ed

ED(1)            General Commands Manual           ED(1)NAZWA
    ed, red - edytor tekstu

SKÅADNIA
    ed [-] [-Gs] [-p ÅaÅcuch] [plik]

    red [-] [-Gs] [-p ÅaÅcuch] [plik]

OPIS
    ed jest zorientowanym liniowo edytorem tekstu. Jest o używany do
    tworzenia, wyÅwietlania, modyfikowania i innych dziaÅaÅ na plikach
    tekstowych. red to ed zastrzeżony (restricted): może edytowaÄ tylko
    pliki z bieżÄcego katalogu i nie może wykonywaÄ komend powÅoki.

    Po wywoÅaniu z argumentem pliku, jego kopia jest odczytywana do bufora
    edytora. Wszelkie zmiany robione sÄ na tej kopii, nie na pliku jako
    takim. Podczas koÅczenia pracy z ed, wszelkie zmiany, których nie
    zachowano komendÄ `w' sÄ tracone.

    Edycja jest dokonywana w dwóch różnych trybach: komend i
    wprowadzania. Po uruchomieniu, ed jest w trybie komend. W trybie tym
    ze standardowego wejÅcia czytane sÄ komendy, a nastÄpnie sÄ one
    wykonywane na zawartoÅci bufora edytora. PrzykÅadowa komenda może
    wyglÄdaÄ tak:

       ,s/old/new/g

    co zamienia wszystkie pojawienia siÄ napisu old na new.

    Po podaniu komendy wprowadzania, takiej jak `a' (append--dopisz), `i'
    (insert--wstaw) lub `c' (change-zmieÅ), ed wchodzi w tryb wprowadzania.
    Jest to podstawowe narzÄdzie wprowadzania tekstu do pliku. W trybie tym
    nie ma dostÄpnych żadnych komend. Zamiast tego, standardowe wejÅcie
    jest bezpoÅrednio zapisywane do bufora edytora. Linie skÅadajÄ siÄ z
    tekstu, aż do (ÅÄcznie) znaku nowej linii. Tryb wprowadzania jest
    przerywany wprowadzeniem pojedynczej kropki w linii.

    Wszystkie komendy ed operujÄ na caÅych liniach, lub zakresach linii;
    np. komenda `d' kasuje (delete) linie; komenda `m' przenosi linie,
    itp. Można też modyfikowaÄ tylko czÄÅÄ linii, korzystajÄc z narzÄdzi
    podmiany, podanych np. w powyższym przykÅadzie. Jednak nawet tu,
    komenda `s' tyczy siÄ do caÅych linii naraz.

    W ogólnoÅci, komendy ed skÅadajÄ siÄ z zera lub wiÄcej adresów linii,
    za którymi nastÄpuje pojedynczy znak komendy i czÄsto dodatkowe
    parametry; komendy majÄ wiÄc strukturÄ:

       [adres [,adres]]komenda[parametry]

    Adresy wskazujÄ liniÄ, lub zakres linii, których dotyczy komenda.
    JeÅli podano mniej adresów niż potrzeba komendzie, używane sÄ adresy
    domyÅlne.


  OPCJE
    -G   Wymusza kompatybilnoÅÄ wstecznÄ. Dotyczy komend `G', `V', `f',
        `l', `m', `t', and `!!'.

    -s   Powstrzymuje diagnostykÄ. Powinno byÄ używane jeÅli
        standardowe wejÅcie ed'a jest ze skryptu.


    -p ÅaÅcuch
        Podaje znak zachÄty komend. Może to byÄ wÅÄczane, lub
        wyÅÄczane komendÄ `P'.


    plik  OkreÅla nazwÄ odczytywanego pliku. JeÅli plik jest poprzedzony
        wykrzyknikiem (!), to jest interpretowany jak komenda powÅoki.
        W tym wypadku to, co jest czytane, jest standardowym wyjÅciem
        pliku wywoÅanego przez sh(1). Aby odczytaÄ plik, którego
        nazwa rozpoczyna siÄ od wykrzyknika, poprzedź go odwrotnym
        ukoÅnikiem (\). DomyÅlna nazwa pliku jest ustawiana na file
        tylko jeÅli nie jest poprzedzona wykrzyknikiem.


