egrep

GREP(1)           General Commands Manual           GREP(1)JMÉNO
    grep, egrep, fgrep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru

POUŽITÍ
    grep [volby] VZOR [SOUBOR...]
    grep [volby] [-e VZOR | -f SOUBOR] [SOUBOR...]

POPIS
    Grep prohledává zadaný vstup SOUBOR (nebo standardní vstup, pokud nejsou
    zadány žádné soubory nebo je zadán soubor -) a hledá řádky obsahující
    zadaný VZOR. Ve výchozím nastavení grep vypisuje řádky, které vzoru
    odpovídají.

    Dostupné jsou navíc dvě varianty programu - egrep a fgrep. Chování
    programu egrep je stejné jako grep -E, chování programu fgrep je stejné
    jako grep -F.

VOLBY
    -A POČET, --after-context=POČET
       Tiskni POČET řádků, které následují po platném (odpovídajícím)
       řádku. Mezi souvislé platné výsledky vkládá řádky obsahující --.

    -a, --text
       Pracuj s binárním souborem jako by to byl text; ekvivalentní k
       volbě --binary-files=text.

    -B POČET, --before-context=POČET
       Tiskni POČET řádků které předcházejí platnému řádku. Mezi
       souvislé platné výsledky vkládá řádky obsahující --.

    -C POČET, --context=POČET
       Tiskni POČET řádků ke každému platnému řádku. Mezi souvislé
       platné výsledky vkládá řádky obsahující --.

    -b, --byte-offset
       Tiskni offset bajtu ve vstupním souboru před každým řádkem
       výstupu.

    --binary-files=TYP
       Jestliže podle prvních několika bajtů obsahuje soubor binární
       data, předpokládej, že je typu TYP. Výchozím nastavením TYP je
       binary a grep standardně vypíše buď jednořádkovou zprávu, že
       binární soubor odpovídá, nebo žádnou zprávu pokud neodpovídá.
       Jestliže je TYP without-match, grep předpokládá, že binární
       soubory neodpovídají; je to stejné jako volba -I. Jestliže je TYP
       text, grep zpracovává binární soubor, jako by to byl text; stejné
       jako volba -a. Pozor: grep --binary-files=text může způsobit, že
       se budou vypisovat nesmyslné binární znaky, což může mít
       nepříjemné vedlejší účinky pokud je výstupem terminál a ovladač
       terminálu začne některé znaky interpretovat jako příkazy.

    --colour[=KDY], --color[=KDY]
       Obklopí platný řetězec značkou z proměnné prostředí GREP_COLOR.
       KDY může být `never', `always' nebo `auto'

    -c, --count
       Potlač normální výstup; místo toho napiš počet odpovídajících
       řádků pro každý vstupní soubor. S volbou -v, --invert-match (viz
       níže), počítej neodpovídající řádky.

    -D AKCE, --devices=AKCE
       Pokud je vstupním souborem zařízení, FIFO nebo socket, použij AKCI
       k jeho zpracování. Výchozím nastavením AKCE je read, to znamená,
       že zařízení se čtou jako by to byly běžné soubory. Jestliže AKCE
       je skip, zařízení se mlčky přeskočí.

    -d AKCE, --directories=AKCE
       Pokud je vstupním souborem adresář, použij AKCI k jeho zpracování.
       Výchozím nastavením AKCE je read, to znamená, že adresáře se čtou
       jako by to byly běžné soubory. Jestliže AKCE je skip, adresáře se
       mlčky přeskočí. Jestliže AKCE je recurse, grep čte rekurzivně
       všechny soubory v každém adresáři; je to stejné jako volba -r.

    -E, --extended-regexp
       Považuj VÝRAZ za rozšířený regulární výraz (viz níže).

    -e VÝRAZ, --regexp=VÝRAZ
       Jako vzor použij VÝRAZ; užitečné pro zachování vzorů začínajících
       -.

    -F, --fixed-strings
       Považuj VÝRAZ za seznam pevných řetězců oddělených znaky konce
       řádku, ze kterých může odpovídat kterýkoliv. -P, --perl-regexp
       Považuj VÝRAZ za regulární výraz Perlu.

