dosdebug

DOS(1)             Emulacja MS-DOS-u            DOS(1)NAZWA
    dos, xdos, dosexec, dosdebug - uruchamianie MS-DOS-u i programów DOS-
    owych w Linuksie

SKÅADNIA
    dos [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -F plik ] [ -f plik ] [ -L
    plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ] [
    -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
    opcje_konfiguracyjne ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

    dosexec [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne
    ] [ -F plik ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ]
    [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
    opcje_konfiguracyjne ] plik_dexe [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy]
    ]

    dosdebug

    xdos [ -ABCbdNtsK234O ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne ] [ -F
    plik ] [ -f plik ] [ -L plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M
    rozmiar ] [ -e rozmiar ] [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2>
    plik_diagnostyczny ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

OPIS
    dos uruchamia emulator DOS-u, znany również jako DOSEMU.
    plik_diagnostyczny jest opcjonalnie podawanym plikiem, do którego bÄdÄ
    kierowane wszelkie komunikaty diagnostyczne.

    dosdebug sÅuży do sterowania i odpluskwiania wÅaÅnie dziaÅajÄcego
    DOSEMU.

    xdos uruchamia DOSEMU w oddzielnym okienku X. Jest to równoważne
    poleceniu dos -X

    dosexec uruchamia DOSEMU i wykonuje plik DEXE. Jest to równoważne
    poleceniu dos -L

    Chociaż ten program znany jest jako emulator DOS-u, jest on w
    rzeczywistoÅci wirtualnÄ maszynÄ dla MS-DOS-u, która pozwala DOS-owi i
    programom dla niego napisanym dziaÅaÄ w Årodowisku przypominajÄcym
    komputer IBM PC/AT z procesorem Intel 80x86 w trybie rzeczywistym.
    DOSEMU emuluje takie usÅugi, jak obsÅuga karty graficznej przez BIOS,
    dyski, klawiatura, port szeregowy i równolegÅy (drukarka), pamiÄÄ CMOS
    zawierajÄca informacje o konfiguracji komputera, zegar czasu
    rzeczywistego, alokacja pamiÄci przez standard XMS 3.0, EMS 4.0 oraz
    DPMI 0.9.

    Ponieważ w rzeczywistoÅci DOSEMU nie jest emulatorem DOS-u, do pracy
    wymagana jest kopia systemu MS-DOS 3.3-7.00. (PrzyszÅe wersje DOS-u
    przypuszczalnie bÄdÄ dziaÅaÄ, choÄ oczywiÅcie nie zostaÅo to
    sprawdzone. DR-DOS 6.0 również wspóÅpracuje z tym programem).

    Przeczytaj pliki QuickStart, ChangeLog, doc/announce, oraz Makefile
    zawarte w dystrybucji źródeÅ, aby dowiedzieÄ siÄ, jak skonfigurowaÄ,
    skompilowaÄ i uruchomiÄ DOSEMU.


WYMAGANIA W STOSUNKU DO KERNELA
    Obecnie wymagany jest Linux w wersji 2.0.28 lub wyższej z wkompilowanÄ
    obsÅugÄ SYSV IPC (System V InterProcess Communication - komunikacja
    miÄdzy procesami zgodna z Systemem V, przeczytaj ipc(2)). SYSV IPC
    jest opcjÄ, którÄ można ustawiÄ podczas kompilacji jÄdra.

    PoczynajÄc od wersji dosemu 0.64.3 domyÅlnÄ wersjÄ jest kompletna
    dystrybucja dosemu. SzczegóÅy znajdujÄ sie w pliku
    doc/README.vm86plus. Aby skompilowaÄ niepeÅnÄ wersjÄ powinieneÅ
    uruchomiÄ configure z opcjÄ --enable-novm86plus.

    Jeżeli używasz jÄdra w wersji 1.2.13 postaraj siÄ o ostatniÄ stabilnÄ
    wersjÄ. Podczas pisania tego opisu dostÄpnÄ wersjÄ byÅ Linux 2.0.28
    dostÄpny przez anonimowe ftp z ftp.funet.fi w katalogu
    /pub/Linux/kernel/linux/v2.0/ oraz w wielu mirrorach na caÅym Åwiecie.