  ADRESOWANIE LINIOWE
    Adres reprezentuje numer linii w buforze. ed obsÅuguje adres bieżÄcy,
    który jest zazwyczaj przekazywany komendom jako domyÅlny (w wypadku
    niepodania tego argumentu). Podczas pierwszego odczytu pliku, adres
    bieżÄcy jest ustawiany na ostatniÄ liniÄ. Ogólnie, adres bieżÄcy
    jest ustawiany na ostatniÄ liniÄ, dotkniÄtÄ przez komendÄ.

    Adres linii jest konstruowany z jednej z baz z poniższej listy, za
    którÄ opcjonalnie może nastÄpowaÄ offset numeryczny. Offsety mogÄ
    zawieraÄ dowolne kombinacje cyfr, operatorów (np. +, - i ^) i biaÅych
    spacji. Adresy sÄ czytane od lewej do prawej, a ich wartoÅci sÄ
    obliczane wzglÄdem adresu bieżÄcego.

    WyjÄtkiem reguÅy, że adresy reprezentujÄ numery jest adres address 0
    (zero). Oznacza to "przed pierwszÄ liniÄ," i jest legalne tam gdzie ma
    sens.

    Zakres adresów to dwa adresy, oddzielone przecinkiem lub Årednikiem.
    WartoÅÄ pierwszego adresu w zakresie nie może byÄ wiÄksza od drugiego.
    JeÅli w zakresie podany jest tylko jeden adres, to drugi adres jest
    ustawiany na podany. JeÅli podano n-krotnÄ parÄ adresów, gdzie n > 2,
    to zakres jest okreÅlany przez ostatnie dwa adresy zestawu. JeÅli
    oczekiwany jest tylko jeden adres, to używany jest ostatni.

    Każdy adres w zakresie przecinkowym jest interpretowany wzglÄdem
    adresu bieżÄcego. W zakresie Årednikowym, pierwszy adres jest używany
    do ustawienia adresu bieżÄcego, a drugi wzglÄdem pierwszego.


    Rozpoznawane sÄ nastÄpujÄce symbole adresowe.


    .    Adres bieżÄcej linii w buforze.


    $    Adres ostatniej linii w buforze.


    n    nta linia w buforze, gdzie n jest liczbÄ w zakresie [0,$].


    -

    ^    Poprzednia linia. Jest to równoważne -1 i może byÄ
        powtarzane z rosnÄcym efektem.


    -n

    ^n   nta linia poprzednia, gdzie n jest liczbÄ nieujemnÄ.


    +    NastÄpna linia. Jest to równoważne +1 i może byÄ powtarzane
        z rosnÄcym efektem.


    +n

    biaÅa spacja n
        nta nastÄpna linia, gdzie n jest liczbÄ nieujemnÄ. BiaÅa
        spacja, za którÄ nastÄpuje liczba n jest interpretowana jako
        +n.


    ,

    %    Zakres od pierwszej do ostatniej linii. Jest to równoważne
        1,$.


    ;    Zakres od bieżÄcej do ostatniej linii. Jest to równoważne
        .,$.


    /re/  NastÄpna linia, zawierajÄca wyrażenie regularne re.
        Poszukiwanie gdy jest to konieczne, zakrÄca na poczÄtek bufora
        i leci dalej aż do linii bieżÄcej. // powtarza ostatnie
        szukanie.


    ?re?  Poprzednia linia zawierajÄca wyrażenie regularne re.
        Poszukiwanie gdy jest to konieczne, zakrÄca na koniec bufora i
        leci aż do linii bieżÄcej. ?? powtarza ostatnie szukanie.


    ´lc   Linia poprzednio zaznaczona przez komendÄ `k' (marK), gdzie lc
        jest maÅÄ literÄ.


  WYRAŻENIA REGULARNE
    Wyrażenia regularne sÄ wzorcami, używanymi w wybieraniu tekstu. Na
    przykÅad, komenda ed

       g/napis/

    drukuje wszystkie linie, zawierajÄce napis. Wyrażenia regularne sÄ
    używane też przez komendÄ `s', gdzie wybierajÄ stary tekst,
    zastÄpowany nowym.

    W dodatku do podawania napisów, wyrażenia regularne mogÄ
    reprezentowaÄ klasy ÅaÅcuchów znakowych. ÅaÅcuchy tak reprezentowane
    bÄdÄ odpowiadaÄ wyrażeniom regularnym. JeÅli jest możliwe, by
    wyrażenie regularne dopasowaÅo kilka napisów w linii, to wybierane
    jest dopasowanie najbardziej z lewej.