    -f SOUBOR, --file=SOUBOR
       Načte vzory ze souboru SOUBOR, na každém řádku jeden. Prázdný
       soubor obsahuje nula vzorů a tedy neodpovídá ničemu.

    -G, --basic-regexp
       Považuj VÝRAZ za základní regulární výraz (viz níže). Toto je
       výchozí nastavení.

    -H, --with-filename
       Tiskni jméno souboru pro každou shodu.

    -h, --no-filename
       Potlač vkládání jmen souborů do výstupu při prohledávání více
       souborů.

    --help Vytiskni stručnou nápovědu.

    -I   Zpracuj binární soubor jako by neobsahoval shody; to je stejné
       jako volba --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       Nerozlišuj velká a malá písmena ve VÝRAZU ani ve vstupních
       souborech.

    -L, --files-without-match
       Potlač normální výstup; místo toho tiskni jméno každého souboru,
       ze kterého by se jinak žádný výstup netiskl. Prohledávání skončí s
       první shodou.

    -l, --files-with-matches
       Potlač normální výstup; místo toho tiskni jméno každého souboru,
       ze kterého by se jinak tiskl nějaký výstup. Prohledávání skončí s
       první shodou.

    -m POČET, --max-count=POČET
       Přestaň číst soubor po dosažení POČTU odpovídajících řádků. Je-li
       vstupem standardní vstup z obyčejného souboru, a je vytištěno
       POČET odpovídajících řádků, grep zajistí, že standardní vstup bude
       před ukončením nastaven právě po posledním odpovídajícím řádku,
       bez ohledu na přítomnost následujících řádků kontextu. Tak je
       možné, aby volající proces hledání obnovil. Když grep po dosažení
       POČTU odpovídajících řádků zastaví, vypíše řádky kontextu, které
       následují. Pokud je zároveň použita volba -c nebo --count,
       program grep nevypíše více shod než je POČET. Pokud je zároveň
       použita volba -v nebo --invert-match program, grep skončí po
       vypsání POČTU neodpovídajících řádků.

    --mmap Pokud je to možné, použij systémové volání mmap(2) ke čtení
       vstupních dat, místo výchozího read(2). V některých případech
       může --mmap zlepšit výkon. Na druhou stranu --mmap může způsobit
       nedefinované chování (včetně core dump), jestliže se vstupní
       soubor za běhu programu grep zmenší nebo pokud nastane chyba
       vstupu/výstupu.

    -n, --line-number
       Před každý řádek výstupu přidej jeho číslo v příslušném vstupním
       souboru.

    -o, --only-matching
       Vypisuj jen tu část odpovídajícího řádku, která je odpovídá VZORU.

    --label=LABEL
       Zobrazuj vstup pocházející ze standardního vstupu jakoby pocházel
       ze souboru LABEL. To je zvláště užitečné pro nástroje jako je
       zgrep, např. gzip -cd foo.gz |grep --label=foo něco

    --line-buffering
       Použij line buffering, může negativně ovlivnit výkon.

    -q, --quiet, --silent
       Tiše; potlač normální výstup. Prohledávání skončí s první shodou,
       s návratovou hodnotou nula, i když byla detekována nějaká chyba.
       Viz také volba -s nebo --no-messages uvedená dále.

    -R, -r, --recursive
       Rekurzivně načti všechny soubory v každém adresáři; to je stejné
       jako volba -d recurse.

     --include=VZOR
       Rekurzivně procházej adresáře, prohledávej pouze soubory
       odpovídající VZORU.

     --exclude=VZOR
       Rekurzivně procházej adresáře, přeskoč soubory odpovídající VZORU.

    -s, --no-messages
       Potlač chybové hlášky o neexistujících nebo nečitelných souborech.
       Poznámka o přenositelnosti: na rozdíl od GNU grepu, tradiční grep
       neodpovídal specifikaci POSIX.2, protože neměl volbu -q a jeho
       volba -s se chovala jako volba -q GNU grepu. Shellové skripty
       které mají být přenositelné na tradiční grep, by se měly voleb -q
       a -s vyvarovat a přesměrovat místo toho výstup do /dev/null.

