egrep

GREP(1)            Polecenia użytkownika           GREP(1)NAZWA
    grep, egrep, fgrep - wypisuje wiersze pasujące do wzorca

SKŁADNIA
    grep [OPCJA...] WZORCE [PLIK...]
    grep [OPCJA...] -e WZORCE ... [PLIK...]
    grep [OPCJA...] -f PLIK_WZORCOWY ... [PLIK...]

OPIS
    grep szuka WZORCÓW w każdym PLIKU. Wzorców może być więcej niż jeden,
    należy je rozdzielić znakiem nowej linii, grep wypisze każdą linię
    pasującą do któregoś z wzorców. Wzorce powinny znajdować się w
    cudzysłowie kiedy grep jest używany w jako komenda shell.

    PLIK - oznacza standardowe wejście. Jeśli nie podano PLIKU, rekursywnie
    wyszukiwanie sprawdza obecny katalog roboczy, a nierekursywne
    wyszukiwanie czyta ze standardowego wejścia.

    Dodatkowo, programy wariantowe egrep oraz fgrep są zupełnie tym samym, co
    grep -E oraz grep -F. Te warianty są już zdeprecjonowane, ale działają
    nadal w celu zachowania kompatybilności wstecznej.

OPCJE
  Standardowe informacje programu
    --help Wyświetla komunikat pomocy i wychodzi.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji grep i wychodzi.

  Składnia wzorca
    -E, --extended-regexp
       Interpretuje WZORCE jako rozszerzone wyrażenie regularne (ERE,
       patrz niżej).

    -F, --fixed-strings
       Interpretuje WZORCE jako określone łańcuchy, a nie jako wyrażenia
       regularne.

    -G, --basic-regexp
       Interpretuje WZORCE jako podstawowe wyrażenie regularne (BRE,
       patrz niżej). Jest to zachowanie domyślne.

    -P, --perl-regexp
       Interpretuje WZORCE jako wyrażenie regularne kompatybilne z Perlem
       (PCRE). Jest to opcja wysoce eksperymentalna, połączenie z opcjami
       -z (--null-data) oraz grep -P może ostrzegać o jeszcze
       niewdrożonych funkcjach.

  Kontrola dopasowania
    -eWZORCE, --regexp=WZORCE
       Używa WZORCE jako wzorca. Jeżeli ta opcja została użyta
       wielokrotnie lub jest połączona z opcją -f (--file), szuka
       wszystkich podanych wzorców. Ta opcja może być użyta do ochrony
       wzorców rozpoczynających się znakiem "-".

    -f PLIK, --file=PLIK
       Pobiera wzorce z PLIKU, po jednym na wiersz. Jeżeli ta opcja
       została użyta wielokrotnie lub jest połączona z opcją -e
       (--regexp), szuka wszystkich podanych wzorców. Pusty plik zawiera
       zero wzorców, więc nie pasuje do niczego.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje różnicę wielkości liter we wzorcach oraz danych
       wejściowych, tak by znaki, które różnią się tylko wielkością
       pasowały do siebie.

    --no-ignore-case
       Nie ignoruj różnicy wielkości liter we wzorcach oraz danych
       wejściowych. Jest to zachowanie domyślne. Ta opcja jest użyteczna
       by przekazać skryptowi shell, który już używa -i, by anulował ten
       efekt ponieważ te dwie opcje się nadpisują.

    -v, --invert-match
       Odwraca sens dopasowania, wybierając linie niepasujące.

    -w, --word-regexp
       Wybiera tylko te wiersze, w których dopasowane wzorce tworzą całe
       słowa. Przeprowadzany test polega na tym, że dopasowany podłańcuch
       musi albo znajdować się na początku wiersza, albo być poprzedzony
       znakiem nietworzącym słowa. Podobnie, musi albo znajdować się na
       końcu wiersza, albo musi następować po nim znak nietworzący słowa.
       Znakami tworzącymi słowa są litery, cyfry i znak podkreślenia. Ta
       opcja nie da żadnego efektu, jeżeli -x również został uściślony.

    -x, --line-regexp
       Wybiera tylko te dopasowania, które dokładnie pasują do całego
       wiersza. W przypadku wzoru wyrażenia regularnego, ma to taki sam
       skutek, jak umieszczenie całego wyrażenia w nawiasach i otoczenie
       go ^ oraz $.

    -y   Przestarzały synonim -i.

  Ogólna kontrola wyniku
    -c, --count
       Wyłącza normalne wyjście, zamiast niego, dla każdego pliku
       wejściowego, wypisuje liczbę pasujących wierszy. Z opcją -v,
       --invert-match (patrz niżej), liczy wiersze niepasujące.

