egrep

GREP(1)           Polecenia użytkownika           GREP(1)NAZWA
    grep, egrep, fgrep, rgrep - wypisuje wiersze pasujÄce do wzorca

SKÅADNIA
    grep [OPCJE] WZORZEC [PLIK...]
    grep [OPCJE] [-e WZORZEC | -f PLIK] [PLIK...]

OPIS
    Program grep przeszukuje wskazane PLIKI wejÅciowe (lub standardowe
    wejÅcie, jeÅli nie podano żadnych lub podano nazwÄ pliku pojedynczy
    minus (-) jako nazwÄ pliku) szukajÄc wierszy zawierajÄcych coÅ
    pasujÄcego do podanego WZORCA. DomyÅlnie, grep wypisuje pasujÄce
    wiersze.

    Dodatkowo, dostÄpne sÄ trzy programy wariantowe egrep, fgrep i rgrep.
    Program egrep jest odpowiednikiem grep -E, fgrep jest tym samym, co
    grep -F, a rgrep odpowiada grep -r. BezpoÅrednie wywoÅanie egrep lub
    fgrep jest przestarzaÅe, ale jest zapewnione w celu zachowania
    zgodnoÅci ze starszymi programami.

OPCJE
  Standardowe informacje programu
    --help Wypisuje krótkie podsumowanie poniższych opcji oraz adres do
       przesyÅania informacji o bÅÄdach, po czym wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje numer wersji grepa na standardowe wyjÅcie. Ãw numer
       wersji powinno siÄ doÅÄczaÄ do wszystkich zgÅoszeÅ bÅÄdów
       (patrz niżej).

  Wybór dopasowaÅ
    -E, --extended-regexp
       Interpretuje WZORZEC jako rozszerzone wyrażenie regularne -
       ERE, patrz niżej (-E jest okreÅlone normÄ POSIX).

    -F, --fixed-strings
       Interpretuje WZORZEC jako listÄ ciÄgów (a nie wyrażeÅ
       regularnych) umieszczonych po jednym w każdym wierszu, z
       których dowolny ma zostaÄ dopasowany (-F jest okreÅlone normÄ
       POSIX).

    -G, --basic-regexp
       Interpretuje WZORZEC jako podstawowe wyrażenie regularna - BRE,
       patrz niżej. Jest to zachowanie domyÅlne.

    -P, --perl-regexp
       Interpretuje WZORZEC jako wyrażenie regularne Perla - PCRE,
       patrz niżej. Jest to opcja wysoce eksperymentalna i grep -P
       może ostrzegaÄ o jeszcze niewdrożonych funkcjach.

  Kontrola dopasowania
    -e WZORZEC, --regexp=WZORZEC
       Używa WZORCA jako wzorca. Może to zostaÄ użyte do podania
       wielu wzorców lub do chronienia wzorców rozpoczynajÄcych siÄ
       minusem: - (-e jest okreÅlone normÄ POSIX).

    -f PLIK, --file=PLIK
       Pobiera wzorce z PLIKU, po jednym z każdego wiersza. Plik pusty
       zawiera zero wzorców, nie pasujÄc do niczego (-f jest okreÅlone
       normÄ POSIX).

    -i, --ignore-case
       Ignoruje rozróżnianie wielkoÅci znaków, zarówno we WZORCU,
       jak i w plikach wejÅciowych (-i jest okreÅlone normÄ POSIX).

    -v, --invert-match
       Odwraca sens dopasowania, wybierajÄc linie niepasujÄce (-v jest
       okreÅlone normÄ POSIX).

    -w, --word-regexp
       Wybiera tylko te wiersze, w których dopasowane wzorce tworzÄ
       caÅe sÅowa. Przeprowadzany test polega na tym, że dopasowany
       podÅaÅcuch musi albo znajdowaÄ siÄ na poczÄtku wiersza, albo byÄ
       poprzedzony znakiem nietworzÄcym sÅowa. Podobnie, musi albo
       znajdowaÄ siÄ na koÅcu wiersza, albo musi nastÄpowaÄ po nim znak
       nietworzÄcy sÅowa. Znakami tworzÄcymi sÅowa sÄ litery, cyfry i
       znak podkreÅlenia.

    -x, --line-regexp
       Wybiera tylko te dopasowania, które dokÅadnie pasujÄ do caÅego
       wiersza. Opcja ta ma ten sam skutek, jak ujÄcie caÅego
       wyrażenia miÄdzy znaki ^ i $ (-x jest okreÅlone normÄ POSIX).

    -y   PrzestarzaÅy synonim -i.

  Ogólna kontrola wyniku
    -c, --count
       WyÅÄcza normalne wyjÅcie, zamiast niego, dla każdego pliku
       wejÅciowego, wypisuje liczbÄ pasujÄcych wierszy. Z opcjÄ -v,
       --invert-match (patrz niżej), liczy wiersze niepasujÄce (-c
       jest okreÅlone normÄ POSIX).

    --color[=KIEDY], --colour[=KIEDY]
       Otacza pasujÄce (niepuste) ÅaÅcuchy, pasujÄce wiersze, wiersze
       kontekstu, nazwy plików, numery wierszy, offset bajtowy oraz
       separatory (dla pól i grup w wierszach kontekstu) znakami
       odpowiadajÄcymi za wyÅwietlanie kolorów w terminalu. Kolory sÄ
       zdefiniowane przez zmiennÄ ÅrodowiskowÄ GREP_COLORS.
       PrzestarzaÅa zmienna Årodowiskowa GREP_COLOR jest wciÄż
       obsÅugiwana, ale jej ustawienia nie majÄ pierwszeÅstwa. Parametr
       KIEDY może przyjmowaÄ wartoÅci: never, always i auto.

