egrep

GREP(1)          Opdrachten voor gebruikers          GREP(1)NAAM
    grep, egrep, fgrep - toon regels die voldoen aan een patroon

SAMENVATTING
    grep [OPTIE...] PATRONEN [BESTAND...]
    grep [OPTIE...] -e PATRONEN ... [BESTAND...]
    grep [OPTIE...] -f PATROON_BESTAND ... [BESTAND...]

BESCHRIJVING
    grep zoekt het PATROON in elk BESTAND. PATROON zijn een of meer
    patronen gescheiden voor nieuwe regel tekens, grep toont dan elke regel
    dit voldoet aan een patroon. Als grep in een shell commando gebruikte
    wordt dan zal PATROON tussen aanhalingstekens moeten staan.

    Een BESTAND of `-` betekent standaard invoer. Als geen BESTAND werd
    opgegeven, dan zullen de werk map recursief doorzocht worden, en niet
    recursieve zoekopdrachten lezen de standaard invoer.

    In aanvulling hierop, de varianten egrep en fgrep komen overeen met
    grep -E respectievelijk grep -F. Deze varianten zijn afgekeurd, maar
    worden behouden vanwege compatibiliteit.

OPTIES
  Algemene Programma Informatie
    --help Geef een kort help bericht en stop.

    -V, --version
       Toon versie nummer van grep en stop.

  Patroon syntaxis
    -E, --extended-regexp
       Interpreteer PATROON uit als een uitgebreide reguliere expressie
       (zie onder).

    -F, --fixed-strings
       Interpreteer PATROON als vaste tekst, niet als reguliere
       expressies.

    -G, --basic-regexp
       Interpreteer PATROON als een reguliere expressie (BRE´s, zie
       hieronder). Dit is de standaard.

    -P, --perl-regexp
       Interpreteer PATROON als PERL-compatibele reguliere expressie
       (PCRE´s). Deze optie is experimenteel indien die gecombineerd
       wordt met de met -z (--null-data) optie, en grep -P zou kunnen
       waarschuwen over niet geïmplementeerde features.

  Vergelijkings instellingen
    -e PATRONEN, --regexp=PATRONEN
       Gebruik PATRONEN als patronen. Als deze optie meerdere keren
       gebruikt of gecombineerd wordt de met -f (--file) optie, zoek dan
       alle gegeven patronen. Deze optie kan gebruikt worden om patronen
       die beginnen met "-" te beschermen.

    -f BESTAND, --file=BESTAND
       Lees de patronen uit BESTAND, een per regel.  Als deze optie
       meerdere keren gebruikt of gecombineerd wordt de met -e
       (--regexp) optie, zoek dan alle gegeven patronen. Een leeg bestand
       bevat geen patronen en vergelijkt daarom niets.

    -i, --ignore-case
       Negeer het verschil tussen hoofd- en kleine letters in patronen en
       de invoer bestanden, zodat alleen tekens die hierdoor verschillen
       bij elkaar horen.

    --no-ignore-case
       Negeer verschillen in hoofd- en kleine letters in patronen en
       invoer data niet. Dit is de standaard. Deze optie is nuttig voor
       doorgeven naar shell scripts die al -i gebruiken, om het effect te
       onderdrukken want de twee opties overschrijven elkaar.

    -v, --invert-match
       Keer de manier van vergelijken om, om niet-passende regels te
       kiezen.

    -w, --word-regexp
       Selecteer alleen die regels die passen op hele woorden. Er wordt
       getest of de passende sub-tekst aan het begin van de regel zit, of
       voorafgegaan door een niet-woord teken. Net zo, moet het aan het
       einde van de regel zitten, of gevolgd worden door een niet-woord
       karakter. Tekens die in woorden voorkomen zijn letters, cijfers en
       het liggende streepje. Deze optie heeft geen effect als ook -x
       werd opgegeven.

    -x, --line-regexp
       Selecteer alleen die overeenkomsten die precies met een hele regel
       overeenkomen. Voor een reguliere expressie patroon, komt dit
       overeen met het tussen haakjes zetten van het patroon en het
       omgeven met ^ en $.

    -y   Verouderd synoniem voor -i.

  Algemene uitvoer instellingen
    -c, --count
       Onderdruk normale uitvoer; druk in plaats daarvan een optelling
       van de passende regels af voor elk invoer bestand. Met de -v,
       --invert-match optie (zie onder), tel niet-overeenkomende regels.

