errno

ERRNO(3)         Podręcznik programisty Linuksa         ERRNO(3)NAZWA
    errno - numer ostatniego błędu

SKŁADNIA
    #include <errno.h>

OPIS
    Plik nagłówkowy <errno.h> definiuje zmienną całkowitą errno, która jest
    ustawiana w razie błędu przez wywołania systemowe oraz pewne funkcje
    biblioteczne tak, aby zaznaczyć, co poszło źle.

  errno
    Wartość zmiennej errno jest istotna, tylko gdy wywołanie zwróciło błąd
    (tj. -1 w wypadku większości wywołań systemowych; -1 lub NULL w wypadku
    większości funkcji bibliotecznych), ale funkcja biblioteczna, która
    zakończyła się sukcesem, także może zmienić errno. Żadne wywołanie
    systemowe ani żadna funkcja biblioteczna nie ustawiają errno na zero.

    W przypadku niektórych wywołań systemowych i funkcji bibliotecznych (np.
    getpriority(2)) -1 jest poprawną wartością zwracaną również w razie
    powodzenia. W takich wypadkach, aby sprawdzić, czy wywołanie lub funkcja
    zakończyły się powodzeniem czy błędem, należy ustawić errno na zero przed
    wywołaniem, a następnie - jeżeli wywołanie lub funkcja zwrócą wartość,
    która mogłaby wskazywać na wystąpienie błędu - sprawdzić, czy wartość
    errno jest niezerowa.

    errno jest definiowana przez standard ISO C jako modyfikowalna l-wartość
    typu int, która nie może zostać jawnie zadeklarowana; errno może być
    makrem. Wartość errno jest lokalna w obrębie wątku, jej zmiana w jednym
    wątku nie wpływa na wartość w innym.

  Numery i nazwy błędów
    Poprawne numery błędów są liczbami dodatnimi. Plik nagłówkowy <errno.h>
    definiuje nazwy symboliczna dla wszystkich dodatnich numerów błędów,
    które mogą wystąpić w zmiennej errno.

    All the error names specified by POSIX.1 must have distinct values, with
    the exception of EAGAIN and EWOULDBLOCK, which may be the same. On
    Linux, these two have the same value on all architectures.

    Numery błędów, które odpowiadają nazwom symbolicznym, mogą być różne w
    różnych systemach uniksowych, a nawet mogą się różnić pomiędzy
    architekturami linuksowymi. Dlatego poniższa lista nazw błędów nie
    zawiera numerycznych wartości kodów błędów. Można użyć funkcji perror(3)
    i strerror(3) do skonwertowania nazw do odpowiadających im tekstowych
    komunikatów błędów.

    Używając polecenia errno(1) (z pakietu moreutils) w dowolnym systemie
    linuksowym, można uzyskać listę wszystkich symbolicznych nazw błędów i
    odpowiadających im numerów błędów:

      $ errno -l
      EPERM 1 Operacja niedozwolona
      ENOENT 2 Nie ma takiego pliku ani katalogu
      ESRCH 3 Nie ma takiego procesu
      EINTR 4 Przerwane wywołanie systemowe
      EIO 5 Błąd wejścia/wyjścia
      ...

    Polecenia errno(1) można także użyć do wyszukania indywidualnych kodów i
    nazw błędów oraz do wyszukania błędów po ich opisach, tak jak w
    poniższych przykładach:

      $ errno 2
      ENOENT 2 Nie ma takiego pliku ani katalogu
      $ errno ESRCH
      ESRCH 3 Nie ma takiego procesu
      $ errno -s "brak dostępu"
      EACCES 13 Brak dostępu

  Lista nazw błędów
    W poniższej liście symbolicznych nazw błędów, pewne nazwy oznaczono w
    następujący sposób:

    * POSIX.1-2001: Nazwa jest definiowana przez POSIX.1-2001, jak i przez
     póżniejsze wersje standardu POSIX.1, chyba że zaznaczono, że jest
     inaczej.

    * POSIX.1-2008: Nazwa jest definiowana przez POSIX.1-2008, ale nie była
     obecna we wcześniejszych standardach POSIX.1.

    * C99: The name is defined by C99.