    -L, --files-without-match
       WyÅÄcza normalne wyjÅcie, zamiast niego wypisuje nazwÄ każdego
       pliku, z którego normalnie nie wypisano by żadnego wyniku.
       Przeszukiwanie zakoÅczy siÄ na pierwszym pasujÄcym wyniku.

    -l, --files-with-matches
       WyÅÄcza normalne wyjÅcie, zamiast niego wypisuje nazwÄ każdego
       pliku, z którego wypisano by jakieÅ wyjÅcie. Przeszukiwanie
       zakoÅczy siÄ na pierwszym pasujÄcym wyniku (-l jest okreÅlone
       normÄ POSIX).

    -m LICZBA, --max-count=LICZBA
       Zatrzymuje odczytywanie pliku po LICZBIE pasujÄcych wierszy.
       JeÅli wejÅcie jest standardowym wejÅciem ze zwykÅego pliku, a
       LICZBA pasujÄcych wierszy jest wyjÅciem, grep upewnia siÄ przed
       zakoÅczeniem dziaÅania, że standardowe wejÅcie jest ustawione
       zaraz za ostatnim pasujÄcym wierszem, niezależnie od obecnoÅci
       koÅcowych wierszy kontekstu. Umożliwia to wywoÅujÄcemu
       procesowi wznowienie wyszukiwania. JeÅli grep zatrzyma siÄ po
       LICZBIE pasujÄcych wierszy, nie wyÅwietla koÅcowych wierszy
       kontekstu. Jeżeli podano także opcjÄ -c lub --count, grep nie
       wyÅwietla liczby wiÄkszej niż LICZBA. JeÅli podano również
       opcjÄ -v lub --invert-match, to grep zatrzymuje wyÅwietlanie po
       wypisaniu LICZBY niepasujÄcych wierszy.

    -o, --only-matching
       WyÅwietla tylko pasujÄce (niepuste) czÄÅci pasujÄcego wiersza,
       każda w osobnym wierszu.

    -q, --quiet, --silent
       Po cichu, nie wyÅwietla niczego na standardowe wyjÅcie.
       Przeszukiwanie zakoÅczy siÄ na pierwszym pasujÄcym wierszu ze
       statusem zero, nawet jeÅli wykryto bÅÄd. Patrz również opcje
       -s lub --no-messages (-q jest okreÅlone normÄ POSIX).

    -s, --no-messages
       WyÅÄcza komunikaty bÅÄdów o plikach nieistniejÄcych lub nie do
       odczytania. Uwaga o przenoÅnoÅci: w przeciwieÅstwie do GNU grep,
       siódme wydanie uniksowego grepa nie jest zgodne z normÄ POSIX,
       ponieważ brakuje mu opcji -q, a opcja -s zachowuje siÄ jak -q z
       GNU grep. PrzenoÅne skrypty powÅoki powinny unikaÄ zarówno -q
       jak i -s i zamiast tego przekierowywaÄ wyjÅcie do /dev/null (-s
       jest okreÅlone normÄ POSIX).

  Kontrola przedrostków w wierszu wyjÅcia
    -b, --byte-offset
       Wypisuje przed każdym wierszem wyjÅcia jego, liczony od 0,
       offset bajtowy w pliku wejÅciowym. JeÅli użyto opcji -o
       (--only-matching), wyÅwietla offset samej pasujÄcej czÄÅci.

    -H, --with-filename
       WyÅwietla nazwÄ pliku dla każdego dopasowania. Jest to domyÅlne
       ustawienia, jeÅli jest wiÄcej niż jeden plik do przeszukania.

    -h, --no-filename
       OdwoÅuje poprzedzanie wyjÅcia nazwami plików. Jest to
       ustawienie domyÅlne, jeÅli jest tylko jeden plik (lub
       standardowe wejÅcie) do przeszukania.

    --label=ETYKIETA
       WyÅwietla wejÅcie, które w rzeczywistoÅci pochodzi ze
       standardowego wejÅcia, jako wejÅcie pochodzÄce z pliku ETYKIETA.
       Jest to szczególnie przydatne w implementacji narzÄdzi takich
       jak zgrep np. gzip -cd foo.gz | grep --label=foo -H coÅ. Patrz
       też: opcja -H.

    -n, --line-number
       Poprzedza każdy wiersz wyjÅcia, liczonym od 1, numerem wiersza
       z pliku wejÅciowego (-n jest okreÅlone przez normÄ POSIX).

    -T, --initial-tab
       Upewnia siÄ, że pierwszy znak wiersza zawartoÅci zależy od
       tabulacji, dziÄki czemu wyrównanie tabulacji wyglÄda normalnie.
       Jest to użyteczne z opcjami, które poprzedzajÄ swoje wyjÅcie
       jakÄÅ zawartoÅciÄ: -H, -n i -b. Aby zwiÄkszyÄ
       prawdopodobieÅstwo, że wiersze z danego pliku bÄdÄ siÄ zaczynaÄ
       w tej samej kolumnie, numer wiersza i offset bajtowy (jeÅli jest
       obecny) zostanie wyÅwietlony z najmniejszÄ szerokoÅciÄ pola.