    --color[=KIEDY], --colour[=KIEDY]
       Otacza pasujące (niepuste) łańcuchy, pasujące wiersze, wiersze
       kontekstu, nazwy plików, numery wierszy, offset bajtowy oraz
       separatory (dla pól i grup w wierszach kontekstu) znakami
       odpowiadającymi za wyświetlanie kolorów w terminalu. Kolory są
       zdefiniowane przez zmienną środowiskową GREP_COLORS. Przestarzała
       zmienna środowiskowa GREP_COLOR jest wciąż obsługiwana, ale jej
       ustawienia nie mają pierwszeństwa. Parametr KIEDY może przyjmować
       wartości: never, always i auto.

    -L, --files-without-match
       Wyłącza normalne wyjście, zamiast niego wypisuje nazwę każdego
       pliku, z którego normalnie nie wypisano by żadnego wyniku.
       Przeszukiwanie zakończy się na pierwszym pasującym wyniku.

    -l, --files-with-matches
       Wyłącza normalne wyjście, zamiast niego wypisuje nazwę każdego
       pliku, z którego normalnie wypisanoby wynik. Przeszukiwanie
       zakończy się na pierwszym pasującym wyniku.

    -m LICZBA, --max-count=LICZBA
       Zatrzymuje odczytywanie pliku po LICZBIE pasujących wierszy. Jeśli
       wejście jest standardowym wejściem ze zwykłego pliku, a LICZBA
       pasujących wierszy jest wyjściem, grep upewnia się przed
       zakończeniem działania, że standardowe wejście jest ustawione
       zaraz za ostatnim pasującym wierszem, niezależnie od obecności
       końcowych wierszy kontekstu. Umożliwia to wywołującemu procesowi
       wznowienie wyszukiwania. Jeśli grep zatrzyma się po LICZBIE
       pasujących wierszy, nie wyświetla końcowych wierszy kontekstu.
       Jeżeli podano także opcję -c lub --count, grep nie wyświetla
       liczby większej niż LICZBA. Jeśli podano również opcję -v lub
       --invert-match, to grep zatrzymuje wyświetlanie po wypisaniu
       LICZBY niepasujących wierszy.

    -o, --only-matching
       Wyświetla tylko pasujące (niepuste) części pasującego wiersza,
       każda w osobnym wierszu.

    -q, --quiet, --silent
       Po cichu, nie wyświetla niczego na standardowe wyjście.
       Przeszukiwanie zakończy się na pierwszym pasującym wierszu ze
       statusem zero, nawet jeśli wykryto błąd. Patrz również opcje -s
       lub --no-messages.

    -s, --no-messages
       Ignoruje błędy spowodowane przez nieistniejące lub nieczytelne
       pliki.

  Kontrola przedrostków w wierszu wyjścia
    -b, --byte-offset
       Wypisuje przed każdym wierszem wyjścia jego, liczony od 0, offset
       bajtowy w pliku wejściowym. Jeśli użyto opcji -o
       (--only-matching), wyświetla offset samej pasującej części.

    -H, --with-filename
       Wyświetla nazwę pliku dla każdego dopasowania. Jest to domyślne
       ustawienia, jeśli jest więcej niż jeden plik do przeszukania.

    -h, --no-filename
       Odwołuje poprzedzanie wyjścia nazwami plików. Jest to ustawienie
       domyślne, jeśli jest tylko jeden plik (lub standardowe wejście) do
       przeszukania.

    --label=ETYKIETA
       Wyświetla wejście, które w rzeczywistości pochodzi ze
       standardowego wejścia, jako wejście pochodzące z pliku ETYKIETA.
       Może to być szczególnie przydatne przy komendach, które
       przekształcają zawartość pliku przed wyszukiwaniem, np. gzip -cd
       foo.gz | grep --label=foo -H 'jakiś wzorzec'. Patrz też: opcja -H.

    -n, --line-number
       Poprzedza każdy wiersz wyjścia, liczonym od 1, numerem wiersza z
       pliku wejściowego.

    -T, --initial-tab
       Upewnia się, że pierwszy znak wiersza zawartości zależy od
       tabulacji, dzięki czemu wyrównanie tabulacji wygląda normalnie.
       Jest to użyteczne z opcjami, które poprzedzają swoje wyjście jakąś
       zawartością: -H, -n i -b. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że
       wiersze z danego pliku będą się zaczynać w tej samej kolumnie,
       numer wiersza i offset bajtowy (jeśli jest obecny) zostanie
       wyświetlony z najmniejszą szerokością pola.

    -u, --unix-byte-offsets
       Wyświetla offsety bajtowe w stylu uniksowym. Przełącznik ten
       powoduje, że grep wyświetla offsety bajtowe tak, jakby był plikiem
       tekstowym typu uniksowego tzn. bez znaków CR (powrót karetki). Da
       to rezultaty identyczne jak uruchomienie grepa na systemie
       uniksowym. Opcja ta nie wywołuje żadnego efektu, chyba że użyto
       także opcji -b; nie ma też żadnego efektu na platformach innych
       niż MS-DOS i MS Windows.