    -U, --binary
       Pracuj se soubory jako s binárními. Normálně typ souboru pod
       MS-DOS a MS-Windows určuje grep tak, že se podívá na prvních 32KB
       dat přečtených ze souboru. Když grep rozhodne, že soubor je
       textový, vynechá z původního obsahu znaky CR (aby nepřestaly
       správně fungovat regulární výrazy obsahující ^ a $ ). Uvedením
       volby -U se toto pravidlo ruší a všechny soubory se předají
       porovnávacímu mechanismu doslovně. Pokud obsahuje soubor text s
       páry CR/LF na koncích řádků, způsobí to, že některé regulární
       výrazy přestanou fungovat. Tato volba nemá žádný účinek na
       platformách jiných než MS-DOS a MS-Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Hlásit offsety jako v Unixu. Tento přepínač zajistí, že grep bude
       tisknout offsety bajtů jako by soubor byl textový soubor v Unixu,
       tedy bez znaků CR. To znamená, že výsledky grep budou stejné jako
       v systému Unix. Tato volba nemá žádný efekt bez současného použití
       volby -b; také nemá efekt na platformách jiných než MS-DOS a
       MS-Windows.

    -V, --version
       Vytiskni verzi programu grep na chybový výstup. Verze by měla být
       uvedena ve všech hlášeních chyb (viz níže).

    -v, --invert-match
       Převrať význam shody - vyberou se řádky, které vzoru neodpovídají.

    -w, --word-regexp
       Vyber jen řádky ve kterých se shoduje celé samostatné slovo.
       Odpovídající řetězec musí být buď na začátku řádku nebo mít před
       sebou znak který se nebere jako součást slova. Podobně musí
       řetězec být buď na konci řádku nebo za ním musí následovat znak
       který se nebere jako součást slova. Znaky které se považují za
       části slov jsou písmena, číslice a podtržítko.

    -x, --line-regexp
       Vyber jen shody zahrnující celý řádek.

    -y   Zastaralá alternativa pro -i.

    -Z, --null
       Vytiskni nulový bajt (znak ASCII NUL) místo znaku, který normálně
       následuje po jménech souborů. Například grep -lZ píše nulový bajt
       po každém názvu souboru místo obvyklého znaku konce řádku. Tato
       volba zajistí jednoznačnost výstupu i v případě, že názvy souborů
       obsahují neobvyklé znaky jako znaky konce řádku. Tuto volbu lze
       použít pro příkazy jako find -print0, perl -0, sort -z a xargs -0,
       ke zpracování libovolných jmen souborů včetně těch, které obsahují
       znaky konce řádku.

REGULÁRNÍ VÝRAZY
    Regulární výraz je vzor, který popisuje množinu řetězců. Regulární výrazy
    se píší (podobně jako aritmetické výrazy) pomocí různých operátorů, které
    dávají dohromady menší výrazy.

    Grep zná dvě různé verze syntaxe pro regulární výrazy: “základní” a
    “rozšířené.” Pro GNU grep není v těchto dvou verzích žádný rozdíl co se
    týče funkčnosti. V jiných implementacích jsou základní regulární výrazy
    slabší. Následující popis platí pro rozšířené regulární výrazy; rozdíly
    pro základní regulární výrazy jsou uvedeny na konci.

    Základním stavebním kamenem jsou regulární výrazy, které odpovídají
    jedinému znaku. Většina znaků, včetně všech písmen a číslic, jsou samy o
    sobě regulárními výrazy, které se shodují samy se sebou. Kterýkoli
    metaznak se zvláštním významem může být uveden ve svém původním významu
    tak, že se před něj napíše zpětné lomítko.

    Seznam znaků v [ a ] odpovídá jakémukoli jednotlivému znaku ze seznamu;
    když je prvním znakem seznamu stříška ^, potom seznam odpovídá jakémukoli
    znaku který v seznamu není. Například regulární výraz [0123456789]
    odpovídá jedné libovolné číslici.