    Below is a list of the symbolic error names that are defined on Linux:

    E2BIG      Lista argumentów za długa (POSIX.1-2001).

    EACCES     Brak dostępu (POSIX.1-2001).

    EADDRINUSE   Adres jest już w użyciu (POSIX.1-2001).

    EADDRNOTAVAIL  Niedostępny adres (POSIX.1-2001).

    EAFNOSUPPORT  Rodzina adresów nieobsługiwana (POSIX.1-2001).

    EAGAIN     Zasoby chwilowo niedostępne (może mieć tę samą wartość,
            co EWOULDBLOCK) (POSIX.1-2001).

    EALREADY    Operacja jest już wykonywana (POSIX.1-2001).

    EBADE      Błędna wymiana.

    EBADF      Błędny deskryptor pliku (POSIX.1-2001).

    EBADFD     Deskryptor pliku w złym stanie.

    EBADMSG     Błędny komunikat (POSIX.1-2001).

    EBADR      Błędny deskryptor żądania.

    EBADRQC     Zły kod żądania.

    EBADSLT     Błędny kanał.

    EBUSY      Urządzenie lub zasoby zajęte (POSIX.1-2001).

    ECANCELED    Operacja anulowana (POSIX.1-2001).

    ECHILD     Brak procesów potomnych (POSIX.1-2001).

    ECHRNG     Numer kanału poza zakresem.

    ECOMM      Błąd komunikacji podczas wysyłania.

    ECONNABORTED  Połączenie przerwane (POSIX.1-2001).

    ECONNREFUSED  Połączenie odrzucone (POSIX.1-2001).

    ECONNRESET   Połączenie zerwane (przez drugą stronę) (POSIX.1-2001).

    EDEADLK     Uniknięto zakleszczenia zasobów (POSIX.1-2001).

    EDEADLOCK    On most architectures, a synonym for EDEADLK. On some
            architectures (e.g., Linux MIPS, PowerPC, SPARC), it is a
            separate error code "File locking deadlock error".

    EDESTADDRREQ  Wymagany jest adres docelowy (POSIX.1-2001).

    EDOM      Argument spoza dziedziny funkcji matematycznej (POSIX.1,
            C99).

    EDQUOT     Przekroczony limit dyskowy (POSIX.1-2001).

    EEXIST     Plik istnieje (POSIX.1-2001).

    EFAULT     Błędny adres (POSIX.1-2001).

    EFBIG      Plik zbyt duży (POSIX.1-2001).

    EHOSTDOWN    Urządzenie jest wyłączone.

    EHOSTUNREACH  Brak trasy do hosta (POSIX.1-2001).

    EHWPOISON    Strona pamięci ma błąd sprzętowy.

    EIDRM      Identyfikator został usunięty (POSIX.1-2001).

    EILSEQ     Błędny lub niepełny znak wielobajtowy (POSIX.1, C99).

            Komunikat tutaj pokazany pochodzi z opisu tego błędu w
            bibliotece glibc. W standardzie POSIX.1 ten błąd jest
            opisany jako "Niepoprawna sekwencja bajtów".

    EINPROGRESS   Operacja jest właśnie wykonywana (POSIX.1-2001).

    EINTR      Przerwane wywołanie systemowe (POSIX.1-2001); patrz
            signal(7)

    EINVAL     Zły argument (POSIX.1-2001).

    EIO       Błąd wejścia/wyjścia (POSIX.1-2001).

    EISCONN     Gniazdo już jest połączone (POSIX.1-2001).

    EISDIR     Jest katalogiem (POSIX.1-2001).

    EISNAM     Jest plikiem nazwanym.

    EKEYEXPIRED   Klucz wygasł.

    EKEYREJECTED  Klucz został odrzucony przez usługę.

    EKEYREVOKED   Klucz został unieważniony.

    EL2HLT     Poziom 2 zatrzymany.

    EL2NSYNC    Poziom 2 niezsynchronizowany.

    EL3HLT     Poziom 3 zatrzymany.

    EL3RST     Poziom 3 zatrzymany.

    ELIBACC     Brak dostępu do wymaganej biblioteki dzielonej.

    ELIBBAD     Próba użycia uszkodzonej biblioteki dzielonej.

