domainname

HOSTNAME(1)       PodrÄcznik programisty Linuksa       HOSTNAME(1)NAZWA
    hostname - wyÅwietla lub ustawia systemowÄ nazwÄ komputera
    domainname - wyÅwietla lub ustawia systemowÄ nazwÄ domeny NIS/YP
    ypdomainname - wyÅwietla lub ustawia nazwÄ domeny NIS/YP
    nisdomainname - wyÅwietla lub ustawia systemowÄ nazwÄ domeny NIS/YP
    dnsdomainname - wyÅwietla nazwÄ domenowÄ systemu


SKÅADNIA
    hostname [-a|--alias] [-d|--domain] [-f|--fqdn|--long] [-A|--all-fqdns]
    [-i|--ip-address] [-I|--all-ip-addresses] [-s|--short] [-y|--yp|--nis]
    hostname [-b|--boot] [-F|--file nazwa_pliku] [nazwa_komputera]
    hostname [-h|--help] [-V|--version]

    domainname [domena_nis] [-F plik]
    ypdomainname [domena_nis] [-F plik]
    nisdomainname [domena_nis] [-F plik]

    dnsdomainname


OPIS
    Hostname jest programem sÅużÄcym do wyÅwietlania systemowej nazwy DNS
    oraz do wyÅwietlania lub nadawania nazwy komputera lub nazwy domeny
    NIS.


  POBIERANIE NAZWY
    Program wywoÅany bez żadnych argumentów wyÅwietla bieżÄce nazwy:

    hostname wydrukuje nazwÄ systemu zwracanÄ przez funkcjÄ gethostname(2).

    domainname wyÅwietli nazwÄ domeny NIS systemu. domainname używa
    funkcji gethostname(2), podczas gdy ypdomainname i nisdomainname
    używajÄ yp_get_default_domain(3).

    dnsdomainname wydrukuje czÄÅÄ peÅnej nazwy domenowej (FQDN - Fully
    Qualified Domain Name) okreÅlajÄcÄ domenÄ. PeÅna nazwa domeny systemu
    zwracana jest przez funkcjÄ hostname --fqdn (patrz także ostrzeżenia
    w rozdziale FQDN poniżej).


  NADAWANIE NAZWY
    Opisywane polecenia wywoÅane z jednym argumentem lub z opcjÄ --file
    ustawiajÄ nazwÄ komputera lub nazwÄ domeny NIS/YP. hostname używa w
    tym celu funkcji sethostname(2) , podczas gdy pozostaÅe trzy polecenia,
    czyli domainname, ypdomainname oraz nisdomainname, używajÄ
    setdomainname(2). ProszÄ zauważyÄ, że zmieniona nazwa obowiÄzuje
    tylko do kolejnego restartu komputera. StaÅÄ zmianÄ można uzyskaÄ,
    edytujÄc plik /etc/hostname.

    ProszÄ zauważyÄ, że tylko administrator może zmieniÄ te nazwy.

    Przy pomocy polecenia dnsdomainname nie jest możliwe nadanie peÅnej
    nazwy domenowej (FQDN) lub nazwy domeny DNS (zobacz FQDN poniżej).

    Nazwa komputera jest zwykle nadawana jednorazowo podczas startu systemu
    w /etc/init.d/hostname.sh (zazwyczaj przez odczytanie zawartoÅci pliku
    zawierajÄcego nazwÄ komputera, np. /etc/hostname).


  FQDN (peÅna zÅożona nazwa domeny)
    Systemowa FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name) jest nazwÄ, którÄ
    resolver(3) zwraca jako nazwÄ komputera, np. ursula.example.com. Jest
    to zwykle nazwa komputera razem z nazwÄ domenowÄ DNS (czÄÅÄ po
    pierwszej kropce). Można sprawdziÄ wartoÅÄ FQDN poleceniem hostname
    --fqdn, a nazwÄ domenowÄ za pomocÄ dnsdomainname.