    Do konstruowania wyrażeÅ regularnych używane sÄ nastÄpujÄce symbole:


    c    Dowolny znak c nie wymieniony niżej, ÅÄcznie z `{', '}', `(',
        `)', `<' i `>' oznacza samego siebie.


    \c   Znak c
        zacytowany lewym ukoÅnikiem, inny niż `{', '}', `(', `)',
        `<', `>', `b', 'B', `w', `W', `+' i `?' oznacza wÅaÅnie ten
        znak.


    .    Oznacza pojedynczy znak. (dowolny)


    [klasa-znaków]
        Oznacza pojedynczy znak z klasy znaków. Aby do klasy znaków
        wÅÄczyÄ `]', musi to byÄ pierwszy znak. Zakres znaków można
        przekazaÄ, rozdzielajÄc jego koÅce znakiem `-', np. `a-z',
        który oznacza wszystkie maÅe litery. Do podawania zestawów
        znaków w klasie znaków można używaÄ nastÄpujÄcych
        literaÅów:

         [:alnum:] [:cntrl:] [:lower:] [:space:]
         [:alpha:] [:digit:] [:print:] [:upper:]
         [:blank:] [:graph:] [:punct:] [:xdigit:]

        Gdy znak `-' pojawia siÄ jako pierwszy lub ostatni znak klasy-
        znaków, to dopasowuje sam siebie. Wszystkie inne znaki klasy-
        znaków odpowiadajÄ same sobie.

        Wzorce w klasie-znaków postaci

         [.col-elm.] lub  [=col-elm=]

        gdzie col-elm jest elementem porównawczym sÄ interpretowane
        wedÅug locale(5) (nie jest to obecnie obsÅugiwane). Zobacz
        regex(3) dla objaÅnieÅ tych konstrukcji.

    [^klasa-znaków]
        Odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi, innemu niż nowa
        linia, który nie jest w klasie-znaków. klasa-znaków jest
        definiowana podobnie jak wyżej.

    ^    JeÅli `^' jest pierwszym znakiem wyrażenia regularnego, to
        zaczepia wyrażenie regularne na poczÄtku linii. W przeciwnym
        wypadku oznacza `^'.

    $    JeÅli `$' jest ostatnim znakiem wyrażenia regularnego, to
        doczepia wyrażenie regularne do koÅca linii. W przeciwnym
        wypadku oznacza `$'.

    \(re\) Definiuje podwyrażenie re. Podwyrażenia mogÄ byÄ
        zagnieżdżane. Kolejne wsteczne odniesienia postaci `\n',
        gdzie n jest cyfrÄ z zakresu [1,9], rozwijajÄ siÄ do tekstu
        dopasowanego przez nte podwyrażenie. Na przykÅad, wyrażenie
        regularne `\(a.c\)\1' odpowiada napisowi `abcabc', lecz nie
        `abcadc'. Podwyrażenia sÄ porzÄdkowane wzglÄdem ich lewego
        ogranicznika.

    *    Odpowiada dopasowaniu poprzedzajÄcego znaku lub podwyrażenia
        zero lub wiÄcej razy. jeÅli '*' jest pierwszym znakiem
        wyrażenia regularnego, lub podwyrażenia, to oznacza '*'.
        Operator `*' daje czasem nieoczekiwane rezultaty. Na przykÅad
        wyrażenie `b*' dopasowuje poczÄtek napisu `abbb', wedÅug
        podnapisu `bbb'.

    \{n,m\}
    \{n,\}
    \{n\}  Odpowiada poprzedzajÄcemu jednoznakowemu wyrażeniu
        regularnemu, lub podwyrażeniu, dopasowanemu przynajmniej n i
        najwiÄcej m razy. JeÅli m jest pominiÄte, to jest tylko dolne
        ograniczenie. JeÅli pominiÄty jest też przecinek, dopasowanie
        wymaga dokÅadnie n powtórzeÅ. JeÅli któraÅ z tych postaci
        pojawi siÄ na poczÄtku, to jest interpretowana literalnie. Np.
        `\{2\}' odpowiada `{2}', itd.

    \<
    \>   Zaczepia wyrażenie znakowe, lub podwyrażenie do poczÄtku (\<)
        lub koÅca (\>) sÅowa, czyli w ASCII maksymalnego ÅaÅcucha
        znaków alfanumerycznych, ÅÄcznie z podkreÅleniem (_).


