env

ENV(1)          NarzÄdzia powÅokowe GNU 2.0          ENV(1)NAZWA
    env - uruchom program w zmienionym Årodowisku

SKÅADNIA
    env [opcja...] [nazwa=wartoÅÄ]... [polecenie [arg...]]

    env

OPIS
    Ta strona podrÄcznika opisuje polecenie env w wersji GNU.

    env uruchamia polecenie w Årodowisku, które jest zmienione argumentami
    wiersza poleceÅ. Argumenty postaci `zmienna=wartoÅÄ' ustawiajÄ zmiennÄ
    ÅrodowiskowÄ zmienna na wartoÅÄ wartoÅÄ. WartoÅÄ może byÄ pusta
    (`zmienna='). Ustawianie zmiennej na pustÄ wartoÅÄ jest różne od jej
    kasowania.

    Pierwszy pozostajÄcy argument okreÅla program, który należy wywoÅaÄ;
    jest on przeszukiwany wedÅug zmiennej Årodowiskowej PATH. Wszelkie
    argumenty, które nastÄpujÄ dalej sÄ mu przekazywane.

    JeÅli brak jest polecenia, wynikajÄce Årodowisko jest po prostu
    drukowane. Jest to jak podanie polecenia printenv(1).

OPCJE
    -u nazwa, --unset=nazwa
       Usuwa zmiennÄ nazwa ze Årodowiska.

    -, -i, --ignore-environment
       Rozpoczyna z pustym Årodowiskiem, ignorujÄc odziedziczone.

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    printenv(1), sh-utils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    powÅokowych GNU wersji 2.0.maj 2000               FSF                ENV(1)