OPCJE
    -A   uruchomienie z dyskietki A (nie musi to byÄ prawdziwa stacja
       dysków - patrz niżej)

    -B   uruchomienie z dyskietki B (nie musi to byÄ prawdziwa stacja
       dysków - patrz niżej)

    -C   uruchomienie z dysku twardego C (nie musi to byÄ prawdziwy napÄd
       ani nawet system plików typu msdos - patrz niżej)

    -c   użycie bezpoÅredniego zapisu do pamiÄci konsoli (program musi
       byÄ uruchomiony na konsoli z ustawionym bitem suid na roota)

    -d   odÅÄczenie od bieżÄcej konsoli wirtualnej lub tty i
       przyÅÄczenie do pierwszej dostÄpnej konsoli wirtualnej

    -V   użycie optymalizacji wideo charakterystycznej dla VGA

    -k   użycie bezpoÅredniego odczytu klawiatury (program musi byÄ
       uruchomiony na konsoli)

    -F   Pobieranie opcji z podanego pliku konfiguracyjnego zamiast z
       /etc/dosemu.conf (trzeba mieÄ uprawnienia roota lub program musi
       mieÄ ustawiony bit suid na roota)

    -f   Pobieranie opcji z podanego pliku konfiguracyjnego zamiast z
       .doserc

    -u zmienna
       ustawia zmiennÄ konfiguracyjnÄ dla użytjkownika, której
       istnienie może byÄ sprawdzone w plikach /etc/dosemu.conf i
       /var/lib/dosemu/global.conf w celu uzykania specyficznej
       konfiguracji. Do podanej nazwy zmiennej zostanie dodany
       przyrostek u_, aby uniknÄÄ konfliktu nazw.

    -L   Åaduje i uruchomia plik DEXE (specjalny obraz dysku sytemowego
       zawierajÄcy tylko jeden program DOS-owy)

    -I   analizuje ciÄg opcji wystepujÄcy po -I majÄcy tÄ samÄ skÅadniÄ,
       co pliki /etc/dosemu.conf i .dosrc, np.

         dos ... -I 'video { mda }'

       Ta opcja jest przydatna do tymczasowej zmiany ustawienia jakiejÅ
       opcji konfiguracyjnej. Możesz również uruchamiaÄ dosemu z
       wÅasnÄ konfiguracjÄ za pomocÄ skryptu, np.

         dos ... -I "`mojakonfiguracja.sh`"

       gdzie mojakonfiguracja.sh jest skryptem wypisujÄcym opcje
       konfiguracyjne na standardowe wyjÅcie. Jeżeli użytkownik
       oprócz .dosrc posiada jeszcze inny plik konfiguracyjny, może
       go użyÄ w nastÄpujÄcy sposób:

         dos ... -I "`cat innakonfiguracja.conf`"

       Należy pamiÄtaÄ o dodatkowym ujÄciu parametru po -I w
       cudzysÅowy, ponieważ ma to byÄ pojedynczy argument.

    -D   okreÅla, jakie komunikaty diagnostyczne majÄ siÄ pojawiaÄ/nie
       pojawiaÄ

    -h   wypisuje konfiguracjÄ na stderr (standardowÄ diagnostykÄ) i
       koÅczy pracÄ (ustawia -D+c). Ta opcja jest przydatna do
       odpluskwiania plików konfiguracyjnych. Zalecane jest użycie
       również -O, aby przekierowaÄ komunikaty typu +c na stderr.
       `poziom' może wynisiÄ 0, 1 lub 2 i steruje iloÅciÄ informacji
       uruchomieniowych wypisywanych przez analizatora konfiguracji:
       brak informacji uruchomieniowych (0), informacje uruchomieniowe
       o pÄtlach (1), informacje uruchomieniowe dla if_else_endif (2).

    -H   podanie opcji obsÅugi dosdebug, aktualnie obsÅugiwana jest
       jedynie `1'. Za pomocÄ -H1 można zmusiÄ dosemu do czakania aż
       terminal programu terminal zostanie podÅÄczony. Aby analizowaÄ
       sesjÄ DOS-owÄ od samego poczÄtku, należy najpierw uruchomiÄ
       dosemu z opcjÄ -H1, a nastÄpnie uruchomiÄ dosdebug. Wówczas,
       DOSEMU zatrzyma siÄ przed skokiem do zaÅadowanego sektora
       startowego oczekujÄc na podÅÄczenie siÄ dosdebuga. Po
       podÅÄczeniu znajdzie siÄ on w stanie `stopped', co umożliwi
       ustawienie puÅapek lub wykonywanie krok po kroku dla kodu
       inicjujÄcego.

