env

ENV(1)            Polecenia użytkownika            ENV(1)NAZWA
    env - uruchamia program w zmienionym środowisku

SKŁADNIA
    env [OPCJA]... [-] [NAZWA=WARTOŚĆ]... [POLECENIE [ARG]...]

OPIS
    Ustawia każdą zmienną środowiskową NAZWA na WARTOŚĆ i wykonuje POLECENIE.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe
    dla krótkich.

    -i, --ignore-environment
       zaczyna z pustym środowiskiem

    -0, --null
       kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    -u, --unset=NAZWA
       usuwa zmienną NAZWA ze środowiska

    -C, --chdir=KATALOG
       zmienia katalog roboczy na KATALOG

    -S, --split-string=S
       procesuje i dzieli S na osobne argumenty; używane by przekazać
       kilka argumentów na linię shebang

    --block-signal[=SYGNAŁ]
       blokuje dostarczenie sygnał(ów) SYGNAŁ do komendy

    --default-signal[=SYGNAŁ]
       resetuje sposób obsługi sygnał(ów) SYGNAŁ do ustawień domyślnych

    --ignore-signal[=SYGNAŁ]
       ustawia sposób obsługi sygnał(ów) SYGNAŁ by nie miały efektu

    --list-signal-handling
       wypisuje niedomyślne sposoby obsługi sygnałów na stderr

    -v, --debug
       wypisuje szczegółowe informacje dla każdego kroku procesowania

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Argument - implikuje -i. Jeśli nie podano POLECENIA, wyświetlane jest
    otrzymane środowisko.

    SYGNAŁ może być nazwą sygnału jak "PIPE" lub numerem sygnału jak "13".
    Bez SYGNAŁU, wszystkie znane sygnały są dołączone. Kolejne sygnały należy
    rozdzielić średnikiem.

OPCJE
  Użycie -S/--split-string w skryptach
    Opcja -S zezwala na określenie kilku parametrów w skrypcie. Uruchomienie
    skryptu o nazwie 1.pl zawierającego następującą pierwszą linię:

       #!/usr/bin/env -S perl -w -T
       ...

    Wywoła perl -w -T 1.pl .

    Bez parametru '-S' skrypt z argumentu prawdopodobnie zwróci błąd:

       /usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

    Więcej detali w pełnej dokumentacji.

  użycie --default-signal[=SYGNAŁ]
    Ta opcja pozwala ustawić obsługę sygnału do wartości domyślnych, co nie
    jest możliwe używając tradycyjnej komendy shell trap. Następujący
    przykład zapewnia, że ta sekwencja zostanie zakończona przez SIGPIPE, bez
    znaczenia jak sygnał jest obsługiwany w procesie wywołującym komendę.


       sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

UWAGI
    Pordręcznik POSIX dla exec(2) mówi:
       "wiele istniejących aplikacji błędnie zakłada, że startują one z
       konkretnymi sygnałami ustawionymi na akcje domyślne lub/i
       odblokowanymi... Dlatego, najlepiej nie blokować czy ignorować
       sygnałów wśród wywołań beż szczególnego powodu, a szczególnie nie
       blokować sygnałów pośród wywołań arbitralnych (nie
       współpracujących ze sobą) programów."

AUTOR
    Napisane przez Richarda Mlynarika, Davida MacKenzie oraz Assaf Gordon.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils:
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    O błędach tłumaczenia poinformuj przez
    <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL
    w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

    Pełna dokumentacja na stronie:
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) env invocation'


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         marzec 2020              ENV(1)