotychczas nieznane.