    -O   wysyÅanie komunikatów diagnostycznych na standardowÄ
       diagnostykÄ

    -o   wysyÅanie komunikatów diagnostycznych do podanego pliku

    -M   ustawienie pamiÄci podstawowej na rozmiar kilobajtów

    -m   wÅÄczenie wewnÄtrznej obsÅugi myszy

    -P   wysyÅanie kopii komunikatów diagnostycznych również do
       podanego pliku

    -2,3,4 wybiranie emulowanego procesora: 286, 386 lub 486 (OSTROŻNIE:
       DOSEMU jest nie w peÅni dziaÅa 32-bitowe, wiÄc jeżeli program
       wykrywajÄc procesor 386 lub 486 używa 32-bitowych rejestrów i
       funkcji BIOS-u, to może dziaÅaÄ niewÅaÅciwie. Jeżeli wydaje
       siÄ, że to wÅaÅnie jest przyczynÄ problemów, należy użyÄ
       opcji -2 by wymusiÄ na DOSEMU tryb 286)

    -U   definiuje potoki: wejÅciowy i wyjÅciowy dla asynchronicznego
       sterowania DOSEMU z innego procesu. Format ma postaÄ (bez
       biaÅych znaków pomiÄdzy)

         potok_wejsciowy:potok_wyjsciowy

       gdzie `:potok_wyjsciowy' można pominÄÄ. Jednak w tym przypadku
       żadnego sprzÄżenia zwrotnego ze strony DOSEMU nie należy
       oczekiwaÄ.

       Ze wzglÄdów bezpieczeÅstwa DOSEMU nie tworzy samodzielnie
       nazwanych potoków, wiÄc za nadanie prawidÅowych uprawnieÅ
       potokom odpowiedzialny jest użytkownik. Należy zwróciÄ uwagÄ,
       że w przypadku użycia tej opcji, obcy proces może sterowaÄ
       sesjÄ DOSEMU (np. powodujÄc naciÅniÄcia klawiszy). Zatem ta
       opcja powinna byÄ używana wyÅÄcznie przez nakÅadki (takie jak
       kdos), które najpierw tworzÄ odpowiednie nazwane potoki, a
       nastÄpnie odpalajÄ DOSEMU. Aby zmusiÄ DOSEMU do zwracania
       poprzez potok znaczników uzgadniajÄcych informujÄcych nakÅadkÄ
       o chwili uruchomienia lub zakoÅczenia polecenia sterujÄcego i
       czy zakoÅczyÅo siÄ ono pomyÅlnie można użyÄ specjalnego
       polecenia sterujÄcego ( ack on ). Format takiego znakowania jest
       nastÄpujÄcy

         SYN: <polecenie>

         <dowolny wynik polecenia>

         ACK: code=n

       gdzie n jest równe 0 w przypadku pomyÅlnego zakoÅczenia.
       Prostym terminalem sterujacym, mogÄcym sÅużyÄ za przykÅad jest
       doÅÄczony program dosctrl. Pobiera on dwa potoki jako argumenty
       i umożliwia podawanie poleceÅ sterujÄcych, wÅród których
       `help' jest najważniejszym;-) Należy zwróciÄ uwagÄ, że
       dosctrl nie odpala DOSEMU, trzeba to zrobiÄ samodzielnie.


DYSKI TWARDE
    DOSEMU obsÅuguje cztery metody udostÄpniania DOS-owi twardego dysku:

    1.   plik zawierajÄcy obraz dysku spoczywajÄcy w systemie plików
       Linuksa, emulujÄcy twardy dysk.

    2.   bezpoÅredni dostÄp do dysku z partycjÄ DOS-owÄ przez plik
       urzÄdzenia dysku (np. /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sdX).

    3.   bezpoÅredni dostÄp do partycji DOS-owej przez dostÄp do
       urzÄdzenia pojedynczej partycji (np. /dev/hda1, /dev/hdb2,
       /dev/sdxx). Należy uruchomiÄ program mkpartition by DOSEMU
       mógÅ miec dostÄp do partycji DOS-owych przez SPA.

    4.   dostÄp do systemu plików Linuksa jako do dysku "sieciowego"
       przez użycie sterownika emufs.sys dostarczanego z programem
       DOSEMU w katalogu commands/emufs.sys.

    Te motody sÄ wyjaÅnione dokÅadniej w pliku QuickStart.