    NastÄpujÄce rozszerzone operatory sÄ poprzedzane lewym ukoÅnikiem, aby
    odróżniÄ je od tradycyjnej skÅadni ed.

    \`
    \'   Bezwarunkowo dopasowuje poczÄtek (\`) lub koniec (\') linii.

    \?   Opcjonalnie odpowiada pojedynczemu znakowi, lub podwyrażeniu,
        które go poprzedza. Np. wyrażenie `a[bd]\?c' odpowiada `abc',
        `adc' i `ac'. JeÅli \? pojawia siÄ na poczÄtku linii, to jest
        traktowane literalnie jako `?'.

    \+   Odpowiada pojedynczemu znakowi, lub podwyrażeniu,
        poprzedzajÄcemu go, a powtarzajÄcemu siÄ jeden, lub wiÄcej
        razy. Tak wiÄc wyrażenie regularne `a+' jest skrótem `aa*'.
        JeÅli \+ pojawi siÄ na poczÄtku linii, to odpowiada literalnemu
        `+'.


    \b   Odpowiada poczÄtkowi lub koÅcowi (ÅaÅcuch zerowy) sÅowa. Tak
        wiÄc wyrażenie regularne `\bhello\b' jest równoważne
        `\<hello\>'. Jednak, `\b\b' jest prawidÅowym wyrażeniem,
        podczas gdy `\<\>' nim nie jest.

    \B   Odpowiada (ÅaÅcuchowi zerowemu) w sÅowie.

    \w   Odpowiada dowolnemu znakowi w sÅowie.

    \W   Odpowiada dowolnemu znakowi nie bÄdÄcemu w sÅowie.

  KOMENDY
    Wszystkie komendy ed to pojedyncze znaki, choÄ niektóre wymagajÄ
    dodatkowych parametrów. JeÅli parametry komendy rozciÄgajÄ siÄ na
    kilka linii, to każda linia poza ostatniÄ, powinna byÄ zakoÅczona
    lewym ukoÅnikiem (\).

    Ogólnie, na liniÄ dozwolona jest najwiÄcej jedna komenda. Jednak
    wiÄkszoÅÄ komend przyjmuje przyrostek drukowania, który może byÄ
    dowolnym z `p' (drukuj-print), `l' (listuj-list) , lub `n' (wyliczaj-
    eNumerate), który drukuje ostatniÄ liniÄ, dotkniÄtÄ przez komendÄ.

    Przerwanie (zwykle ^C) ma znaczenie przerywania bieżÄcej komendy i
    powracania do trybu komend.

    ed rozpoznaje nastÄpujÄce komendy. Komendy pokazane sÄ wraz z
    domyÅlnymi adresami, lub zakresami, dostarczanymi gdy nie zostaÅy
    podane (w nawiasach).

    (.)a  Dokleja do adresowanej linii bufora liniÄ, która może byÄ
        adresem zerowym. Tekst jest wstawiany w trybie wprowadzania.
        Adres bieżÄcy jest ustawiany na ostatniÄ wprowadzonÄ liniÄ.

    (.,.)c Zmienia linie w buforze. Adresowane linie sÄ kasowane, a w ich
        miejsce jest wklejany tekst. Tekst wprowadzany jest w trybie
        wprowadzania. BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ
        wstawionÄ liniÄ.

    (.,.)d Kasuje adresowane linie z bufora. JeÅli za skasowanym zakresem
        jest linia, to bieżÄcy adres jest na niÄ ustawiany. W
        przeciwnym wypadku, jest ustawiany na liniÄ przed skasowanym
        zakresem.

    e plik Edytuje plik, i ustawia domyÅlnÄ nazwÄ pliku. JeÅli plik nie
        jest podany, używana jest domyÅlna nazwa pliku. Wszelkie
        linie bufora sÄ kasowane przed odczytem nowego pliku. BieżÄcy
        adres jest ustawiany na ostatniÄ odczytanÄ liniÄ.

    e !komenda
        Edytuje standardowe wyjÅcie `!komendy', (zobacz !komenda
        niżej). DomyÅlna nazwa pliku nie jest zmieniana. Wszelkie
        linie bufora sÄ kasowane przed odczytaniem wyjÅcia komendy.
        BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ odczytanÄ liniÄ.