    -u, --unix-byte-offsets
       WyÅwietla offsety bajtowe w stylu uniksowym. PrzeÅÄcznik ten
       powoduje, że grep wyÅwietla offsety bajtowe tak, jakby byÅ
       plikiem tekstowym typu uniksowego tzn. bez znaków CR (powrót
       karetki). Da to rezultaty identyczne jak uruchomienie grepa na
       systemie uniksowym. Opcja ta nie wywoÅuje żadnego efektu, chyba
       że użyto także opcji -b oraz nic nie zmienia na platformach
       innych niż MS-DOS i MS Windows.

    -Z, --null
       Zamiast znaku, który normalnie wystÄpuje po nazwie pliku,
       wypisuje bajt zerowy (ASCII NUL). Na przykÅad, grep -lZ wypisuje
       po nazwie pliku bajt zerowy, zamiast, jak zwykle, znak nowego
       wiersza. Opcja ta powoduje, że wyjÅcie jest jednoznaczne, nawet
       przy nazwach plików zawierajÄcych niecodzienne znaki, jak znak
       nowego wiersza. Może byÄ wykorzystywana z poleceniami typu:
       find -print0, perl -0, sort -z i xargs -0, umożliwiajÄc
       przetwarzanie plików o dowolnych nazwach, nawet zawierajÄcych
       znaki nowego wiersza.

  Kontrola wierszy z kontekstem
    -A LICZBA, --after-context=LICZBA
       WyÅwietla LICZBÄ wierszy z kontekstem, nastÄpujÄcych po
       dopasowanych wierszach. PomiÄdzy ciÄgÅymi grupami dopasowaÅ
       umieszczany jest wiersz zawierajÄcy separator grupy (--). Nie
       dziaÅa z opcjÄ -o lub --only-matching, wyÅwietlane jest wówczas
       również ostrzeżenie.

    -B LICZBA, --before-context=LICZBA
       WyÅwietla LICZBÄ wierszy z kontekstem, poprzedzajÄcych
       dopasowane wiersze. PomiÄdzy ciÄgÅymi grupami dopasowaÅ
       umieszczany jest wiersz zawierajÄcy separator grupy (--). Nie
       dziaÅa z opcjÄ -o lub --only-matching, wyÅwietlane jest wówczas
       również ostrzeżenie.

    -C LICZBA, -LICZBA, --context=LICZBA
       WyÅwietla LICZBÄ wierszy z kontekstem. PomiÄdzy ciÄgÅymi grupami
       dopasowaÅ umieszczany jest wiersz zawierajÄcy separator grupy
       (--). Nie dziaÅa z opcjÄ -o lub --only-matching, wyÅwietlane
       jest wówczas również ostrzeżenie.

  Wybór plików i katalogów
    -a, --text
       Przetwarza plik binarny tak, jakby byÅ on plikiem tekstowym;
       jest to odpowiednik opcji --binary-files=text.

    --binary-files=TYP
       JeÅli pierwszych kilka bajtów pliku wskazuje, że zawiera on
       dane binarne, to zakÅadane jest, że jest to plik danego TYPU.
       DomyÅlnym TYPEM jest binarny binary, a grep normalnie albo
       wypisuje jednowierszowy komunikat mówiÄcy o dopasowaniu pliku
       binarnego, albo nie wypisuje komunikatu, jeÅli nie znaleziono
       dopasowania. Jeżeli TYPEM jest without-match (bez dopasowania),
       to grep zakÅada, że ten plik binarny nie pasuje; jest to
       równoważne dziaÅaniu opcji -I. JeÅli TYPEM jest text, to grep
       przetwarza plik binarny tak, jakby byÅ on tekstowy; jest to
       równoważne opcji -a. Ostrzeżenie: Może siÄ zdarzyÄ, że
       wypisane przez grep --binary-files=text Åmieci binarne dadzÄ
       przykre skutki uboczne, jeżeli wyjÅciem bÄdzie terminal, a jego
       sterownik zinterpretuje niektóre z nich jako swoje polecenia.

    -D DZIAÅANIE, --devices=DZIAÅANIE
       JeÅli plik wejÅciowy jest urzÄdzeniem, FIFO lub gniazdem, używa
       DZIAÅANIA do przetworzenia go. DomyÅlnym DZIAÅANIEM jest read,
       co znaczy, że urzÄdzenia sÄ odczytywane dokÅadnie tak samo, jak
       gdyby byÅy zwykÅymi plikami. JeÅli wartoÅciÄ DZIAÅANIA jest
       skip, to urzÄdzenia sÄ po cichu pomijane.

    -d DZIAÅANIE, --directories=DZIAÅANIE
       JeÅli plik wejÅciowy jest katalogiem, używa DZIAÅANIA do
       przetworzenia go. DomyÅlnym DZIAÅANIEM jest read, tzn.
       odczytywanie katalogów dokÅadnie tak samo, jak gdyby byÅy
       zwykÅymi plikami. JeÅli wartoÅciÄ DZIAÅANIA jest skip, to
       urzÄdzenia sÄ po cichu pomijane. JeÅli DZIAÅANIEM jest recurse,
       odczytywane sÄ rekurencyjnie wszystkie pliki w danym katalogu,
       podÄżajÄc za dowiÄzaniami symbolicznymi wyÅÄcznie wtedy, gdy
       zostaÅy podane w wierszu polecenia. Jest to równoważne podaniu
       opcji -r.