    Rozsah znaků lze specifikovat prvním a posledním znakem, oddělenými
    pomlčkou. Odpovídá jednomu znaku, který je mezi uvedenými dvěma znaky
    včetně, za použití řazení a znakové sady podle locale. Např. ve výchozím
    locale C je [a-d] ekvivalentní zápisu [abcd]. V mnoha locale jsou znaky
    tříděny slovníkově a typicky v nich [a-d] není ekvivalentní [abcd]; může
    být např. ekvivalentní [aBbCcDd]. Pro použití tradiční interpretace
    těchto výrazů je možné použít C locale nastavením proměnné prostředí
    LC_ALL na hodnotu C.

    Jsou také přednastaveny některé skupiny znaků: [:alnum:], [:alpha:],
    [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:], [:print:], [:punct:],
    [:space:], [:upper:] a [:xdigit:] jsou postupně písmena a číslice,
    písmena, kontrolní znaky, číslice, obrázkové znaky, malá písmena,
    tisknutelné znaky, interpunkční znaménka, mezery, velká písmena a číslice
    šestnáctkové soustavy. Například [[:alnum:]] je stejné jako [0-9A-Za-z],
    až na to, že druhý vzor závisí na C locale kódování znaků ASCII, zatímco
    první je nezávislý na locale i znakové sadě (závorky v názvech skupin
    jsou součástí jejich symbolických jmen a musí být uvedené uvnitř závorek
    uzavírajících seznam). Většina metaznaků ztrácí v seznamech svůj
    zvláštní význam. K přidání znaku ] do seznamu stačí uvést ho jako první.
    Podobně znak ^ stačí uvést na jiném než prvním místě. Konečně znak - se
    uvede jako poslední.

    Tečka . odpovídá jednomu libovolnému znaku. Znak \w je synonymem pro
    [[:alnum:]] a \W je synonymem pro [^[:alnum]].

    Stříška ^ a znak dolaru $ jsou metaznaky, které odpovídají prázdnému
    řetězci na začátku, resp. na konci řádku. Symboly \< a \> označují
    prázdné řetězce na začátku, resp. na konci slova. Symbol \b odpovídá
    prázdnému řetězci na hranici slova a \B odpovídá prázdnému řetězci který
    není na hranici slova.

    Regulární výraz může mít za sebou jeden z opakovacích operátorů:
    ?   Předcházející položka je volitelná a obsažená nejvýše jednou (tj.
       jednou nebo ani jednou).
    *   Předcházející položka je volitelná a obsažená v libovolném počtu
       (tj. nula- nebo vícekrát).
    +   Předcházející položka je obsažena jednou nebo vícekrát.
    {n}  Předcházející položka je obsažena právě n krát.
    {n,}  Předcházející položka je obsažena n nebo vícekrát.
    {n,m} Předcházející položka je obsažena alespoň n krát, ale ne více než
       m krát.

    Dva regulární výrazy se dají přímo spojit; výsledný regulární výraz
    odpovídá libovolnému řetězci vzniklému spojením dvou jiných, které
    odpovídají původním dvěma regulárním výrazům.

    Dva regulární výrazy lze složit pevným operátorem |; výsledný regulární
    výraz odpovídá řetězci, který se shoduje s kterýmkoliv z uvedených
    regulárních výrazů.

    Opakování má přednost před spojením, které má zase přednost před
    střídáním. Celý podvýraz stačí uzavřít do závorek aby se tato přednost
    zrušila.

    Zpětný odkaz \n, kde n je číslice, odpovídá podřetězci, který byl předtím
    porovnáván a vyhodnocen jako shodný s n-tým podvýrazem odděleným
    závorkami od zbytku regulárního výrazu.

    V základních regulárních výrazech ztrácejí metaznaky ?, +, {, |, (, a )
    své zvláštní významy; místo nich se dají použít verze se zpětným lomítkem
    \?, \+, \{, \|, \(, a \).

    Tradiční egrep nepodporoval metaznak { a některé implementace egrep místo
    toho podporovaly \{. Přenositelné skripty by tedy neměly { ve vzorech
    pro egrep používat a místo toho k porovnání se znakem { používat seznam s
    jediným znakem [{].

