expr

expr(1)           Kullanıcı Komutları           expr(1)Ä°SÄ°M
    expr - ifadeleri deÄerlendirir

KULLANIM
    expr ifade
    expr seçenek

AÃIKLAMA
    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    ifadenin deÄerini standart çıktıya basar. AÅaÄıda ifadeler
    öncelikleri artan sırada gruplanmıÅtır:

    1.

       arg1 | arg2
           eÄer arg1 boÅ veya 0 ise arg2, deÄil ise arg1

       arg1 & arg2
           eÄer iki argüman da 0 veya boÅ ise arg2, deÄil ise arg1

    2.

       arg1 < arg2
           arg1 küçüktür arg2

       arg1 <= arg2
           arg1 küçük ya da eÅittir arg2

       arg1 = arg2
           arg1 eÅittir arg2

       arg1 != arg2
           arg1 farklıdır arg2

       arg1 >= arg2
           arg1 büyük ya da eÅittir arg2

       arg1 > arg2
           arg1 büyüktür arg2

    3.

       arg1 + arg2
           aritmetik toplama iÅlemi

       arg1 - arg2
           aritmetik çıkarma iÅlemi

    4.

       arg1 * arg2
           aritmetik çarpma iÅlemi

       arg1 / arg2
           aritmetik bölme iÅleminde bölümü verir

       arg1 % arg2
           aritmetik bölme iÅleminde kalanı verir

    5.

       dizge : düzenli_ifade
           ilk karakterinden itibaren dizge içindeki düzenli_ifade
           ile eÅleÅen kısım

    6.

       match dizge düzenli_ifade
           dizge : düzenli_ifade ile aynı.

       substr dizge konum uzunluk
           dizgenin konumdan (1'den baÅlayarak sayılır) baÅlayan
           uzunluktaki alt dizgesi.

       index dizge karakterler
           dizge içinde karakterlere ilk rastlandıÄı konum, yoksa
           0.

       length dizge
           dizgenin uzunluÄu.

       + andaç
           andaç `match' gibi bir anahtar sözcük ya da `/' gibi
           bir iÅleç bile olsa bir dizge olarak yorumlanır.

    7.

       ( ifade )
           ifadenin deÄeri

    Kabukta yorumlanması için öncelenmesi ya da yorumlanmaması için
    tırnak içine alınması gereken iÅleçlerden sakının.
    KarÅılaÅtırmalar her ikisi de sayısal ise sayısal, deÄilse sözlük
    sırasına göredir. Ãrgüsel eÅleÅmeler \( ve \) arasındaki eÅleÅen
    dizge ile ya da null ile sonuçlanır; eÄer \( ve \) kullanılmamıÅsa
    eÅleÅen karakter sayısıyla ya da 0 ile sonuçlanır.

    expr çıkıŠdurumu,
       ifade ne null ne de 0 ise 0,
       ifade null veya 0 ise 1,
       ifade sözdizimsel olarak geçersizse 2,
       bir hata oluÅmuÅsa 3'tür.

YAZAN
    Mike Parker tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    expr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve expr yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils expr

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006             expr(1)