    --exclude=WZORZEC
       Pomija pliki, których nazwy pasujÄ do wzorca WZORZEC (używajÄc
       maski; taki wzorzec nazywany jest tradycyjnie "glob"). Wzorzec
       nazwy pliku może używaÄ *, ?, oraz [...] jako masek i \ aby
       zacytowaÄ symbol lub znak odwrotnego ukoÅnika.

    --exclude-from=PLIK
       Pomija pliki, których nazwa pasuje do któregoŠze wzorców
       odczytanego z PLIKU (używajÄc masek, opisanych w opcji
       -exclude).

    --exclude-dir=KATALOG
       Pomija katalogi pasujÄce do wzorca KATALOG z wyszukiwania
       rekursywnego.

    -I   Przetwarza plik binarny tak, jakby nie zawieraÅ pasujÄcych
       danych, jest to równoważne opcji --binary-files=without-match.

    --include=WZORZEC
       Przeszukuje jedynie pliki, których nazwy pasujÄ do WZORCA
       (używajÄc masek opisanych w opcji --exclude).

    -r, --recursive
       Czyta rekurencyjnie wszystkie pliki pod każdym katalogiem,
       podÄżajÄc za dowiÄzaniami symbolicznymi tylko jeÅli zostaÅy
       podane w wierszu polecenia. Jest to równoważne opcji -d
       recurse.

    -R, --dereference-recursive
       Czyta rekurencyjnie wszystkie pliki pod każdym katalogiem.
       PodÄża za każdym dowiÄzaniem symbolicznym, w odróżnieniu od
       -r.

  Inne opcje
    --line-buffered
       Używa buforowania wierszy wyjÅcia. Użycie tej opcji może
       spowodowaÄ niższÄ wydajnoÅÄ.

    -U, --binary
       Traktuje plik(i) jako binarne. DomyÅlnie, w MD-DOS-ie i MS
       Windows, grep zgaduje typ pliku analizujÄc zawartoÅÄ pierwszych
       32 kB odczytanych z pliku. JeÅli zdecyduje, że plik jest
       tekstowy, usuwa znaki CR (powrót karetki) z oryginalnej
       zawartoÅci pliku (po to żeby wyrażenia regularne z ^ i $
       dziaÅaÅy poprawnie). Podanie -U wyÅÄcza tÄ analizÄ powodujÄc,
       że wszystkie pliki sÄ odczytywane i przekazywane mechanizmowi
       dopasowujÄcemu dosÅownie; jeÅli plik jest plikiem tekstowym z
       parami CR/LF na koÅcu wierszy, spowoduje to, że niektóre
       wyrażenia regularne nie zadziaÅajÄ. Opcja ta nie dziaÅa na
       platformach innych niż MS-DOS i MS Windows.

    -z, --null-data
       Traktuje wejÅcie jako zestaw wierszy zakoÅczonych bajtem zerowym
       (znak ASCII NUL) zamiast znakiem koÅca wiersza. Podobnie jak
       opcje -Z lub --null, ta opcja może byÄ używana z programami
       takimi jak sort -z, aby przetworzyÄ nazwy plików o dowolnych
       nazwach.

WYRAŻENIA REGULARNE
    Wyrażenie regularne to wzorzec opisujÄcy zbiór ÅaÅcuchów. Wyrażenia
    regularne sÄ budowane analogicznie do wyrażeÅ arytmetycznych, przez
    zastosowanie do poÅÄczenia mniejszych wyrażeÅ, rozmaitych operatorów.

    Program grep rozumie trzy różne wersje skÅadni wyrażeÅ regularnych:
    "podstawowÄ" (BRE), "rozszerzonÄ" (ERE) i "perlowÄ" (PRCE). W GNU grep
    nie ma różnicy w funkcjonalnoÅci pomiÄdzy skÅadniami podstawowÄ i
    rozszerzonÄ. W innych implementacjach, podstawowe wyrażenia regularne
    sÄ uboższe. Poniższy opis stosuje siÄ do rozszerzonych wyrażeÅ
    regularnych, różnice w stosunku do wyrażeŠpodstawowych podsumowano
    na koÅcu. Wyrażenia regularne Perla, udokumentowane w podrÄcznikach
    systemowych pcresyntax(3) i pcrepattern(3), majÄ wiÄcej funkcji lecz
    dziaÅajÄ tylko jeÅli w systemie jest dostÄpne pcre.

    Podstawowymi "cegieÅkami" sÄ wyrażenia regularne pasujÄce do
    pojedynczego znaku. WiÄkszoÅÄ znaków, w tym wszystkie litery i cyfry
    sÄ wyrażeniami regularnymi pasujÄcymi do samych siebie. Każdy
    metaznak majÄcy specjalne znaczenie może byÄ zacytowany przez
    poprzedzenie go odwrotnym ukoÅnikiem.

    Kropka . pasuje do każdego pojedynczego znaku.

  Klasy znakowe i wyrażenia klamrowe
    Wyrażenie klamrowe jest listÄ znaków zawartych pomiÄdzy [ a ]. Pasuje
    do każdego pojedynczego znaku na tej liÅcie, a jeÅli pierwszy znak z
    listy jest daszkiem ^, to wyrażenie pasuje do każdego pojedynczego
    znaku nie znajdujÄcego siÄ na liÅcie. Na przykÅad, wyrażenie regularne
    [0123456789] pasuje do każdej cyfry.