    -Z, --null
       Zamiast znaku, który normalnie występuje po nazwie pliku, wypisuje
       bajt zerowy (ASCII NUL). Na przykład, grep -lZ wypisuje po nazwie
       pliku bajt zerowy, zamiast, jak zwykle, znak nowego wiersza. Opcja
       ta powoduje, że wyjście jest jednoznaczne, nawet przy nazwach
       plików zawierających niecodzienne znaki, jak znak nowego wiersza.
       Może być wykorzystywana z poleceniami typu: find -print0, perl -0,
       sort -z i xargs -0, umożliwiając przetwarzanie plików o dowolnych
       nazwach, nawet zawierających znaki nowego wiersza.

  Kontrola wierszy z kontekstem
    -A LICZBA, --after-context=LICZBA
       Wyświetla LICZBĘ wierszy z kontekstem, następujących po
       dopasowanych wierszach. Pomiędzy ciągłymi grupami dopasowań
       umieszczany jest wiersz zawierający separator grupy (--). Nie
       działa z opcją -o lub --only-matching, wyświetlane jest wówczas
       również ostrzeżenie.

    -B LICZBA, --before-context=LICZBA
       Wyświetla LICZBĘ wierszy z kontekstem, poprzedzających dopasowane
       wiersze. Pomiędzy ciągłymi grupami dopasowań umieszczany jest
       wiersz zawierający separator grupy (--). Nie działa z opcją -o lub
       --only-matching, wyświetlane jest wówczas również ostrzeżenie.

    -C LICZBA, -LICZBA, --context=LICZBA
       Wyświetla LICZBĘ wierszy z kontekstem. Pomiędzy ciągłymi grupami
       dopasowań umieszczany jest wiersz zawierający separator grupy
       (--). Nie działa z opcją -o lub --only-matching, wyświetlane jest
       wówczas również ostrzeżenie.

  Wybór plików i katalogów
    -a, --text
       Przetwarza plik binarny tak, jakby był on plikiem tekstowym; jest
       to odpowiednik opcji --binary-files=text.

    --binary-files=TYP
       Jeżeli dane lub metadane pliku wskazują na to, że zawiera on dane
       binarne, zakłada, że jest on typu TYP. Bajty nietekstowe oznaczają
       dane binarne; są to albo niepoprawnie zakodowane znaki, albo bajty
       wejściowe null, kiedy opcja -z nie została użyta.

       Domyślnie TYP jest binarny, a grep przerywa zwracanie wyników gdy
       wykryje binarny null w danych wejściowych oraz blokuje na wyjściu
       linie, które zawierają źle sformatowane dane. Gdy część wyjścia
       jest zablokowana, grep kończy każdy wynik jedno-liniową
       wiadomością informującą, że plik binarny pasuje do wzorca.

       Jeżeli TYPEM jest without-match, to kiedy grep wykryje, że wejście
       zawiera binarny null, zakłada, że reszta pliku nie pasuje. Jest to
       odpowiednik opcji -I.

       Jeżeli TYPEM jest text, to grep przetwarza plik binarny tak, jakby
       był on plikiem tekstowym; jest to odpowiednik opcji -a.

       Kiedy typ to binary, grep może traktować bajty nietekstowe jako
       zakończenia wierszy nawet bez opcji -z. To oznacza, że wybór
       między binary a text może wpływać na to, czy wzorzec pasuje do
       pliku. Na przykład, kiedy typem jest binary, to wzorzec q$ może
       zgadzać się z q, po którym niespodziewanie następuje bajt null,
       nawet jeśli te wzorce nie pasują do siebie, kiedy typem jest text.
       I odwrotnie, kiedy type to binary, wzorzec . może nie zgadzać się
       z bajtem null.

       Ostrzeżenie: Opcja -a może zwrócić binarny śmietnik, co może mieć
       nieprzyjemne skutki, jeżeli wyjściem jest terminal, a sterownik
       terminala to wszystko zinterpretuje jako komendy. Z drugiej jednak
       strony, czytając pliki, których kodowanie tekstu pozostaje
       nieznane, może być użytecznym użycie -a lub ustawienie LC_ALL='C'
       w środowisku, aby znaleźć więcej dopasowań, nawet jeśli ich
       bezpośrednie wyświetlenie byłoby niebezpieczne.

    -D DZIAŁANIE, --devices=DZIAŁANIE
       Jeśli plik wejściowy jest urządzeniem, FIFO lub gniazdem, używa
       DZIAŁANIA do przetworzenia go. Domyślnym DZIAŁANIEM jest read, co
       znaczy, że urządzenia są odczytywane dokładnie tak samo, jak gdyby
       były zwykłymi plikami. Jeśli wartością DZIAŁANIA jest skip, to
       urządzenia są po cichu pomijane.

