e2label

E2LABEL(8)         System Manager's Manual         E2LABEL(8)åå
    e2label - ext2/ext3 ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã®ã©ãã«ãå¤æ´ãã

æ¸å¼
    e2label device [ new-label ]

説æ
    e2label 㯠device ã«ç½®ããã ext2 ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã®ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã©ãã«
    (filesystem label) ã表示ãããå¤æ´ãããããã

    å¼æ° new-label ãæå®ããã¦ããªãã¨ã e2label
    ã¯åã«ç¾å¨ã®ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã©ãã«ã表示ããã

    å¼æ° new-label ãæå®ããã¦ããã¨ã e2label ã¯ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã©ãã«ã new-label
    ã«å¤æ´ããã ext2 ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã©ãã«ã¯æ大 16 æåã¾ã§æå®ã§ããã new-label ã
    16 æåããé·ãå ´åã tune2fs ã¯åæ¨ã¦ãè¡ããè¦åã¡ãã»ã¼ã¸ãåºåããã

    ãã¡ã¤ã«ã·ã¹ãã ã©ãã«ã¯ tune2fs(8) ã® -L ãªãã·ã§ã³ãç¨ãã¦ãæå®ã§ããã

èè
    e2label 㯠Theodore Ts'o (tytso@mit.edu) ã«ãã£ã¦æ¸ãããã

å¥ææ¹æ³
    e2label 㯠e2fsprogs ããã±ã¼ã¸ã®ä¸é¨ã§ããã
    http://e2fsprogs.sourceforge.net ããå¥æã§ããã

é¢é£é ç®
    mke2fs(8), tune2fs(8)E2fsprogs version 1.39       May 2006             E2LABEL(8)