endutent

GETUTENT(3)       PodrÄcznik programisty Linuksa       GETUTENT(3)NAZWA
    getutent, getutid, getutline, pututline, setutent, endutent, utmpname -
    dostÄp do wpisów pliku utmp

SKÅADNIA
    #include <utmp.h>

    struct utmp *getutent(void);
    struct utmp *getutid(const struct utmp *ut);
    struct utmp *getutline(const struct utmp *ut);

    struct utmp *pututline(const struct utmp *ut);

    void setutent(void);
    void endutent(void);

    int utmpname(const char *file);

OPIS
    Nowe aplikacje powinny używaÄ podanych w standardzie POSIX.1 wersji
    "utmpx" tych funkcji, patrz rozdziaŠ"ZGODNE Z" poniżej.

    utmpname() ustawia nazwÄ pliku w formacie utmp, który bÄdzie używany
    przez pozostaÅe funkcje utmp. Jeżeli nie użyto utmpname() przed
    wywoÅaniem innych funkcji, to używajÄ one domyÅlnej nazwy _PATH_UTMP,
    zdefiniowanej w <paths.h>.

    setutent() przesuwa wskaźnik pliku z powrotem na poczÄtek pliku utmp.
    Funkcja ta powinna zostaÄ wywoÅana przed wywoÅaniem którejkolwiek z
    pozostaÅych funkcji.

    endutent() zamyka plik utmp. Powinna byÄ wywoÅana, gdy program już
    zakoÅczyÅ używanie tego pliku przy pomocy innych funkcji.

    getutent() odczytuje liniÄ z pliku utmp, zaczynajÄc od bieżÄcej
    pozycji w tym pliku. Zwraca wskaźnik do struktury zawierajÄcej pola
    linii. DefinicjÄ tej struktury opisano w utmp(5).

    getutid() przeszukuje plik w przód, zaczynajÄc od bieżÄcej pozycji,
    biorÄc pod uwagÄ parametr ut. Jeżeli ut->ut_type jest jednym z
    RUN_LVL, BOOT_TIME, NEW_TIME lub OLD_TIME, to getutid() wyszuka
    pierwszy rekord, którego pole ut_type odpowiada ut->ut_type. Jeżeli
    ut->ut_type jest jednym z INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS lub
    DEAD_PROCESS, to getutid() wyszuka pierwszy wpis, którego pole ut_id
    pasuje do ut->ut_id.

    getutline() przeszukuje plik utmp w przód, zaczynajÄc od bieżÄcej
    pozycji w pliku. Sprawdza wpisy, których ut_type jest równe
    USER_PROCESS lub LOGIN_PROCESS, i zwraca pierwszy z nich, którego pole
    ut_line odpowiada ut->ut_line.

    pututline() zapisuje strukturÄ ut, której typem jest utmp, do pliku
    utmp. Używa getutid(), aby znaleÅºÄ odpowiednie miejsce do dodania
    nowego rekordu. JeÅli go nie znajdzie, to pututline() doda nowy wpis na
    koÅcu pliku.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcje getutent(), getutid() i getutline() zwracajÄ wskaźnik do
    struct utmp, jeÅli zakoÅczÄ siÄ powodzeniem, lub NULL w razie
    wystÄpienia bÅÄdu. struct utmp jest zaalokowana w statycznej
    przestrzeni danych i może zostaÄ nadpisana przez kolejne wywoÅania
    funkcji.

    Funkcja pututline() zwraca ut, jeÅli zakoÅczy siÄ powodzeniem, lub NULL
    w razie wystÄpienia bÅÄdu.

    utmpname() zwraca 0, jeÅli zachowano nowÄ nazwÄ, lub -1 w przypadku
    bÅÄdu.

    W razie wystÄpienia bÅÄdu ustawiana jest zmienna errno aby wskazaÄ
    przyczynÄ.

BÅÄDY
    ENOMEM Brak pamiÄci.

    ESRCH Nie znaleziono rekordu.

    Funkcje setutent(), pututline() i getut*() mogÄ także zwróciÄ bÅÄdy
    opisane w open(2).

PLIKI
    /var/run/utmp baza danych obecnie zalogowanych użytkowników
    /var/log/wtmp baza danych poprzednich logowaŠużytkowników

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
    │Interfejs  Atrybut        WartoÅÄ           │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getutent() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe init race:utent  │
    │      │            │ race:utentbuf sig:ALRM timer │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getutid(), │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe init race:utent  │
    │getutline() │            │ sig:ALRM timer        │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │pututline() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:utent     │
    │      │            │ sig:ALRM timer        │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │setutent(), │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:utent     │
    │endutent(), │            │               │
    │utmpname() │            │               │
    └────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, utent w race:utent oznacza, że jeÅli któraÅ z
    funkcji setutent(3), getutent(3), getutid(3), getutline(3),
    pututline(3), utmpname(3) lub endutent(3) jest używana równolegle w
    różnych wÄtkach programu, może nastÄpiÄ sytuacja wyÅcigu danych.