    -d DZIAŁANIE, --directories=DZIAŁANIE
       Jeśli plik wejściowy jest katalogiem, używa DZIAŁANIA do
       przetworzenia go. Domyślnym DZIAŁANIEM jest read, tzn.
       odczytywanie katalogów dokładnie tak samo, jak gdyby były zwykłymi
       plikami. Jeśli wartością DZIAŁANIA jest skip, to urządzenia są po
       cichu pomijane. Jeśli DZIAŁANIEM jest recurse, odczytywane są
       rekurencyjnie wszystkie pliki w danym katalogu, podążając za
       dowiązaniami symbolicznymi wyłącznie wtedy, gdy zostały podane w
       wierszu polecenia. Jest to równoważne podaniu opcji -r.

    --exclude=WZORZEC
       Pomija jakiekolwiek pliki z przyrostkiem nazwy, który zgadza się
       ze WZORCEM używając dopasowania wieloznacznego; przyrostek nazwy
       jest albo całą nazwą pliku, albo końcową częścią, która zaczyna
       się od znaku innego niż slash występującego od razu po slashu / w
       nazwie. Przy wyszukiwaniu rekurencyjnym, pomija jakikolwiek
       podplik, którego bazowa nazwa zgadza się z WZORCEM; nazwa bazowa
       jest częścią po ostatnim /. Wzorzec może wykorzystywać *, ? albo
       [...] jako wieloznaczniki oraz \, aby zacytować wieloznacznik lub
       odwrócony ukośnik.

    --exclude-from=PLIK
       Pomija pliki, których nazwa pasuje do któregoś ze wzorców
       odczytanego z PLIKU (używając masek, opisanych w opcji -exclude).

    --exclude-dir=WZORZEC
       Pomija jakiekolwiek katalogi z przyrostkiem nazwy, który zgadza
       się ze WZORCEM. Przy wyszukiwaniu rekurencyjnym, pomija
       jakiekolwiek podkatalogi, których bazowa nazwa zgadza się ze
       WZORCEM. Ignoruje wszystkie powtarzające się ukośniki we WZORCU.

    -I   Przetwarza plik binarny tak, jakby nie zawierał pasujących danych,
       jest to równoważne opcji --binary-files=without-match.

    --include=WZORZEC
       Search only files whose base name matches GLOB (using wildcard
       matching as described under --exclude). If contradictory
       --include and --exclude options are given, the last matching one
       wins. If no --include or --exclude options match, a file is
       included unless the first such option is --include.

    -r, --recursive
       Czyta rekurencyjnie wszystkie pliki pod każdym katalogiem,
       podążając za dowiązaniami symbolicznymi tylko jeśli zostały podane
       w wierszu polecenia. Proszę zauważyć, że jeżeli nie jest dany
       żaden argument operacji, grep przeszukuje katalog roboczy. Jest to
       równoważne opcji -d recurse.

    -R, --dereference-recursive
       Czyta rekurencyjnie wszystkie pliki pod każdym katalogiem. Podąża
       za każdym dowiązaniem symbolicznym, w odróżnieniu od -r.

  Inne opcje
    --line-buffered
       Używa buforowania wierszy wyjścia. Użycie tej opcji może
       spowodować niższą wydajność.

    -U, --binary
       Traktuje plik(i) jako binarne. Domyślnie, w MS-DOS i MS-Windows,
       grep zgaduje, czy plik zawiera tekst lub dane binarne, jak zostało
       to opisane przy opcji --binary-files. Jeśli grep zdecyduje, że
       plik jest tekstowy, usuwa znaki CR (powrót karetki) z oryginalnej
       zawartości pliku (po to, żeby wyrażenia regularne z ^ i $ działały
       poprawnie). Podanie -U wyłącza tę analizę powodując, że wszystkie
       pliki są odczytywane i przekazywane mechanizmowi dopasowującemu
       dosłownie; jeśli plik jest plikiem tekstowym z parami CR/LF na
       końcu wierszy, spowoduje to, że niektóre wyrażenia regularne nie
       zadziałają. Opcja ta nie działa na platformach innych niż MS-DOS i
       MS-Windows.

    -z, --null-data
       Traktuje dane wejściowe i wyjściowe jako sekwencje wierszy
       zakończonych bajtem zerowym (znak ASCII NUL) zamiast znakiem końca
       wiersza. Podobnie jak opcje -Z lub --null, ta opcja może być
       używana z programami takimi jak sort -z, aby przetworzyć nazwy
       plików o dowolnych nazwach.

WYRAŻENIA REGULARNE
    Wyrażenie regularne to wzorzec opisujący zbiór łańcuchów. Wyrażenia
    regularne są budowane analogicznie do wyrażeń arytmetycznych, przez
    zastosowanie do połączenia mniejszych wyrażeń, rozmaitych operatorów.