    Konfiguracja zasobów dyskowych DOSEMU jest okreÅlona w pliku
    /etc/dosemu.conf przed uruchomieniem programu. Zajrzyj do
    doc/README.txt.


DYSKIETKI
    DOSEMU obsÅuguje dwie metody udostÄpniania DOS-owi dostÄpu do
    dyskietek:

    1.   obraz dyskietki w pliku spoczywajÄcym w systemie plików
       Linuksa, emulujÄcy napÄd dyskietek.

    2.   bezpoÅredni dostÄp do urzÄdzenia reprezentujÄcego napÄd
       dyskietek (np. /dev/fd0, /dev/fd1).

    Te opcje również sÄ wyjaÅnione dokÅadniej w pliku QuickStart.

    Sposób korzystania przez DOSEMU z dyskietek okreÅla siÄ w pliku
    /etc/dosemu.conf przed uruchomieniem programu. DOSEMU.


EKRAN
    DOSEMU może byÄ uruchomiony na dowolnym typie terminala, jednak
    korzystanie z niego na konsoli Linuksa umożliwia wykorzystanie
    zwiÄkszonej funkcjonalnoÅci oraz szybkoÅci dziaÅania. UruchamiajÄc
    DOSEMU na konsoli, warto przeczytaÄ opis opcji -c, -k, i -V w pliku
    QuickStart. Istnieje również skrócona wersja dokumentacji w pliku
    etc/config.dist, którÄ można skopiowaÄ do /etc/dosemu.conf i
    dopasowaÄ do wÅasnych potrzeb.

    Krótko mówÄc, odpowiednio użyta konsola oraz wÅaÅciwe opcje
    pozwalajÄ uruchamiaÄ programy DOS-owe z oryginalnym kolorami i
    czcionkami, bez problemów z odÅwieżaniem ekranu, które wystÄpujÄ
    przy uruchamianiu na zwykÅym terminalu.


KLAWIATURA
    UruchamiajÄc DOSEMU na konsoli, warto też użyÄ bezpoÅredniego dostÄpu
    do klawiatury. Ten tryb pracy, uruchamiany opcjÄ -k, pozwala
    użytkownikowi na dostÄp do caÅej klawiatury. Dowolna kombinacja
    klawiszy CTRL, ALT i SHIFT może byÄ użyta do generacji
    najdziwniejszych kombinacji wymaganych przez programy DOS-owe.


DRUKOWANIE
    ObsÅuga drukowania przez BIOS jest emulowana poprzez pisanie do plików
    dosemulpt1, dosemulpt2, i dosemulpt3, odpowiadajÄcych DOS-owym
    oznaczeniom portów LPT1, LPT2 i LPT3. Wszytkie znaki wysyÅane do LPTx
    bÄdÄ przekierowane do plików dosemulptx w bieżÄcym katalogu.

    OSTRZEÅ»ENIE! DOSEMU nie zapisuje na dysk zawartoÅci buforów
    dyskowych. Stan tych plików jest niezdefiniowany przed zakoÅczeniem
    pracy emulatora. Przykro nam z powodu tej niedogodnoÅci.


KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE
    Emitowanie komunikatów diagnostycznych może byÄ kontrolowane poprzez
    opcje linii poleceÅ bÄdź też w pliku konfiguracyjnym. Zajrzyj do
    dokumentacji w pliku config.dist zawartym w dystrybucji DOSEMU w
    podkatalogu z przykÅadami, aby znaleÅºÄ opis opcji diagnostycznych. W
    linii poleceÅ można okreÅliÄ, jakie kategorie komunikatów majÄ byÄ
    emitowane przez dos. SkÅadnia jest nastÄpujÄca: po opcji -D nastÄpujÄ
    litery reprezentujÄce kategorie komunikatów. DOSEMU analizuje ciag
    znaków od lewej do prawej.

     +  wÅÄcza nastÄpujÄcÄ po nim kategoriÄ (stan domyÅlny)
     -  wyÅÄcza nastÄpujÄcÄ po nim kategoriÄ
     a  wÅÄcza lub wyÅÄcza wszystkie kategorie (zależnie od parametru)
     0  wyÅÄcza wszystkie kategorie
     1-9 ustawia poziom diagnostyczny, im wyższy, tym wiÄcej
    komunikatów
     #  gdzie # jest literÄ z listy kategorii
       wÅÄcza lub wyÅÄcza danÄ kategoriÄ zależnie
       od stanu przeÅÄcznika +/-.