ZGODNE Z
    XPG2, SVr4.

    W dokumentacji XPG2 i SVID2 funkcja pututline() zwraca void, i to jest
    to, co ona rzeczywiÅcie zwraca na wielu systemach (AIX, HPUX). HPUX
    wprowadza nowÄ funkcjÄ _pututline() o prototypie podanym powyżej dla
    pututline().

    Wszystkie te funkcje sÄ przestarzaÅe na systemach nielinuksowych.
    POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008, naÅladujÄc SUSv1, nie zawierajÄ Å¼adnej z
    tych funkcji, ale zamiast nich używajÄ

    #include <utmpx.h>

    struct utmpx *getutxent(void);
    struct utmpx *getutxid(const struct utmpx *);
    struct utmpx *getutxline(const struct utmpx *);
    struct utmpx *pututxline(const struct utmpx *);
    void setutxent(void);
    void endutxent(void);

    Powyższe funkcje sÄ dostarczane przez glibc i wykonujÄ dokÅadnie te
    same zadania, co ich odpowiedniki bez przyrostka "x", tyle że używajÄ
    struktury struct utmpx, zdefiniowanej pod Linuksem dokÅadnie tak samo
    jak struct utmp. glibc dostarcza także utmpxname(), chociaż POSIX.1
    nie zawiera tej funkcji.

    Na niektórych systemach struktura utmpx jest rozszerzeniem struktury
    utmp o dodatkowe pola i o wiÄksze wersje istniejÄcych pól. Utrzymywane
    sÄ tam równolegÅe wersje plików, czÄsto jako /var/*/utmpx oraz
    /var/*/wtmpx.

    Z drugiej strony linuksowe glibc nie używa pliku utmpx, ponieważ jego
    struktura utmp jest już wystarczajÄco duża. Funkcje "x" opisane
    powyżej sÄ aliasami do funkcji bez "x" (np. getutxent jest aliasem
    getutent()).

UWAGI
  Uwagi dotyczÄce biblioteki glibc
    Powyższe funkcje nie sÄ bezpieczne dla wÄtków. Glibc dodaje wersje
    wspóÅbieżne:

    #include <utmp.h>

    int getutent_r(struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutid_r(struct utmp *ut,
           struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutline_r(struct utmp *ut,
            struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getutent_r(), getutid_r(), getutline_r():
      _GNU_SOURCE
      || /* od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* glibc w wersji <= 2.19: */  _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

    Te funkcje sÄ rozszerzeniami GNU, analogicznymi do funkcji o tych
    samych nazwach, ale bez przyrostka "_r". Parametr ubuf okreÅla miejsce,
    w którym te funkcje powinny zapisaÄ wynik. JeÅli zakoÅczÄ siÄ
    powodzeniem, to zwracajÄ 0, a wskaźnik do wyniku jest zapisywany w
    *ubufp. W razie bÅÄdu funkcje zwracajÄ -1. Funkcje te nie majÄ swoich
    odpowiedników utmpx (POSIX.1 ich nie zawiera).

PRZYKÅAD
    NastÄpujÄcy przykÅad dodaje i usuwa rekord utmp, przy zaÅożeniu, że
    zostanie uruchomiony z pseudoterminalu. Użycie w rzeczywistej
    aplikacji wymagaÅoby sprawdzenia wartoÅci zwracanych przez getpwuid(3)
    i ttyname(3).

    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <pwd.h>
    #include <unistd.h>
    #include <utmp.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct utmp entry;

      system("echo przed dodaniem wpisu:;who");

      entry.ut_type = USER_PROCESS;
      entry.ut_pid = getpid();
      strcpy(entry.ut_line, ttyname(STDIN_FILENO) + strlen("/dev/"));
      /* poprawne tylko dla pseudoterminali nazwanych /dev/tty[pqr][0-9a-z] */
      strcpy(entry.ut_id, ttyname(STDIN_FILENO) + strlen("/dev/tty"));
      time(&entry.ut_time);
      strcpy(entry.ut_user, getpwuid(getuid())->pw_name);
      memset(entry.ut_host, 0, UT_HOSTSIZE);
      entry.ut_addr = 0;
      setutent();
      pututline(&entry);

      system("echo po dodaniu wpisu:;who");

      entry.ut_type = DEAD_PROCESS;
      memset(entry.ut_line, 0, UT_LINESIZE);
      entry.ut_time = 0;
      memset(entry.ut_user, 0, UT_NAMESIZE);
      setutent();
      pututline(&entry);

      system("echo po usuniÄciu wpisu:;who");

      endutent();
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE
    getutmp(3), utmp(5)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.                 2016-03-15            GETUTENT(3)