environ

ENVIRON(7)        Linux - příručka programátora        ENVIRON(7)JMÉNO
    environ - uživatelské prostředí

POUŽITÍ
    extern char **environ;

POPIS
    Proměnná environ odkazuje na pole řetězců nazývané "prostředí"
    (environment). (Tato proměnná musí být deklarována v uživatelském
    programu. Pouze v případě, že hlavičkové soubory pocházejí z libc4 nebo
    libc5, anebo pocházejí z glibc a zároveň je definováno _GNU_SOURCE , je
    proměnná deklarována v hlavičkovém souboru <unistd.h>). Toto pole
    řetězců je zpřístupněno procesu voláním exec(3) , které spustilo proces.
    Podle konvence mají tyto řetězce tvar "jméno=hodnota". Obvyklé případy:

    USER  Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy
       odvozenými z BSD).

    LOGNAME
       Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy
       odvozenými z System-V).

    HOME  Uživatelův domovský adresář, který je nastaven při přihlášení
       programem login(1) ze souboru hesel passwd(5).

    LANG  Název locale které má být použito pro kategorie locale, pokud není
       nastaveno LC_ALL nebo konkrétnější proměnné prostředí jako
       LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC,
       LC_TIME, viz locale(5).

    PATH  Seznam adresářů, které sh(1) a mnoho dalších programů používá při
       hledání souboru u něhož není známa kompletní cesta. Jednotlivé
       adresáře jsou odděleny ':'. (Podobně se CDPATH používá v některých
       shellech k nalezení cíle pro příkaz změny adresáře, man(1) používá
       MANPATH k nalezení manuálových stránek, atd.)

    PWD  Aktuální pracovní adresář. Nastavují jej některé shelly.

    SHELL Cesta k login shellu uživatele.

    TERM  Typ terminálu, pro který má být připraven výstup.

    PAGER Uživatelem preferovaná utilita pro zobrazení textových souborů.

    EDITOR/VISUAL
       Uživatelem preferovaná utilita pro editování textových souborů.

    Další jména mohou být do prostředí umístěna příkazem export a
    "jméno=hodnota" v sh(1) nebo příkazem setenv v csh(1). Argumenty mohou
    být umístěny do prostředí i při volání funkce exec(3). Program v C může
    manipulovat svým prostředím pomocí funkcí getenv(3), putenv(3),
    setenv(3), a unsetenv(3).

    Chování mnoha programů a knihovních rutin je ovlivněno přítomností nebo
    hodnotou určitých proměnných prostředí. Náhodný výběr:

    Proměnné LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, atd.
    ovlivňují použití locale, srov. locale(5).

    TMPDIR ovlivňuje prefix cesty u názvů, které vytváří tmpnam(3) a jiné
    rutiny, dočasný adresář, který používá sort(1) a jiné programy, atd.

    LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD a další LD_* proměnné ovlivňují chování
    dynamického loaderu/linkeru.

    POSIXLY_CORRECT způsobí, že se určité programy a knihovní rutiny drží
    předpisů POSIX.

    Chování malloc(3) je ovlivněno proměnnými MALLOC_*.

    Proměnná HOSTALIASES obsahuje název souboru, který obsahuje aliasy pro
    použití s gethostbyname(3).

    TZ a TZDIR obsahují informaci o časové zóně, kterou používá tzset(3) a
    tím pádem i funkce jako ctime(3), localtime(3), mktime(3), strftime(3).
    Viz též tzselect(8).

    TERMCAP obsahuje informaci o možnostech terminálu (nebo název souboru
    obsahujícího tuto informaci).

    COLUMNS a LINES sdělují aplikacím velikost okna, bez ohledu na jeho
    skutečnou velikost.

    PRINTER nebo LPDEST mohou určit tiskárnu, která má být použita. Viz
    lpr(1).

    Atd.

CHYBY
    Je zde jasné bezpečností riziko. Mnoho systémových příkazů může být
    svedeno k páchání škody uživatelem, který zadal zvláštní hodnoty pro IFS
    nebo LD_LIBRARY_PATH.

    Existuje také riziko kontaminace jmenného prostoru. Programy jako make a
    autoconf umožňují upřednostnit výchozí názvy utilit prostředí podobně
    pojmenovanými proměnnými zapsanými velkými písmeny. Takže se používá CC
    pro výběr požadovaného překladače C (a podobně i MAKE, AR, AS, FC, LD,
    LEX, RM, YACC, atd.). Nicméně při klasickém použití předává takováto
    proměnná prostředí programu volbu, nikoliv název soboru. Takže se
    používá MORE, LESS, a GZIP. Takovéto použití se pokládá za chybu a nové
    programy by se mu měly vyhýbat. Autoži programu gzip by měli zvážit
    přejmenování volby na GZIP_OPT.

DALŠÍ INFORMACE
    bash(1), csh(1), login(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3),
    exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(5)

TIRÁŽ
    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.Linux               2001-12-14             ENVIRON(7)