    Nie da siÄ zmieniÄ FQDN za pomocÄ hostname ani dnsdomainname.

    Zalecanym sposobem ustawiania FQDN jest ustawienie nazwy komputera
    (ang. hostname) jako aliasu do FQDN za pomocÄ /etc/hosts, DNS lub NIS.
    PrzykÅadowo, jeÅli nazwa komputera brzmi "ursula", to w pliku
    /etc/hosts można umieÅciÄ wiersz

       127.0.1.1 ursula.example.com ursula

    Technicznie: peÅna nazwa domeny jest nazwÄ, którÄ zwraca
    getaddrinfo(3) dla nazwy zwracanej przez gethostname(2). Nazwa domeny
    DNS jest czÄÅciÄ nazwy wystÄpujÄcÄ po pierwszej kropce.

    Dlatego też od danej konfiguracji mechanizmu rozwiÄzujÄcego nazwy
    (zwykle okreÅlanej w /etc/host.conf) zależy, w jaki sposób można
    zmieniÄ peÅnÄ nazwÄ domeny. Na ogóŠplik nazw komputerów jest
    analizowany przed DNS lub NIS, wiÄc najczÄÅciej można jÄ zmieniÄ w
    pliku /etc/hosts.

    JeÅli komputer ma wiele interfejsów lub adresów sieciowych albo jeÅli
    jest używany w Årodowisku przenoÅnym, to może albo mieÄ kilka peÅnych
    nazw domenowych, albo nie mieÄ Å¼adnej. Dlatego prosimy unikaÄ
    używania hostname --fqdn, hostname --domain i dnsdomainname. hostname
    --ip-address ma podobne ograniczenia, wiÄc powinno siÄ również unikaÄ
    używania tej opcji.


OPCJE
    -a, --alias
       WyÅwietla alternatywnÄ nazwÄ komputera (alias), jeÅli jest
       używana. Opcja jest przestarzaÅa i nie powinna byÄ używana.

    -A, --all-fqdns
       WyÅwietla wszystkie peÅne nazwy domenowe (FQDN) maszyny. Ta
       opcja powoduje pobranie wszystkich adresów sieciowych ze
       wszystkich skonfigurowanych interfejsów sieciowych i
       przetÅumaczenie ich na nazwy domenowe DNS. Adresy, których nie
       można przetÅumaczyÄ (gdyż nie majÄ odpowiedniego odwrotnego
       wpisu IP), sÄ pomijane. ProszÄ zauważyÄ, że różne adresy
       mogÄ siÄ rozwijaÄ do tej samej nazwy, tak wiÄc na wyjÅciu mogÄ
       siÄ pojawiÄ zduplikowane wpisy. Prosimy nie robiÄ Å¼adnych
       zaÅożeÅ odnoÅnie do kolejnoÅci wpisów na wyjÅciu.

    -b, --boot
       Zawsze ustawia nazwÄ komputera. Plik podany w opcji -F może nie
       istnieÄ lub byÄ pusty — w takim wypadku zostanie użyta domyÅlna
       nazwa localhost, jeÅli nazwa komputera nie jest jeszcze
       ustawiona.

    -d, --domain
       WyÅwietla nazwÄ domeny DNS. Prosimy nie używaÄ polecenia
       domainname do pobrania nazwy domeny DNS, ponieważ wyÅwietla ono
       nazwÄ domeny NIS, a nie domeny DNS. Należy użyÄ dnsdomainname
       zamiast niego. Prosimy zapoznaÄ siÄ z ostrzeżeniami w rozdziale
       FQDN powyżej i unikaÄ używania tej opcji.