    Program grep rozumie trzy różne wersje składni wyrażeń regularnych:
    "podstawową" (BRE), "rozszerzoną" (ERE) i "perlową" (PCRE). W GNU grep
    nie ma różnicy w funkcjonalności pomiędzy składniami podstawową i
    rozszerzoną. W innych implementacjach, podstawowe wyrażenia regularne są
    uboższe. Poniższy opis stosuje się do rozszerzonych wyrażeń regularnych;
    różnice w stosunku do wyrażeń podstawowych podsumowano na końcu.
    Wyrażenia regularne kompatybilne z Perlem dają dodatkowe funkcjonalności,
    udokumentowane w podręcznikach systemowych pcresyntax(3) i
    pcrepattern(3), lecz działają tylko jeśli w systemie jest dostępne PCRE.

    Podstawowymi "cegiełkami" są wyrażenia regularne pasujące do pojedynczego
    znaku. Większość znaków, w tym wszystkie litery i cyfry są wyrażeniami
    regularnymi pasującymi do samych siebie. Każdy metaznak mający specjalne
    znaczenie może być zacytowany przez poprzedzenie go odwrotnym ukośnikiem.

    Kropka . pasuje do każdego pojedynczego znaku. Nie jest określone czy
    pasuje ona do błędu kodowania.

  Klasy znakowe i wyrażenia klamrowe
    Wyrażenie klamrowe jest listą znaków zawartych pomiędzy [ a ]. Pasuje do
    każdego pojedynczego znaku na tej liście. Jeśli pierwszy znak z listy
    jest daszkiem ^, to wyrażenie pasuje do każdego pojedynczego znaku nie
    znajdującego się na liście; nie jest określone czy pasuje do błędu
    kodowania. Na przykład, wyrażenie regularne [0123456789] pasuje do każdej
    pojedynczej cyfry.

    W obrębie wyrażenia klamrowego, wyrażenie zakresowe składa się z dwóch
    znaków rozdzielonych minusem. Pasuje do pojedynczego znaku, który mieści
    się między tymi dwoma znakami, łącznie z nimi, używając ustawień
    językowych (locale) określających kolejność i zestaw znaków. Na przykład,
    w domyślnych ustawieniach locale C, [a-d] jest odpowiednikiem [abcd].
    Wiele ustawień regionalnych sortuje znaki w kolejności słownikowej, i
    [a-d] nie jest wtedy z reguły odpowiednikiem [abcd], może być na przykład
    równoważne [aBbCcDd] (dla języka polskiego: [aąbcćd] - tłum.). Aby
    uzyskać tradycyjną interpretację wyrażeń zakresowych, można użyć locale
    C, przypisując zmiennej środowiskowej LC_ALL wartość C.

    Istnieją predefiniowane, nazwane klasy znakowe, których można używać
    wewnątrz wyrażeń klamrowych. Posiadają opisowe nazwy w języku angielskim
    i są to: [:alnum:] (litery i cyfry), [:alpha:] (litery), [:blank:]
    (puste), [:cntrl:] (znaki kontrolne), [:digit:] (cyfry), [:graph:]
    ([:alnum:] i [:punct:]), [:lower:] (małe litery), [:print:] ([:graph:] i
    spacja), [:punct:] (znaki przestankowe), [:space:] (białe znaki),
    [:upper:] (duże litery) i [:xdigit:] (znaki szesnastkowe). Na przykład
    [[:alnum:]] zawiera zestaw liter i cyfr zależnych od aktualnych ustawień
    językowych. W ustawieniach locale C i kodowaniu znaków ASCII, jest to
    odpowiednik [0-9A-Za-z]. (Proszę zauważyć, że nawiasy kwadratowe w
    nazwach klas są częścią nazw symbolicznych i muszą być umieszczone
    dodatkowo, oprócz pary nawiasów ograniczającej samą listę.) Większość
    metaznaków traci swoje szczególne znaczenie wewnątrz wyrażeń klamrowych.
    Aby umieścić tam dosłowny znak ], należy go umieścić jako pierwszy.
    Podobnie, dosłowny ^, może się znaleźć gdziekolwiek poza pierwszym
    miejscem. W końcu, dosłowny - musi się znaleźć na końcu.

  Początek i koniec wiersza
    Znak daszka ^ i dolara $ są metaznakami, które pasują odpowiednio do
    łańcucha pustego na początku i końcu wiersza.

  Ukośnik i wyrażenia specjalne
    Symbole \< i \> oznaczają pusty łańcuch odpowiednio na początku i końcu
    słowa. Symbol \b pasuje do pustego łańcucha na krawędzi słowa, zaś \B
    pasuje do ciągu pustego zakładając, że nie jest na krawędzi słowa. Symbol
    \w jest synonimem [_[:alnum:]], z kolei \W jest synonimem [^_[:alnum:]].