    ELIBMAX     Próba łączenia ze zbyt wieloma bibliotekami dzielonymi.

    ELIBSCN     Sekcja .lib w a.out jest uszkodzona.

    ELIBEXEC    Nie można bezpośrednio uruchomić biblioteki dzielonej.

    ELNRANGE    Numer kanału poza zakresem.

    ELOOP      Za duże zagnieżdżenie dowiązań symbolicznych
            (POSIX.1-2001).

    EMEDIUMTYPE   Niewłaściwy typ medium.

    EMFILE     Zbyt wiele otwartych plików (POSIX.1-2001); zwykle
            spowodowane przekroczeniem limitu zasobów RLIMIT_NOFILE
            opisanego w getrlimit(2).

    EMLINK     Za dużo dowiązań (POSIX.1-2001).

    EMSGSIZE    Komunikat za długi (POSIX.1-2001).

    EMULTIHOP    Próba przejścia przez zbyt wiele ruterów (POSIX.1-2001).

    ENAMETOOLONG  Za długa nazwa pliku (POSIX.1-2001).

    ENETDOWN    Sieć jest wyłączona (POSIX.1-2001).

    ENETRESET    Połączenie zerwane przez sieć (POSIX.1-2001).

    ENETUNREACH   Sieć jest niedostępna (POSIX.1-2001).

    ENFILE     Zbyt wiele otwartych plików (POSIX.1-2001); pod Linuksem
            zwykle jest to rezultat natrafienia na limit
            /proc/sys/fs/file-max (patrz proc(5)).

    ENOANO     Brak anody.

    ENOBUFS     Brak miejsca w buforze (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS)).

    ENODATA     Brak dostępnych komunikatów w głównej kolejce odczytu
            strumieni (POSIX.1-2001).

    ENODEV     Nie ma takiego urządzenia (POSIX.1-2001).

    ENOENT     Nie ma takiego pliku ani katalogu (POSIX.1-2001).

            Zwykle błąd ten jest wynikiem nieistnienia podanej
            ścieżki lub nieistnienia jednej z części składowej
            (katalogu) ścieżki lub oznacza, że podana ścieżka jest
            nieprawidłowym dowiązaniem symbolicznym.

    ENOEXEC     Błędny format pliku wykonywalnego (POSIX.1-2001).

    ENOKEY     Wymagany klucz niedostępny.

    ENOLCK     Brak dostępnych blokad (POSIX.1-2001).

    ENOLINK     Połączenie zostało przerwane (POSIX.1-2001).

    ENOMEDIUM    Brak medium.

    ENOMEM     Za mało miejsca/nie można przydzielić pamięci
            (POSIX.1-2001).

    ENOMSG     Brak komunikatu o pożądanym typie (POSIX.1-2001).

    ENONET     Maszyna nie znajduje się w tej sieci.

    ENOPKG     Pakiet nie jest zainstalowany.

    ENOPROTOOPT   Protokół niedostępny (POSIX.1-2001).

    ENOSPC     Brak miejsca na urządzeniu (POSIX.1-2001).

    ENOSR      Brak dodatkowych strumieni (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS)).

    ENOSTR     Nie jest strumieniem (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS)).

    ENOSYS     Niezaimplementowana funkcja (POSIX.1-2001).

    ENOTBLK     Wymagane urządzenie blokowe.

    ENOTCONN    Drugi koniec nie jest połączony (POSIX.1-2001).

    ENOTDIR     Nie jest katalogiem (POSIX.1-2001).

    ENOTEMPTY    Katalog nie jest pusty (POSIX.1-2001).

    ENOTRECOVERABLE Stan bez możliwości wyjścia (POSIX.1-2008).

    ENOTSOCK    Nie jest gniazdem (POSIX.1-2001).

    ENOTSUP     Operacja nieobsługiwana (POSIX.1-2001).

    ENOTTY     Niewłaściwa operacja kontrolna (ioctl) wejścia/wyjścia
            (POSIX.1-2001).

    ENOTUNIQ    Nazwa nie jest unikatowa w sieci.

    ENXIO      Nie ma takiego urządzenia ani adresu (POSIX.1-2001).

