environ

ENVIRON(7)        Podręcznik programisty Linuksa        ENVIRON(7)NAZWA
    environ - środowisko użytkownika

SKŁADNIA
    extern char **environ;

OPIS
    Zmienna environ wskazuje na tablicę łańcuchów zwaną ,,środowiskiem”.
    (Zmienna ta musi być zdefiniowana w programie użytkownika, jednakże jest
    ona zadeklarowana w pliku nagłówkowym unistd.h, w przypadku gdy plik ten
    pochodzi z libc4 lub libc5 oraz w przypadku gdy pochodzi on z glibc a
    zdefiniowano _GNU_SOURCE. Ta tablica łańcuchów udostępniana jest
    procesowi przez funkcję exec(3) podczas jego uruchamiania. Zgodnie z
    konwencją łańcuchy znaków mają postać ,,nazwa=wartość”. Typowe przykłady
    to:

    USER  Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre
       programy wywodzące się z BSD).

    LOGNAME
       Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre
       programy wywodzące się z Systemu V).

    HOME  Katalog domowy użytkownika, zmienna ustawiana przez program
       login(1) na podstawie informacji z pliku passwd(5).

    LANG  Nazwa ustawień językowych, jaka ma być stosowana dla wszystkich
       kategorii ustawień, jeśli nie zostały narzucone przez zmienną
       LC_ALL lub inne bardziej szczegółowe zmienne, jak LC_COLLATE,
       LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC, LC_TIME, por.
       locale(5).

    PATH  Ciąg katalogów które sh(1) oraz wiele innych programów przeszukuje
       w poszukiwaniu plików, których nazwa nie zawiera pełnej ścieżki
       dostępu. Poszczególne katalogi są rozdzielane znakiem ,,:”.
       (Podobnie, CDPATH jest używane przez niektóre powłoki do
       poszukiwania katalogu docelowego dla polecenia zmiany katalogu, a
       MANPATH jest używane przez man(1) do poszukiwania stron
       podręcznika, itd.)

    PWD  Aktualny katalog roboczy. Ustawiane przez niektóre powłoki.

    SHELL Nazwa powłoki zgłoszeniowej użytkownika.

    TERM  Rodzaj terminala dla którego system ma przygotowywać wyjście.

    PAGER Wybrane przez użytkownika narzędzie do wyświetlania plików
       tekstowych.

    EDITOR/VISUAL
       Wybrane przez użytkownika narzędzie do edycji plików tekstowych.

    Dalsze nazwy mogą być umieszczane w środowisku za pomocą polecenia export
    i ,,nazwa=wartość” w przypadku stosowania powłoki typu sh(1) lub
    polecenia setenv w przypadku powłoki typu csh(1). W środowisku mogą być
    również umieszczane argumenty w momencie wykonywania funkcji exec(3).
    Program napisany w C może manipulować środowiskiem za pomocą funkcji
    getenv(3), putenv(3), setenv(3) i unsetenv(3).

    Trzeba zauważyć, że obecność lub wartości pewnych zmiennych środowiska
    mają wpływ na zachowanie wielu programów i funkcji bibliotecznych.
    Przypadkowy zbiór:

    Zmienne LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, itd.
    wpływają na obsługę ustawień językowych, por. locale(5).

    TMPDIR wpływa na prefiks ścieżki w nazwach tworzonych przez tmpnam(3) i
    inne funkcje, katalog tymczasowy wykorzystywany przez sort(1) i inne
    programy itd.

    LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD i inne zmienne LD_* wpływają na zachowanie
    programu ładującego/konsolidatora bibliotek dynamicznych.

    POSIXLY_CORRECT powoduje, że niektóre programy i funkcje biblioteczne
    przestrzegają zaleceń POSIX.

    Na zachowanie malloc(3) wpływają zmienne MALLOC_*.

    Zmienna HOSTALIASES określa nazwę pliku zawierającego aliasy, z których
    ma korzystać gethostbyname(3).

    TZ i TZDIR podają informacje o strefie czasowej wykorzystywaną przez
    tzset(3) i przez funkcje takie jak ctime(), localtime(), mktime(),
    strftime(). Zobacz także tzselect(1).

    TERMCAP podaje informacje o tym, jak adresować określony terminal (lub
    podaje nazwę pliku zawierającego te informacje).

    COLUMNS i LINES mówią aplikacjom o rozmiarze okna, ewentualnie narzucając
    wartości inne niż rzeczywiste rozmiary.

    PRINTER lub LPDEST mogą określać drukarkę, która powinna być używana.
    Zobacz lpr(1).

    Itd.

BŁĘDY
    Oczywiści istnieje tu ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Wiele poleceń
    systemowych zostało oszukanych w celu wyrządzenia szkody przez
    użytkownika, który nadał nietypowe wartości zmiennym IFS lub
    LD_LIBRARY_PATH.

    Istnieje również ryzyko skażenia przestrzeni nazw. Programy takie jak
    make i autoconf pozwalają na nadpisywanie domyślnych nazw programów
    narzędziowych poprzez środowisko zawierające zmienne o nazwach podobnych
    do nazw tych programów, ale składających sie wyłącznie z wielkich liter.
    Zatem używa się CC do określenia pożądanego kompilatora C (i podobnie
    MAKE, AR, AS, FC, LD, LEX, RM, YACC itd.). Jednakże, w niektórych
    tradycyjnych zastosowaniach takie zmienne środowiskowe podają opcje dla
    programów zamiast ścieżki. Zatem mamy MORE, LESS i GZIP. Takie
    zastosowanie jest traktowane jako błędne i należy go unikać w nowych
    programach. Autorzy programu gzip powinni rozważyć zmianę nazwy swojej
    opcji na GZIP_OPT.

ZOBACZ TAKŻE
    bash(1), csh(1), login(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3),
    exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika.Linux               2001-12-14             ENVIRON(7)