    Kategorie komunikatów:

    d dysk    R odczyt dysku
    W zapis na dysk  D przerwanie 21h
    C cdrom   v ekran
    X obsÅuga X    k klawiatura
    i porty WE/WY     s port szeregowy
    m mysz    # domyÅlne przerwania
    p drukarka    g ogólne
    c konfiguracja  w ostrzeżenia
    h sprzÄt     I IPC
    E EMS       x XMS
    M DPMI    n sieÄ IPX
    P Pkt-driver   S dźwiÄk
    r PIC       T Åledzenie WE/WY
    Z BIOS PCI    A sterownik ASPI
    Q rozmieszczenie sterowników


    Wszystkie kategorie wystÄpujÄce po znaku + aż do znaku - bÄdÄ
    wÅÄczone. Wszystkie po znaku - aż do znaku + bÄdÄ wyÅÄczone. Znak a
    dziaÅa jak ciÄg wszystkich kategorii, wiÄc +a wÅÄcza wszystkie
    komunikaty, a -a je wyÅÄcza. Znaki 0 i 1-9 też majÄ specjalne
    znaczenie: 0 wyÅÄcza wszystkie komunikaty, a 1-9 je wÅÄcza ustawiajÄc
    jednoczeÅnie poziom diagnostyczny.

    Na poczÄtku ciÄgu znaków kategorii zakÅada siÄ dziaÅanie znaku +.
    Niektóre kategorie, np. bÅÄdy nie mogÄ zostaÄ wyÅÄczone. Jeżeli
    standardowa diagnostyka nie zostaÅa przekierowana, prawie wszystkie
    komunikaty idÄ do /dev/null.

    PrzykÅady:
     "-D+a-v" or "-D1-v" : wszystkie komunikaty oprócz ekranu
     "-D+kd"       : domyÅlne + klawiatura i dysk
     "-D0+RW"       : tylko zapis i odczyt z dysku

    Każda litera może siÄ pojawiÄ w dowolnym miejscu, nawet bezsensowne
    kombinacje, jak -D01-a-1+0, bÄdÄ zaakceptowane, wiÄc należy byÄ
    ostrożnym. Niektóre opcje sÄ standardowo wÅÄczone, a niektóre nie.
    Jest to zupeÅnie arbitralna decyzja autora i może to ulec zmianie w
    nastÄpnych wersjach. Aby mieÄ pewnoÅÄ, że opcja jest wÅÄczona,
    należy jÄ jawnie wÅÄczyÄ.


SPECJALNE KLAWISZE
    W trybie bezpoÅredniego dostepu do klawiatury (opcja -k) DOSEMU reaguje
    na pewne kombinacje klawiszy.

       ctrl-scrlock  = pokazuje wektor przerwania 0x32
       alt-scrlock  = pokazuje rejestry vm86
       rshift-scrlock = generuje przerwanie 8 (timer)
       lshift-scrlock = generuje przerwanie 9 (klawiatura)
       ctrl-break   = ctrl-break jak w DOS-ie.
       ctrl-alt-pgup = restart DOS. Ta opcja może byÄ niebezpieczna.
       ctrl-alt-pgdn = koniec pracy.

    Do przeÅÄczania na innÄ konsolÄ wirtualnÄ należy UżywaÄ <LEFT
    CTRL>-<LEFT ALT>-<klawisz funkcyjny>.


PAMIÄÄ
    ObsÅuga pamiÄci XMS w DOSEMU jest zgodna ze specyfikacjÄ opracowanÄ
    przez firmy Lotus/Intel/Microsoft/AST w wersji 3.0. Zaimplementowano
    wszystkie funkcje oprócz 0x12 (realokacja bloku UMB).

    Wszystkie funkcje UMB sa na razie niedopracowane. W kolejnej wersji
    zostanie to poprawione.

    DOSEMU 0.97 obsÅuguje też standard EMS 4.0 oraz DPMI 0.9 (czÄÅciowo
    1.0).


LOGI SYSTEMOWE
    DOSEMU może logowaÄ wszystkie operacje poprzez email lub syslogd(8).
    Plik /etc/dosemu.loglevel zawiera informacje o tej funkcji. Przeczytaj
    też plik doc/README.txt.AUTOR
    DOSEMU (skÅadajÄcy siÄ z plików dos i libdosemu ) opiera siÄ na wersji
    0.4 oryginalnego programu napisanego przez Matthiasa Lautnera (nie znam
    jego aktualnego adresu).

