dxpc

DXPC(1)           General Commands Manual          DXPC(1)NAZWA
    dxpc - różnicowy kompresor protokoÅu X


WERSJA
    3.8.0


SKÅADNIA
    dxpc [wspólne] [klient | serwer] [poÅÄczenie]

    [wspólne] opcje:
      -p numer_portu -f -k -v -s poziom_debugowania -l log_file

    [klient] opcje (dla procesu KLIENT-a):
      -i poziom_kopresji -d numer_dispalya -u

    [serwer] opcje (dla procesu SERWER-a):
      -D display

    [poÅÄczenie] opcje:
      nazwa_hosta -w

OPIS
    dxpc jest kompresorem protokoÅu X stworzonym w celu zwiÄkszenia
    szybkoÅci "transmisji" aplikacji X11 uruchamianych przez wolne ÅÄcza
    (np.: telefoniczne poÅÄczenia PPP).

    dxpc musi byÄ uruchomiony po obu stronach ÅÄcza. Na jednym z hostów -
    gdzie pracuje rzeczywisty X serwer - dxpc pracuje w trybie "serwera
    proxy", na drugim w trybie "klienta proxy". "Klient proxy" musi byÄ
    uruchomiony jako pierwszy. W czasie startu "serwer proxy" nawiÄzuje
    poÅÄczenie z "klientem". (Zauważ, że wersje dxpc sprzed 3.3.1
    używajÄ odwrotnej konwencji.) Kiedy jeden z procesów dxpc jest
    przerywany, drugi automatycznie wyÅÄcza siÄ również.

    "Klient proxy" naÅladuje X-serwer. Aplikacje X-klienta ÅÄczÄ sie z
    "klientem proxy" używajÄc displaya "unix:8" (lub <nazwa_hosta>:8 ;
    dxpc wspomaga zarówno domeny UNIX-owe jak i gniazda TCP). "Klient
    proxy" przechwytuje wywoÅania X-owe od aplikacji, kompresuje je i
    wysyÅa do "serwera proxy". "Serwer" dekompresuje je i przesyÅa do
    rzeczywistego serwera X. Podobnie "serwer proxy" otrzymuje zdarzenia,
    odpowiedzi i bÅÄdy od rzeczywistego X-serwera, kompresuje i przesyÅa do
    "klienta proxy", który po dekompresji Åle je do aplikacji klienta.

    StopieÅ kompresji dxpc zależy od typu aplikacji X-owej. Dla wiÄkszoÅci
    aplikacji dxpc uzyskuje wyniki kompresji od 3:1 do 6:1.


MODY PRACY
    dxpc może pracowaÄ w jednym z dwóch stanów: stanie nawiÄzywania
    poÅÄczenia (nasÅuchiwanie lub ÅÄczenie) i stanie pracy w Systemie X
    (klient lub serwer). Każda sesja pracy w dxpc zawsze zaczyna sie od
    stanu nawiÄzywnia poÅÄczenia po czym - jeżeli poÅÄczenie jest
    nawiÄzane - przechodzi do stanu pracy w Systemie X.

    NasÅuchiwanie oczekuje na inicjacjÄ poÅÄczenia TCP - miÄdzy dwoma
    procesami - przez ÅÄczenie. NasÅuchiwanie musi byÄ zawsze uruchamiane
    jako pierwsze. ÅÄczenie jest inicjatorem poÅÄczenie TCP z
    nasÅuchiwaniem. dxpc startuje w trybie ÅÄczenia jeżeli podany jest
    argument nazwa_hosta (zobacz: opcje poÅÄczenie, powyżej). W innym
    przypadku startuje w trybie nasÅuchiwania.

    Proces serwera jest zwykle umiejscowiony na tej samej maszynie, na
    której pracuje rzeczywisty X-serwer i odpowiada za wyÅwietlanie
    aplikacji, proces klienta zaÅ na maszynie, gdzie jest uruchomiona
    aplikacja X i odpowiada on za przekazywanie wyniku pracy aplikacji do
    procesu serwera. DomyÅlna kolejnoÅÄ pracy dxpc jest nastÄpujaca: tryb
    nasÅuchiwania, a po zestawieniu poÅÄczenia tryb klienta (jeżeli nie
    użyto argumentu nazwa_hosta) lub tryb ÅÄczenia, a po poÅÄczeniu tryb
    serwera. Opcja -w zmienia ta kolejnoÅÄ (tj.: nasÅuchiwanie-serwer lub
    ÅÄczenie-klient).