    E plik Edytuje bezwarunkowo plik. Jest to podobne do komendy e lecz
        niezapisane zmiany sÄ niszczone bez ostrzeżenia. BieżÄcy
        adres jest ustawiany na ostatniÄ odczytanÄ liniÄ.

    f plik Ustawia domyÅlnÄ nazwÄ pliku na plik. JeÅli plik nie jest
        podany, drukowana jest niecytowana domyÅlna nazwa pliku.

    (1,$)g/re/lista-komend
        Aplikuje list-komend do każdej linii, odpowiadajÄcej
        wyrażeniu regularnemu re. BieżÄcy adres jest ustawiany na
        obecnie dopasowanÄ liniÄ przed wykonaniem listy-komend. Na
        koÅcu komendy `g' adres bieżÄcy jest ustawiany na ostatniÄ
        liniÄ, dotkniÄtÄ przez listÄ-komend.

        Każda komenda w liÅcie komend musi byÄ w oddzielnej liÅcie, a
        każda linia poza ostatniÄ musi byÄ zakoÅczona lewym ukoÅnikiem
        (\). Dozwolone sÄ wszystkie komendy poza `g', `G', `v', i `V'.
        Nowa linia w liÅcie-komend jest równoważna komendzie `p'.

    (1,$)G/re/
        Interaktywnie edytuje linie odpowiadajÄce wyrażeniu
        regularnemu re. Dla każdej linii, linia jest drukowana i
        ustawiany jest adres bieżÄcy, a użytkownik jest pytany o
        wstawienie listy-komend. Na koÅcu dziaÅania komendy `G', adres
        bieżÄcy jest ustawiany na ostatniÄ liniÄ, dotkniÄtÄ przez
        listÄ-komend.

        Format listy-komend jest taki sam jak w `g'. Samotna nowa
        linia dziaÅa jak zerowa lista komend. Pojedynczy `&' powtarza
        ostatniÄ niezerowÄ listÄ komend.

    H    WÅÄcza drukowanie wyjaÅnieÅ bÅÄdów. DomyÅlnie nie sÄ one
        drukowane. Zalecanym jest, by skrypty rozpoczynaÅy siÄ tÄ
        komendÄ. Umożliwia to debuggowanie.

    h    Drukuje objaÅnienie ostatniego bÅÄdu.

    (.)i  Wstawia tekst do bufora przed liniÄ bieżÄcÄ. Tekst jest
        wstawiany w trybie wstawiania. BieżÄcy adres jest ustawiany na
        ostatniÄ wstawionÄ liniÄ.

    (.,.+1)j
        ÅÄczy adresowane linie. Adresowane linie sÄ kasowane z bufora i
        zamieniane przez pojedynczÄ liniÄ, zawierajÄcÄ poÅÄczony tekst.
        Adres bieżÄcy jest ustawiany na wynikowÄ liniÄ.

    (.)klc Zaznacza liniÄ maÅÄ literÄ lc. Linia może byÄ wtedy
        adresowana jako 'lc. Znaczenie nie jest czyszczone aż do
        skasowania lub zmodyfikowania linii.

    (.,.)l Drukuje niedwuznacznie adresowane linie. JeÅli jest wywoÅany z
        terminala, ed pauzuje na koÅcu każdej strony, aż do
        wprowadzenia nowej linii. BieżÄcy adres jest ustawiany na
        ostatniÄ drukowanÄ liniÄ.

    (.,.)m(.)
        Przenosi linie w buforze. Adresowane linie sÄ przenoszone za
        prawostronny adres docelowy, który może byÄ adresem 0 (zero).
        BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ przeniesionÄ liniÄ.

    (.,.)n Drukuje adresowane linie wraz z ich numerami linii. BieżÄcy
        adres jest ustawiany na ostatniÄ drukowanÄ liniÄ.

    (.,.)p Drukuje adresowane linie. JeÅli jest wywoÅany z terminala, ed
        pauzuje na koÅcu każdej strony aż do wprowadzenia nowej
        linii. BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ drukowanÄ
        liniÄ.

    P    WÅÄcza i wyÅÄcza znak zachÄty komend. O ile nie byÅ on
        okreÅlony opcjÄ linii komend, -p napis, to jest domyÅlnie
        wyÅÄczony.

    q    KoÅczy pracÄ z ed.

    Q    KoÅczy pracÄ bezwarunkowo. Jest to podobne do komendy q lecz
        niezapisane zmiany sÄ niszczone bez ostrzeżenia.