  Powtarzanie
    Po wyrażeniach regularnych mogą się znajdować jeden lub kilka operatorów
    powtórzenia:
    ?   Poprzedzający element jest opcjonalny i dopasowany co najwyżej
       jeden raz.
    *   Poprzedzający element będzie dopasowany zero lub więcej razy.
    +   Poprzedzający element będzie dopasowany jeden lub więcej razy.
    {n}  Poprzedzający element pasuje dokładnie n razy.
    {n,}  Poprzedzający element pasuje n lub więcej razy.
    {,m}  Poprzedzający element pasuje co najwyżej m razy. Jest to
       rozszerzenie GNU.
    {n,m} Poprzedzający element pasuje co najmniej n razy, ale nie więcej
       niż m razy.

  Suma
    Dwa wyrażenia regularne można ze sobą złączyć; do wynikowego wyrażenia
    regularnego pasuje każdy łańcuch utworzony przez złączenie dwóch
    podłańcuchów, które odpowiednio pasują do złączonych wyrażeń.

  Alternatywa
    Dwa wyrażenia regularne można połączyć operatorem wrostkowym |; do
    wynikowego wyrażenia regularnego pasuje dowolny łańcuch pasujące do
    jednego bądź do drugiego z podwyrażeń.

  Kolejność wykonywania
    Powtarzanie ma priorytet na sumowaniem, które z kolei ma priorytet nad
    alternatywą. Całe wyrażenie regularne można ująć w nawiasy, celem
    unieważnienia reguł priorytetowych. W ten sposób zostanie utworzone
    podwyrażenie.

  Odwołania zwrotne i podwyrażenia
    Odwołanie zwrotne \n, gdzie n jest cyfrą pasującą do podłańcucha
    dopasowanego poprzednio przez n-te podwyrażenie wyrażenia regularnego,
    ujęte w nawiasy.

  Podstawowe i rozszerzone wyrażenia regularne
    W podstawowych wyrażeniach regularnych metaznaki ?, +, {, |, ( i ) tracą
    swoje szczególne znaczenie; zamiast nich należy używać wersji z odwrotnym
    ukośnikiem: \?, \+, \{, \|, \( oraz \).

KOD ZAKOŃCZENIA
    Typowo, statusem wyjściowym jest 0 przy zaznaczonym wierszu, 1, gdy nic
    nie jest zaznaczone oraz 2, jeżeli wystąpił błąd. Jednakże, jeżeli -q,
    --quiet lub --silent zostało użyte oraz zaznaczono wiersz, statusem
    wyjściowym będzie 0, nawet jeśli wystąpił błąd.

ŚRODOWISKO
    Zachowanie grepa można zmienić poniższymi zmiennymi środowiskowymi.

    Ustawienia regionalne (locale) dla kategorii LC_foo są określane przez
    sprawdzanie trzech zmiennych środowiska, LC_ALL, LC_foo, LANG; w tej
    kolejności. Pierwsza z tych zmiennych, która jest ustawiona, określa
    locale. Na przykład, jeśli LC_ALL nie jest ustawiona, ale LC_MESSAGES
    jest ustawiona na pt_BR, to dla kategorii LC_MESSAGES używane są
    ustawienia brazylijskiej odmiany portugalskiego. Jeśli żadna z powyższych
    zmiennych nie jest ustawiona, katalog locale nie jest zainstalowany, lub
    grep nie został skompilowany z obsługą języka narodowego (NLS), to
    używane są locale C. Dostępne locale można sprawdzić komendą locale -a.

    GREP_COLOR
       Ta zmienna określa kolor używany do podświetlenia dopasowanego
       (niepustego) tekstu. Jest przestarzała, lecz wciąż obsługiwana;
       powinno się obecnie używać GREP_COLORS. Możliwości mt, ms i mc
       zmiennej GREP_COLORS mają nad nią priorytet. Zmienna może określać
       jedynie kolor używany do podświetlania pasującego, niepustego
       tekstu w pasującym wierszu (wybranym, jeśli nie podano opcji -v
       albo wierszu kontekstu jeśli ją wpisano). Domyślnym ustawieniem
       jest 01;31, czyli pogrubiony, czerwony tekst na domyślnym tle
       terminala.

    GREP_COLORS
       Określa kolory i inne atrybuty użyte do podświetlania różnych
       części wyniku. Jej wartością jest lista możliwości, oddzielonych
       dwukropkami, która domyślnie wygląda następująco:
       ms=01;31:mc=01;31:sl=:cx=:fn=35:ln=32:bn=32:se=36, z pominiętymi
       wartościami logicznymi rv i ne (tzn. ustawionymi na fałsz).
       Obsługiwane możliwości to:

       sl=  Podciąg SGR dla całego wybranego wiersza (tzn. pasującego,
           jeśli nie podano opcji -v lub niepasującego w przeciwnym
           wypadku). Jeśli jednak wartość logiczna rv i opcja wiersza
           poleceń -v zostały podane, to będzie on dotyczył w zamian
           kontekstu pasujących wierszy. Domyślnie jest pusta (tzn.
           ustawiona jest domyślna para kolorów terminala).

