environ

ENVIRON(7)        Podręcznik programisty Linuksa        ENVIRON(7)NAZWA
    environ - środowisko użytkownika

SKŁADNIA
    extern char **environ;

OPIS
    Zmienna environ wskazuje na tablicę łańcuchów zwaną "środowiskiem".
    Ostatni wskaźnik w tej tablicy musi mieć wartość NULL. (Zmienna ta musi
    być zadeklarowana w programie użytkownika, jednakże jest ona
    zadeklarowana w pliku nagłówkowym unistd.h, w przypadku gdy ustawiono
    testowe makro _GNU_SOURCE. Ta tablica łańcuchów udostępniana jest
    procesowi przez funkcję exec(3) podczas jego uruchamiania. Gdy proces
    potomny jest tworzony przez fork(2), dziedziczy copy ze środowiska
    swojego rodzica.

    Zgodnie z konwencją łańcuchy znaków w tablicy environ mają postać
    "nazwa=wartość". Typowe przykłady to:

    USER  Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre
       programy wywodzące się z BSD).

    LOGNAME
       Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre
       programy wywodzące się z Systemu V).

    HOME  Katalog domowy użytkownika, zmienna ustawiana przez program
       login(1) na podstawie informacji z pliku passwd(5).

    LANG  Nazwa ustawień językowych, jaka ma być stosowana dla wszystkich
       kategorii ustawień, jeśli nie zostały narzucone przez zmienną
       środowiskową, taką jak LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES,
       LC_MONETARY, LC_NUMERIC i LC_TIME (zob. locale(7) aby dowiedzieć
       się więcej o zmiennych LC_*).

    PATH  Sekwencja katalogów, które sh(1) oraz wiele innych programów
       przeszukuje w poszukiwaniu plików, których nazwa nie zawiera
       pełnej ścieżki dostępu. Poszczególne katalogi są rozdzielane
       znakiem ":" (podobnie, CDPATH jest używane przez niektóre powłoki
       do poszukiwania katalogu docelowego dla polecenia zmiany katalogu,
       a MANPATH jest używane przez man(1) do poszukiwania stron
       podręcznika itd.).

    PWD  Bieżący katalog roboczy. Ustawiane przez niektóre powłoki.

    SHELL Nazwa powłoki zgłoszeniowej użytkownika.

    TERM  Rodzaj terminala, dla którego system ma przygotowywać wyjście.

    PAGER Wybrane przez użytkownika narzędzie do wyświetlania plików
       tekstowych.

    EDITOR/VISUAL
       Wybrane przez użytkownika narzędzie do edycji plików tekstowych.

    Nazwy mogą być umieszczane w środowisku powłoki poleceniem export w sh(1)
    lub setenv jeśli korzysta się z csh(1).

    Na początkowe środowisko powłoki ma wpływ wiele czynników, takich jak
    definicje z /etc/environment przetwarzane dla wszystkich użytkowników
    przy logowaniu przez pam_env(8) (w systemach korzystających z pam(8)).
    Dodatkowo wiele inicjalizacyjnych skryptów powłoki, takich jak systemowy
    skrypt /etc/profile i skrypty inicjalizacyjne użytkowników mogą zawierają
    polecenia dodające zmienne do środowiska powłoki; proszę zapoznać się z
    podręcznikiem systemowym swojej powłoki, aby dowiedzieć się więcej.

    Powłoki wzorowane na powłoce Bourne'a obsługują składnię

      NAZWA=wartość polecenie

    aby zdefiniować zmienną środowiskową wyłącznie w zakresie procesu
    wykonującego polecenie. Przed poleceniem można podać wiele definicji,
    oddzielonych białym znakiem.

    W środowisku mogą być również umieszczane argumenty w momencie
    wykonywania funkcji exec(3). Program napisany w C może manipulować
    środowiskiem za pomocą funkcji getenv(3), putenv(3), setenv(3) i
    unsetenv(3).

    Note that the behavior of many programs and library routines is
    influenced by the presence or value of certain environment variables.
    Examples include the following:

    * Zmienne LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, itd.
     wpływają na obsługę ustawień językowych, zob. catopen(3), gettext(3) i
     locale(7).

    * TMPDIR influences the path prefix of names created by tempnam(3) and
     other routines, and the temporary directory used by sort(1) and other
     programs.

    * LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD, and other LD_* variables influence the
     behavior of the dynamic loader/linker.

    * POSIXLY_CORRECT powoduje, że niektóre programy i funkcje biblioteczne
     przestrzegają zaleceń POSIX.

    * Na zachowanie malloc(3) wpływają zmienne MALLOC_*.

    * Zmienna HOSTALIASES określa nazwę pliku zawierającego aliasy, z
     których ma korzystać gethostbyname(3).

    * TZ i TZDIR podają informacje o strefie czasowej wykorzystywaną przez
     tzset(3) i przez funkcje takie jak ctime(3), localtime(3), mktime(3),
     strftime(3). Zobacz także tzselect(8).

    * TERMCAP podaje informacje o tym, jak adresować określony terminal (lub
     podaje nazwę pliku zawierającego te informacje).

    * COLUMNS i LINES mówią aplikacjom o rozmiarze okna, ewentualnie
     narzucając wartości inne niż rzeczywiste rozmiary.

    * PRINTER lub LPDEST mogą określać drukarkę, która powinna być używana.
     Zobacz lpr(1).

UWAGI
    The prctl(2) PR_SET_MM_ENV_START and PR_SET_MM_ENV_END operations can be
    used to control the location of the process's environment.

BŁĘDY
    Oczywiście istnieje tu ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Wiele poleceń
    systemowych zostało oszukanych w celu wyrządzenia szkody przez
    użytkownika, który nadał nietypowe wartości zmiennym IFS lub
    LD_LIBRARY_PATH.

    Istnieje również ryzyko skażenia przestrzeni nazw. Programy takie jak
    make i autoconf pozwalają na nadpisywanie domyślnych nazw programów
    narzędziowych poprzez środowisko zawierające zmienne o nazwach podobnych
    do nazw tych programów, ale składających się wyłącznie z wielkich liter.
    Zatem używa się CC do określenia pożądanego kompilatora C (i podobnie
    MAKE, AR, AS, FC, LD, LEX, RM, YACC itd.). Jednakże, w niektórych
    tradycyjnych zastosowaniach takie zmienne środowiskowe podają opcje dla
    programów zamiast ścieżki. Zatem mamy MORE, LESS i GZIP. Takie
    zastosowanie jest traktowane jako błędne i należy go unikać w nowych
    programach. Autorzy programu gzip powinni rozważyć zmianę nazwy swojej
    opcji na GZIP_OPT.

ZOBACZ TAKŻE
    bash(1), csh(1), env(1), login(1), printenv(1), sh(1), tcsh(1),
    execve(2), clearenv(3), exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3),
    unsetenv(3), locale(7), ld.so(8), pam_env(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.Linux             13 sierpnia 2020 r.          ENVIRON(7)