    --color[=WANNEER], --colour[=WANNEER]
       Omgeeft de gevonden (niet-lege) teksten, passende regels, context
       regels, bestandsnamen, regel nummers, byte afstand, en de
       scheiders (voor velden en groepen van context regels) met
       stuurcodes om ze in kleur op de terminal te tonen. De kleuren zijn
       bepaald in de omgevingsvariabele GREP_COLORS. De afgekeurde
       omgevingsvariabele GREP_COLOR wordt nog ondersteund, maar de
       instelling heeft geen prioriteit. WHEN is never, always, of auto.

    -L, --files-without-match
       Onderdruk gewone uitvoer; druk in plaats daarvan de naam van elk
       invoer bestand af waar normaal geen uitvoer van zou zijn worden
       afgedrukt. Het zoeken zal stoppen bij de eerste overeenkomst.

    -l, --files-with-matches
       Onderdruk gewone uitvoer; druk in plaats daarvan de naam van elk
       invoer bestand af waar normaal uitvoer van zou zijn worden
       afgedrukt. Het zoeken zal stoppen bij de eerste overeenkomst.

    -m AANTAL, --max-count=AANTAL
       Stop met het lezen van een bestand na NUM overeenkomende regels.
       Als de invoer gelezen wordt van standaard invoer van een normaal
       bestand, en NUM passende regels werden getoond, dan zal grep er
       voor zorgen dat de standaard invoer wordt gezet precies na de
       laatste passende regel voor dat het stopt, ook al zijn er
       nakomende context regels. Dit zorgt ervoor dat het aanroepende
       proces kan doorgaan met zoeken. Als grep stopt na NUM passende
       regels, zal het nog volgende context regels tonen. Indien de -c of
       --count optie werd gebruikt, dan zal grep geen teller groter dan
       NUM tonen. Als ook de -v of --invert-match werd gebruikt, dan zal
       grep stoppen na het tonen van NUM niet-passende regels.

    -o, --only-matching
       Toon alleen gevonden (niet-lege) delen van de gevonden regel, met
       elk deel op een aparte uitvoer regel.

    -q, --quiet, --silent
       Stil; schrijf niets naar standaard uitvoer. Stop onmiddellijk met
       een nul eind waarde wanneer een overeenkomst werd gevonden, zelfs
       als een fout was vastgesteld. Zie ook de -s of --no-messages
       optie.

    -s, --no-messages
       Onderdruk fout berichten over niet-bestaande of onleesbare
       bestanden.

  Uitvoer regel voorvoegsel instellingen
    -b, --byte-offset
       Toon de 0-gebaseerde byte positie in het invoer bestand voor elke
       regel van de uitvoer. Toon de positie van het gevonden deel zelf
       als -o (--only-matching) is opgegeven.

    -H, --with-filename
       Toon de bestandsnaam voor elke vondst. Dit is standaard wanneer er
       meer dan een bestand doorzocht moet worden.

    -h, --no-filename
       Onderdruk het voorvoegen van bestandsnamen in de uitvoer. Dit is
       standaard wanneer er precies een bestand (of alleen standaard
       invoer) doorzocht wordt.

    --label=LABEL
       Toon invoer komende van standaard invoer als invoer afkomstig van
       bestand LABEL. Dit is nuttig voor commando´s die de bestand inhoud
       transformeren vóór het doorzoeken, b.v. gzip -cd foo.gz | grep
       --label=foo -H 'some pattern'. Zie ook de -H optie.

    -n, --line-number
       Voeg vóór elke regel uitvoer het regelnummer toe in het invoer
       bestand.

    -T, --initial-tab
       Zorg ervoor dat het eerste teken van een regel inhoud op een
       tabstop ligt, waarmee de uitlijning van tabs normaal uit ziet. Dit
       is nuttig samen met de opties die hun uitvoer vooraf laten gaan
       met de inhoud: -H,-n, and -b. Om de kans te vergroten dat de
       regels van een enkel bestand zullen starten in dezelfde kolom, zal
       het regelnummer en de byte positie (indien aanwezig) getoond
       worden in de minimale veld breedte.

    -u, --unix-byte-offsets
       Rapporteer Unix-stijl byte posities. Deze optie veroorzaakt dat
       grep byte posities rapporteert alsof het bestand een Unix-stijl
       tekst bestand was, o.a. met CR tekens verwijderd. Dit zal dezelfde
       uitkomsten opleveren als het uitvoeren van grep op een Unix
       machine. Deze optie heeft geen gevolg tenzij de -b optie ook wordt
       gebruikt; het heeft geen gevolg op andere platformen dan MS-DOS en
       MS-Windows.