    ($)r plik
        Odczytuje file za adresowanÄ liniÄ. JeÅli plik nie jest podany,
        używana jest domyÅlna nazwa pliku. JeÅli nie byÅo wczeÅniej
        domyÅlnej nazwy pliku, domyÅlna nazwa pliku jest ustawiana na
        plik. W przeciwnym wypadku, domyÅlna nazwa pliku jest
        niezmieniana. BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ
        odczytanÄ liniÄ.

    ($)r !komenda
        Wczytuje za adresowanÄ liniÄ wyjÅcie `!komendy', (zobacz
        !komenda niżej). DomyÅlna nazwa pliku jest niezmieniona.
        BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ wczytanÄ liniÄ.

    (.,.)s/re/zamiana/
    (.,.)s/re/zamiana/g
    (.,.)s/re/zamiana/n
        Zamienia tekst w adresowanych liniach, odpowiadajÄcy wyrażeniu
        regularnemu re na zamianÄ. DomyÅlnie zamieniane jest tylko
        pierwsze dopasowanie linii. Po podaniu przyrostka `g' (global)
        zamieniane jest każde dopasowanie. Przyrostek `n', gdzie n
        jest liczbÄ dodatniÄ, powoduje że zmieniane jest tylko n-te
        dopasowanie. BÅÄdem jest, jeÅli nie dokonano żadnych
        podstawieÅ na żadnej z adresowanych linii. BieżÄcy adres jest
        ustawiany na ostatniÄ dotkniÄtÄ liniÄ.

        re i zamiana mogÄ byÄ rozdzielane dowolnym znakiem innym niż
        spacja i nowa linia (zobacz komendÄ `s', niżej). JeÅli jeden,
        lub dwa z ostatnich ograniczników sÄ pominiÄte, to ostatnia
        dotkniÄta linia jest drukowana tak, jakby podano przyrostek
        `p'.

        Niecytowany `&' w zamianie jest zamieniany na aktualnie
        dopasowany tekst. Sekwencja `\m', gdzie m jest liczbÄ w
        zakresie [1,9] jest zamieniana m-tÄ referencjÄ wstecznÄ
        wyrażenia dopasowanego tekstu. JeÅli zamiana skÅada siÄ z
        pojedynczego `%', to używana jest zamiana z ostatniego
        podstawienia. W zamianie można osadzaÄ nowe linie po ich
        zacytowaniu lewym ukoÅnikiem (\).

    (.,.)s Powtarza ostatnie podstawienie. Ta postaÄ komendy `s'
        przyjmuje przyrostek licznika `n', lub dowolnÄ kombinacjÄ
        znaków `r', `g', i `p'. JeÅli podano przyrostek licznika `n',
        to zmieniane jest tylko n-te dopasowanie. Przyrostek `r'
        powoduje, że zamiast ostatnie podstawienia, używane jest
        wyrażenie regularne ostatniego szukania. Przyrostek `g'
        wÅÄcza przyrostek global ostatniego podstawienia. Przyrostek
        `p' wÅÄcza przyrostek drukowania ostatniego podstawienia.
        BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ dotkniÄtÄ liniÄ.

    (.,.)t(.)
        Kopiuje adresowane linie za adres, wskazany z prawej strony,
        który może byÄ adresem 0 (zero). BieżÄcy adres jest
        ustawiany na ostatniÄ kopiowanÄ liniÄ.

    u    Cofa ostatniÄ komendÄ i odtwarza bieżÄcy adres na taki, jaki
        byÅ przed niÄ. Komendy globalne `g', `G', `v', i `V'. sÄ
        traktowane jako pojedyncze. `u' jest samo dla siebie inwersjÄ.

    (1,$)v/re/lista-komend
        Aplikuje listÄ-komend na każdej z adresowanych linii, nie
        pasujÄcych do wyrażenia regularnego re. Jest to podobne do
        komendy `g'.

    (1,$)V/re/
        Edytuje interaktywnie adresowane linie, nie odpowiadajÄce
        wyrażeniu regularnemu re. Jest to podobne do komendy `G'.

    (1,$)w plik
        Zapisuje adresowane linie do pliku. Wszelkie poprzednie
        zawartoÅci pliku sÄ tracone bez ostrzeżenia. JeÅli nie ma
        domyÅlnej nazwy pliku, to jest ona ustawiana na plik, a w
        przeciwnym wypadku nie jest zmieniana. JeÅli nie podano nazwy
        pliku, używana jest nazwa domyÅlna. BieżÄcy adres nie jest
        zmieniany.