    EOPNOTSUPP   Operacja na gnieździe nieobsługiwana (POSIX.1-2001).

            (ENOTSUP i EOPNOTSUPP mają pod Linuksem tę samą wartość,
            chociaż zgodnie z POSIX.1 te wartość powinny się różnić)

    EOVERFLOW    Wartość za duża dla zdefiniowanego typu danych
            (POSIX.1-2001).

    EOWNERDEAD   Właściciel zmarł (POSIX.1-2008).

    EPERM      Operacja niedozwolona (POSIX.1-2001).

    EPFNOSUPPORT  Nieobsługiwana rodzina protokołów.

    EPIPE      Przerwany potok (POSIX.1-2001).

    EPROTO     Błąd protokołu (POSIX.1-2001).

    EPROTONOSUPPORT Protokół nieobsługiwany (POSIX.1-2001).

    EPROTOTYPE   Typ protokołu nie pasuje do gniazda (POSIX.1-2001).

    ERANGE     Za duży wynik (POSIX.1, C99).

    EREMCHG     Zmienił się adres drugiego końca.

    EREMOTE     Obiekt jest obiektem zdalnym (podmontowanym przez NFS).

    EREMOTEIO    Błąd wejścia/wyjścia w odległym systemie.

    ERESTART    Należy wznowić przerwane wywołanie systemowe.

    ERFKILL     Operacja niemożliwa ze względu na RF-kill.

    EROFS      System plików wyłącznie do odczytu (POSIX.1-2001).

    ESHUTDOWN    Wysyłanie po zamknięciu gniazda jest niemożliwe.

    ESPIPE     Błędne przesunięcie (POSIX.1-2001).

    ESOCKTNOSUPPORT Nieobsługiwany typ gniazda.

    ESRCH      Nie ma takiego procesu (POSIX.1-2001).

    ESTALE     Nieaktualny uchwyt pliku (POSIX.1-2001).

            Ten błąd może wystąpić na systemie plików NFS i na innych
            systemach plików.

    ESTRPIPE    Błąd potoku biblioteki strumieni.

    ETIME      Upłynął czas stopera (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS)).

            (POSIX.1 mówi "Przekroczenie czasu STREAM ioctl(2)").

    ETIMEDOUT    Przekroczony czas oczekiwania na połączenie
            (POSIX.1-2001).

    ETOOMANYREFS  Za dużo odniesień: dowiązanie niemożliwe.

    ETXTBSY     Plik tekstowy zajęty (POSIX.1-2001).

    EUCLEAN     Struktura wymaga wyczyszczenia.

    EUNATCH     Sterownik protokołu nie jest podłączony.

    EUSERS     Za dużo użytkowników.

    EWOULDBLOCK   Operacja zostałaby zablokowana (może mieć tę samą
            wartość, co EAGAIN) (POSIX.1-2001).

    EXDEV      Niepoprawne dowiązanie (POSIX.1-2001).

    EXFULL     Przepełniona wymiana.

UWAGI
    Powszechnym błędem jest robienie

      if (somecall() == -1) {
        printf("somecall() zwróciło błąd\n");
        if (errno == ...) { ... }
      }

    ponieważ errno niekoniecznie musi mieć tę samą wartość, jaką miało po
    powrocie z somecall() (tj. mogła zostać zmieniona przez printf(3)).
    Jeżeli wartość errno powinna być utrzymana pomiędzy wywołaniami funkcji,
    musi być zachowywana:

      if (somecall() == -1) {
        int errsv = errno;
        printf("somecall() zwróciło błąd\n");
        if (errsv == ...) { ... }
      }

    Na niektórych antycznych systemach <errno.h> był nieobecny lub nie
    deklarował errno, tak że trzeba było zadeklarować errno samemu (tj.
    extern int errno). Nie należy tego robić. Już od dawna nie ma takiej
    potrzeby, a może powodować problemy, gdy są używane nowoczesne wersje
    biblioteki C.

ZOBACZ TAKŻE
    errno(1), err(3), error(3), perror(3), strerror(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Paweł Krawczyk (eglibc) <kravietz@ceti.pl>, Jakub Bogusz (eglibc)
    <qboosh@pld-linux.org>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.               10 października 2019 r.          ERRNO(3)