    -Z, --null
       Voer een nul byte (het ASCII NUL karakter) uit, in plaats van het
       karakter dat gewoonlijk volgt op een bestandsnaam. Bijvoorbeeld,
       grep -lZ voert een nul byte uit na elke bestandsnaam, in plaats
       van de gewone nieuwe regel. Deze optie maakt de uitvoer eenduidig,
       zelfs bij het voorkomen van bestandsnamen die ongewone karakters
       zoals nieuwe regels bevatten. Deze optie kan worden gebruikt met
       opdrachten zoals find -print0, perl -0, sort -z en xargs -0 om
       willekeurige bestandsnamen te verwerken, zelfs als die nieuwe
       regel-tekens bevatten.

  Context Regel Instellingen
    -A AANTAL, --after-context=AANTAL
       Toon NUM regels van voorafgaande context na gevonden regels.
       Plaatst een regel die de groep scheider (--) bevat tussen
       opeenvolgende groep van vondsten. Met de -o of --only-matching
       optie, heeft dit geen effect en er zal een waarschuwing gegeven
       worden.

    -B AANTAL, --before-context=AANTAL
       Toon NUM regels van voorafgaande context na gevonden regels.
       Plaatst een regel die de groep scheider (--) bevat tussen
       opeenvolgende groep van vondsten. Met de -o of --only-matching
       optie, heeft dit geen effect en er zal een waarschuwing gegeven
       worden.

    -C AANTAL, -AANTAL, --context=AANTAL
       Toon NUM regels context. Plaatst een regel die de groep scheider
       (--) bevat tussen opeenvolgende groep van vondsten. Met de -o of
       --only-matching optie, heeft dit geen effect en er zal een
       waarschuwing gegeven worden.

  Bestand en Map Selectie
    -a, --text
       Verwerk een binair bestand alsof het tekst was; dit is equivalent
       aan de --binary-files=text optie.

    --binary-files=SOORT
       Als de data of metadata van een bestand aangeeft dat het bestand
       binaire data bevat, neem dan aan de het bestand van type TYPE is.
       Niet-tekst bytes geven binaire data aan; dit zijn ofwel uit voer
       bytes die niet goed gecodeerd zijn voor de huidige locale , of nul
       invoer bytes indien de -z optie niet opgegeven werd.

       Standaard zullen SOORT binair, en grep uitvoer onderdrukken na een
       het ontdekken van een nul in de binaire invoer, en ook uitvoer
       regels onderdrukken die ongeldige gecodeerde data bevatten. Indien
       uitvoer werd onderdrukt, dan zal grep zal de uitvoer voorzien van
       een bericht met de mededeling dat een binair bestand gevonden
       werd.

       Als SOORT without-match is, dan zal wanneer grep nul invoer
       binaire data ontdekt het aanneemt dat de rest van het bestand niet
       overeenkomt; dit is gelijk aan de -I optie.

       Als SOORT text is, dan verwerkt grep een binair bestand alsof het
       tekst was; dit is gelijk aan de -a optie.

       Wanneer SOORT binary is, dan kan grep niet-tekst bytes als regel
       einden behandelen zelfs zonder de -z optie is. Dit betekent dat
       binary versus text kan beïnvloeden dat een patroon op een bestand
       past. Bijvoorbeeld, wanneer SOORT gelijk is aan binary dan q$ kan
       patroon overeenkomen met q onmiddellijk gevolgd door een nul-byte,
       zelfs als die niet past wanneer SOORT gelijk is aan text.
       Andersom, wanneer SOORT is binary dan komt . (period) niet
       overeen met een nul byte.

       Waarschuwing: grep --binary-files=text kan binaire onzin
       genereren, wat vervelende bijeffecten kan hebben als de uitvoer
       naar een terminal gaat en als de terminal driver deze
       interpreteert als een commando. Aan de andere kant, als bestanden
       gelezen worden waarvan de codering onbekend is, dan kan het helpen
       om -a op te geven of om LC_ALL=C in de omgeving te zetten, om zo
       meer overeenkomsten te vinden zelfs als deze niet veilig zijn om
       meteen te tonen.

    -D ACTIE, --devices=ACTIE
       Als het invoer bestand een apparaat is, FIFO of socket, gebruik
       dan ACTIE om het te verwerken. Standaard, ACTIE is read, hetgeen
       betekent dat apparaten gelezen worden net als dat het normale
       bestanden waren. Als ACTIE is skip dan worden apparaten
       overgeslagen.

