dup

DUP(2)         PodrÄcznik programisty Linuksa         DUP(2)NAZWA
    dup, dup2 - powielenie deskryptora pliku

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    int dup(int oldfd);
    int dup2(int oldfd, int newfd);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    dup i dup2 tworzÄ kopiÄ deskryptora pliku oldfd.

    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu dup lub dup2, stary i nowy deskryptor mogÄ byÄ
    używane zamiennie. WspóÅdzielÄ one blokady, pozycjÄ pliku i
    znaczniki; na przykÅad, jeÅli pozycja pliku zmieni siÄ w wyniku użyciu
    lseek dla jednym z deskryptorów, zmieni siÄ ona także dla drugiego.

    Te dwa deskryptory nie wspóÅdzielÄ jednak znacznika close-on-exec.

    dup używa dla nowego deskryptora nieużywanego deskryptora o
    najniższym numerze.

    dup2 powoduje, że newfd staje siÄ kopiÄ oldfd, zamykajÄc najpierw
    newfd, jeÅli jest to potrzebne.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    dup i dup2 zwracajÄ nowy deskryptor, lub -1 po bÅÄdzie (w tym przypadku
    odpowiednio ustawiane jest errno).

BÅÄDY
    EBADF oldfd nie jest deskryptorem otwartego pliku, lub newfd jest poza
       dozwolonym dla deskryptorów plików zakresem.

    EMFILE Proces już osiÄgnÄÅ maksymalnÄ liczbÄ otwartych deskryptorów
       plików, a próbowaÅ otworzyÄ nowy.

OSTRZEŻENIE
    BÅÄd zwracany przez dup2 jest inny niż zwracany przez fcntl(...,
    F_DUPFD, ...), gdy newfd jest poza zakresem. W niektórych systemach
    dup2 zwraca też czasem EINVAL jako F_DUPFD.

USTERKI
    JeÅli newfd byÅ otwarty, wszelkie bÅÄdy, które mogÅyby zostaÄ
    zgÅoszone w chwili wykonania close() zostanÄ utracone. Ostrożny
    programista nie użyje dup2 bez wczeÅniejszego zamkniÄcia newfd.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatkowe bÅÄdy
    EINTR i ENOLINK. POSIX.1 dodaje EINTR.

ZOBACZ TAKŻE
    fcntl(2), open(2), close(2)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 dup

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 1.1.46           1994-08-21              DUP(2)