domainname

hostname(1)         Kullanıcı Komutları         hostname(1)Ä°SÄ°M
    hostname - sistemin konak ismini atar ya da gösterir
    domainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
    dnsdomainname - sistemin DNS alan ismini gösterir
    nisdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
    ypdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
    nodename - sistemin DECnet düÄüm ismini atar ya da gösterir

KULLANIM
    hostname   [-v] [ -a | --alias ] [ -d | --domain ]
           [ -f | --fqdn | --long ] [ -i | --ip-address ]
           [ -s | --short ] [ -y | --yp | --nis ] [ -n | --node ]

    hostname   [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [konakismi]
    domainname  [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [alanismi]
    nodename   [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [düÄümismi]
    hostname   [-v] [ -h | --help ] [ -V | --version ]
    dnsdomainname [-v]
    nisdomainname [-v]
    ypdomainname [-v]

AÃIKLAMA
    hostname, sistemin konak, alan ya da düÄüm ismini gösteren ya da
    atayan bir uygulamadır. Bu isimler bir çok aÄ yazılımı tarafından
    makinayı tanımlamak için kullanılır. Alan ismi ayrıca NIS/YP
    tarafından kullanılır.

  Ä°smin ÃÄrenilmesi
    Argümansız çaÄrıldıÄında komutlar kullanılmakta olan isimleri
    gösterir:

    hostname, gethostname(2) iÅlevi tarafından döndürülen sistem ismini
    basacaktır.

    domainname, nisdomainname ve ypdomainname uygulamaları
    getdomainname(2) iÅlevi tarafından döndürülen sistem ismini
    basacaktır. Bu isim, sistemin NIS/YP alan ismi olarak da bilinir.

    nodename uygulaması, getnodename(2) iÅlevi tarafından döndürülen
    DECnet düÄüm ismini basacaktır.

    dnsdomainname ise, tam alan isminin (FQDN - Fully Qualified Domain
    Name) alan ismi parçasını basacaktır. Sistemin tam alan ismi
    hostname --fqdn ile döndürülür.


  İsmin Atanması
    Tek argümanla ya da --file seçeneÄi ile çaÄrıldıÄında komutlar,
    konak isminin, NIS/YP alan isminin veya düÄüm isminin atanmasını
    saÄlarlar.

    Sadece süper kullanıcı bu isimleri deÄiÅtirebilir.

    Tam alan ismini (FQDN) ve DNS alan adının dnsdomainname komutuyla
    atanması mümkün deÄildir. (AÅaÄıdaki Tam Alan Adı (FQDN)
    bölümüne bakınız.)

    Konak ismi genellikle sistem açılıÅı sırasında bir kere
    /etc/rc.d/rc.inet1 veya /etc/init.d/boot betikleri tarafından bir
    dosyadan (örn. /etc/hostname) okunarak atanır.


  Tam Alan Adı (FQDN)
    Tam alan adını (hostname --fqdn ile döndürülür) ve DNS alan
    adını (dnsdomainname tarafından döndürülür) bu komutlarla
    deÄiÅtiremezsiniz. Sistemin tam alan adı, konak ismi için resolver(3)
    tarafından döndürülen isimdir.

    Teknik olarak: Tam alan ismi, gethostname(2) iÅlevi tarafından
    döndürülen konak ismi için gethostbyname(2) tarafından
    döndürülen isimdir. DNS alan adı bu ismin ilk noktasından sonraki
    kısmıdır.

    Bu nedenle, onu deÄiÅtirebilmeniz yapılandırmaya (genelde
    /etc/host.conf) baÄımlıdır. ÃoÄunlukla (hosts dosyası daha önceden
    DNS ya da NIS tarafından çözümlenmiÅse) onu /etc/host.conf
    dosyasından deÄiÅtirebilirsiniz.


SEÃENEKLER
    -a, --alias
       KonaÄın diÄer ismini (kullanılmıÅsa) gösterir.

    -d, --domain
       DNS alan adını gösterir. DNS alan adını öÄrenmek için
       domainname komutunu kullanmayın, çünkü o DNS alan adını
       deÄil NIS alan adını gösterecektir. Yerine dnsdomainname
       komutunu kullanın.

    -F, --file dosyaismi
       Konak ismi belirtilen dosyadan okunur. Açıklamalar (# ile
       baÅlayan satırlar) yoksayılır.

    -f, --fqdn, --long
       Tam alan adını (FQDN - Fully Qualified Domain Name) gösterir.
       Tam alan ismi bir kısa konak ismi ile DNS alan isminden oluÅur.
       Konak ismi aramaları için bind ya da NIS kullanmıyorsanız,
       tam alan adını ve DNS alan adını (tam alan adının
       parçasıdır) /etc/host.conf dosyasından deÄiÅtirebilirsiniz.

    -h, --help
       Bir kullanım iletisi gösterir ve çıkar.

    -i, --ip-address
       KonaÄın IP adres(ler)ini gösterir.

    -n, --node
       DECnet düÄüm ismini gösterir. Bir parametre olarak verilmiÅse
       (veya --file isim ile) yeni düÄüm ismi root kullanıcısı
       tarafından atanabilir.

    -s, --short
       Kısa konak ismini gösterir. Bu, tam alan adının ilk
       noktasından önceki kısmıdır.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini standart çıktıya basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       Yapılan iÅlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir.

    -y, --yp, --nis
       NIS alan adını gösterir. Bir parametre olarak verilmiÅse
       (veya --file isim ile) yeni NIS alan ismi root kullanıcısı
       tarafından atanabilir.

Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /etc/hosts


YAZANLAR
    Peter Tobias, <tobias (at) et-inf.fho-emden.de>
    Bernd Eckenfels, <net-tools (at) lina.inka.de> (NIS ve kılavuz
    sayfası).
    Steve Whitehouse, <SteveW (at) ACM.org> (DECnet desteÄi and kılavuz
    sayfası).


ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

net-tools            28 Ocak 1996           hostname(1)