    W obrÄbie wyrażenia klamrowego, wyrażenie zakresowe skÅada siÄ z
    dwóch znaków rozdzielonych minusem. Pasuje do pojedynczego znaku,
    który mieÅci siÄ miÄdzy tymi dwoma znakami, ÅÄcznie z nimi, używajÄc
    ustawieÅ jÄzykowych (locale) okreÅlajÄcych kolejnoÅÄ i zestaw znaków.
    Na przykÅad, w domyÅlnych ustawieniach locale C, [a-d] jest
    odpowiednikiem [abcd]. Wiele ustawieÅ regionalnych sortuje znaki w
    kolejnoÅci sÅownikowej, i [a-d] nie jest wtedy z reguÅy odpowiednikiem
    [abcd], może byÄ na przykÅad równoważne [aBbCcDd] (dla jÄzyka
    polskiego: [aÄbcÄd] - tÅum.). Aby uzyskaÄ tradycyjnÄ interpretacjÄ
    wyrażeÅ zakresowych, można użyÄ locale C, przypisujÄc zmiennej
    Årodowiskowej LC_ALL wartoÅÄ C.

    IstniejÄ predefiniowane, nazwane klasy znakowe, których można używaÄ
    wewnÄtrz wyrażeÅ klamrowych. PosiadajÄ opisowe nazwy w jÄzyku
    angielskim i sÄ to: [:alnum:] (litery i cyfry), [:alpha:] (litery),
    [:cntrl:] (znaki kontrolne), [:digit:] (cyfry), [:graph:] ([:alnum:] i
    [:punct:]), [:lower:] (maÅe litery), [:print:] ([:graph:] i spacja),
    [:punct:] (znaki przestankowe), [:space:] (biaÅe znaki), [:upper:]
    (duże litery) i [:xdigit:] (znaki szesnastkowe). Na przykÅad
    [[:alnum:]] zawiera zestaw liter i cyfr zależnych od aktualnych
    ustawieÅ jÄzykowych. W ustawieniach locale C i kodowaniu znaków ASCII,
    jest to odpowiednik [0-9A-Za-z]. ProszÄ zauważyÄ, że nawiasy
    kwadratowe w nazwach klas sÄ czÄÅciÄ nazw symbolicznych i muszÄ byÄ
    umieszczone dodatkowo, oprócz pary nawiasów ograniczajÄcej samÄ
    listÄ. WiÄkszoÅÄ metaznaków traci swoje szczególne znaczenie wewnÄtrz
    wyrażeÅ klamrowych. Aby umieÅciÄ tam dosÅowny znak ], należy go
    umieÅciÄ jako pierwszy. Podobnie, dosÅowny ^, może siÄ znaleźÄ
    gdziekolwiek poza pierwszym miejscem. W koÅcu, dosÅowny - musi siÄ
    znaleÅºÄ na koÅcu.

  PoczÄtek i koniec wiersza
    Znak daszka ^ i dolara $ sÄ metaznakami, które pasujÄ odpowiednio do
    ÅaÅcucha pustego na poczÄtku i koÅcu wiersza.

  UkoÅnik i wyrażenia specjalne
    Symbole \< i \> oznaczajÄ pusty ÅaÅcuch odpowiednio na poczÄtku i koÅcu
    sÅowa. Symbol \b pasuje do pustego ÅaÅcucha na krawÄdzi sÅowa, zaÅ \B
    pasuje do ciÄgu pustego zakÅadajÄc, że nie jest na krawÄdzi sÅowa.
    Symbol \w jest synonimem [_[:alnum:]], z kolei \W jest synonimem
    [^_[:alnum:]].

  Powtarzanie
    Po wyrażeniach regularnych mogÄ siÄ znajdowaÄ jeden lub kilka
    operatorów powtórzenia:
    ?   PoprzedzajÄcy element jest opcjonalny i dopasowany co najwyżej
       jeden raz.
    *   PoprzedzajÄcy element bÄdzie dopasowany zero lub wiÄcej razy.
    +   PoprzedzajÄcy element bÄdzie dopasowany jeden lub wiÄcej razy.
    {n}  PoprzedzajÄcy element pasuje dokÅadnie n razy.
    {n,}  PoprzedzajÄcy element pasuje n lub wiÄcej razy.
    {,m}  PoprzedzajÄcy element pasuje co najwyżej m razy. Jest to
       rozszerzenie GNU.
    {n,m} PoprzedzajÄcy element pasuje co najmniej n razy, ale nie wiÄcej
       niż m razy.

  Suma
    Dwa wyrażenia regularne można ze sobÄ zÅÄczyÄ; do wynikowego
    wyrażenia regularnego pasuje każdy ÅaÅcuch utworzony przez zÅÄczenie
    dwóch podÅaÅcuchów, które odpowiednio pasujÄ do zÅÄczonych wyrażeÅ.

  Alternatywa
    Dwa wyrażenia regularne można poÅÄczyÄ operatorem wrostkowym |; do
    wynikowego wyrażenia regularnego pasuje dowolny ÅaÅcuch pasujÄce do
    jednego bÄdź do drugiego z podwyrażeÅ.

  KolejnoÅÄ wykonywania
    Powtarzanie ma priorytet na sumowaniem, które z kolei ma priorytet nad
    alternatywÄ. CaÅe wyrażenie regularne można ujÄÄ w nawiasy, celem
    unieważnienia reguŠpriorytetowych. W ten sposób zostanie utworzone
    podwyrażenie.