       cx=  Podciąg SGR dla wszystkich wierszy kontekstu (tzn.
           niepasujących wierszy, jeśli nie podano opcji -v lub
           pasujących w przeciwnym wypadku). Jeśli jednak wartość
           logiczna rv i opcja wiersza poleceń -v zostały podane, to
           będzie on dotyczył w zamian wybranych, niepasujących
           wierszy. Domyślnie jest pusta (tzn. ustawiona jest domyślna
           para kolorów terminala).

       rv   Wartość logiczna, która odwraca znaczenie możliwości sl= i
           cx=, kiedy podano opcję wiersza poleceń -v. Domyślnie jest
           ustawiona na fałsz (tzn. możliwość jest pominięta).

       mt=01;31
           Podciąg SGR do pasującego, niepustego tekstu w dowolnym
           pasującym wierszu (tzn. wybranego wiersza, jeśli nie podano
           opcji wiersza poleceń -v lub wiersza kontekstu w przeciwnym
           wypadku). Ustawienie go jest odpowiednikiem podania ms= i
           mc= z tą samą wartością. Domyślnie jest to czerwony,
           pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       ms=01;31
           Podciąg SGR do pasującego, niepustego tekstu w wybranym
           wierszu (jest używana tylko jeśli nie podano opcji wiersza
           poleceń -v). Efekt możliwości sl= (lub cx= w przypadku rv)
           pozostaje aktywny. Domyślnie jest to czerwony, pogrubiony
           tekst na aktualnym tle wiersza.

       mc=01;31
           Podciąg SGR do pasującego, niepustego tekstu w wierszu
           kontekstu (jest używana tylko jeśli podano opcję wiersza
           poleceń -v). Efekt możliwości cx= (lub sl= w przypadku rv)
           pozostaje aktywny. Domyślnie jest to czerwony, pogrubiony
           tekst na aktualnym tle wiersza.

       fn=35 Podciąg SGR do nazw plików poprzedzających wszystkie
           wiersze zawartości. Domyślnie jest to purpurowy tekst na
           domyślnym tle terminala.

       ln=32 Podciąg SGR do numerów wierszy poprzedzających wszystkie
           wiersze zawartości. Domyślnie, jest to zielony tekst na
           domyślnym tle terminala.

       bn=32 Podciąg SGR do offsetu bajtowego poprzedzającego wszystkie
           wiersze zawartości. Domyślnie, jest to zielony tekst na
           domyślnym tle terminala.

       se=36 Podciąg SGR do separatorów wstawianych pomiędzy wybranymi
           polami wiersza (:), pomiędzy polami wierszy kontekstu (- i
           pomiędzy grupami przyległych wierszy, jeśli wybrano
           niezerowy kontekst (--). Domyślnie jest to cyjanowy tekst
           na domyślnym tle terminala.

       ne   Wartość logiczna, która zapobiega czyszczeniu końca wiersza
           przy użyciu sekwencji Erase in Line (EL) to Right (\33[K)
           za każdym razem, gdy kończy pokolorowany wpis. Jest to
           wymagane na terminalach, które nie obsługują EL. Wartość
           jednak potrzebna na terminalach, dla których możliwość
           logiczna back_color_erase (bce) nie ma zastosowania, gdy
           wybrane kolory podświetlenia nie zmieniają tła, gdy EL jest
           zbyt wolne bądź powoduje znaczne migotanie. Domyślnym
           ustawieniem jest fałsz (tzn. możliwość jest pominięta).

       Proszę zauważyć, że wartości logiczne nie posiadają części "=...".
       Są one domyślne pominięte (tzn. fałszywe) i stają się prawdziwe,
       jeśli zostaną podane.