    -d ACTIE, --directories=ACTIE
       Als een invoer bestand een map is, gebruik ACTIE om het te
       verwerken. Normaal is ACTIE read, wat betekend dat mappen gelezen
       worden alsof het gewone bestanden waren. Als ACTIE skip is, worden
       mappen in stilte overgeslagen. Als ACTIE recurse is, leest grep
       alle bestanden in elke map, recursief, alleen symbolische
       koppelingen volgend als die op de commando regel stonden. Dit is
       gelijk aan de -r optie.

    --exclude=BESTANDSPATROON
       Sla elke commando-regel bestand over met een achtervoegsel dat
       past op het patroon GLOB, gebruik makend van jokerteken; een naam
       achtervoegsel is of de volledige naam of een volgend deel dat
       begint met een niet-slash teken onmiddellijk na de slash (/) in de
       naam. Als er recursief gezocht wordt, sla dan elke bestand over
       waarvan de basis naam past op GLOB; de basis naam is het deel na
       de laatste slash. Een patroon mag *, ?, en [...] als jokertekens,
       en \ gebruiken om een jokerteken of backslash teken letterlijk te
       citeren.

    --exclude-from=BESTAND
       Sla bestanden over waarvan de basis naam past op een van de
       algemene bestandsnamen gelezen van BESTAND (gebruik jokerteken
       passend zoals beschreven onder --exclude).

    --exclude-dir=BESTANDSPATROON
       Sla elke commando-regel map over met een achtervoegsel dat past op
       het patroon GLOB. Als er recursief gezocht wordt, sla een map over
       waarvan de basis naam past op GLOB. Negeer overtollige slashes
       achter in GLOB.

    -I   Verwerk een binair bestand als of het geen passende gegevens
       bevatte; dit is gelijk aan de --binary-files=without-match optie.

    --include=BESTANDSPATROON
       Zoek alleen bestanden waarvan de basis naam past op GLOB (gebruik
       van jokerteken zoals beschreven in --exclude). Als daarentegen de
       --include en de --exclude opties werden opgegeven, dan wordt een
       bestand mee genomen tenzij de eerste van die opties --include is.

    -r, --recursive
       Lees alle bestanden in elke map, recursief, symbolische
       koppelingen volgens alleen als ze op de commando regel stonden.
       Merk op dat als geen bestand werd gegeven, grep alleen in de werk
       map zoekt. Dit is equivalent aan de -drecurse optie.

    -R, --dereference-recursive
       Lees alle bestanden in elke map, recursief. Volg alle symbolische
       koppelingen, in tegenstelling to -r.

  Andere Opties
    --line-buffered
       Gebruik regel buffering bij uitvoer. Dit kan een prestaties
       kosten.

    -U, --binary
       Behandel de bestand(en) als binair. Standaard, onder MS-DOS en
       MS-win, gokt grep of een bestand een tekst of binair bestand is
       zoals beschreven voor de --binary-files optie . Als grep besluit
       dat het bestand een tekst bestand is haalt het de CR karakters uit
       de originele bestand inhoudt (om reguliere expressies met ^ en $
       goed te laten werken). Opgeven van -U overstemd dit gokken, en
       veroorzaakt dat alle bestanden gelezen worden en doorgegeven
       worden aan het "passen-op"-mechanisme. Hoe dan ook, als een
       bestand een tekst bestand met CR/LF paren aan het einde van elke
       regel is, zal dat ervoor zorgen dat sommige reguliere expressies
       zullen falen. Deze optie heeft geen zin op andere platformen
       anders dan MS-DOS en MS-Windows.

    -z, --null-data
       Behandel invoer en uitvoer data als opeenvolgende regels, elke
       afgesloten met een nul-byte (het ASCII NUL teken) in plaats van
       een nieuwe regel. Net als de -Z of --null optie, kan deze optie
       gebruikt worden met commando´s zoals sort -z om willekeurige
       bestandsnamen te verwerken.

REGULIERE EXPRESSIES
    Een reguliere expressie is een patroon dat een verzameling teksten
    beschrijft. Reguliere expressies worden op dezelfde manier gebouwd als
    rekenkundige expressies: door met gebruik van verschillende operatoren
    kleinere delen samen te binden.

    grep begrijpt drie verschillende versies van reguliere-expressies
    syntaxis: “basic” (BRE), “extended” (ERE) and “perl” (PCRE). In GNU grep
    is er geen verschil in bruikbaarheid tussen de drie versies. In andere
    implementaties zijn basis reguliere expressies minder krachtig. De
    volgende beschrijving gaat op voor uitgebreide reguliere expressies;
    verschillen met de basis reguliere expressies worden naderhand
    samengevat. Perl-compatibele reguliere expressies geven additionele
    functionaliteit, en zijn gedocumenteerd in pcresyntax(3) en
    pcrepattern(3), maar werken alleen als PCRE beschikbaar is in het
    systeem

    De fundamentele bouwstenen zijn de reguliere expressies, die passen op
    een enkel karakter. De meeste tekens, ook alle letters en cijfers, zijn
    reguliere expressies die op zichzelf passen. Elk meta-teken met een
    speciale betekenis kan geciteerd worden door het vooraf te laten gaan
    door een backslash.