  OdwoÅania zwrotne i podwyrażenia
    OdwoÅanie zwrotne \n, gdzie n jest cyfrÄ pasujÄcÄ do podÅaÅcucha
    dopasowanego poprzednio przez n-te podwyrażenie wyrażenia
    regularnego, ujÄte w nawiasy.

  Podstawowe i rozszerzone wyrażenia regularne
    W podstawowych wyrażeniach regularnych metaznaki ?, +, {, |, ( i )
    tracÄ swoje szczególne znaczenie; zamiast nich należy używaÄ wersji
    z odwrotnym ukoÅnikiem: \?, \+, \{, \|, \( oraz \).

    Tradycyjny egrep nie obsÅuguje metaznaku {. Niektóre implementacje
    udostÄpniajÄ zamiast niego \{, wiÄc przenoÅne skrypty powinny unikaÄ {
    we wzorcach grep -E, a do dopasowania dosÅownego znaku { stosowaÄ [{].

    GNU grep -E usiÅuje obsÅugiwaÄ tradycyjny sposób użycia zakÅadajÄc,
    że { nie posiada specjalnego znaczenia, jeÅli byÅby on poczÄtkiem
    nieprawidÅowego okreÅlenia liczby powtórzeÅ. Na przykÅad polecenie
    grep -E '{1' szuka dwuznakowego ÅaÅcucha {1 zamiast zgÅaszaÄ bÅÄd
    skÅadni w wyrażeniu regularnym. POSIX pozwala na takie zachowanie jako
    rozszerzenie standardu, ale przenoÅne skrypty powinny go unikaÄ.

ZMIENNE ÅRODOWISKA
    Zachowanie grepa można zmieniÄ poniższymi zmiennymi Årodowiskowymi.

    Ustawienia regionalne (locale) dla kategorii LC_foo sÄ okreÅlane przez
    sprawdzanie trzech zmiennych Årodowiska, LC_ALL, LC_foo, LANG; w tej
    kolejnoÅci. Pierwsza z tych zmiennych, która jest ustawiona, okreÅla
    locale. Na przykÅad, jeÅli LC_ALL nie jest ustawiona, ale LC_MESSAGES
    jest ustawiona na pt_BR, to dla kategorii LC_MESSAGES używane sÄ
    ustawienia brazylijskiej odmiany portugalskiego. JeÅli żadna z
    powyższych zmiennych nie jest ustawiona, katalog locale nie jest
    zainstalowany, lub grep nie zostaÅ skompilowany z obsÅugÄ jÄzyka
    narodowego (NLS), to używane sÄ locale C.

    GREP_OPTIONS
       Ta zmienna okreÅla domyÅlne opcje, jakie zostanÄ umieszczone
       przed wszystkimi opcjami podanymi wprost. Na przykÅad, jeÅli
       GREP_OPTIONS jest ustawione na '--binary-files=without-match
       --directories=skip', to grep zachowa siÄ tak, jakby podano dwie
       opcje --binary-files=without-match i --directories=skip, przed
       ewentualnymi jawnymi opcjami. OkreÅlenia opcji oddziela siÄ
       biaÅymi znakami. Odwrotny ukoÅnik cytuje nastÄpny znak, zatem
       można go wykorzystaÄ do podania opcji zawierajÄcej biaÅy znak
       lub odwrotny ukoÅnik.

    GREP_COLOR
       Ta zmienna okreÅla kolor używany do podÅwietlenia dopasowanego
       (niepustego) tekstu. Jest przestarzaÅa, lecz wciÄż obsÅugiwana;
       powinno siÄ obecnie używaÄ GREP_COLORS. MożliwoÅci mt, ms i mc
       zmiennej GREP_COLORS majÄ nad niÄ priorytet. Zmienna może
       okreÅlaÄ jedynie kolor używany do podÅwietlania pasujÄcego,
       niepustego tekstu w pasujÄcym wierszu (wybranym, jeÅli nie
       podano opcji -v albo wierszu kontekstu jeÅli jÄ wpisano).
       DomyÅlnym ustawieniem jest 01;31, czyli pogrubiony, czerwony
       tekst na domyÅlnym tle terminala.

    GREP_COLORS
       OkreÅla kolory i inne atrybuty użyte do podÅwietlania różnych
       czÄÅci wyniku. Jej wartoÅciÄ jest lista możliwoÅci,
       oddzielonych dwukropkami, która domyÅlnie wyglÄda nastÄpujÄco:
       ms=01;31:mc=01;31:sl=:cx=:fn=35:ln=32:bn=32:se=36, z pominiÄtymi
       wartoÅciami logicznymi rv i ne (tzn. ustawionymi na faÅsz).
       ObsÅugiwane możliwoÅci to:

       sl=  PodciÄg SGR dla caÅego wybranego wiersza (tzn.
           pasujÄcego, jeÅli nie podano opcji -v lub niepasujÄcego w
           przeciwnym wypadku). JeÅli jednak wartoÅÄ logiczna rv i
           opcja wiersza poleceÅ -v zostaÅy podane, to bÄdzie on
           dotyczyÅ w zamian kontekstu pasujÄcych wierszy. DomyÅlnie
           jest pusta (tzn. ustawiona jest domyÅlna para kolorów
           terminala).