       Proszę zapoznać się z rozdziałem Select Graphic Rendition (SGR) w
       dokumentacji używanego terminala tekstowego, aby dowiedzieć się
       jakie są dozwolone wartości oraz poznać ich znaczenie. Te wartości
       podciągów są liczbami całkowitymi w systemie dziesiętnym i mogą
       być łączone średnikami. Program grep zajmuje się łączeniem
       rezultatu w kompletną sekwencję SGR (\33[...m). Najczęściej
       używane wartości to: 1 - pogrubienie, 4 - podkreślenie, 5 -
       miganie, 7 - odwrócenie kolorów, 39 - domyślny kolor tła, od 30 do
       37 - kolory tekstu, od 90 do 97 - kolory tekstu w trybie 16
       kolorów, od 38;5;0 do 38;5;255 - kolory tekstu w trybie 88 i 256
       kolorów, 49 - domyślny kolor tła, od 40 do 47 kolory tła, od 100
       do 107 - kolory tła w trybie 16 kolorów i od 48;5;0 do 48;5;255 -
       kolory tła w trybie 88 i 256 kolorów.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Zmienne określające ustawienia regionalne dla kategorii
       LC_COLLATE, która wyznacza kolejność sortowania używaną do
       interpretowania wyrażeń zakresowych, takich jak [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Te zmienne ustawiają locale dla kategorii LC_CTYPE, od której
       zależą typy znaków, np. które są znakami białymi. Ta kategoria
       również ustala kodowanie znaków, czyli to, czy tekst jest
       zakodowany w UTF-8, ASCII czy jakiejkolwiek innej stronie kodowej.
       W locale C lub POSIX, każdy znak jest zakodowany jako pojedynczy
       bajt, więc każdy bajt jest poprawnym znakiem.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Zmienne określające ustawienia regionalne dla kategorii
       LC_MESSAGES, która wyznacza język, używany przez grepa do
       wyświetlania komunikatów. Domyślne locale C używają wiadomości w
       amerykańskiej odmianie angielskiego.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeśli jest ustawiona, to grep zachowuje się zgodnie z wymaganiami
       normy POSIX; w przeciwnym razie grep działa bardziej jak inne
       programy GNU. POSIX wymaga, by opcje, które występują po nazwach
       plików były traktowane jak nazwy plików; domyślnie zaś, opcje
       takie są przesuwane na początek listy argumentów i traktowane jak
       opcje. Ponadto, POSIX wymaga, by nierozpoznane opcje były
       zgłaszane jako "nielegalne" ("illegal"), ale ponieważ tak naprawdę
       nie naruszają one prawa, domyślnie zgłaszane są jako
       "nieprawidłowe" ("invalid"). POSIXLY_CORRECT wyłącza także
       _N_GNU_nonoption_argv_flags_, opisane poniżej.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       N jest tu numerycznym identyfikatorem procesu grepa. Jeśli i-tym
       znakiem wartości tej zmiennej środowiska jest 1, to i-ty argument
       przekazany do grepa nie jest uważany za opcję, nawet jeśli na nią
       wygląda. Powłoka może umieścić tę zmienną w środowisku dla każdego
       polecenia jakie uruchamia, podając, które argumenty są wynikiem
       rozwinięcia nazw plików i dlatego nie powinny być traktowane jako
       opcje. Zachowanie to jest dostępne tylko z biblioteką GNU C i
       tylko wtedy, gdy nie ustawiono POSIXLY_CORRECT.

UWAGI
    Niniejsza strona podręcznika jest utrzymywana jedynie częściowo - pełna
    dokumentacja jest często aktualniejsza.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright 1998-2000, 2002, 2005-2020 Free Software Foundation, Inc.

    Jest to wolne oprogramowanie; warunki rozpowszechniania znajdują się w
    źródle programu. NIE ma gwarancji, nawet PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ czy
    PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

BŁĘDY
  Zgłaszanie błędów
    Email bug reports to the bug-reporting address ⟨bug-grep@gnu.org⟩. An
    email archive ⟨https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-grep⟩ and a bug
    tracker ⟨https://debbugs.gnu.org/cgi/pkgreport.cgi?package=grep⟩ are
    available.

  Znane błędy
    Duże liczniki powtórzeń w konstrukcji {n,m} mogą spowodować, że grep
    zużyje mnóstwo pamięci. Oprócz tego, pewne inne niejasne wyrażenia
    regularne wymagają czasu i przestrzeni rosnącej wykładniczo i mogą
    spowodować, że grepowi zabraknie pamięci.

    Odwołania zwrotne są bardzo powolne i mogą wymagać czasu rosnącego
    wykładnicza.

PRZYKŁAD
    Przykład poniżej zwraca lokację oraz zawartość każdej linii zawierającej
    "f" oraz kończącej się ".c" we wszystkich plikach w obecnym katalogu,
    których nazwy zawierają "g" oraz kończą się ".h". Opcja -n zwraca numery
    wierszy, parametr -- traktuje rozszerzenia ""*g*.h" zaczynające się od
    "-" jako nazwy plików zamiast jako opcje, a pusty plik /dev/null sprawia,
    że nazwy plików zostaną zwrócone, nawet jeśli tylko jedna nazwa będzie
    miała formę "*g.h".

     $ grep -n -- 'f.*\.c$' *g*.h /dev/null
     argmatch.h:1:/* definitions and prototypes for argmatch.c

    Jedyną linią pasującą do wzorca jest 1 linia pliku argmatch.h. Należy
    zauważyć, że składnia wyrażenia regularnego użyta we wzorcu różni się od
    ogólnej składni używanej przez powłoki by dopasować nazwy plików.

ZOBACZ TAKŻE
  Zwykłe strony man
    awk(1), cmp(1), diff(1), find(1), perl(1), sed(1), sort(1), xargs(1),
    read(2), pcre(3), pcresyntax(3), pcrepattern(3), terminfo(5), glob(7),
    regex(7).

  Pełna dokumentacja
    Pełna instrukcja jest dostępna pod grepsą poprawnie zainstalowane na
    Twojej stronie, komenda

       info grep

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon
    S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica
    <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Jakub
    Klimczak <zuomarket@tuta.io>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU grep 3.6            2019-12-29              GREP(1)