    De punt . past elk enkelvoudig karakter. Het is niet gespecificeerd of
    het past op een codering fout.

  Teken klassen en Expressies met Haakjes
    Een haakjes expressie is een lijst van tekens omsloten door [ en ]. Het
    past elk enkelvoudig teken van die lijst. Als het eerste karakter van de
    lijst het dakje ^ is, dan past het elk enkelvoudig teken niet in die
    lijst. Het is niet gespecificeerd of het past op een codering fout.
    Bijvoorbeeld, de reguliere expressie [0123456789] past elk enkelvoudig
    cijfer.

    In een haakjes expressie, bestaat een bereik expressie uit twee tekens
    gescheiden door een koppelteken. Dit vind elk enkel teken dat past
    tussen twee de twee tekens, inclusief, het gebruik van de taaldefinitie
    verzameling volgorde en teken set. Bij voorbeeld, in de standaard C
    taaldefinitie, [a-d] is equivalent aan [abcd]. Veel locales sorteren
    tekens in woord volgorde, en in deze is [a-d] gewoonlijk niet equivalent
    [abcd]; het kan equivalent zijn aan [aBbCcDd], bij voorbeeld. Om de
    klassieke interpretatie van haakjes expressie te verkrijgen, kun je best
    de C taaldefinitie instellen door het zetten van de LC_ALL
    omgevingsvariabele op de waarde C.

    Tenslotte, bepaalde benoemde klassen van tekens zijn voorgedefinieerd.
    Hun namen spreken voor zichzelf, en het zijn [:alnum:], [:alpha:],
    [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:], [:print:], [:punct:],
    [:space:], [:upper:] en [:xdigit:]. Bijvoorbeeld [[:alnum:]] betekend
    [0-9A-Za-z], behalve dat de laatste vorm afhankelijk is van de POSIX
    taaldefinitie en de ASCII tekenset, terwijl de eerste onafhankelijk is
    van taaldefinitie en tekenset. (Merk op dat de rechte haakjes in deze
    klasse namen onderdeel zijn van de symbolische namen, en ook gegeven
    moeten worden bij de ook al rechte haakjes die de rechte-haakjes-lijst
    omsluiten.) De meeste meta-tekens verliezen hun speciale betekenis binnen
    een lijst. Om een letterlijke ] op te geven, plaats het als eerste in de
    lijst. Hetzelfde idee voor een letterlijke ^, plaats het overal behalve
    als eerste. Tenslotte, om een letterlijke - bij te voegen, plaats het als
    laatste.

  Verankering
    Het dakje ^ en het dollar teken $ zijn meta-tekens die op respectievelijk
    de lege string aan het begin, en aan het einde van een regel passen.

  Het backslash teken en Speciale Expressies
    De symbolen \< en \> passen respectievelijk de lege tekst aan het begin,
    en aan het einde van een woord. Het symbool \b past de lege string aan de
    rand van een woord, en \B past de lege string als het niet de rand van
    een woord is. Het symbool \w is een synoniem voor [_[:alnum:]] en \W is
    een synoniem voor [^_[:alnum:]].

  Herhaling
    Een reguliere expressie mag gevolgd worden door een of meerdere herhaal
    operatoren:
    ?   Het voorgaande item is optioneel en paste ten hoogste één keer.
    *   Het voorgaande item zal nul of meer keer gepast worden.
    +   Het voorgaande item zal één of meer keer gepast worden.
    {n}  Het voorgaande item zal precies n keer gepast worden.
    {n,}  Het voorgaande item zal n of meer keer gepast worden.
    {,m}  Het voorafgaande item past op zijn meest m keer. Dit is een GNU
       uitbreiding.
    {n,m} Het voorgaande item zal minstens n keer, maar niet meer dan m keer
       gepast worden.

  Concatenatie
    Twee reguliere expressies kunnen worden geconcateneerd; de reguliere
    expressie die dat oplevert past elk tekst die bestaat uit de twee samen
    gevoegde sub-teksten die op de twee respectievelijke sub-expressies
    passen.