    Na przykÅad komenda dxpc host.w_pracy.com startuje dxpc w trybie
    ÅÄczenia (ponieważ jest użyty argument nazwa_hosta) i potem serwera
    (bo opcja -w nie zostala użyta). Komenda dxpc -w startuje dxpc w
    trybie nasÅuchiwania (bo nie ma argumentu nazwa_hosta) i potem serwera
    (bo opcja -w zmienia standardowe wywolanie)


Opcje
    -d numer_displaya
          Ustawia numer displaya, który dxpc imituje. DomyÅlnie dxpc
          przyjmuje wartoÅÄ 8 (opcja ignorowna w trybie "serwer
          proxy").


    -f     Powoduje powielenie siÄ (forkowanie) dxpc i start jako
          daemon. Drukowanie komunikatów na wyjÅcie standardowe
          (poza bÅÄdami) jest wstrzymane, statystyki również.
          Proces daemona może byÄ wyÅÄczony przez (kolejne) użycie
          dxpc z opcjÄ fB-k.


    -k     Powoduje przeczytanie numeru PID z pliku blokujÄcego w
          katalogu domowym użytkownika (~/.dxpc.pid-HOST-USER-PORT)
          i przesÅanie sygnaÅu SIGKILL do pracujÄcego procesu dxpc.
          Plik blokujÄcy istnieje jedynie jeżeli dxpc zostaÅo
          uruchomione z opcja -f.


    -l log_file Z tÄ opcjÄ dxpc zapisuje komunikaty i informacje
          statystyczne do pliku dziennika log_file. Opcja
          szczególnie użyteczna z -f.


    -p numer_portu
          Ta opcja ustawia port TCP, który bÄdzie używany do
          komunikacji miÄdzy "klientem proxy" i "serwerem proxy".
          WartoÅÄ domyÅlna 4000.


    -s(1|2)   WyÅwietla raport o poziomie kompresji. W trybie "klienta
          proxy" dxpc wypisuje raport o kompresji na podstawie
          komunikatów od X-klienta, w trybie "serwera proxy" na
          podstawie komunikatów X-serwera. Z opcjÄ -s1 dxpc
          informuje o poziomie kompresji w postaci skróconej, z -s2
          w postaci szczegóÅowej. WiÄkszoÅci użytkowników z
          pewnoÅciÄ wystarczy opcja -s1.


    -u -t    Normalnie dxpc w trybie "klienta proxy" imituje display :8
          (zarówno w przypadku gniazd TCP jak i domen UNIX-owych).
          Opcja -u zabrania dxpc używania domen UNIX-owych, a -t
          gniazd TCP. (Opcje sÄ ignorowane w trybie "serwer proxy").


    -v     dxpc z opcjÄ -v wypisuje numer wersji, informacje o prawach
          autorskich i koÅczy pracÄ.


    -w     Odwraca kolejnoÅÄ "sluchania" i "inicjowania" w stanie
          nawiÄzywania poÅÄczenia. Oznacza to, że klient bÄdzie
          inicjowaÅ poÅÄczenia z serwerem. W miejsce komend
          uruchamiajÄcych: klienta dxpc -f i serwera dxpc -f
          serwer.w_pracy.com można użyÄ: dxpc -w -f
          serwer.w_domu.priv - start klienta i dxpc -w -f - start
          serwera. Opcja -w jest użyteczna dla startu "klienta
          proxy" za firewallem.


    nazwa_hosta Argument nazwa_hosta musi byÄ użyty w trybie "serwera
          proxy" w celu identyfikacji maszyny (po nazwie bÄdź po
          adresie IP), na której uruchomiony jest dxpc w trybie
          "klienta proxy". (ObecnoÅÄ tego argumentu implikuje start w
          trybie "serwera proxy", jego brak w trybie "klienta
          proxy").


    -D display Ustawia (display) hosta, na który przesyÅane bÄdÄ
          aplikacje X. DomyÅlnie jest to zmienna Årodowiska DISPLAY.


    -i(0..9|99|999)
          Kontrola kompresji bitmap. (Opcja -i może byÄ używana na
          kliencie albo - jeżeli podano opcje -w - na serwerze, w
          pozostaÅych przypadkach jest ignorowana.) Numer odpowiada
          za poziom kompresji; wyższe poziomy dajÄ lepszÄ kompresjÄ
          ale kosztem CPU i pamiÄci (gÅównie na "kliencie proxy").
          Aktulna lista poziomów i typów kompresji jest podana
          ponizej.

