expr

EXPR(1)           Polecenia użytkownika           EXPR(1)NAZWA
    expr - wykonuje obliczenia wyrażenia

SKÅADNIA
    expr WYRAŻENIE
    expr OPCJA

OPIS
    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    WyÅwietla wartoÅÄ WYRAÅ»ENIA na standardowe wyjÅcie. Puste wiersze
    poniżej rozdzielajÄ grupy o wzrastajÄcym pierwszeÅstwie. WYRAÅ»ENIE
    może przyjÄÄ postaÄ:

    ARG1 | ARG2
       zwraca ARG1 jeÅli nie jest on pusty ani równy 0, w przeciwnym
       wypadku zwraca ARG2

    ARG1 & ARG2
       zwraca ARG1 jeÅli żaden z argumentów nie jest zerowy ani
       pusty, w przeciwnym wypadku zwraca 0

    ARG1 < ARG2
       ARG1 jest mniejszy niż ARG@

    ARG1 <= ARG2
       ARG1 jest mniejszy lub równy ARG2

    ARG1 = ARG2
       ARG1 jest równy ARG2

    ARG1 != ARG2
       ARG1 nie jest równy ARG2

    ARG1 >= ARG2
       ARG1 jest wiÄkszy lub równy ARG2

    ARG1 > ARG2
       ARG1 jest wiÄkszy niż ARG2

    ARG1 + ARG2
       suma arytmetyczna ARG1 i ARG2

    ARG1 - ARG2
       różnica arytmetyczna ARG1 i ARG2

    ARG1 * ARG2
       iloczyn arytmetyczny ARG1 i ARG2

    ARG1 / ARG2
       iloraz arytmetyczny ARG1 podzielonego przez ARG2

    ARG1 % ARG2
       arytmetyczna reszta z dzielenia ARG1 przez ARG2

    ÅAÅCUCH : WYRAÅ»ENIE-REGULARNE
       dopasowanie WYRAÅ»ENIA-REGULARNEGO do ÅAÅCUCHA

    match ÅAÅCUCH WYRAÅ»ENIE-REGULARNE
       równoważne ÅAÅCUCH : WYRAÅ»ENIE-REGULARNE

    substr ÅAÅCUCH POZYCJA DÅUGOÅÄ
       czÄÅÄ ÅAÅCUCHA, zaczynajÄca siÄ na POZYCJI liczonej od 1

    index ÅAÅCUCH ZNAKI
       pozycja jednego ze ZNAKÃW w ÅAÅCUCHU lub 0

    length ÅAÅCUCH
       dÅugoÅÄ ÅAÅCUCHA

    + SÅOWO
       interpretuje SÅOWO jako ÅaÅcuch, nawet jeżeli jest on

       sÅowem kluczowym jak match lub operatorem jak /

    ( WYRAŻENIE )
       wartoÅÄ WYRAÅ»ENIA

    ProszÄ zwróciÄ uwagÄ, że wiÄkszoÅÄ operatorów musi byÄ chroniona
    przed interpretowaniem przez powÅokÄ znakiem \ lub ujÄciem w
    cudzysÅowy. Porównania sÄ arytmetyczne, jeÅli oba ARGUMENTY sÄ
    liczbami, w przeciwnym wypadku sÄ porównaniami leksykograficznymi.
    Dopasowane wzorce zwracajÄ ÅaÅcuch zawarty pomiÄdzy znakami \( i \) lub
    nic; jeÅli \( i \) nie zostaÅy użyte, zwracana jest liczba
    dopasowanych znaków lub 0.

    Kod zakoÅczenia wynosi:
    0 jeÅli WYRAÅ»ENIE nie wynosi ani nic, ani 0
    1 jeÅli WYRAÅ»ENIE wynosi nic lub 0
    2 jeÅli WYRAÅ»ENIE ma nieprawidÅowÄ skÅadniÄ
    3 jeÅli wystÄpiÅ bÅÄd.

AUTOR
    Napisane przez Mike'a Parkera, Jamesa Youngmana i Paula Eggerta.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu expr proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/expr>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) expr invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             EXPR(1)