  Afwisseling
    Twee reguliere expressies kunnen samengevoegd worden door de invoeg
    operator |; de reguliere expressie die dat oplevert past elke string die
    of de ene, of de andere sub-expressie past.

  Voorrang
    Herhaling heeft voorrang boven achter elkaar aanzetten, wat weer voorrang
    heeft boven wisselen. Een hele sub-expressie kan omgeven worden door
    haakjes om deze voorrangsregels te omzeilen.

  Terugverwijzingen en Sub-expressies
    De terugverwijzing \n, waar n een enkel cijfer is, past de sub-tekst
    daarvóór gepast door de nde met haakjes omsloten sub-tekst in de
    reguliere expressie.

  Basis versus uitgebreide Reguliere Expressies
    In basis reguliere expressies verliezen de meta-tekens ?, +, {, |, ( en )
    hun speciale betekenis; in plaats daarvan gebruik de versies met
    backslash \?, \+, \{, \|, \( en \).

EIND WAARDE
    Normaal is de eind waarde 0 als er overeenkomsten werden gevonden, en 1
    als geen overeenkomsten werden gevonden en 2 als er een fout optrad.
    Hoewel, als of -q of --quiet of --silent werd gebruikt en een regel werd
    gevonden, dan is de eind waarde 0 zelfs als er een fout optrad.

OMGEVING
    Het gedrag van grep wordt beïnvloed door de volgende omgevingsvariabelen

    De taaldefinitie van de categorie LC_foo wordt gespecificeerd door drie
    omgevingsvariabelen LC_ALL, LC_foo, LANG in die volgorde te bekijken. De
    eerste van deze variabelen die is gezet bepaald de taaldefinitie. Bij
    voorbeeld, als LC_ALL niet is gezet, maar LC_MESSAGES is gezet op pt_BR,
    dan wordt de Braziliaans-Portugese taaldefinitie gebruikt voor de
    LC_MESSAGES categorie. De C taaldefinitie wordt gebruikt als geen enkele
    taaldefinitie is gezet, als de taal catalogus niet werd geïnstalleerd, of
    grep werd niet gebouwd met nationale taal ondersteuning (NLS). Het shell
    commando locale -a toont beschikbare taaldefinities.

    GREP_COLOR
       Deze variabele bepaald de kleur die gebruikt wordt om gevonden
       (niet lege) tekst te accentueren. Hij is afgekeurd ten gunste van
       GREP_COLORS, maar wordt nog ondersteund. De mt, ms, en mc vormen
       van GREP_COLORS hebben hogere prioriteit. Hij kan alleen de kleur
       die gebruikt wordt om gevonden niet-lege tekst te accentueren in
       een gevonden regel (een gevonden regel als de -v commando-regel
       optie werd weggelaten, of een context regel als -v werd
       opgegeven), De standaard is 01;31, hetgeen een rode voorgrond
       tekst op de standaard achtergrond van de terminal inhoud.

    GREP_COLORS
       Specificeert kleuren en andere attributen die gebruikt kunnen
       worden om de diverse onderdelen van de uitvoer te accentueren.
       Zijn waarde is een komma-gescheiden lijst van mogelijkheden met
       ms=01;31:mc=01;31:sl=:cx=:fn=35:ln=32:bn=32:se=36 als standaard
       waarde en de rv en ne logische mogelijkheden zijn weggelaten
       (m.a.w. onwaar). Ondersteunde mogelijkheden zijn de volgende.

       sl=  SGR sub-tekst voor compleet geselecteerde regels (m.a.w.
           passende regels als de -v commando-regel optie werd
           weggelaten, of niet-passende regels als -v werd opgegeven).
           Als zowel de logische rv optie en de -v commando-regel
           opgegeven werden, dan is dit van toepassing op passende
           contex regels. De standaard is leeg (m.a.w. het standaard
           kleuren paar van de terminal).

       cx=  SGR sub-tekst for hele context regels (m.a.w. niet-passende
           regels als de -v commando-regel optie is weggelaten, or
           passend regels als -v werd opgegeven. Als echter zowel de
           logische rv als de -v commando-regel optie werden
           opgegeven, dan is dit alleen van toepassing op
           geselecteerde niet-passende regels. De standaard is leeg
           (.m.a.w. het standaard kleuren paar van de terminal).

       rv   Logische waarde dat de betekenis omdraait van de sl= and
           cx= capabilities indien de -v command-regel optie werd
           gespecificeerd. De standaard is ONWAAR (m.a.w. the
           capaciteit is weggelaten).