       cx=  PodciÄg SGR dla wszystkich wierszy kontekstu (tzn.
           niepasujÄcych wierszy, jeÅli nie podano opcji -v lub
           pasujÄcych w przeciwnym wypadku). JeÅli jednak wartoÅÄ
           logiczna rv i opcja wiersza poleceÅ -v zostaÅy podane, to
           bÄdzie on dotyczyÅ w zamian wybranych, niepasujÄcych
           wierszy. DomyÅlnie jest pusta (tzn. ustawiona jest
           domyÅlna para kolorów terminala).

       rv   WartoÅÄ logiczna, która odwraca znaczenie możliwoÅci
           sl= i cx=, kiedy podano opcjÄ wiersza poleceÅ -v.
           DomyÅlnie jest ustawiona na faÅsz (tzn. możliwoÅÄ jest
           pominiÄta).

       mt=01;31
           PodciÄg SGR do pasujÄcego, niepustego tekstu w dowolnym
           pasujÄcym wierszu (tzn. wybranego wiersza, jeÅli nie
           podano opcji wiersza poleceÅ -v lub wiersza kontekstu w
           przeciwnym wypadku). Ustawienie go jest odpowiednikiem
           podania ms= i mc= z tÄ samÄ wartoÅciÄ. DomyÅlnie jest to
           czerwony, pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       ms=01;31
           PodciÄg SGR do pasujÄcego, niepustego tekstu w wybranym
           wierszu (jest używana tylko jeÅli nie podano opcji
           wiersza poleceÅ -v). Efekt możliwoÅci sl= (lub cx= w
           przypadku rv) pozostaje aktywny. DomyÅlnie jest to
           czerwony, pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       mc=01;31
           PodciÄg SGR do pasujÄcego, niepustego tekstu w wierszu
           kontekstu (jest używana tylko jeÅli podano opcjÄ wiersza
           poleceÅ -v). Efekt możliwoÅci cx= (lub sl= w przypadku
           rv) pozostaje aktywny. DomyÅlnie jest to czerwony,
           pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       fn=35 PodciÄg SGR do nazw plików poprzedzajÄcych wszystkie
           wiersze zawartoÅci. DomyÅlnie jest to purpurowy tekst na
           domyÅlnym tle terminala.

       ln=32 PodciÄg SGR do numerów wierszy poprzedzajÄcych wszystkie
           wiersze zawartoÅci. DomyÅlnie, jest to zielony tekst na
           domyÅlnym tle terminala.

       bn=32 PodciÄg SGR do offsetu bajtowego poprzedzajÄcego
           wszystkie wiersze zawartoÅci. DomyÅlnie, jest to zielony
           tekst na domyÅlnym tle terminala.

       se=36 PodciÄg SGR do separatorów wstawianych pomiÄdzy
           wybranymi polami wiersza (:), pomiÄdzy polami wierszy
           kontekstu (- i pomiÄdzy grupami przylegÅych wierszy,
           jeÅli wybrano niezerowy kontekst (--). DomyÅlnie jest to
           cyjanowy tekst na domyÅlnym tle terminala.

       ne   WartoÅÄ logiczna, która zapobiega czyszczeniu koÅca
           wiersza przy użyciu sekwencji Erase in Line (EL) to
           Right (\33[K) za każdym razem, gdy koÅczy ko
           pokolorowany wpis. Jest to wymagane na terminalach,
           które nie obsÅugujÄ EL. WartoÅÄ jednak potrzebna na
           terminalach, dla których możliwoÅÄ logiczna
           back_color_erase (bce) nie ma zastosowania, gdy wybrane
           kolory podÅwietlenia nie zmieniajÄ tÅa, gdy EL jest zbyt
           wolne bÄdź powoduje znaczne migotanie. DomyÅlnym
           ustawieniem jest faÅsz (tzn. możliwoÅÄ jest pominiÄta).

       ProszÄ zauważyÄ, że wartoÅci logiczne nie posiadajÄ czÄÅci
       "=...". SÄ one domyÅlne pominiÄte (tzn. faÅszywe) i stajÄ siÄ
       prawdziwe, jeÅli zostanÄ podane.

       ProszÄ zapoznaÄ siÄ z rozdziaÅem Select Graphic Rendition (SGR)
       w dokumentacji używanego terminala tekstowego, aby dowiedzieÄ
       siÄ jakie sÄ dozwolone wartoÅci oraz poznaÄ ich znaczenie. Te
       wartoÅci podciÄgów sÄ liczbami caÅkowitymi w systemie
       dziesiÄtnych i mogÄ byÄ ÅÄczone Årednikami. Program grep zajmuje
       siÄ ÅÄczeniem rezultatu w kompletnÄ sekwencjÄ SGR (\33[...m).
       NajczÄÅciej używane wartoÅci to: 1 - pogrubienie, 4 -
       podkreÅlenie, 5 - miganie, 7 - odwrócenie kolorów, 39 -
       domyÅlny kolor tÅa, od 30 do 37 - kolory tekstu, od 90 do 97 -
       kolory tekstu w trybie 16 kolorów, od 38;5;0 do 38;5;255 -
       kolory tekstu w trybie 88 i 256 kolorów, 49 - domyÅlny kolor
       tÅa, od 40 do 47 kolory tÅa, od 100 do 107 - kolory tÅa w trybie
       16 kolorów i od 48;5;0 do 48;5;255 - kolory tÅa w trybie 88 i
       256 kolorów.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Zmienne okreÅlajÄce ustawienia regionalne dla kategorii
       LC_COLLATE, która wyznacza kolejnoÅÄ sortowania używanÄ do
       interpretowania wyrażeŠzakresowych, takich jak [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Zmienne okreÅlajÄce ustawienia regionalne dla kategorii
       LC_CTYPE, która wyznacza typ znaków np. które znaki sÄ
       biaÅymi znakami.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Zmienne okreÅlajÄce ustawienia regionalne dla kategorii
       LC_MESSAGES, która wyznacza jÄzyk, używany przez grepa do
       wyÅwietlania komunikatów. DomyÅlne locale C używajÄ wiadomoÅci
       w amerykaÅskiej odmianie angielskiego.

