edquota

EDQUOTA(8)         System Manager's Manual         EDQUOTA(8)NAZWA
    edquota - edycja kwot dla użytkowników

SKÅADNIA
    edquota [ -p wzorcowy-użytkownik ] [ -u | -g ] [ -r ] [ -F nazwa-
    formatu ] [ -f system-plików ] użytkownik...

    edquota [ -u | -g ] [ -F nazwa-formatu ] [ -f system-plików ] -t

OPIS
    edquota jest edytorem kwot. W linii polecenia można podaÄ jednego lub
    wiÄcej użytkowników lub grup. Dla każdego użytkownika lub grupy
    tworzony jest plik tymczasowy z okreÅlonymi w postaci ASCII obecnymi
    ograniczeniami kwot dyskowych użytkownika lub grupy. Po jego
    utworzeniu uruchamiany jest edytor. Można wówczas zmieniaÄ kwoty,
    dodawaÄ nowe, itd. Ustawienie wartoÅci zerowej kwoty oznacza, że nie
    zostanie narzucona żadna kwota.

    Użytkownikom wolno prekraczaÄ ograniczenie miÄkkie na okreÅlony dla
    danego systemu plików czas ulgi. Po upÅyniÄciu czasu ulgi, miÄkkie
    ograniczenie staje siÄ twardym ograniczeniem.

    Informacje o aktualnym zużyciu znajdujÄce siÄ w pliku peÅniÄ rolÄ
    informacyjnÄ. ZmieniÄ można jedynie ograniczenia twarde i miÄkkie.

    Po wyjÅciu z edytora, edquota odczytuje plik tymczasowy i modyfikuje
    binarne pliki kwot, aby odzwierciedliÄ wprowadzone zmiany.

    WywoÅywanym edytorem jest vi(1), chyba że zdefiniowano zmiennÄ
    ÅrodowiskowÄ EDITOR lub VISUAL które wskazujÄ na coÅ innego.

    Zmiany kwot może dokonywaÄ tylko superużytkownik.

OPCJE
    -r   Zmiana również kwot zdalnych za pomocÄ rpc.rquotad na zdalnym
       serwerze. OPcja -n jest jej równoważna i wspierana jedynie
       dla zachowanai zgodnoÅci z wczeÅniejszymi wersjami.

    -u   Edycja kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyÅlne.

    -g   Edycja kwot grup.

    -p wzorcowy-użytkownik
       Powiela ustawienia kwot użytkownika wzorcowego dla wszystkich
       podanych użytkowników. Jest to normalny mechanizm
       inicjalizowania udziaÅów dla grup użytkowników.

    -F nazwa-formatu
       Zmiana kwot wedÅug podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone sÄ nastÄpujÄce nazwy formatów:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)

    -f system-plików
       Przeprowadza zadane operacje wyÅacznie na podanym systemie
       plików (domyÅlnym zachowaniem jest przeprowadzenie ich na
       wszystkich systemach plików obsÅugujÄcych kwoty).

    -t   Zmiana czasów ważnoÅci miÄkkich ograniczeÅ dla poszczególnych
       systemów plików. W starym formacie kwot, jeÅli czasy
       ważnoÅci wynoszÄ zero, używane sÄ domyÅlne ograniczenia z
       <linux/quota.h>. W nowym formacie kwot, wartoÅci muszÄ zostaÄ
       podane (nie ma wartoÅci domyÅlnych, ustawianych przez jÄdro).
       Rozumiane sÄ nastÄpujÄce jednostki czasu: seconds (sekundy),
       minutes (minuty), hours (godziny), days (dni), weeks (tygodnie)
       i months (miesiÄce). Czasy ważnoÅci sÄ wypisywane w możliwie
       najwiÄkszych jednostkach takich, że wyrażona w nich wartoÅÄ
       jest wiÄksza lub równa jednoÅci.

PLIKI
    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w gÅównym
              katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy
              plików inne niż XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w gÅównym
              katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy
              plików inne niż XFS)
    /etc/mtab      domyÅlne systemy plików

ZOBACZ TAKŻE
    quota(1), vi(1), quotactl(2), quotacheck(8), quotaon(8), repquota(8)                                  EDQUOTA(8)