       mt=01;31
           SGR sub-tekst voor passende niet-lege tekst in ieder
           passend regel (m.a.w., een geselecteerde regel wanneer de
           -v commando-regel optie werd weggelaten, of een context
           regel als -v werd opgegeven. Deze instelling is equivalent
           aan het instellen van ms= en mc= in een keer op dezelfde
           waarde. De standaard is vette rode tekst in de voorgrond
           tegen de bestaande regel achtergrond.

       ms=01;31
           SGR sub-tekst voor passende niet-lege tekst in een passende
           regel (dit wordt alleen gebruikt als de -v commando-regel
           optie werd weggelaten.) Het effect van de sl= (of cx= als
           rv) capaciteit blijft actief wanneer dit optreedt. De
           standaard is vette rode tekst in de voorgrond tegen de
           bestaande regel achtergrond.

       mc=01;31
           SGR sub-tekst voor passende niet-lege tekst in een context
           regel (dit wordt alleen gebruikt als de -v commando-regel
           optie werd gegeven.) Het effect van de cx= (of sl= als rv)
           capaciteit blijft actief wanneer dit optreedt. De standaard
           is vette rode tekst in de voorgrond tegen de bestaande
           regel achtergrond.

       fn=35 SGR sub-tekst voor bestandsnamen die vooraf gaan aan een
           regel inhoud. De standaard is magenta tekst voorgrond
           tegen de standaard terminal achtergrond.

       ln=32 SGR sub-tekst voor regel nummer die vooraf gaan aan een
           regel inhoud. De standaard is groene tekst voorgrond tegen
           de standaard terminal achtergrond.

       bn=32 SGR sub-tekst voor byte posities die vooraf gaan aan een
           regel inhoud. De standaard is groene tekst voorgrond tegen
           de standaard terminal achtergrond.

       se=36 SGR sub-tekst voor scheiders die zijn ingevoegd tussen
           geselecteerde regel velden (:, tussen context regel velden,
           (-, en tussen groepen van aansluitende regels als een
           niet-lege context werd opgegeven  (--). De standaard is
           cyaan tekst voorgrond tegen de standaard terminal
           achtergrond.

       ne   Logische waarde die het wissen tot regel einde voor komt
           door gebruik van Erase in Line (EL) naar Rechts (\33[K)
           elke keer een gekleurd item eindigt. Dit is nodig op
           terminals waar EL niet ondersteund wordt. Het is ook nuttig
           op terminals waar de back_color_erase (bce) logische
           terminfo capaciteit niet van toepassing is, wanneer de
           gekozen opvallende kleuren niet van invloed zijn op de
           achtergrond, of wanneer EL te langzaam is en flakker
           veroorzaakt. De standaard is ONWAAR (m.a.w. de capaciteit
           wordt weggelaten).

       Merk op dat de logische capaciteiten geen =... deel hebben. Ze
       worden standaard weggelaten (m.a.w. ONWAAR) en worden WAAR indien
       opgegeven.

       Zie de Select Graphic Rendition (SGR) sectie in de documentatie
       van de tekst terminal die wordt gebruikt om toegestane waarden en
       hun betekenis als tekst attributen. Deze sub-tekst waarden zijn
       gehele getallen in decimale notatie en kunnen worden
       geconcateneerd met puntkomma´s. grep zorgt voor het samenstellen
       van het resultaat in een complete SGR sequentie (\33[...m).
       Voorkomende waarden voor concatenatie zijn o.m. 1 voor vet, 4
       voor onderstrepen, 5 voor knipperen, 7 voor omkeren, 39 voor
       standaard voorgrond kleur, 30 tot 37 voor voorgrond kleuren, 90
       tot 97 voor 16-kleurenmode voorgrond kleuren, 38;5;0 tot 38;5;255
       for 88-kleuren and 256-kleuren modes voorgrond kleuren, 49 voor
       default achtergrond kleur, 40 tot 47 voor achtergrond kleuren, 100
       tot 107 for 16-kleuren mode achtergrond kleuren, and 48;5;0 tot
       48;5;255 voor 88-kleuren en 256-kleuren modes achtergrond kleuren.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Deze variabelen specificeren de taaldefinitie voor de LC_COLLATE
       categorie, deze bepaald de verzameling volgorde die gebruikt
       wordt om bereik expressies te ontleden zoals [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Deze variabelen geven de LC_CTYPE taaldefinitie op, die het soort
       karakters bepaalt, o.a. welke tekens witruimte zijn. De
       taaldefinitie wordt bepaald door de eerste van deze variabelen die
       is gezet. De POSIX taaldefinitie wordt gebruikt als geen van deze
       omgevingsvariabelen zijn gezet, of als de taaldefinitie
       verzameling niet is geïnstalleerd, of als grep niet was
       gecompileerd met talen ondersteuning (NLS)

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Deze variabelen specificeren de LC_MESSAGES categorie, die de taal
       bepaalt die grep gebruikt voor berichten. De standaard C
       taaldefinitie gebruikt Amerikaans Engelse berichten.