    POSIXLY_CORRECT
       JeÅli jest ustawiona, to grep zachowuje siÄ zgodnie z
       wymaganiami normy POSIX; w przeciwnym razie grep dziaÅa bardziej
       jak inne programy GNU. POSIX żÄda, by opcje, które wystÄpujÄ
       po nazwach plików byÅy traktowane jak nazwy plików. DomyÅlnie
       zaÅ, opcje takie sÄ przesuwane na poczÄtek listy argumentów i
       traktowane jak opcje. Ponadto, POSIX wymaga, by nierozpoznane
       opcje byÅy zgÅaszane jako "nielegalne" ("illegal"), ale
       ponieważ tak naprawdÄ nie naruszajÄ one prawa, domyÅlnie
       zgÅaszane sÄ jako "nieprawidÅowe" ("invalid"). POSIXLY_CORRECT
       wyÅÄcza także _N_GNU_nonoption_argv_flags_, opisane poniżej.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       N jest tu numerycznym identyfikatorem procesu grepa. JeÅli i-tym
       znakiem wartoÅci tej zmiennej Årodowiska jest 1, to i-ty
       argument przekazany do grepa nie jest uważany za opcjÄ, nawet
       jeÅli na niÄ wyglÄda. PowÅoka może umieÅciÄ tÄ zmiennÄ w
       Årodowisku dla każdego polecenia jakie uruchamia, podajÄc,
       które argumenty sÄ wynikiem rozwiniÄcia nazw plików i dlatego
       nie powinny byÄ traktowane jako opcje. Zachowanie to jest
       dostÄpne tylko z bibliotekÄ GNU C i tylko wtedy, gdy nie
       ustawiono POSIXLY_CORRECT.

KOD ZAKOÅCZENIA
    Status zakoÅczenia wynosi 0 jeÅli znaleziono dopasowania i 1 jeÅli nie
    znaleziono żadnych. W przypadku wystÄpienia bÅÄdu, status zakoÅczenia
    wynosi 2 (uwaga: kod obsÅugujÄcy bÅÄdy zgodnie z normÄ POSIX powinien
    szukaÄ statusu wynoszÄcego 2 lub wiÄcej).

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright 1998-2000, 2002, 2005-2014 Free Software Foundation, Inc.

    Jest to wolne oprogramowanie; warunki rozpowszechniania znajdujÄ siÄ w
    źródle programu. NIE ma gwarancji, nawet PRZYDATNOÅCI HANDLOWEJ czy
    PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONEGO CELU.

BÅÄDY
  ZgÅaszanie bÅÄdów
    ProszÄ wysyÅaÄ zgÅoszenia bÅÄdów na adres <bug-grep@gnu.org>, strona
    internetowa odpowiadajÄca tej grupie dyskusyjnej to
    <http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-grep>. System Åledzenia
    bÅÄdów Savannah grepa można znaleÅºÄ pod adresem
    <http://savannah.gnu.org/bugs/?group=grep>.

  Znane bÅÄdy
    Duże liczniki powtórzeÅ w konstrukcji {n,m} mogÄ spowodowaÄ, że grep
    zużyje mnóstwo pamiÄci. Oprócz tego, pewne inne niejasne wyrażenia
    regularne wymagajÄ czasu i przestrzeni rosnÄcej wykÅadniczo i mogÄ
    spowodowaÄ, że grepowi zabraknie pamiÄci.

    OdwoÅania zwrotne sÄ bardzo powolne i mogÄ wymagaÄ czasu rosnÄcego
    wykÅadnicza.

ZOBACZ TAKŻE
  ZwykÅe strony man
    awk(1), cmp(1), diff(1), find(1), gzip(1), perl(1), sed(1), sort(1),
    xargs(1), zgrep(1), read(2), pcre(3) pcresyntax(3), pcrepattern(3),
    terminfo(5), glob(7), regex(7).

  PodrÄcznik programisty POSIX
    grep(1p).

  Dokumentacja TeXinfo
    PeÅna dokumentacja grepa jest dostÄpna w podrÄczniku TeXinfo, z którym
    można zapoznaÄ siÄ pod adresem
    http://www.gnu.org/software/grep/manual/. JeÅli programy info i grep sÄ
    poprawnie zainstalowane, to polecenie

       info grep

    powinno daÄ dostÄp do peÅnego podrÄcznika.

UWAGI
    Niniejsza strona podrÄcznika jest utrzymywana jedynie czÄÅciowo - peÅna
    dokumentacja jest czÄsto aktualniejsza.

    GNU's to nie Unix, ale Unix jest bestiÄ - wszak w liczbie mnogiej mieni
    siÄ Unixenem.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojciech Kotwica
    (PTM) <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.20 oryginaÅu.GNU grep 2.20                             GREP(1)