    (1,$)wq plik
        zapisuje adresowane linie do pliku, a nastÄpnie wykonuje
        komendÄ `q'.

    (1,$)w !komenda
        Zapisuje adresowane linie na standardowe wejÅcie `!komendy',
        (zobacz !komenda niżej). DomyÅlna nazwa pliku i bieżÄcy
        adres nie sÄ zmieniane.

    (1,$)W plik
        Dokleja adresowane linie do koÅca pliku. Jest to podobne do
        komendy `w', lecz poprzednia zawartoÅÄ pliku nie jest
        niszczona. BieżÄcy adres nie jest zmieniany.

    (.)x  Kopiuje (wstawia) zawartoÅÄ bufora wycinania za adresowanÄ
        liniÄ. BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ skopiowanÄ
        liniÄ.

    (.,.)y Kopiuje (wyszarpuje) adresowane linie do bufora wycinania.
        Bufor wycinania jest nadpisywany przez dalsze wywoÅania `y',
        `s', `j', `d', lub `c'. BieżÄcy adres nie jest zmieniany.

    (.+1)zn Przewija n linii naraz, rozpoczynajÄc od adresowanej linii.
        JeÅli n nie jest podane, używany jest bieżÄcy rozmiar okna.
        BieżÄcy adres jest ustawiany na ostatniÄ drukowanÄ liniÄ.

    !komenda
        Wykonuje komendÄ poprzez sh(1). JeÅli pierwszy znak komendy to
        `!', to jest on zamieniany tekstem poprzedniej `!komendy'. ed
        nie przetwarza komendy w poszukiwaniu cytatów
        lewoukoÅnikowych. Jedna niecytowany `%' jest zamieniany
        domyÅlnÄ nazwÄ pliku. Gdy powÅoka koÅczy wykonywanie, na
        standardowym wyjÅciu drukowany jest `!'. BieżÄca linia nie
        jest zmieniana.

    (.,.)# Rozpoczyna komentarz; reszta linii, aż do nowej linii jest
        ignorowana. JeÅli po adresie linii nastÄpuje Årednik, to
        bieżÄcy adres jest ustawiany na ten adres. W przeciwnym
        wypadku adres nie jest zmieniany.

    ($)=  Drukuje numer linii adresowanej linii.

    (.+1)newline
        Drukuje adresowanÄ liniÄ i ustawia bieżÄcy adres na tÄ liniÄ.

PLIKI
    /tmp/ed.*      Plik buforowy
    ed.hup       Plik, do którego ed zapisuje gdy terminal jest
              zawieszany.

ZOBACZ TAKŻE
    vi(1), sed(1), regex(3), sh(1).

    USD:12-13

    B. W. Kernighan and P. J. Plauger, Software Tools in Pascal , Addison-
    Wesley, 1981.

OGRANICZENIA
    ed przetwarza argumenty plikowe z cytatami lewoukoÅnikowymi, np.
    wszystkie znaki poprzedzone lewym ukoÅnikiem w nazwie pliku sÄ
    interpretowane literalnie.

    JeÅli plik tekstowy nie jest zakoÅczony znakiem nowej linii, ed podczas
    odczytu/zapisu dopisuje go. W przypadku pliku binarnego, ed tego nie
    robi.


DIAGNOSTYKA
    Po bÅÄdzie, jeÅli wejÅcie ed'a nastÄpuje z pliku regularnego, lub
    "dokumentu tutaj" (dokumentu wÅÄczonego) to koÅczy; w przeciwnym
    wypadku drukuje `?' i powraca do trybu komend. WyjaÅnienie ostatniego
    bÅÄdu jest drukowane po komendzie `h' (help).

    Próba zakoÅczenia ed lub edycji innego pliku przed zapisaniem
    zmodyfikowanego bufora powoduje bÅÄd. JeÅli komenda jest wstawiona
    drugi raz, powiedzie siÄ, lecz zmiany bufora bÄdÄ utracone.

    ed koÅczy dziaÅanie z zerem, jeÅli nie byÅo bÅÄdów. W przeciwnym
    wypadku z wartoÅciÄ >0.                10 listopada 1994             ED(1)