    GNU egrep se snaží tradiční způsob použití podporovat tak, že { nebere
    jako metaznak, pokud by měl být začátkem chybné specifikace rozsahu.
    Například příkaz egrep '{1' hledá dvouznakový řetězec {1 místo toho, aby
    hlásil chybu syntaxe v regulárním výrazu. POSIX.2 dovoluje toto chování
    jako rozšíření, ale přenositelné skripty by na něj neměly spoléhat.

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ
    Hování grepu je ovlivněno následujícími proměnnými prostředí:

    Locale LC_foo je určeno prozkoumáním proměnných prostředí LC_ALL, LC_foo,
    LANG, v uvedeném pořadí. První z nich, která je nastavená, určí locale.
    Například pokud není nastavena LC_ALL, ale LC_MESSAGES je nastavena na
    pt_BR, je pro LC_MESSAGES locale použita brazilská portugalština. C
    locale je použito pouze tehdy, když není nastavena žádná z těchto
    proměnných prostředí nebo pokud není nainstalován katalog locale nebo
    pokud byl grep zkompilován bez podpory národních jazyků (NLS).

    GREP_OPTIONS
       Tato proměnná nastavuje výchozí volby, které se přidají na začátek
       dalších dodatečných voleb. Například kdyby GREP_OPTIONS bylo
       '--binary-files=without-match --directories=skip', grep by se
       choval, jako kdyby volby --binary-files=without-match a
       --directories=skip byly uvedené před ostatními dodatečnými
       volbami. Nastavení voleb jsou oddělená bílými znaky (např.
       mezerami nebo tabulátory). Zpětné lomítko escapuje znaky, takže
       jej lze použít pro volbu obsahující bílé znaky nebo zpětná
       lomítka.

    GREP_COLOR
       Určuje značku pro zvýrazňování.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Tyto proměnné nastavují locale LC_COLLATE, které určuje řazení
       používané při interpretaci výrazů s rozsahy jako [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Tyto proměnné nastavují locale LC_CTYPE, které určuje typy znaků,
       např. které znaky jsou bílé znaky.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Tyto proměnné nastavují locale LC_MESSAGES určující jazyk, kterým
       bude grep tisknout hlášení. Výchozí C locale používá americkou
       angličtinu.

    POSIXLY_CORRECT
       Pokud je nastaveno, grep se chová podle požadavků POSIX.2; jinak
       se grep chová více jako ostatní programy GNU. POSIX.2 vyžaduje,
       aby volby následující za jmény souborů byly brány už jen jako
       jména souborů; normálně se takové volby přesunou na začátek
       seznamu parametrů a berou se jako volby. POSIX.2 dále vyžaduje aby
       se neznámé volby pokládaly za “ilegální”, ale protože nejsou tak
       úplně protizákonné, normálně se prohlásí za “invalidní”.
       POSIXLY_CORRECT také ruší _N_GNU_nonoption_argv_flags_ popsané
       dále.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Zde N je číslo procesu grep). Jestliže hodnota i-tého znaku této
       proměnné je 1, neber i-tý parametr grep jako volbu, i kdyby to
       vypadalo, že to volba je. Shell může dát tuto proměnnou do
       prostředí pro každý příkaz který spouští, aby určil, které
       parametry jsou výsledkem rozvinutí jmen souborů "žolíkovými" znaky
       (* a ?) a nemají být brány jako volby. Toho chování je možné jen s
       knihovnou GNU C a jen když není nastaveno POSIXLY_CORRECT.

NÁVRATOVÉ HODNOTY
    Normálně je výstupní hodnota 0, když jsou nalezeny shody nebo 1 když
    žádné nalezeny nejsou. Výstupní hodnota je 2, pokud došlo k chybě, ledaže
    byla použita volba -q nebo --quiet nebo --silent a byla nalezena
    odpovídající řádka.

CHYBY
    Hlášení o chybách posílejte na bug-grep@gnu.org (anglicky).

    Velké počty opakování v konstrukci {m,n} můžou vést k tomu, že grep
    použije dost paměti. Navíc některé jiné neobvyklé regulární výrazy mají
    exponenciální nároky na čas a prostor a mohou způsobit, že grep
    spotřebuje všechnu paměť.

    Zpětné odkazy jsou velmi pomalé a doba jejich zpracování může růst
    exponenciálně.
Projekt GNU            2002/01/22              GREP(1)