    -f, --fqdn, --long
       WyÅwietla peÅnÄ nazwÄ domenowÄ komputera (FQDN - Fully Qualified
       Domain Name). Nazwa ta skÅada siÄ z nazwy komputera i nazwy
       domeny DNS. O ile do przeksztaÅcania nazw na adresy nie jest
       używany serwer bind lub NIS, można w pliku /etc/hosts zmieniÄ
       peÅnÄ nazwÄ domenowÄ i nazwÄ domeny DNS (bÄdÄcÄ czÄÅciÄ peÅnej
       nazwy domenowej). Prosimy zapoznaÄ siÄ z ostrzeżeniami w
       rozdziale FQDN (peÅna zÅożona nazwa domeny) powyżej i używaÄ
       zamiast niej hostname --all-fqdns jeÅli to tylko możliwe.

    -F, --file filename
       Czyta nazwÄ komputera z podanego pliku. Komentarze, czyli linie
       zaczynajÄce siÄ od znaku "#", sÄ ignorowane.

    -i, --ip-address
       WyÅwietla adres sieciowy (lub adresy sieciowe) nazwy komputera.
       Prosimy zauważyÄ, że dziaÅa to tylko wtedy, gdy nazwa
       komputera może byÄ przetÅumaczona na adres. Prosimy unikaÄ
       używania tej opcji i zamiast niej używaÄ hostname
       --all-ip-addresses.

    -I, --all-ip-addresses
       WyÅwietla wszystkie adresy sieciowe komputera. Ta opcja powoduje
       pobranie wszystkich adresów sieciowych ze wszystkich
       skonfigurowanych interfejsów sieciowych. Adresy interfejsu
       zwrotnego (loopback) i adresy IPv6 mapowania lokalnych adresów
       IPv4 sÄ pomijane. W przeciwieÅstwie do opcji -i, ta opcja nie
       zależy od przeksztaÅceÅ adresów na nazwy. Prosimy nie robiÄ
       żadnych zaÅożeÅ odnoÅnie do kolejnoÅci wpisów na wyjÅciu.

    -s, --short
       WyÅwietla krótkÄ nazwÄ komputera. Jest to nazwa komputera
       obciÄta przed pierwszÄ kropkÄ.

    -V, --version
       Drukuje informacjÄ o wersji na standardowym wyjÅciu i pomyÅlnie
       koÅczy pracÄ.

    -y, --yp, --nis
       WyÅwietla nazwÄ domeny NIS. Jeżeli podano parametr (lub opcjÄ
       --file nazwa) to administrator może też nadaÄ nowÄ nazwÄ
       domenie NIS.

    -h, --help
       WyÅwietla komunikat pomocy i koÅczy dziaÅanie.

UWAGI
    Rodziny adresów, które hostname przeglÄda podczas wyszukiwania peÅnej
    nazwy domenowej, aliasy i adresy sieciowe komputera sÄ okreÅlane przez
    konfiguracjÄ programu rozpoznawania nazw (resolver). Na przykÅad w
    systemach używajÄcych biblioteki GNU libc, program rozpoznawania nazw
    można skonfigurowaÄ (używajÄc opcji inet6 w pliku /etc/resolv.conf) w
    taki sposób, żeby najpierw próbowaÅ wyszukiwaÄ adresy IPv6.

PLIKI
    /etc/hostname Historycznie ten plik miaÅ zawieraÄ tylko nazwÄ komputera
    bez peÅnej nazwy domenowej (FQDN). Obecnie wiÄkszoÅÄ programów
    obsÅuguje peÅne nazwy domenowe w tym pliku. Plik jest odczytywany w
    trakcie rozruchu przez skrypty inicjujÄce system w celu ustawienia
    nazwy komputera.

    /etc/hosts Zwykle jest to plik, gdzie ustawia siÄ nazwÄ domenowÄ dziÄki
    ustawieniu nazwy komputera jako aliasu do FQDN.

AUTORZY
    Peter Tobias, <tobias@et-inf.fho-emden.de>
    Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de> (NIS i strona podrÄcznika).
    Michael Meskes, <meskes@debian.org>

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 3.15 oryginaÅu.narzÄdzia sieciowe        2009-09-16            HOSTNAME(1)