execlp

EXEC(3)         Podręcznik programisty Linuksa         EXEC(3)NAZWA
    execl, execlp, execle, execv, execvp, execvpe - uruchomienie pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    extern char **environ;

    int execl(const char *path, const char *arg, ...
    /* (char *) NULL */);
    int execlp(const char *file, const char *arg, ...
    /* (char *) NULL */);
    int execle(const char *path, const char *arg, ...
    /*, (char *) NULL, char * const envp[] */);
    int execv(const char *path, char *const argv[]);
    int execvp(const char *file, char *const argv[]);
    int execvpe(const char *file, char *const argv[],
    char *const envp[]);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    execvpe(): _GNU_SOURCE

OPIS
    Rodzina funkcji exec() zastępuje w pamięci obraz bieżącego procesu
    obrazem nowego procesu. Funkcje opisane na tej stronie podręcznika są
    tylko nakładkami dla funkcji execve(2). (Dodatkowe informacje na temat
    nadpisywania bieżącego procesu można znaleźć na stronie podręcznika
    execve(2)).

    Pierwszym argumentem tych funkcji jest ścieżka do pliku, który ma być
    uruchomiony.

    Kolejne wyrażenia const char *arg w funkcjach execl(), execlp() i
    execle() można traktować jako arg0, arg1, ..., argn. Razem opisują one
    listę jednego lub więcej wskaźników do zakończonych znakiem NUL
    łańcuchów, reprezentujących listę argumentów udostępnianych wykonywanemu
    programowi. Pierwszy argument, zgodnie z konwencją, powinien wskazywać na
    nazwę pliku powiązaną z wykonywanym plikiem. Lista argumentów musi być
    zakończona wskaźnikiem null, a ponieważ te funkcje są funkcjami o
    zmiennej liczbie argumentów, wskaźnik ten musi być rzutowany na (char *)
    NULL.

    Funkcje execv(), execvp oraz execvpe() używają tablicy wskaźników do
    zakończonych znakami NUL łańcuchów reprezentujących listę argumentów
    dostępnych dla wykonywanego programu. Pierwszy argument, zgodnie z
    konwencją, powinien wskazywać na nazwę pliku powiązaną z wykonywanym
    plikiem. Tablica wskaźników musi być zakończona wskaźnikiem null.

    Funkcje execle() i execvpe() pozwalają na podanie w parametrze envp
    środowiska wykonywanego procesu. Parametr envp jest tablicą wskaźników do
    zakończonych znakiem NUL łańcuchów znaków. Tablica ta musi być zakończona
    wskaźnikiem null. Pozostałe funkcje pobierają środowisko dla nowego
    procesu z zewnętrznej zmiennej environ procesu wywołującego te funkcje.

  Specjalna składnia execlp() i execvp()
    Funkcje execlp(), execvp() oraz execvpe() wykonują zadania powłoki,
    szukając pliku wykonywalnego, jeśli nazwa pliku nie zawiera znaku
    ukośnika (/). Plik jest wyszukiwany w rozdzielonej dwukropkami liście
    ścieżek do katalogów podanej w zmiennej środowiskowej PATH. Jeśli ta
    zmienna nie jest zdefiniowana, wartością domyślną jest lista katalogów
    składająca się z katalogu bieżącego oraz listy katalogów zwróconej przez
    Ścieżka confstr(_CS_PATH). (To wywołanie confstr(3) zazwyczaj zwraca
    wartość "/bin:/usr/bin").

    Jeśli podana nazwa pliku zawiera znak ukośnika, to wartość zmiennej PATH
    jest ignorowana i wykonywany jest plik z podanej lokalizacji.

    Dodatkowo pewne błędy są traktowane w specjalny sposób.

    Jeśli dostęp do pliku został zabroniony (wywołanie execve(2) zakończyło
    się błędem EACCES), funkcje te będą przeszukiwać resztę ścieżki. Jeśli
    jednak nie odnajdą innego pliku, powrócą i ustawią wartość zmiennej errno
    na EACCES.

    Jeśli nagłówek nie zostanie rozpoznany (wywołanie execve(2) zakończy się
    błędem ENOEXEC), funkcje te spróbują uruchomić powłokę (/bin/sh) ze
    ścieżką do pliku jako pierwszym argumentem. (Jeśli i ta próba się nie
    powiedzie, przeszukiwanie zostanie zakończone).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje exec() powracają tylko wtedy, gdy wystąpi błąd. Zwracana jest
    wartość -1 i ustawiana jest zmienna errno, określająca rodzaj błędu.

BŁĘDY
    Każda z tych funkcji może zakończyć się niepowodzeniem i ustawić jako
    wartość errno dowolny błąd określony dla execve(2).

WERSJE
    Funkcja execvpe() pojawiła się po raz pierwszy w wersji 2.11 biblioteki
    glibc.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
    │Interfejs           Atrybut        Wartość   │
    ├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
    │execl(), execle(), execv()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe   │
    ├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
    │execlp(), execvp(), execvpe() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env │
    └──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    execvpe() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI
    W niektórych systemach domyślna ścieżka (używana, gdy środowisko nie
    zawiera zmiennej PATH) zawiera bieżący katalog na samym końcu listy, po
    /bin oraz /usr/bin, aby zapobiec koniom trojańskim. Linux korzysta tu z
    tradycyjnej domyślnej ścieżki z bieżącym katalogiem umieszczonym na
    początku.

    Zachowanie execlp() oraz execvp() w przypadku wystąpienia błędów podczas
    uruchamiania pliku jest przyjęte jako tradycyjne, ale nie jest
    udokumentowane przez standard POSIX. BSD (a być może także inne systemy)
    po napotkaniu błędu ETXTBSY czeka przez chwilę i próbuje ponownie. Linux
    traktuje to jako błąd i powraca natychmiast.

    Tradycyjnie funkcje execlp() oraz execvp() ignorowały wszystkie błędy
    oprócz podanych powyżej oraz ENOMEM i E2BIG, po których powracały.
    Obecnie powracają także wtedy, gdy wystąpi dowolny błąd inny od opisanych
    powyżej.

ZOBACZ TAKŻE
    sh(1), execve(2), execveat(2), fork(2), ptrace(2), fexecve(3), system(3),
    environ(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam
    Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.GNU                2016-03-15              EXEC(3)