          0 : Bez kompresji (oprócz dxpc 3.7.0, gdzie daje bardzo
          sÅabÄ kompresjÄ).

          1 : kompresja LZO lzo1x_1; bardzo szybka, maÅe zużycie
          CPU, rozsÄdny poziom kompresji.

          2-9: kompresja LZO wariant lzo1c_n . lzo1c_2 wydaje sie byÄ
          gorsza niż lzo1x_1.

          99: kompresja LZO lzo1c_99. Wolna ale bardzo dobra
          kompresja. Zanotowano niespodziewane bÅÄdy. Nie zalecana.

          999: kompresja LZO lzo1x_999. Wolna (ale wystarczajÄco
          szybka dla poÅÄczeÅ 128k ISDN, przy korzystaniu z Pentium
          II/300 nie używa - nawet chwilowo - peÅnej mocy
          procesora). WartoÅÄ domyÅlna i zalecana.PRZYKÅADY
    W przypadku użycia rzeczywistego X-serwera na lokalnej maszynie
    (pc_w_domu) i korzystania z aplikacji na zdalnym systemie
    (serwer.praca.com) wyÅwietlanych na lokalnej maszynie.

    Na zdalnej maszynie serwer.praca.com
      $ export DISPLAY=pc_w_domu:0 (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY pc_w_domu:0 (csh lub tcsh)
      $ dxpc -f
      $ export DISPLAY=unix:8   (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY unix:8   (csh lub tcsh)

    Na lokalnej maszynie
      $ export DISPLAY=unix:0   (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY unix:0   (csh lub tcsh)
      $ dxpc -f serwer.praca.com

    Teraz znów na zdalnej maszynie
      $ xterm&
      $ xemacs&
      itd...


DXPC I XAUTH
    Jeżeli używasz autoryzacji X z plikiem .Xauthority na lokalnej
    maszynie, gdzie pracuje rzeczywisty X-serwer powinieneÅ dostosowaÄ plik
    .Xauthority na maszynie, gdzie dxpc jest uruchomione w trybie "klienta
    proxy". JednÄ z dróg do tego prowadzÄcych jest:
    .sp Skopiowanie pliku ~/.Xauthority z lokalnej maszyny na zdalnÄ
    (gdzie jest "klient proxy").
    .sp Wydanie polecenia
      $ xauth list
    w celu obejrzenia kluczy autoryzacyjnych. Jedna z linijek w wydruku
    powinna zawieraÄ Twój display X i wyglÄdaÄ podobnie do:
      <Twoj_host>/unix:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  <HEX>
    Na maszynie, na której pracuje "klient proxy" należy "dodaÄ" tÄ liniÄ
    do pliku .Xauthority, ale z "oszukanym" X-displayem (DISPLAY z serwera,
    gdzie "klient proxy" nasÅuchuje). Opcja "add" komendy xauth realizuje
    to nastÄpujÄco
      $ xauth add <host>/unix:8 MIT-MAGIC-COOKIE-1 <HEX>
    gdzie <host> jest nazwÄ maszyny, gdzie jest uruchomiony "klient proxy".
    Po wykonaniu tego polecenia powinno byÄ możliwe bezproblemowe
    używanie dxpc.

    Uwaga: W przypadku poÅÄczeÅ przez slogin (ssh) wydruk z komendy
      $ xauth list
    może byÄ inny. Warto przed podaniem w/w komendy skorzystaÄ z
      $ echo $DISPLAY


AUTOR
    Brian Pane


POMOC
    Kevin Vigor (kevin@vigor.nu)


PODZIÄKOWANIA
    dxpc zaadoptowaÅo wiele koncepcji z systemu HBX i FHBX
    (http://www.cs.dartmouth.edu/~jmd/decs/DECSpage.html).

    DziekujÄ wszystkim użytkownikom, którzy przesyÅali sugestie i uwagi.


ZOBACZ TAKŻE
    xauth(1), plik README z dytrybucji dxpc.


OD TÅUMACZA
    Dodano kilka sÅów w sekcji PRZYKÅADY.dxpc              19 sierpnia 1999            DXPC(1)