    POSIXLY_CORRECT
       Indien gezet gedraagt grep zich zoals POSIX; anders gedraagt grep
       zich meer zoals andere GNU programma's. POSIX vereist dat de
       opties die volgen op bestandsnamen, behandeld moeten worden als
       bestandsnamen; standaard worden dergelijke opties verplaatst naar
       het begin van de operanden lijst en worden behandeld als opties.
       Ook eist POSIX dat de niet herkende opties als "onwettig" worden
       aangemerkt, maar omdat ze niet echt tegen de wet zijn worden ze
       normaal aangemerkt als "ongeldig". POSIXLY_CORRECT zet ook
       _N_GNU_nonoption_argv_flags_ uit, hieronder beschreven.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Hier is N grep's numerieke proces ID.) Als het ide teken van deze
       omgevingsvariabele waarde 1 is, beschouw het ide operand voor grep
       niet als een optie, zelfs als het er een lijkt te zijn. De shell
       kan deze variabele in de omgeving plaatsen voor elke opdracht die
       het start, daarmee opgevend welke operanden het resultaat zijn van
       jokerteken expansie en daarom niet behandeld zou moeten worden als
       een optie. Dit gedrag is alleen beschikbaar met de GNU C
       bibliotheek, en alleen wanneer POSIXLY_CORRECT niet gezet is.

OPMERKINGEN
    Deze handleiding wordt sporadisch onderhouden; de volledige documentatie
    is vaker beter bijgewerkt.

COPYRIGHT
    Copyright 1998-2000, 2002, 2005-2020 Free Software Foundation, Inc.

    Dit is vrije software; zie de programmatekst voor de kopieervoorwaarden.
    Er is GEEN garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR
    EEN BEPAALD DOEL.

BUGS
  Bugs Rapporteren
    Email bug rapporten naar het bug-rapportage adres ⟨bug-grep@gnu.org⟩.
    Een email archief ⟨https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-grep⟩ en
    een bug volger ⟨https://debbugs.gnu.org/cgi/pkgreport.cgi?package=grep⟩
    zijn beschikbaar.

  Bekende Bugs
    Grote herhalingsaantallen voor de {n,m} bouwsteen kunnen zorgen dat grep
    veel geheugen gebruikt. Daar bovenop kunnen sommige obscure reguliere
    expressies exponentieel meer tijd en ruimte vragen, en kunnen ervoor
    zorgen dat het geheugen voor grep opraakt.

    Terugverwijzingen zijn heel langzaam, en kunnen exponentieel meer tijd
    vragen.

VOORBEELD
    Het volgende voorbeeld toont locatie en inhoud van elke regel die "f"
    bevat en eindigt op ".c", in elk bestand in de huidige werkmap waarvan de
    naam "g" bevat en eindigt in "*.h". De -n optie toont regel nummers, het
    -- argument behandelt expansie van "*g*.h" beginnend met "-" als
    bestandsnamen niet als opties, en het lege bestand /dev/null zorgt er
    voor dat bestandsnamen getoond worden zelfs als alleen een bestandsnaam
    van de vorm "*g*.h" is.

     $ grep -n -- 'f.*\.c$' *g*.h /dev/null
     argmatch.h:1:/* definitions and prototypes for argmatch.c

    De enige regel dit past is regel 1 van argmatch.h. Merk op dat de
    reguliere expressie syntaxis gebruikt in het patroon verschilt van de
    globbing syntaxis die de shell gebruikt om bestandsnamen te zoeken.

ZIE OOK
  Reguliere Handleidingen
    awk(1), cmp(1), diff(1), find(1), perl(1), sed(1), sort(1), xargs(1),
    read(2), pcre(3), pcresyntax(3), pcrepattern(3), terminfo(5), glob(7),
    regex(7).

  Volledige documentatie
    Een volledige handleiding ⟨https://www.gnu.org/software/grep/manual/⟩ is
    beschikbaar. Als de programma's info en grep correct op uw systeem zijn
    geïnstalleerd, dan geeft de opdracht

       info grep

    toegang tot de volledige handleiding.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU grep 3.6            2019-12-29              GREP(1)