    Robert Sanders <gt8134b@prism.gatech.edu> sprawuje opiekÄ nad wersjÄ
    DOSEMU, z którÄ ukazaÅ siÄ ten opis (strona podrÄcznika man). Przez
    cztery lata James B. MacLean <macleajb@ednet.ns.ca> bez chwili
    odpoczynku kierowaÅ rozwijaniem DOSEMU, implementacjÄ DPMI (dziÄki
    któremu można uruchomiÄ m.in. Windows 3.1, dos4gw, djgpp)
    doprowadzajÄc go niemal do wersji beta. Teraz program jest rozwijany
    przez Hansa Lermena <lermen@fgan.de>.


PROBLEMY
    Jest ich zbyt dużo, by wszystkie wyliczyÄ, jednak dużo mniej siÄ
    zamanifestowaÅo.

    ZgÅaszaj problemy do autora. ChciaÅby on też wiedzieÄ, które programy
    DZIAÅAJÄ. Po prostu wyÅlij mu informacjÄ jakiego programu używasz, w
    jakiej wersji; co dziaÅa, a co nie itd.


DOSTÄPNOÅÄ
    Najnowsza publiczna wersja DOSEMU może byc pobrana przez ftp z
    tsx-11.mit.edu w katalogu /pub/linux/ALPHA/dosemu Jeżeli chcesz mieÄ
    dostÄp do wersji rozwojowych, doÅÄcz do zespoÅu DOSEMU - przydadzÄ ci
    siÄ nawet raporty o zauważonych bÅÄdach.


PLIKI
    /usr/bin/dos
       GÅówny plik programu.
    /usr/bin/xdos
       Wersja do X Window.
    $HOME/dosemu
       lokalny katalog DOSEMU użytkownika. Zostanie on po cichu
       utworzony, jeÅli nie istnieje.
    $HOME/dosemu/tmp
       Wszystkie pliki tymczasowe sÄ tworzone w tym katalogu, katalog
       /tmp nie jest już używany.
    /var/run/dosemu.*
       lub
    $HOME/dosemu/run
       Rozmaite pliki używane przez DOSEMU wÅÄczajÄc potoki używane
       do Åledzenia.
    lub
    $HOME/dosemu/lib
       Rozmaite pliki używane przez DOSEMU wÅÄcznie z obrazami dysków
       i plikami konfiguracyjnymi do obsÅugi tychże. W tym katalogu
       znajduje siÄ również gÅówny plik konfiguracyjny dla DOSEMU
       global.conf, który wÅÄcza /etc/dosemu.conf. JeÅli
       /etc/dosemu.users danemu użytkownikowi na to pozwala (o ile
       program nie jest suid root), to zamiast /var/lib/dosemu/* może
       byÄ używany $HOME/dosemu/lib. Użytkownik może wówczas mieÄ
       swojÄ caÅkowicie wÅasnÄ konfiguracjÄ.
    /etc/dosemu.conf
       GÅówny plik konfiguracyjny DOSEMU, wÅÄczony w global.conf.
    /etc/dosemu.users
       OkreÅla prawa dostÄpu do DOSEMU dla poszczególnych
       użytkowników i ustawia pewne żywotne opcje konfiguracyjne.
       Jest to jedyny plik konfiguracyjny o ustalonej lokalizacji,
       DOSEMU najpierw szuka /etc/dosemu.users a, gdy go nie znajdzie,
       /etc/dosemu/dosemu.users . Przy użyciu sÅowa kluczowego
       default_lib_dir= w dosemu.users można przenieÅÄ katalog
       systemowy /var/lib/dosemu gdziekolwiek. WiÄcej informacji na ten
       temat znajduje siÄ w ./doc/README.txt.
    /etc/dosemu/dos.ini
       Plik konfiguracyjny IPX.

    doc/DPR
       ZespóŠDOSEMU: kto co robi przy programie.
    doc/DANG
       Pomoc w poprawianiu kodu źródÅowego. DOSEMU.
    doc/README.*
       Pliki dokumentacyjne.
    QuickStart
       Szybkie wprowadzenie do DOSEMU.
    ChangeLog
       Zmiany w programie od ostatniej wersji.
    Lista pocztowa MS-DOS -
       wyÅlij list do linux-msdos@vger.rutgers.edu aby uzyskaÄ wiÄcej
       informacji.ZOBACZ TAKŻE
    mkfatimage16(1), mtools(1)Wersja 1.0.0            luty 2000              DOS(1)